ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า โทรสายด่วน 1362 ***** ร้องเรียนได้ที่ *****

1. สายด่วน 1136 บก.ปทส. "ตำรวจผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
2. สายด่วน 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดเหมือนปกติ

#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ .21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เป็นวันบำรุงรักษ...
21/10/2021

#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
.
21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำไปของชาติ
ต่อมาให้ใช้คำว่า“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day)

เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า
ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533

นอกจากวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จะกำหนดกิจกรรมในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว
ยังมีกิจกรรมการปลูกทดแทนต้นที่ตายลงให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่อีกด้วย
.
ทั้งนี้อาศัยความร่วมมือของประชาชนมาร่วมมือกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
.
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น การให้ปุ๋ย พรวนดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้
.
"รักษ์ต้นไม้"
#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
.
21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำไปของชาติ
ต่อมาให้ใช้คำว่า“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day)

เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า
ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533

นอกจากวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จะกำหนดกิจกรรมในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว
ยังมีกิจกรรมการปลูกทดแทนต้นที่ตายลงให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่อีกด้วย
.
ทั้งนี้อาศัยความร่วมมือของประชาชนมาร่วมมือกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
.
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น การให้ปุ๋ย พรวนดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้
.
"รักษ์ต้นไม้"
#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.แอดมินมีเรื่องราวดีๆ จากภาพม...
13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
แอดมินมีเรื่องราวดีๆ จากภาพมาแบ่งปันให้ทราบ
.
"ต้นไม้ทรงปลูก ต้นนนทรี"
.
การปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน และทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
.
ต้นนนทรี เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งปี ลักษณะใบเป็นฝอยคล้ายใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายด้วยสีขาว ช่อดอกเป็นพวงระย้าฝักไม่ยอมทิ้งต้น ทนทานในทุกสภาพอากาศของเมืองไทย
.
ดังนั้นที่ประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เลือกให้ต้นนนทรีเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในขญะนั้น
เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงปลูกต้นนนทรี 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 และมีพระราชดำรัสถึงบุคลากรและนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวนั้นว่า
.
"ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น"
.
ที่มา https://today.line.me/th/v2/article/BvgYwW
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
แอดมินมีเรื่องราวดีๆ จากภาพมาแบ่งปันให้ทราบ
.
"ต้นไม้ทรงปลูก ต้นนนทรี"
.
การปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน และทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
.
ต้นนนทรี เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดทั้งปี ลักษณะใบเป็นฝอยคล้ายใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายด้วยสีขาว ช่อดอกเป็นพวงระย้าฝักไม่ยอมทิ้งต้น ทนทานในทุกสภาพอากาศของเมืองไทย
.
ดังนั้นที่ประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เลือกให้ต้นนนทรีเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในขญะนั้น
เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงปลูกต้นนนทรี 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 และมีพระราชดำรัสถึงบุคลากรและนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวนั้นว่า
.
"ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น"
.
ที่มา https://today.line.me/th/v2/article/BvgYwW
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

( แนะนำหนังสือ ) : หนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์จัดทำและเผยแพร่โดย โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์.หนังสือการ์ตูน "เรื่องเล่า...
07/10/2021

( แนะนำหนังสือ ) : หนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์
จัดทำและเผยแพร่โดย โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
.
หนังสือการ์ตูน "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" ได้รวบรวมพฤติกรรมของช้างเพื่อให้ผู้อ่านได้ "รู้จักช้าง" รู้สาเหตุ
"เมื่อช้างมาเยือน" เพื่อเตรียม "ต้อนรับแข็งขัน" ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ
และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ท้ายที่สุดก็คือเรียนรู้ที่จะ "ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม" เพื่อให้คนได้อยู่
ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล
.
หัวข้อต่างๆในหนังสือเล่มนี้มีตั้งแต่
.
"รู้จักช้าง"
- พฤติกรรมของช้างในภาพรวม
.
"เมื่อช้างมาเยี่ยมเยือน"
- สาเหตุของการมาเยือน
- ลักษณะของการมาเยือน
.
"ต้อนรับ.... แข็งขัน"
- ป้องกัน
- เตือนภัย
.
"ปรับ(อาชีพ)... เพื่อรับช้าง"
-การปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร
.
โดยส่วนตัวหนังสือการ์ตูนเล่มนี้สามารถอ่านได้ชิวๆ เข้าใจง่าย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
.
.
สามารถดาวน์โหลดได้ตามคิวอาร์โค้ด และลิงค์ที่แนบมานี้
https://qrgo.page.link/Gzuob
.
#หนังสือการตูนเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

( แนะนำหนังสือ ) : หนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์
จัดทำและเผยแพร่โดย โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
.
หนังสือการ์ตูน "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" ได้รวบรวมพฤติกรรมของช้างเพื่อให้ผู้อ่านได้ "รู้จักช้าง" รู้สาเหตุ
"เมื่อช้างมาเยือน" เพื่อเตรียม "ต้อนรับแข็งขัน" ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ
และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ท้ายที่สุดก็คือเรียนรู้ที่จะ "ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม" เพื่อให้คนได้อยู่
ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล
.
หัวข้อต่างๆในหนังสือเล่มนี้มีตั้งแต่
.
"รู้จักช้าง"
- พฤติกรรมของช้างในภาพรวม
.
"เมื่อช้างมาเยี่ยมเยือน"
- สาเหตุของการมาเยือน
- ลักษณะของการมาเยือน
.
"ต้อนรับ.... แข็งขัน"
- ป้องกัน
- เตือนภัย
.
"ปรับ(อาชีพ)... เพื่อรับช้าง"
-การปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร
.
โดยส่วนตัวหนังสือการ์ตูนเล่มนี้สามารถอ่านได้ชิวๆ เข้าใจง่าย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
.
.
สามารถดาวน์โหลดได้ตามคิวอาร์โค้ด และลิงค์ที่แนบมานี้
https://qrgo.page.link/Gzuob
.
#หนังสือการตูนเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - 6 ต.ค.2564
06/10/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - 6 ต.ค.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - 6 ต.ค.2564

การกำหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดสมควรกำหนดเป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในท้าย พระราชบัญญัติสงวนแล.....

2 ตุลาคม 2564 .ครบรอบ 19 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช .“ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุน เกื้อหนุนสัตว์ป่า”
04/10/2021
19 ปี ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 ตุลาคม 2564
.
ครบรอบ 19 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
.
“ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุน เกื้อหนุนสัตว์ป่า”

📣กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศผลภาพถ่ายที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ระดับบุคคลทั่วไปโ...
03/10/2021

📣กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศผลภาพถ่าย
ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ระดับบุคคลทั่วไป
โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564
.
คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่าย
จนได้ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านสัมผัสความงดงาม
ของภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และคัดค้าน
ภาพถ่ายที่ทำผิดกติกา ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน
ถึง 15 ตุลาคม 2564 นี้
.
โดยส่งอีเมล์คำร้องคัดค้านภาพถ่ายที่ทำผิดกติกา
พร้อมหลักฐานมาที่...
👉[email protected] เท่านั้น‼
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้อง ฯ ผ่านช่องทางอื่น ๆ
และคำร้อง ฯ ที่ไม่มีหลักฐาน) หากพ้นวันเวลาที่กำหนด
จะไม่รับคำร้อง ฯ มาพิจารณา
.
#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ
#CP #CPG #CPF #true #truetogether #DNP
#JungleCoffee #โลตัส #ทรูปลูกปัญญา
#ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม #ประกวดภาพถ่าย
#ถ่ายภาพ #ภาพธรรมชาติ #ภาพสัตว์ป่า

สืบ นาคะเสถียร. นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในก...
01/09/2021

สืบ นาคะเสถียร
.
นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่า และสรรพชีวิตในผื่นป่า
.
รวมถึงการปลุกจิตสำนึก ให้คนไทยอนุรักษ์ผื่นป่าและเห็นความสำคัญของป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเรียกร้องให้สังคม และภาครัฐ หันมาสนใจปัญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง
.
จนส่งผลให้ "ป่าห้วยขาแข้ง" และ "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. 2534

สืบ นาคะเสถียร
.
นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่า และสรรพชีวิตในผื่นป่า
.
รวมถึงการปลุกจิตสำนึก ให้คนไทยอนุรักษ์ผื่นป่าและเห็นความสำคัญของป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเรียกร้องให้สังคม และภาครัฐ หันมาสนใจปัญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง
.
จนส่งผลให้ "ป่าห้วยขาแข้ง" และ "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. 2534

19 กลุ่มป่า
25/08/2021

19 กลุ่มป่า

06/08/2021

#รู้จากข่าว....ช้างไทย กับการจำแนกลักษณะ

ช้างไทยที่เราพบเห็นหรือเรียกว่าช้างไทยนั้น จริงๆแล้วคือ ช้างเอเชีย สายพันธุ์อินเดีย (Elephas maximus indicus)

ซึ่งช้างอินเดีย ยังพบในอีกหลายๆประเทศด้วยกัน ( อินเดีย บังกลาเทศ ภูฐาน เนปาล เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน มาเลเซีย และไทย )

ในประเทศไทยนั้นเรียกสายพันธุ์นี้ ว่า “ช้างไทย” และได้มีการจำแนกลักษณะช้าง ตัวผู้และตัวเมียออก

โดยหลักๆจะดูจากงา และเพศ ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามนี้ ช้างสีดอ คือ ช้างเพศผู้ ที่ไม่มีงา /ช้างพลาย คือ ช้างเพศผู้ ที่มีงา /ช้างพัง คือ ช้างเพศเมีย

นอกจากงาและเพศแล้วยังสามารถสังเกตได้จากจุดอื่นๆได้อีก เช่น ส่วนหัว ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย และมีฐานงวงนูนโป่งกว่าตัวเมีย

ส่วนหลังและบั้นท้าย เมื่อสังเกตจากด้านข้าง ช่วงบั้นท้ายของตัวผู้จะค่อยๆโค้งลาดลง ในขณะที่ของตัวเมียจะหักตรงลงมา

ถุงหุ้มอวัยวะเพศ โดยถุงหุ้มอวัยวะเพศของตัวผู้จะเรียวแหลมลงมา และวางตัวขนานกับท้อง บางครั้งจะเห็นอวัยวะเพศออกมาจากช่องท้องด้วย , ต่างจากตัวเมียถุงหุ้มอวัยวะเพศจะยาวลู่ลงมาในแนวดิ่งที่บริเวณขาหลัง

เต้านม ช้างตัวเมียจะมีเต้านมระหว่างขาคู่หน้า เต้านม จะเต่งนูนขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัด

การตกมัน หลังจากช่วงที่ช้างได้กินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ช้างตัวผู้ มักจะมีอาการตกมัน โดยจะมีของเหลวข้นกลิ่นแรง ไหลออกมาจากต่อมบริเวณขมับ (Temporal gland) ย้อยลงมาบริเวณแก้มเห็นเป็นแถบสีดำ

ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก Internat...
31/07/2021

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ
.
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก
.
ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก

#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ
.
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก
.
ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก

#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

30/07/2021

แอดทำชุดข้อมูลพื้นฐาน #ภูมิประเทศ ของ #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาฝากสาย #วนศาสตร์ หวังว่าจะช่วยแบ่งเบาชาวสายป่าได้บ้าง เป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านนะครับ ขาดเหลืออะไรก็ลองสอบถามมา ถ้าทำได้แอดจะทำให้ แด่ #วันผู้พิทักษ์ป่าโลก (World RANGER Day) 31 กรกฎาคม 2564 🙂
.
• ภูมิประเทศ 3 มิติ (DEM) .kmz
• ขอบเขตอุทยาน (Boundary) .kmz
• เส้นชั้นความสูง 5 10 20 เมตร (Contour) .kmz
• แนวสันเขา (Ridge Line) .kmz
• แนวธารน้ำ (Stream) .kmz
• จุดบอกระดับความสูงตามธารน้ำ (Z) .kmz
• รวมข้อมูลดิบ GIS .shp
.
https://drive.google.com/drive/folders/1ETy2sB0v1KpUxZRKjr9WPxCb15VOt5vg
.
#หมายเหตุ : แต่ละไฟล์คลุมอุทยานทั้งประเทศนะครับ (แบ่งย่อยไม่ไหว) เวลาเปิดอาจจะช้าหน่อยนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าอุทยานไหน คลิกที่ไฟล์ขอบเขตอุทยานก็จะมีบอกไว้ครับ

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก -----------------------------------.เสือโคร่ง - ผู้รักษาสมดุลระบบนิเวศแห่งผืนป่า- เป็...
29/07/2021

29 กรกฎาคม
วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก
-----------------------------------
.
เสือโคร่ง
- ผู้รักษาสมดุลระบบนิเวศแห่งผืนป่า
- เป็นผู้ควบคุมสายใยอาหารแห่งป่า รักษาความหลากหลายให้ระบบนิเวศ
- เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

29 กรกฎาคม
วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก
-----------------------------------
.
เสือโคร่ง
- ผู้รักษาสมดุลระบบนิเวศแห่งผืนป่า
- เป็นผู้ควบคุมสายใยอาหารแห่งป่า รักษาความหลากหลายให้ระบบนิเวศ
- เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ติด GPS Collar เฝ้าระวังพฤติกรรม ‘ช้างสีดอ’ ออกรบกวนชาวบ้านพื้นที่ ขสป.ซับลังกา
25/07/2021
ติด GPS Collar เฝ้าระวังพฤติกรรม ‘ช้างสีดอ’ ออกรบกวนชาวบ้านพื้นที่ ขสป.ซับลังกา

ติด GPS Collar เฝ้าระวังพฤติกรรม ‘ช้างสีดอ’ ออกรบกวนชาวบ้านพื้นที่ ขสป.ซับลังกา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวย […]

Photos from มิตรเอิร์ธ - mitrearth's post
23/07/2021

Photos from มิตรเอิร์ธ - mitrearth's post

29/06/2021

รู้จักช้างไทย....โดยทับเสลา....

ช้างใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ 19-21 เดือน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว ในตอนคลอดลูกช้างจะมีแม่รับมา คอยช่วยดูแลและช่วยเลี้ยงลูก ลูกช้างเอเชียแรกเกิดจะมีขนปกคลุมทั่วไปตามลำตัวแต่ขนจะค่อยๆ หลุดร่วงไปจนเหลืออยู่เพียงประปราย ลูกช้างแรกเกิดมีความสูงประมาณ 1 เมตร หนักประมาณ 75–115 กิโลกรัม

งวง : งวงเป็นลักษณะร่วมกันของจมูกและริมฝีปากบน ซึ่งยืดยาวออกไปและเกิดจากวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง งวงช้างมีความละเอียดพอที่จะหยิบหญ้าขึ้นมาเพียงยอดเดียว แต่ก็แข็งแรงพอที่จะหักกิ่งไม้จากต้นได้ สามารถยกของหนักได้ถึง 250 กิโลกรัม

งา: งาของช้าเป็นฟันตัดขากรรไกรบนคู่ที่สอง งาจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง งาของช้างเพศผู้เติบโตในอัตรา 17 เซนติเมตรต่อปี งาใช้ในการขุดหาน้ำ เกลือหรือรากไม้ เพื่อขูดเปลือกไม้เพื่อที่จะกินเปลือกไม้ เพื่อขุดเข้าไปในต้นบัลบับเพื่อเอาผลไม้ที่อยู่ข้างใน เพื่อย้ายต้นไม้และกิ่งในการเปิดเส้นทาง นอกเหนือจากนี้ ช้างยังใช้ทำสัญลักษณ์บนต้นไม้เพื่อสร้างอาณาเขต และในบางครั้งใช้เป็นอาวุธด้วย

ฟัน: ฟันของช้างแตกต่างไปจากฟันขอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นส่วนใหญ่ โดยปกติช้างจะมีฟันอยู่ 28 ซี่ ซึ่งประกอบด้วยฟันตัดคู่ที่สองขากรรไกรบน เป็นงา ฟันน้ำนมที่ขึ้นก่อนงา ฟันกรามน้อย 12 ซี่ โดยมี 3 ซี่อยู่ในขากรรไกรแต่ละข้าง และฟันกราม 12 ซี่ โดยมี 3 ซี่อยู่ในขากรรไกรแต่ละข้างเช่นเดียวกัน

ผิวหนัง: ช้างอาจถูกเรียกว่า สัตว์หนังหนา (pachyderms) ซึ่งมาจากการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ดั้งเดิม หนังของช้างนั้นมีความหนามากปกคลุมส่วนใหญ่ของร่างกาย และวัดความหนาได้ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร

ขาและเท้า: เท้าของช้างมีรูปร่างเกือบกลม เท้าหลังแต่ละข้างของช้างแอฟริกามี 3 เล็บ และเท้าหน้าแต่ละข้างมี 4 เล็บ ส่วนเท้าหลังแต่ละข้างของช้างอินเดียนั้นมี 4 เล็บ และเท้าหน้าแต่ละข้างมี 5 เล็บ ใต้กระดูกของเท้านั้นเป็นวัสดุแข็งคล้ายวุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องกันกระแทก ช้างสามารถว่ายน้ำได้ แต่ไม่สามารถวิ่งเหยาะ ๆ กระโดด หรือวิ่งห้อได้ ช้างมีท่าเดินอยู่สองท่า คือ ท่าเดินและท่าที่เร็วกว่าซึ่งคล้ายกับการวิ่ง

หู: หูที่สามารถกระพือได้ขนาดใหญ่ของช้างนั้นยังมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายช้างด้วย ในวันที่มีอากาศร้อน ช้างจะกระพือหูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างลมอ่อน ๆ ขึ้น ลมนี้ช่วยลดอุณหภูมิหลอดเลือดพื้นผิว และจากนั้น เลือดที่ถูกทำให้เย็นลงนั้นจะหมุนเวียนไปทั่วส่วนที่เหลือของร่างกายช้าง เลือดที่เข้าสู่หูนั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 6 องศาเซลเซียสก่อนที่จะหมุนเวียนไปยังส่วนอื่นของร่างกาย และช้างยังใช้หูในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและระหว่างช่วงเวลาหาคู่ของเพศผู้ หากช้างต้องการข่มขวัญนักล่าหรือศัตรู มันจะกางหูออกกว้างเพื่อทำให้ดูเหมือนกับว่าตัวมันมีขนาดใหญ่และสง่าขึ้น

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
25/06/2021

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

( แนะนำหนังสือ ) : หนังสือครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี.หนังส...
24/06/2021

( แนะนำหนังสือ ) : หนังสือครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
.
หนังสือ "ครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี"
รายงานครบรอบ 1 ปี ฉบับนี้ ประกอบด้วย พระราชดำรัส พระบรมราโชบาย ความเป็นมาโครงการ
ผลการดำเนินงานตามโครงการ คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้น และการนำไปต่อยอด ขยายผลจาหนังสือเล่มนี้
.
เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 บท ประกอบด้วย
- ความเป็นมาโครงการฯ
- การเสด็จเปิดโครงการฯ
- พระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ในฐานะองค์ประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
- พื้นที่ดำเนินโครงการฯ
- สถานการณ์และสภาพปัญหา
- การพัฒนา และความก้าวหน้าการดำเนินงาน
- สื่อโครงการฯ
- ภาคผนวก
.
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้
https://drive.google.com/file/d/1YpA-y341PYnE6_z5mrxplhQl9xII_hZm/view
.
#หนังสือครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
#สาละวะ ไลโว่
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

( แนะนำหนังสือ ) : หนังสือครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
.
หนังสือ "ครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี"
รายงานครบรอบ 1 ปี ฉบับนี้ ประกอบด้วย พระราชดำรัส พระบรมราโชบาย ความเป็นมาโครงการ
ผลการดำเนินงานตามโครงการ คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้น และการนำไปต่อยอด ขยายผลจาหนังสือเล่มนี้
.
เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 บท ประกอบด้วย
- ความเป็นมาโครงการฯ
- การเสด็จเปิดโครงการฯ
- พระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ในฐานะองค์ประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
- พื้นที่ดำเนินโครงการฯ
- สถานการณ์และสภาพปัญหา
- การพัฒนา และความก้าวหน้าการดำเนินงาน
- สื่อโครงการฯ
- ภาคผนวก
.
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้
https://drive.google.com/file/d/1YpA-y341PYnE6_z5mrxplhQl9xII_hZm/view
.
#หนังสือครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
#สาละวะ ไลโว่
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ที่อยู่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0 2561 0777 ต่อ 1660 โทรสาร 0 2561 2916

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มันคือเต่าอะไรคะ อยากทราบคะ
#อยากให้แชร์ให้ถึงกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าของโลกจัง เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในประเทศพม่าอยากให้มองดูว่าเห็นแบบนี้อย่านี้แล้วพวกเราชาวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าสงวนมีความคิดเห็นอย่างไหร,,? ส่วนผมดูแล้วใจหายและหดหู่มากเลยคับ,,🙄🙄😭😭
ขยะกำลังเพิ่มขึ้นในเกาะช้างและอุทยานแห่งชาติกำลังเฝ้าดูอยู่ ประเทศนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นของอุทยานแห่งชาติในไชยเชษฐ์
อยากทราบว่าหมูป่าถอดออกจากสัตวป่าคุ้มครองแล้วหรอคัฟ
ใครพอช้วยเต่าได้บ้างคับ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2384139061627872&id=100000954043804
เอาโครงการภาคประชารัฐดีๆ ที่ช่วยรักษาเขาใหญ่มาฝากกันครับ เผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมปลูกป่า สร้างรั้วธรรมชาติให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ คุณอะมะรา ธรรมแพทย์ 📲 0943095999
มาเที่ยว น้ำตก7สาวน้อย จอดที่ ที่เจ้าหน้าที่ให้จอด แต่พอจอดแม่ค้าไล่ คืออะไรค่ะ คุณ
วันเต่าโลก
ช่วยมาตรวจสอบหน่อยคับชาวบ้านเขากลัวมากหมู่7ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบรูณ์
ช่วยติดต่อผูหญิงคนนีทีฝากบอกว่าหัยติดต่อหายาดด้วย