สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Provincial Fisheries Office)
(3)

เปิดเหมือนปกติ

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครแนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำ...
25/08/2021

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564
ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาต ตำมประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด ตามความใน #มาตรา65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม -14 กันยายน 2564 (ใบอนุญาต มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-562-0426

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเ...
24/08/2021

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท #การเพาะเลี้ยงจระเข้
ทราบถึงขั้นตอนการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้มีชีวิตเข้าสถานประกอบการตามข้อกำหนดของกรมประมง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3uIyk65
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-0197-8 ในวันและเวลาราชการ

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท #การเพาะเลี้ยงจระเข้
ทราบถึงขั้นตอนการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้มีชีวิตเข้าสถานประกอบการตามข้อกำหนดของกรมประมง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3uIyk65
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-0197-8 ในวันและเวลาราชการ

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเ...
24/08/2021

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท #การเพาะเลี้ยงจระเข้
ทราบถึงขั้นตอนการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้มีชีวิตออกจากสถานประกอบการตามข้อกำหนดของกรมประมง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3uIyk65
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-0197-8 ในวันและเวลาราชการ

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท #การเพาะเลี้ยงจระเข้
ทราบถึงขั้นตอนการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้มีชีวิตออกจากสถานประกอบการตามข้อกำหนดของกรมประมง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3uIyk65
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-0197-8 ในวันและเวลาราชการ

ท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่มั้ย ❓- ปลาป่วยหรือเปล่า ?- ปลาไม่กินอาหารเป็นโรคหรือไม่ ?- ปลาลอยหัว มีแผลตามลำตัวแก้...
19/08/2021

ท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่มั้ย ❓
- ปลาป่วยหรือเปล่า ?
- ปลาไม่กินอาหารเป็นโรคหรือไม่ ?
- ปลาลอยหัว มีแผลตามลำตัวแก้ไขอย่างไร

ทุกปัญหาเหล่านี้จะมีคำตอบ ‼️

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอแนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามปัญหาโรคสัตว์น้ำ กับเจ้าหน้าที่เฉพาะทางจาก กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เพียงแค่ Scan QR code เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง หรือโทรติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ได้เลยครับ 😍😊🎉

📢📢 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สนใจเข้าร่วม โครงการลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ...
11/08/2021

📢📢 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สนใจเข้าร่วม โครงการลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2564

ซึ่งโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
📌กิจกรรมลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า
📌กิจกรรมลดต้นทุนแฝง

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเลือกจะดำเนินการอย่างน้อย 1 รูปแบบ และเลือกกี่รูปแบบก็ได้ภายใต้วงเงิน 3 ล้านบาท ดังนี้
✔รูปแบบที่ 1 ติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) แบบออนกริด (On grid)
✔รูปแบบที่ 2 ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ
✔รูปแบบที่ 3 การปูผ้าพลาสติกบ่อเลี้ยง (Polyethylene: PE) ทั้งบ่อ
✔รูปแบบที่ 4 การปูผ้าพลาสติก PE บ่อเลี้ยงบางส่วน
✔รูปแบบที่ 5 การใช้พลาสติก PE ทำบ่ออนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง ร่วมกับการปรับปรุงบ่อเลี้ยง เช่น บดอัดด้วยดินลูกรัง
✔รูปแบบที่ 6 การทำบ่อลอยหรือบ่อที่มีระบบทางน้ำไหลทางเดียวด้วยพลาสติก PE
*สำหรับรูปแบบที่ 3-6 เกษตรกรจะต้องมีพื้นที่บ่อหรือปรับปรุงให้มีบ่อเพียงพอสำหรับรองรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และบำบัดน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงโรคจากแหล่งน้ำภายนอก

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกข่าวสาร ❗❗❗ แอดเราเป็นเพื่อน ได้ที่ 👉[email protected] “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj) หรือ scan Qr Code

cr. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”  การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน...
04/08/2021

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”
การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19
​นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ที่ยังมีความรุนแรง เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศดังที่ทราบกันโดยทั่วไป ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ ซึ่งทางรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้เน้นย้ำให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวงกว้าง ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อคงความเข้มข้นของมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสอบสวนโรค รวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ
​เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการมาตามลำดับแล้ว เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การงดเว้นการกำหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือ การยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย เป็นต้น
​ ​กรมประมงจึงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
​1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงฯ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 16 เรื่อง
​ ​2. ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุตามข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรองใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง
​3. เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา ภายใต้ระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ขอหนังสือรับรองต่างๆ ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุภายใน 30 วัน
​โดยมีเรื่องที่ขยายเวลาหรืออายุ ตามประกาศกรมประมงในครั้งนี้ จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
​1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
​2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำ
เพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ
​3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
​4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และ ประกาศรับรองให้ออกหนังสือ
กำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
​5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
​6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC
​7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
​8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)
​9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
​10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
​11. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
​12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
​13. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร
โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
​14. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน
​15. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อ
ขายสัตว์น้ำ
​16. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย
​ ​ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย....อธิบดีฯ กล่าว
cr. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”
การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19
​นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ที่ยังมีความรุนแรง เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศดังที่ทราบกันโดยทั่วไป ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ ซึ่งทางรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้เน้นย้ำให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวงกว้าง ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อคงความเข้มข้นของมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสอบสวนโรค รวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ
​เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการมาตามลำดับแล้ว เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การงดเว้นการกำหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือ การยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย เป็นต้น
​ ​กรมประมงจึงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
​1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงฯ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 16 เรื่อง
​ ​2. ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุตามข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรองใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง
​3. เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา ภายใต้ระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ขอหนังสือรับรองต่างๆ ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุภายใน 30 วัน
​โดยมีเรื่องที่ขยายเวลาหรืออายุ ตามประกาศกรมประมงในครั้งนี้ จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
​1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
​2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำ
เพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ
​3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
​4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และ ประกาศรับรองให้ออกหนังสือ
กำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
​5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
​6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC
​7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
​8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)
​9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
​10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
​11. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
​12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
​13. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร
โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
​14. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน
​15. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อ
ขายสัตว์น้ำ
​16. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย
​ ​ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย....อธิบดีฯ กล่าว
cr. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564วันที่ 23 ก...
23/07/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า หารือแนวทางการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเ...
22/07/2021

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง #จระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท #การเพาะเลี้ยงจระเข้
ทราบถึงข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้จัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงจระเข้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ รูปแบบสถานที่เพาะเลี้ยงตามข้อกำหนดของกรมประมง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3uIyk65
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-0197-8 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมการฝึกอบรม การดำเนินงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกส...
20/07/2021

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมการฝึกอบรม การดำเนินงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมการฝึกอบรม การดำเนินงานตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 เพื่อรับทราบถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

📣 กรณีจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทำแบบลงทะเบียนผ่านมือถือ  ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ และถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช...
19/07/2021

📣 กรณีจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทำแบบลงทะเบียนผ่านมือถือ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ และถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อไปถึงด่านตรวจครับผม

https://covid-19.in.th/

CR:สำนักงานเขต มีนบุรี
#สำนักงานเขตมีนบุรี
#มีนบุรีบอกข่าว

ที่อยู่

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-1) https://bit.ly/2MUQXAy 2. แบบคำขอต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-5) https://bit.ly/2wt2tgQ 3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (แบบทบ.2-1) https://bit.ly/2YY7Qga 4. แบบคำขอต่อทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (แบบทบ.2-2) https://bit.ly/33oDw1B 5. แบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (แบบ สอ.1) https://bit.ly/2Xeqwem 6.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) https://bit.ly/2XinIgj

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025580197

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท:

วิดีโอทั้งหมด

Bangkok Fisheries Office

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

025580197 , 025580198 ,025580212

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีครับ ไม่ทราบว่าที่นี้ มีบริการอบรม ให้ความรู้หรือคำแนะนำกับประชาชนด้วยไหมครับ พอดีผมสนใจ อยากจะทดลองเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในบ่อซีเมน แต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยย ไม่ทราบว่าที่นี้มีบริการให้คำแนะนำไหมครับ
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เรียนเชิญผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ^^
ปลาสวายตายเยอะมากผิดปกติ บริเวณวัดปริวาส พระรามสาม แม่น้ำเจ้าพระยา ฝากตรวจสอบให้หน่อยครับ
แนะนำ....โครงการประมงส่งเสริมอาชีพ **หลักการและเหตุผล** ปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการอัตราการว่างงานการเลิกจ้าง และเกิดภาระพึ่งพิงให้แก่รัฐบาลเป็นจำนวนมาก ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือในองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจประกอบอาชีพในเชิงเกษตร และประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กมากขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอมี พออยู่ พอกิน เพื่อเลี้ยงตนเองได้ ได้รับความสนใจมากขึ้น สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ ที่จัดตั้งโครงการประมงส่งเสริมอาชีพขึ้นมาเพื่อจัดการฝึกอบรมบุคคลหรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องการสร้างอาชีพหรือประกอบธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเองได้ โครงการประมงส่งเสริมอาชีพประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อรองรับความสนใจจากกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ ที่พร้อมเริ่มต้นการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้ประกอบอาชีพ ด้วยความสุจริต พอเพียง และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาผนวกใช้กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ในท้องถิ่นให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และนำมาสู่การพึ่งพาตนเองได้ **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแบบพออยู่ พอมี พอกิน และพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากกลุ่มคนหลายๆ อาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงาน ทดแทนสภาพการว่างงานในปัจจุบัน และรองรับอัตราการว่างงานในอนาคต **หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่** หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อสร้างอาชีพ" โดยวิทยากรคุณนฤพนธ์ พรรณวรรณ และคุณกัณณวันต์ พรรณวรรณ เจ้าของฟาร์มปลากัด BETTA HERO ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายหลักด้านการประมง ด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออก **รายละเอียดหลักสูตร** ประกอบด้วยการบรรยาย และการปฏิบัติ 1. ภาคการบรรยาย ประกอบด้วย 1.1 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ตั้งแต่การคัดเลือก และการเตรียมพ่อเเม่พันธ์ุ การผสมพันธุ์ การอนุบาล อาหารที่ใช้ในการเลี้ยง การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 1.2 การจัดการฟาร์ม และมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การเลือกพื้นที่ การจัดทำโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การจัดการภายในฟาร์ม การจัดการน้ำทิ้ง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2. ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 2.1 ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม ศึกษาดูงานภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ฝึกปฏิบัติวิธีการคัดเลือก และวิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงามรวมถึงขั้นตอนการอนุบาล การจัดการภายในฟาร์ม การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 2.2 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขายสัตว์น้ำสวยงามผ่านสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานด้านการตลาดของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การถ่ายภาพสัตว์น้ำสวยงาม รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์
นำ้บ่อกุ้งลงสวนผักมีความผิดไหมคะ่ถ้ามีความผิดไปร้องประมงไม่เห็นสนใจอยากให้ขึ้นทะเบียนก็ไม่สนใจแล้วแบบนี้เลี้ยงกุ้งได้หรอคะนำ้บ่อกุ้งลงสวนผักแบบนี้เขตอยุธานะคะ
อวนรุนเพิ่มขึ้นเยอะ นัยจังหวัดสตูล ประมงจังหวัดไม่ทำงาน ส่วนใบไม้เขียว ออกหนึ่งวัน ยี่สิบเก้าวัน ทำอะรัย ถ้าปล่อยเปนอย่างนี้ ชาวบ้านเดือดร้อนแน้.. อยากให้สำนักนายกรัฐมนตรี มาช่วยแก้ปันหาด้วย...
ฝาก ประชาสัมพันธ์ ด้วยนะคะ ต้องรีบหน่อยนะคะ https://www.facebook.com/pg/DrNoicom-275784472581860/photos/?tab=album&album_id=935634939930140