Club F : Club Finance

Club F : Club Finance ความรู้ด้านกฏระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง และเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของฝ่ายการคลัง และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารการแลกเปลี่ยนปัญหา ตอบข้อซักถามได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
(6)

เปิดเหมือนปกติ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
13/09/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐขอเผยแพร่ข้อซักถามจากหน่วยงาน

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
30/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ ขอเผยแพร่ข้อซักถาม

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
24/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานรายงานการเงินรวมภาครัฐ ขอเผยแพร่ข้อซักถามจากหน่วยงาน

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
16/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ ขอเผยแพร่ข้อซักถาม

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
10/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานรายงานการเงินรวมภาครัฐ ขอเผยแพร่ข้อซักถามจากหน่วยงาน

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
08/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐขอเผยแพร่ข้อซักถามจากหน่วยงาน

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
06/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๒๔ ก.พ. ๕๙
เกร็ดความรู้ด้านบัญชี กับ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ท่านใดมีคำถามด้านบัญชี สามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
06/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๒๖ ก.พ. ๕๙
เกร็ดความรู้ด้านบัญชี กับ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ท่านใดมีคำถามด้านบัญชี สามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
06/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๓ พ.ค. ๕๙
เกร็ดความรู้ด้านบัญชี กับ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ท่านใดมีคำถามด้านบัญชี สามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
06/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๑๐ พ.ค. ๕๙
เกร็ดความรู้ด้านบัญชี กับ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ท่านใดมีคำถามด้านบัญชี สามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
05/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

สาระเกี่ยวกับงบการเงินที่หน่วยงานภาครัฐส่งข้อมูลมาที่ระบบ CFS ของกรมบัญชีกลางค่ะ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
05/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่ได้รับคำถามมาในช่วงนี้ ให้กับเพื่อนๆค่ะ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
05/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐขอเผยแพร่ข้อซักถามจากหน่วยงานเรื่องการรับรู้รายการครุภัณฑ์ทางบัญชีค่ะ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
05/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน ขอเผยแพร่ข้อซักถาม

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
05/08/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ ขอเผยแพร่ข้อซักถาม

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
15/02/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กค ๐๔๒๓.๓/ว๗๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา

12/02/2016
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

"พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว" เพื่อรณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคม เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า ไม่ใช่สิ่งของ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ทุกคน ในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิตด้ว­ยการมอบความรักให้กันและกันไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงกา­รพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ­ภาคเอกชน อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้มอบลิขสิทธิ์เพลง "สิ่งของ" โดยศิลปินวง KLEAR ให้กับผู้พิการที่เป็นนักร้องจากโครงการพั­ฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สา­ธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)" เป็นผู้ขับร้องเพลง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแทนคำขอบคุณอย่างลึ­กซึ้งจากคนที่ถูกทอดทิ้งเหมือนสิ่งของที่ไ­ม่มีคุณค่า

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
02/02/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

***คำถามที่พบบ่อย***

ถาม : กรมจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานข้าราชการ กระทรวงเดียวกัน แต่คนละกรม ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายใน หรือ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ตอบ :
๑.ถ้าเป็นภายในองค์กรเดียวกัน หรือ กรมเดียวกัน ควรใช้ GL คือรหัสบัญชี 5102010199 ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ
๒.ถ้าเป็นนอกองค์กรหรือคนละกรม ควรใช้ GL ฝึกอบรม-บุคคลภายนอก คือรหัสบัญชี 5102030199 ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ

ท่านใดมีคำถามสามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
02/02/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๒ ก.พ. ๕๙ (ช่วงบ่าย)
***คำถามที่พบบ่อย***

ถาม : เงินตอบแทนเท่ากับหรือจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง ควรใช้ GL อะไร

ตอบ : รหัสบัญชี 5101010199 ชื่อบัญชี เงินเดือนและค่าจ้างอื่น

ท่านใดมีคำถามด้านบัญชี สามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
02/02/2016

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

***คำถามที่พบบ่อย***

ถาม : หน่วยงานต้องการยกเลิกการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน ต้องใช้คำสั่งงานใด

ตอบ : หน่วยงานสามารถใช้คำสั่งงาน AB08

ท่านใดมีคำถามด้านบัญชี สามารถสอบถามได้ที่เพจ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แห่งนี้ได้เลยครับ

สค. Happy Together
29/01/2016

สค. Happy Together

สวัสดีครับ และมาถึงไฮไลต์สำคัญแล้วครับ (หลายคนอาจจะบ่นว่า #เมื่อไหร่แกจะบอกสักทีว่าจะให้ฉันทำอารายยย 55+) เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันเรยนะครับ
#คำตอบคือ #ไม่มีอะรัยมากครับบบบบบบบบ
#เพียงขอความร่วมมือ #ทุกกอง #ทุกสำนัก #ทุกศูนย์ฯ
#มีกิจกรรมตามธีมที่กำหนดในแต่ละเดือน #กิจกรรมฯอะไรก็ได้ครับ #ไม่จำเป็นต้องจัดใหญ่โตอลังการ #ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน #เป็นกิจกรรมง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน #ที่สำคัญ #ไม่มีถูกผิด #ทำด้วยใจสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก (เน่าอีกแล้ว 55+)
....................
พร้อม #อัพ #แชร์ #ภาพ ในเพจ “สค. Happy Togther” เพื่อร่วม #แลกปลี่ยน #แบ่งปัน #ประสบการณ์ความสุขร่วมกัน ^_^ ^_^

ง่ายๆ แค่นี้เองจริงครับ

สค. Happy Together
29/01/2016

สค. Happy Together

สวัสดีครับ จะมาเล่าต่อนะครับ หลังจากที่ได้ HAPPY 8 = ความสุข 8 ประการ เราก็ได้มาร่วมกำหนดกิจกรรม HAPPY ในแต่ละเดือน (ในงานเปิดตัวโครงการฯ ณ เขาใหญ่ วันที่ 26 ธ.ค. 58) โดยพี่ๆ ตัวแทนจาก 8 ศูนย์ ตามนี้ครับ
#มกราคม : Happy Relax เดือนแห่งการผ่อนคลาย
#กุมภาพันธ์ : Happy Soul เดือนแห่งความสงบ คุณธรรม
#มีนาคม : Happy Brain เดือนแห่งการเรียนรู้
#เมษายน : Happy Body เดือนแห่งการตระหนักรักสุขภาพกายและใจ
#พฤษภาคม : Happy Money เดือนแห่งวินัยทางการเงิน
#มิถุนายน : Happy Heart เดือนแห่งความรัก
#กรกฎาคม : Happy Society เดือนแห่งการสร้างสังคมดี
#สิงหาคม : Happy Family เดือนแห่งครอบครัว

#แล้วรูปแบบกิจกรรมที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนเป็นยังงัย ? #เจอกันโพสต่อไปครับ

สค. Happy Together
27/01/2016
สค. Happy Together

สค. Happy Together

สวัสดีครับ วันนี้ Mr.Happy จะมาชี้แจงเรื่องกิจกรรม “สค. Happy Together” คืออะไร ? แล้วววว.... ต้องทำอะไรกัน ? งงงงงงงงงๆๆๆๆ
ดังนั้นวันนี้จะขออนุญาตอธิบายรายละเอียดกิจกรรมฯ พอสังเขปเพื่อคลายความสงสัยของทุกคนครับ

#ทำไมต้องใช้ Happy 8 มาใช้ในกิจกรรม ?
#Happy8 = ความสุขแปดประการ คือแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตทั้ง ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว สังคมและองค์กร ซึ่งแนวคิด Happy 8 สามารถนำมาสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน และเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเพียงแค่ปรับวิธีคิด พฤติกรรม เราก็จะสามารถบริหารสมดุลแห่งความสุขในชีวิตเราได้แน่นอนครับ ^_^

#โพสต่อไปจะเล่าเรื่องกรอบกิจกรรม สค. Happy Together อย่าลืมติดตามกันนะครับ

26/01/2016
สค. Happy Together

สค. Happy Together

รบกวนเพื่อนๆ เชิญเพื่อนชาว สค. .จากส่วนกลาง และจากศูนย์ภูมิภาค เข้ามาถูกใจเพจ "สค. Happy Together" ของเราด้วยนะครับ

26/01/2016
สค. Happy Together

สค. Happy Together

พรุ่งนี Mr.Happy จะมาชีแจงแนวทางกิจกรรมสร้างสุข "สค. Happy Toghether : Happy 8" นะครับ ^_^

แนะนำเพื่อนบ้านคร้าบAd.aui
23/12/2015

แนะนำเพื่อนบ้านคร้าบ
Ad.aui

สวัสดีครับ ผม Mr.Happy ขออนุญาตเป็นตัวแทนส่งความสุขให้คนในครอบครัว สค. ผ่านเพจ "สค. Happy Together" ที่จะเป็นพื้นที่ร่วมแชร์ความสุข ความทรงจำดีๆ ของครอบครัว สค. ^_^
#ร่วมแชร์เรื่องราวความประทับใจร่วมกัน
#ร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้อง
#และeverythingจิงกาเบล

04/09/2015
saraban-law.cgd.go.th

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันสุดท้ายการประชุมฯ รวมภาพคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพคะ
27/08/2015

วันสุดท้ายการประชุมฯ
รวมภาพคะ
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพคะ

08/01/2014

การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายกรณีเดินทางไปราชการ ให้ใช้แบบรายงานการเดินทางให้ถูกต้อง กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้ใช้แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) เฉพาะส่วนที่ 1 โดยแบบฟอร์มด้านหน้าและุด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน กรณีเดินทางไปราชการหลายคนให้ใช้แบบรายงานการเดินทาง ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยให้ระบุรายละเอียดในแบบรายงานฯ ให้ครบถ้วน และในส่วนของหมายเหตุให้ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของผู้ร่วมเดินทางแต่ละคนด้วยทุกครั้้ง ยกเว้น กรณีมีผู้ร่วมเดินทางเป็นจำนวนมาก และในรายงานฯ ระบุว่าออกเดินทางจากสำนักงานและกลับถึงสำนักงานพร้อมกัน

06/01/2014

การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายกรณีการจัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรณีวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สังเกตการณ์ เป็นบุคลากรของรัฐ ถ้าเิบิกค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ให้ใช้แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 โดยแบบฟอร์มส่วนที่ 1 ด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ส่วนที่ 2 ให้ระบุรายละเอียดในแบบรายงานฯให้ครบถ้วน และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ให้ระบุรายละเีอียดให้ครบถ้วนพร้อมสำเนาหนังสืออนุมัติให้เดินทางของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

03/01/2014

ฝากหน่อยนะคะ การส่งหลักฐานการเิบิกจ่ายกรณีการจัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ใช้แบบรายงานการเดินทางให้ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่จัดอบรม เดินทางไปราชการหลายคน ให้ใช้แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 โดยแบบฟอร์มด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน และ ส่วนที่ 2 โดยให้ระบุรายละเีอียดในแบบรายงานฯ ให้ครบถ้วน และในส่วนของหมายเหตุให้ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของผู้ร่วมเดินทางแต่ละคน ยกเว้น กรณีมีผู้ร่วมเดินทางเป็นจำนวนมากและในรายงานฯ ระบุว่าออกเดินทางจากสำนักงานและกลับถึงสำนักงานพร้อมกัน

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ พระบารมีแห่งองค์พระ...
01/01/2014

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ จงดลบันดาลประทานพร ให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึง ปรารถนาทุกประการ

ฝากไว้ก่อนการจัดสัมมนาต่างๆ จะเกิดขึ้นในปีหน้าคะ .....สำหรับการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ่ายเงินสด และเบิกเงินจาก...
24/12/2013

ฝากไว้ก่อนการจัดสัมมนาต่างๆ จะเกิดขึ้นในปีหน้าคะ .....สำหรับการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ่ายเงินสด และเบิกเงินจากทางราชการภายหลัง ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้นะคะ 1) ใบเสร็จรับเงิน 2) กากบัตรโดยสารเครื่องบิน 3) E ticket
กรณีซื้อบัตรระบบ e ticket ให้ใช้ใบรับเงิน ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง โดยระบุ1)ชื่อสายการบิน 2)วันที่ออกเดินทาง 3)ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง 4) ต้นทางปลายทาง 5)เลขที่เที่ยวบิน 6)วันเวลาที่เดินทาง 7)จำนวนเงินค่าโดยสาร 8)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 9) จำนวนเงินรวม
(ข้อมูลจาก intranet สค...โหลดเลยยยย)

พี่ๆน้องๆคะ.....แนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายต่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใ...
27/11/2013

พี่ๆน้องๆคะ.....แนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายต่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ อยู่ในหน้าหนังสือเวียนนะคะ....โหลดอ่านกันได้เลย

22/11/2013

ชาว Club F จ๊ะ มาช่วยกันคิดหน่อยคะ....กรณีส่วนราชการจัดอบรมแล้วมีผู้เข้าร่วมและวิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ คำถามต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการขอเบิก/ส่งใช้ใบสำคัญ? แลกเปลี่ยนกันหน่อยจ๊ะ ส่วนลด30%ของริชชี่ฟิล รีสอทเปนของคนแรกที่ช่วยให้ความกระจ่างแก่พวกเราคร้า...ลุยเลยๆ

ที่อยู่

Khao San Rd
Bangkok
10200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Club F : Club Financeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด