คริสตจักรโดยพระคุณ

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อเราอธิษฐานด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า เรากำลังใคร่ครวญ และพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เหนือทุกสิ่งที่เราเผช...
12/06/2021

เมื่อเราอธิษฐานด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า เรากำลังใคร่ครวญ และพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เหนือทุกสิ่งที่เราเผชิญ มีพลังอย่างมากในคำอธิษฐานนี้

ข้อพระคัมภีร์ : สดุดี 107:1-2;8-9 | โคโลสี 4:2 | ฮีบรู 13:15

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

เมื่อเราอธิษฐานด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า เรากำลังใคร่ครวญ และพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เหนือทุกสิ่งที่เราเผชิญ มีพลังอย่างมากในคำอธิษฐานนี้

ข้อพระคัมภีร์ : สดุดี 107:1-2;8-9 | โคโลสี 4:2 | ฮีบรู 13:15

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนเอเฟซั...
11/06/2021

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
เอเฟซัส 6:18 TH1971

ชมรมอธิษฐาน หัวข้อ "ต้านด้วยคำอธิษฐาน"
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
เอเฟซัส 6:18 TH1971

ชมรมอธิษฐาน หัวข้อ "ต้านด้วยคำอธิษฐาน"
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซู และสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา ตามพระสัญญาของพระองค์ว่า ‘เมื่อเราก...
11/06/2021

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซู และสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา ตามพระสัญญาของพระองค์ว่า ‘เมื่อเรากล่าวอนุญาต ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า เราจะได้เห็นผลที่มีฤทธิ์เดชอย่างแน่นอน’

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 18:18 | เฉลยธรรมบัญญัติ 33:11-13; 27

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซู และสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา ตามพระสัญญาของพระองค์ว่า ‘เมื่อเรากล่าวอนุญาต ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า เราจะได้เห็นผลที่มีฤทธิ์เดชอย่างแน่นอน’

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 18:18 | เฉลยธรรมบัญญัติ 33:11-13; 27

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

10/06/2021

“เฝ้าหน้าจอ รออธิษฐาน”
ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอธิษฐานร่วมกันในวันศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น.
ในหัวข้อ "ต้านด้วยคำอธิษฐาน"
ทางแฟนเพจคริสตจักรโดยพระคุณ www.fb.me/bygracechurch
.
จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
เอเฟซัส 6:18 TH1971

พระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเราผู้เชื่อ ที่จะสามารถกล่าวห้ามและกล่าวอนุญาตได้ (มัทธิว 18:18) เราซึ่งเป็นพระกายของพระเยซ...
10/06/2021

พระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเราผู้เชื่อ ที่จะสามารถกล่าวห้ามและกล่าวอนุญาตได้ (มัทธิว 18:18) เราซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูและถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า คำพูดของเราที่ตรงตามพระวจนะนั้นมีฤทธิ์อำนาจ

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 18:18, มาระโก 4:39, มาระโก 16:17-18

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

พระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเราผู้เชื่อ ที่จะสามารถกล่าวห้ามและกล่าวอนุญาตได้ (มัทธิว 18:18) เราซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูและถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า คำพูดของเราที่ตรงตามพระวจนะนั้นมีฤทธิ์อำนาจ

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 18:18, มาระโก 4:39, มาระโก 16:17-18

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ต่างๆในแต่ละวัน คำพูดของเรากำลังพูดอะไร ถ้าเราพูดพระวจนะด้วยความเชื่อ จะเป็นการกล่าวฤทธิ์เดชของพระ...
09/06/2021

เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ต่างๆในแต่ละวัน คำพูดของเรากำลังพูดอะไร ถ้าเราพูดพระวจนะด้วยความเชื่อ จะเป็นการกล่าวฤทธิ์เดชของพระเจ้าออกไป พระวจนะคือความสว่าง ทะลุทะลวงคำหลอกลวงของมารและให้สติปัญญากับเรา

ข้อพระคัมภีร์ : สดุดี 107: 20 | เยเรมีย์ 23:4 | ยอห์น 10:14-15 |เอเฟซัส 5:29 | สดุดี 147:3

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ต่างๆในแต่ละวัน คำพูดของเรากำลังพูดอะไร ถ้าเราพูดพระวจนะด้วยความเชื่อ จะเป็นการกล่าวฤทธิ์เดชของพระเจ้าออกไป พระวจนะคือความสว่าง ทะลุทะลวงคำหลอกลวงของมารและให้สติปัญญากับเรา

ข้อพระคัมภีร์ : สดุดี 107: 20 | เยเรมีย์ 23:4 | ยอห์น 10:14-15 |เอเฟซัส 5:29 | สดุดี 147:3

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

หากเราต้องการเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าที่จะต่อต้านมารได้ เราต้องลับคมโดยใส่พระวจนะมาที่ปาก ให้คมทุกด้านทุกมุม พร้อมเสมอ เพรา...
08/06/2021

หากเราต้องการเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าที่จะต่อต้านมารได้ เราต้องลับคมโดยใส่พระวจนะมาที่ปาก ให้คมทุกด้านทุกมุม พร้อมเสมอ เพราะพระวจนะที่ถูกพูดออกไปนั้นเป็นความจริงที่ทรงฤทธานุภาพและเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณให้กับเรา [ดูตัวอย่างของพระเยซู ในมัทธิว 4:4-11]

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 4:4-11 | โคโลสี 2:2-4

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

หากเราต้องการเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าที่จะต่อต้านมารได้ เราต้องลับคมโดยใส่พระวจนะมาที่ปาก ให้คมทุกด้านทุกมุม พร้อมเสมอ เพราะพระวจนะที่ถูกพูดออกไปนั้นเป็นความจริงที่ทรงฤทธานุภาพและเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณให้กับเรา [ดูตัวอย่างของพระเยซู ในมัทธิว 4:4-11]

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 4:4-11 | โคโลสี 2:2-4

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

07/06/2021
คำเทศนา ต้านด้วยการอธิษฐาน

ต้านด้วยการอธิษฐาน
เอเฟซัส 6:18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน

•เพราะคำอธิษฐานของเราผู้ชอบธรรม มีพลังต่อต้านมารได้
•ยากอบ 5:16 “...คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล”
•ต้านด้วยคำอธิษฐาน
1. อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง
2. อธิษฐานขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา
3. อธิษฐานด้วยความเพียรทุกอย่าง
4. อธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน

เมื่อเราพูดพระวจนะด้วยความเชื่อ เราทำตามด้วยความเชื่อฟัง เราจะได้กินผลดี ได้ครอบครองตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้า และต้...
07/06/2021

เมื่อเราพูดพระวจนะด้วยความเชื่อ เราทำตามด้วยความเชื่อฟัง เราจะได้กินผลดี ได้ครอบครองตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้า และต้านมารได้อย่างมั่นคง

ข้อพระคัมภีร์ : สุภาษิต 18:20-21 , 22:18 | กันดารวิถี 14:6-9

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

เมื่อเราพูดพระวจนะด้วยความเชื่อ เราทำตามด้วยความเชื่อฟัง เราจะได้กินผลดี ได้ครอบครองตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้า และต้านมารได้อย่างมั่นคง

ข้อพระคัมภีร์ : สุภาษิต 18:20-21 , 22:18 | กันดารวิถี 14:6-9

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

คริสตจักรเด็ก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม "นมัสการบ้านฉันวันนี้" โดยส่งภาพบรรยากาศเด็กๆร่วมนมัสการ ฟังคำเ...
06/06/2021

คริสตจักรเด็ก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม "นมัสการบ้านฉันวันนี้" โดยส่งภาพบรรยากาศเด็กๆร่วมนมัสการ ฟังคำเทศนาร่วมกับครอบครัว ในรอบนมัสการออนไลน์ และร่วมกิจกรรมจากวิดีทัศน์ชุดการ์ตูนพระคัมภีร์ (Superbook) เด็กๆน่ารักหนุนใจมากๆทุกคนเลยค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ

สุภาษิต 22:6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น

#คริสตจักรเด็ก #คริสตจักรโดยพระคุณ #นมัสการ #คำเทศนา #Bygracechurch #ครอบครัว #คริสเตียน #คริสตจักร #church #bible #เด็ก #ความรัก

หลังเลิกรอบนมัสการออนไลน์วันอาทิตย์ พี่น้องในกลุ่มต่างๆได้ร่วมใจกันแบ่งปันพระพรที่ได้จากคำเทศนา และอธิษฐานร่วมกัน เพื่อเ...
06/06/2021

หลังเลิกรอบนมัสการออนไลน์วันอาทิตย์ พี่น้องในกลุ่มต่างๆได้ร่วมใจกันแบ่งปันพระพรที่ได้จากคำเทศนา และอธิษฐานร่วมกัน เพื่อเป็นพระพรให้แก่กันและกัน
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ

โคโลสี 3:15 และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ (THSV11)

#คริสตจักรโดยพระคุณ #Bygracechurch #church #พระคัมภีร์ #ความรัก #ความห่วงใย #คำเทศนา #อธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #bible

| ส า ร ศิ ษ ย า ภิ บ า ล | ค ริ ส ต จั ก ร โ ด ย พ ร ะ คุ ณพระเจ้าได้ทรงมอบพระสัญญาไว้ให้กับเรามากมายในพระคัมภีร์ ไม่ว่...
06/06/2021

| ส า ร ศิ ษ ย า ภิ บ า ล
| ค ริ ส ต จั ก ร โ ด ย พ ร ะ คุ ณ

พระเจ้าได้ทรงมอบพระสัญญาไว้ให้กับเรามากมายในพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็น

#ความรักมั่นคงของพระองค์
💕โรม 8:38-39💕
“เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

#การจัดสรรสิ่งที่ดี
✨2โครินธ์ 9:8 ✨
“และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย”

#การทรงนำ
🚩สุภาษิต 16:9🚩
“ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา”

และในอีกหลาย ๆข้อ แต่พระองค์ไม่เคยสัญญาว่าเราจะมีชีวิตที่โรยด้วยด้วยกลีบกุหลาบ แต่สิ่งที่เรามั่นใจได้เลย คือพระเจ้า #จะทรงช่วยเราให้เกิดผลอันดีในทุกๆสิ่ง ไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็ตาม

🙏โรม 8:28 🙏
“ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ”

เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเราปั่นป่วน สาละวนไปกับสถานการณ์และปัญหาที่เราได้ยินอยู่ประจำซ้ำ ๆ ทำให้เราคิดวนเวียนไปมาในเรื่องร้าย ๆต่าง ๆ

พี่น้องที่รักครับให้เรากลับมาใคร่ครวญและ #ตัดสินใจเชื่อตามพระวจนะ และ #เลิกจดจ่ออยู่กับปัญหา และหันมา #ไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ พระองค์จะทรงนำและช่วยเหลือเราครับ

ศาสนาจารย์เกรียงไกร-อาจารย์พิมพลอย สุพิพัฒน์โมลี
ศิษยาภิบาลคริสตจักรโดยพระคุณ

| ส า ร ศิ ษ ย า ภิ บ า ล
| ค ริ ส ต จั ก ร โ ด ย พ ร ะ คุ ณ

พระเจ้าได้ทรงมอบพระสัญญาไว้ให้กับเรามากมายในพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็น

#ความรักมั่นคงของพระองค์
💕โรม 8:38-39💕
“เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

#การจัดสรรสิ่งที่ดี
✨2โครินธ์ 9:8 ✨
“และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย”

#การทรงนำ
🚩สุภาษิต 16:9🚩
“ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา”

และในอีกหลาย ๆข้อ แต่พระองค์ไม่เคยสัญญาว่าเราจะมีชีวิตที่โรยด้วยด้วยกลีบกุหลาบ แต่สิ่งที่เรามั่นใจได้เลย คือพระเจ้า #จะทรงช่วยเราให้เกิดผลอันดีในทุกๆสิ่ง ไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็ตาม

🙏โรม 8:28 🙏
“ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ”

เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเราปั่นป่วน สาละวนไปกับสถานการณ์และปัญหาที่เราได้ยินอยู่ประจำซ้ำ ๆ ทำให้เราคิดวนเวียนไปมาในเรื่องร้าย ๆต่าง ๆ

พี่น้องที่รักครับให้เรากลับมาใคร่ครวญและ #ตัดสินใจเชื่อตามพระวจนะ และ #เลิกจดจ่ออยู่กับปัญหา และหันมา #ไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ พระองค์จะทรงนำและช่วยเหลือเราครับ

ศาสนาจารย์เกรียงไกร-อาจารย์พิมพลอย สุพิพัฒน์โมลี
ศิษยาภิบาลคริสตจักรโดยพระคุณ

พระวจนะที่จะมีฤทธิ์เดชสำหรับชีวิตของเรา คือพระวจนะที่เราเชื่อ พูดออกไปและทำตาม ไม่ใช่เพียงรู้และสะสมไว้ “พระวจนะที่ถูกพู...
05/06/2021

พระวจนะที่จะมีฤทธิ์เดชสำหรับชีวิตของเรา คือพระวจนะที่เราเชื่อ พูดออกไปและทำตาม ไม่ใช่เพียงรู้และสะสมไว้ “พระวจนะที่ถูกพูดออกไป” ซึ่งจะกลายเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณ ยับยั้งการเข้ามาประชิดของศัตรู เพื่อเราจะต้านได้อย่างยืนหยัดมั่นคงในวันอันชั่วร้าย

ข้อพระคัมภีร์ : เอเฟซัส 6:17 | ฮีบรู 4:12

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

พระวจนะที่จะมีฤทธิ์เดชสำหรับชีวิตของเรา คือพระวจนะที่เราเชื่อ พูดออกไปและทำตาม ไม่ใช่เพียงรู้และสะสมไว้ “พระวจนะที่ถูกพูดออกไป” ซึ่งจะกลายเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณ ยับยั้งการเข้ามาประชิดของศัตรู เพื่อเราจะต้านได้อย่างยืนหยัดมั่นคงในวันอันชั่วร้าย

ข้อพระคัมภีร์ : เอเฟซัส 6:17 | ฮีบรู 4:12

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

ชมรมอธิษฐานวันนี้ หัวข้อ  "ดาบแห่งพระวจนะ"'...และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า 'เอเฟซัส 6:17
04/06/2021

ชมรมอธิษฐานวันนี้ หัวข้อ "ดาบแห่งพระวจนะ"
'...และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า '
เอเฟซัส 6:17

ชมรมอธิษฐานวันนี้ หัวข้อ "ดาบแห่งพระวจนะ"
'...และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า '
เอเฟซัส 6:17

การต้านมารด้วยความรอด คือการรู้ว่าพระเจ้าต้องการรักษาชีวิตของเราให้ครบบริบูรณ์ ดังนั้นจงชื่นชมยินดีเถิด ตราบใดที่เรายังอ...
03/06/2021

การต้านมารด้วยความรอด คือการรู้ว่าพระเจ้าต้องการรักษาชีวิตของเราให้ครบบริบูรณ์ ดังนั้นจงชื่นชมยินดีเถิด ตราบใดที่เรายังอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า พระองค์จะทรงดูแลเราและรักษาเราไว้ เราจะไม่พินาศในสถานการณ์ที่เราอยู่แน่นอน เพราะเราเชื่อมั่นในหมวกแห่งความรอดนี้

ยอห์น 10:28-29, ยากอบ 1:6

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

การต้านมารด้วยความรอด คือการรู้ว่าพระเจ้าต้องการรักษาชีวิตของเราให้ครบบริบูรณ์ ดังนั้นจงชื่นชมยินดีเถิด ตราบใดที่เรายังอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า พระองค์จะทรงดูแลเราและรักษาเราไว้ เราจะไม่พินาศในสถานการณ์ที่เราอยู่แน่นอน เพราะเราเชื่อมั่นในหมวกแห่งความรอดนี้

ยอห์น 10:28-29, ยากอบ 1:6

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

ขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวคุณจิ๋ม BO
02/06/2021

ขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวคุณจิ๋ม BO

ขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวคุณจิ๋ม BO

ความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา รวมถึงการปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง  กุญแจสำคัญคือเราต้องดำเนินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้า แล...
02/06/2021

ความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา รวมถึงการปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง กุญแจสำคัญคือเราต้องดำเนินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้า แล้วเราจะอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า เราจะไม่ให้ความหวาดกลัวครอบงำเรา แต่เราจะวางใจในพระองค์

สดุดี 34:7 | กิจการ 28:5-6

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

ความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา รวมถึงการปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง กุญแจสำคัญคือเราต้องดำเนินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้า แล้วเราจะอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า เราจะไม่ให้ความหวาดกลัวครอบงำเรา แต่เราจะวางใจในพระองค์

สดุดี 34:7 | กิจการ 28:5-6

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

พระเยซูทรงมาเพื่อมอบชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเรา ทรงมาเพื่อทำลายกิจการของมาร และปลดปล่อยเราช่วยกู้เรา ทรงย้ายเราออกจากอา...
01/06/2021

พระเยซูทรงมาเพื่อมอบชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเรา ทรงมาเพื่อทำลายกิจการของมาร และปลดปล่อยเราช่วยกู้เรา ทรงย้ายเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืด มาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างแล้ว ให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างนี้และเชื่อมั่นในความจริงนี้

โคโลสี 1:13 | 1 ยอห์น 3:8

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

พระเยซูทรงมาเพื่อมอบชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเรา ทรงมาเพื่อทำลายกิจการของมาร และปลดปล่อยเราช่วยกู้เรา ทรงย้ายเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืด มาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างแล้ว ให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างนี้และเชื่อมั่นในความจริงนี้

โคโลสี 1:13 | 1 ยอห์น 3:8

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

Timeline Photos
31/05/2021

Timeline Photos

"โลกกับสิ่งเย้ายวนของโลกกำลังล่วงไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์" ยอห์น2:17

31/05/2021
คำเทศนา ต้านด้วยดาบแห่งพระวจนะ

ต้านด้วยดาบแห่งพระวจนะ

เอเฟซัส 6:17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า

•เมื่อเราพูดพระวจนะของพระเจ้าออกไป พระวจนะจะกลายเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณ กลายเป็นดาบ ที่ต้านแบบทิ่มแทงศัตรูได้
•หากเราต้องการที่จะต้านมาร พระวจนะต้องออกจากปากของเรา
• วันนี้อะไรออกจากปากของเรา? เรากำลังพูดอะไรอยู่?
• ถ้าเรากำลังพูดพระวจนะอยู่ คำพูดของเราก็เป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณให้เราแล้วจะสามารถต้านมารได้

พระคัมภีร์สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการระมัดระวังเรื่องความคิด การที่เราจดจ่อที่กางเขน จดจ่อที่พระเยซู...
31/05/2021

พระคัมภีร์สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการระมัดระวังเรื่องความคิด การที่เราจดจ่อที่กางเขน จดจ่อที่พระเยซู ว่าทรงทำอะไรเพื่อเราแล้วบ้าง จะเป็นการที่เรารักษาทางอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะของพระเจ้า

2 โครินธ์ 10:5 | โรม 12:2


#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

พระคัมภีร์สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการระมัดระวังเรื่องความคิด การที่เราจดจ่อที่กางเขน จดจ่อที่พระเยซู ว่าทรงทำอะไรเพื่อเราแล้วบ้าง จะเป็นการที่เรารักษาทางอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะของพระเจ้า

2 โครินธ์ 10:5 | โรม 12:2


#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

คริสตจักรเด็ก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม "นมัสการบ้านฉันวันนี้" โดยส่งภาพบรรยากาศเด็กๆร่วมนมัสการ ฟังคำเ...
30/05/2021

คริสตจักรเด็ก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม "นมัสการบ้านฉันวันนี้" โดยส่งภาพบรรยากาศเด็กๆร่วมนมัสการ ฟังคำเทศนาร่วมกับครอบครัว ในรอบนมัสการออนไลน์ และร่วมกิจกรรมจากวิดีทัศน์ชุดการ์ตูนพระคัมภีร์ (Superbook) เด็กๆน่ารักหนุนใจมากๆทุกคนเลยค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ

สุภาษิต 22:6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น

#คริสตจักรเด็ก #คริสตจักรโดยพระคุณ #นมัสการ #คำเทศนา #Bygracechurch #ครอบครัว #คริสเตียน #คริสตจักร #church #bible #เด็ก #ความรัก

หลังเลิกรอบนมัสการออนไลน์วันอาทิตย์ พี่น้องในกลุ่มต่างๆได้ร่วมใจกันแบ่งปันพระพรที่ได้จากคำเทศนา และอธิษฐานร่วมกัน เพื่อเ...
30/05/2021

หลังเลิกรอบนมัสการออนไลน์วันอาทิตย์ พี่น้องในกลุ่มต่างๆได้ร่วมใจกันแบ่งปันพระพรที่ได้จากคำเทศนา และอธิษฐานร่วมกัน เพื่อเป็นพระพรให้แก่กันและกัน
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ

โคโลสี 3:15 และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ (THSV11)

#คริสตจักรโดยพระคุณ #Bygracechurch #church #พระคัมภีร์ #ความรัก #ความห่วงใย #คำเทศนา #อธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #bible

ความคิดคือสนามรบที่มารจะโจมตี ความคิดเป็นตัวกำหนดว่าเราจะดำเนินชีวิตในชัยชนะหรือพ่ายแพ้ เมื่อเรารับรู้ความจริงเกี่ยวกับค...
30/05/2021

ความคิดคือสนามรบที่มารจะโจมตี ความคิดเป็นตัวกำหนดว่าเราจะดำเนินชีวิตในชัยชนะหรือพ่ายแพ้ เมื่อเรารับรู้ความจริงเกี่ยวกับความรอด จะช่วยให้เราคิดอย่างถูกต้องและสามารถยืนหยัดมั่นคง

เอเฟซัส 6:17 | 2 ทิโมธี 1:10 | ยอห์น 3:17

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

ความคิดคือสนามรบที่มารจะโจมตี ความคิดเป็นตัวกำหนดว่าเราจะดำเนินชีวิตในชัยชนะหรือพ่ายแพ้ เมื่อเรารับรู้ความจริงเกี่ยวกับความรอด จะช่วยให้เราคิดอย่างถูกต้องและสามารถยืนหยัดมั่นคง

เอเฟซัส 6:17 | 2 ทิโมธี 1:10 | ยอห์น 3:17

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

คำว่าความรอด ในภาษากรีก หมายถึง ความรอด การปลดปล่อย การช่วยกู้ ความปลอดภัย การรักษาไว้ การรักษาโรคให้หาย ให้เราเข้ามาอธิ...
29/05/2021

คำว่าความรอด ในภาษากรีก หมายถึง ความรอด การปลดปล่อย การช่วยกู้ ความปลอดภัย การรักษาไว้ การรักษาโรคให้หาย ให้เราเข้ามาอธิษฐาน ด้วยหัวใจขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับแผนการแห่งความรอด ที่สำเร็จลงแล้วโดยการเสียสละของพระเยซูที่ไม้กางเขน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่มอบให้กับเราแล้ว

ข้อพระคัมภีร์ : ยอห์น 10:10, ยอห์น 3:16, 1 ยอห์น 3::8

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

คำว่าความรอด ในภาษากรีก หมายถึง ความรอด การปลดปล่อย การช่วยกู้ ความปลอดภัย การรักษาไว้ การรักษาโรคให้หาย ให้เราเข้ามาอธิษฐาน ด้วยหัวใจขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับแผนการแห่งความรอด ที่สำเร็จลงแล้วโดยการเสียสละของพระเยซูที่ไม้กางเขน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่มอบให้กับเราแล้ว

ข้อพระคัมภีร์ : ยอห์น 10:10, ยอห์น 3:16, 1 ยอห์น 3::8

#พระคัมภีร์ #พระเจ้า #พระเยซู #คำอธิษฐาน #คริสเตียน #คริสตจักร #คริสตจักรโดยพระคุณ #ชมรมอธิษฐาน #pray #prayer #อธิษฐาน #Bygracechurch

ที่อยู่

อาคารบางกอกฮอล์ โรงแรม เค รีสอร์ท
Bangkok
10230

เวลาทำการ

08:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+66855655777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คริสตจักรโดยพระคุณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คริสตจักรโดยพระคุณ:

วิดีโอทั้งหมด

เกี่ยวกับคริสตจักรโดยพระคุณ

คริสตจักรโดยพระคุณเกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้า เริ่มนมัสการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน คศ. 2010 ที่ ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค มีคนเข้ามาร่วมนมัสการประมาณ ร่วมหนึ่งร้อยคน ในจำนวนสมาชิกนั้นประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มหนุ่มสาววัยทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อภิบาลดูแล ภายใต้การนำของอาจารย์เกรียงไกร สุพิพัฒน์โมลี ศิษยาภิบาล เป็นผู้เทศนาสั่งสอน และมีหัวหน้ากลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมบริหารงานคริสตจักร

คริสตจักรโดยพระคุณมีนิมิตที่จะประกาศข่าวประเสริฐนำพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไปถึงผู้คนเพื่อให้ดำเนินชีวิตและรับใช้อย่างมีชัยชนะตามหลักการพระคัมภีร์จนกว่าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา

คริสตจักรโดยพระคุณมีพันธกิจที่จะวางรากฐานคริสตจักรตามหลักการพระคัมภีร์ กระทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ ปกครองคริสตจักรโดยศิษยาภิบาลและคณะผู้ปกครองตามหลักการพระคัมภีร์ ร่วมรับใช้พระเจ้าและทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศครอบครัวให้อบอุ่นโดยมีความรักของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง พัฒนาการใช้ชีวิตที่สมดุลย์สู่ความบริบูรณ์ และสนับสนุนร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนคริสตจักรอื่นๆเป็นพระกาย ในการประกาศพระนามขององค์พระเยซูคริสต์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด