ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ Department of Political Science and Public Administration,
Faculty of Social Sciences, Kasetsart University. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้สังคม
พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคม
เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
03/04/2021

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลขอประชาสัมพันธ์โครงการ ทำงานและท่องเที่ยว (Work and Travel)...
03/04/2021

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ทำงานและท่องเที่ยว (Work and Travel) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝากแจ้งนิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ตอบแบบสอบถามติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตคณะสัง...
03/04/2021
การติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตของคณะสังคมศา

ฝากแจ้งนิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ตอบแบบสอบถามติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64
https://forms.gle/2NzY2Ws8F1ZJJhTn8

แบบสอบถามนี้เพื่อติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตของคณะสังคมศาสต.....

https://www.grad.ku.ac.th/application/list_exam64_f2/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ภาคปกติ ปีก...
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (รอบสอง) - บัณฑิตวิทย

https://www.grad.ku.ac.th/application/list_exam64_f2/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

กำหนดการสอบข้อเขียน Online วันที่ 20 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.
โทร.0-2561-3480 ต่อ 415

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ Download ตรวจสอบรายชื่อ Link ตรวจส.....

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79
02/04/2021

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s cover photo
31/03/2021

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s cover photo

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31/03/2021

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
31/03/2021

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยบูรพาประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ...
30/03/2021

มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/03/2021

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
“Global Risks and Roles of Social Sciences”

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ : Pandemics, Political Science, Public Administration, Sociology and Anthropology, History, Geography, Psychology, Criminology and justice administration, Law, Innovations and sustainability

🗓 ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พ.ค. 2564
🗓 วันประชุมวิชาการ 9 มิ.ย. 2564

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/uKkkK2bH2kxUDKPx9

สอบถามข้อมูลที่ 02-561-3480 ต่อ 909, 222

มหาวิทยาลัยบูรพาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ...
22/03/2021

มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิช...
22/03/2021

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564
22/03/2021

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ ครั้งที่ 2
22/03/2021

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ
22/03/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ

คณะสังคมศาสตร์ขอให้บุคลากรและนิสิตของภาควิชา เข้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะสังคมศาสตร์
22/03/2021

คณะสังคมศาสตร์
ขอให้บุคลากรและนิสิตของภาควิชา เข้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3/2564
22/03/2021

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3/2564

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
21/03/2021

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

📢📢 ประกาศรับสมัครงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T)
📢 คณะสังคมศาสตร์ (Cluster 5) รับสมัครใน 2 ตำบล คือ
1. ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่ง ประชาชน
2. ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ตำแหน่ง ประชาชน ,บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี , นิสิตปัจจุบัน

🔆 ต้องแจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระบุจังหวัด, อำเภอ, ตำบล ให้ถูกต้อง
#สมัครภายใน 24 มีนาคม 2564
#โปรดเลือกประเภทให้ถูกต้องนะคะ

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19/03/2021

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (Add-Drop ติด W) ล่าช้า สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย — วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
- การสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการขอถอนบางรายวิชา (ติด W) ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ — วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตามรายละเอียดดังภาพ และที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/25746

รบกวนนิสิตรหัส 58 นำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้บังคับบัญชาช่วย...
16/03/2021
quality evaluation of graduate for Bachelor level

รบกวนนิสิตรหัส 58 นำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้บังคับบัญชาช่วยกรอกข้อมูลประเมินให้ด้วยคะ แบบประเมินนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อนิสิตนะคะ จะนำข้อมูลมาเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไปคะ ขอบคุณคะ

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/

Kasetsart University Graduate's Quality Evaluation

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563#โดยนิสิตระดับปริญญาต...
16/03/2021

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
#โดยนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้ ระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 19 เม.ย 64 ช่องทางระบบเข้าประเมินรายละเอียดดังเอกสารแนบ

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองประเภท ให้จัดส่งข้อมูลที่กำหนดเพื่อแข่งขันต่อในระดับคณะไปยังอีเมลล์ตามนี้แต่ละสาขาให้ส่ง...
14/03/2021

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองประเภท ให้จัดส่งข้อมูลที่กำหนดเพื่อแข่งขันต่อในระดับคณะไปยังอีเมลล์ตามนี้แต่ละสาขาให้ส่ง
1. ปากเปล่า 1 รางวัล
2. โปสเตอร์ 5 รางวัล

Kasetsart University
13/03/2021

Kasetsart University

📌 ทุนช่วยเหลือนิสิตม.เกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - 19 🎉🎉🎉

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนช่วยเหลือการทำงานสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ขอเชิญนิสิต กรอกข้อมูลผ่านทาง qr code ด้านล่างนี้ หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlUieR56K3thGruhfm_cP4Ooqa0M7OWCysDbdjx0UOoRHSng/viewform

ตั้งแต่วันนี้ - 23 เม.ย. 64 นี้

#อีกหนึ่งประเภทของทุนช่วยเหลือนิสิตมก.ของเรา
#ทุนช่วยเหลือการทำงาน

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติขอประชาสัมพันธ์และส่งนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ "2021 IYF Online English Cam...
13/03/2021

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
ขอประชาสัมพันธ์และส่งนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ "2021 IYF Online English Camp"

ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุดค่ะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตขาดแคลนหรือได้รับผลจาก Covid-19 เพิ่มเติม เฉพาะนิสิตภาคปก...
12/03/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุดค่ะ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตขาดแคลนหรือได้รับผลจาก Covid-19 เพิ่มเติม เฉพาะนิสิตภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 12-15 มี.ค. 2564 นี้

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตขาดแคลนหรือได้รับผลจาก Covid-19 (ปี 2564)
*** เปิดรับสมัคร 12- 15 มีนาคม 2564 ***

***ปิดรับใบสมัครเวลา 12.00 น

- เป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1-4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิสิตที่ได้รับทุน จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทต่อทุน

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตขาดแคลนหรือได้รับผลจาก Covid-19 (ปี 2564)
สามารถสมัครได้ที่ --> https://forms.gle/vmiY57yW5kcJQU1S6

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

12/03/2021

พลภักร์
เอกสารคำร้อง
เซ็นครบแล้ว
รับเอกสารที่ภาควิชา

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ รอบสอง ภายในวันที่ 19 มี.ค.64https://www.grad.ku.ac.th/applicat...
11/03/2021
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษต

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ รอบสอง ภายในวันที่ 19 มี.ค.64
https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/

รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร และวัน เวลา สถานที่ส...

ครอบครัวตำรวจ
10/03/2021

ครอบครัวตำรวจ

ประชาสัมพันธ์ครับ #ไม่ทดสอบร่างกาย
1. กลุ่มสายงานอำนวยการ 262 อัตรา

1.1 สายงานอำนวยการทางด้านบัญชี 162 อัตรา
- รับเพศหญิง/ชาย
- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี (ไม่รับ ม.6)
- วุฒิ กศน. สายอาชีพทางบัญชีได้ (กศน. สายสามัญไม่ได้)

1.2 สายงานอำนวยการสังกัดพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา
- รับเพศหญิง/ชาย
- วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

2. กลุ่มงานเทคนิค 125 อัตรา

2.1 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 50 อัตรา
- รับเพศหญิง/ชาย
- วุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม (ไม่รับ ม.6)
- วุฒิ กศน. สายอาชีพได้ (กศน. สายสามัญไม่ได้)

2.2 ช่างคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา
- รับเพศหญิง/ชาย
- วุฒิ ปวช. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ (ไม่รับ ม.6)
- วุฒิ กศน. สายอาชีพได้ (กศน. สายสามัญไม่ได้)

2.3 พนักงานวิทยุ 40 อัตรา
- รับเพศหญิง/ชาย
- วุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม (ไม่รับ ม.6)

2.4 พลขับ 20 อัตรา
- รับเพศชาย
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
- มีใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)

คุณสมบัติสายอำนวยการและสายเทคนิค
- อายุ 18 - 35 ปี
- เพศหญิง สูง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก
- เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
- ไม่ต้องวิ่ง/ว่ายน้ำ (ไม่มีสอบพละ)
- สายตาสั้น ยาว เอียง ได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
- ตาบอดสีไม่ได้
- มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
- วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้น (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายสมัครไม่ได้)

** รอกองการสอบประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ เร็วๆ นี้ **

เปิดรับสมัครทุนเสริมโอกาสทางการศึกษา รอบ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นิสิตสนใจสมัครทุน รับเอกสารและสมัครได้ที่ภาควิชารัฐศ...
08/03/2021

เปิดรับสมัครทุนเสริมโอกาสทางการศึกษา รอบ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นิสิตสนใจสมัครทุน รับเอกสารและสมัครได้ที่ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนพิเนตสุขประชา ดังรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ถ่ายสำเนาบัตร...
08/03/2021

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนพิเนตสุขประชา ดังรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ถ่ายสำเนาบัตรนิสิตและสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ มาด้วยนะคะ ภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

08/03/2021
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบกับ! มิติใหม่ที่ทุกคนรอคอย [email protected]
เพลงที่ร้องขึ้นมาจากความผูกพันที่มีต่อคณะสังคมศาสตร์โดยศิษย์เก่า SOC50 ร้อยเรียงเรื่องราวของผู้คนในคณะออกมาเป็นคลิปวิดีโอโดยนิสิตปัจจุบัน SOC52 และขอบคุณการแต่งและเรียบเรียงจากศิษย์เก่า KU74

เป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอบ ที่บอกเล่าค่านิยมความเป็นสังคมศาสตร์เกษตร
แทรกเนื้อหาของพันธกิจหลักที่สำคัญ จนนำไปสู่วิสัยทัศน์ ในปี 2566

มาร่วมกันติดแฮชแท็ก #SOCIDchallenge และร่วมร้องเต้นเพลงนี้ไปกับพวกเราชาวสังคมศาสตร์

ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในคลิปนี้นะคะ
ใครเห็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เราในคลิปส่งต่อความรักความผูกพัน ฝากกด like กด share ไปยังพวกเขาเหล่านั้นกันด้วยนะคะ

#47ปีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนุนโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์
08/03/2021

ประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/03/2021

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 47 ขอมอบของขวัญให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท ประกอบด้วย
♦️เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อสวัสดิภาพนิสิตทุกคน คนละ 1,000 บาท
♦️ถุงปันสุข บรรจุเสบียงสำหรับนิสิตช่วงสอบ
♦️ทุนขาดแคลนสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จำนวน 1,000,000 บาท
♦️บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการเรียนและสอบปลายภาค

ด้วยรักจากใจ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#SOCKU #สังคมศาสตร์ #ทีมเกษตร #SOCIDchallenge

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06/03/2021

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👍🏻👍🏻👍🏻ขอเชิญชวนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ กรอกฐานข้อมูลนิสิต เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำร้อง เช่น คำร้องทั่วไป/ การฝึกงาน /ทำโครงการ ออนไลน์ต่างๆผ่านคณะ
มาดูขั้นตอนง่ายๆกันเลย😘😘

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06/03/2021

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตที่ได้ลงทะเบียนแบบสำรวจ “นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ที่อาศัยอยู่ในหอพัก ใน หรือ นอก หรือรอบๆ มหาวิทยาลัย”. เข้ามารับ “ถุงปันสุขได้+นมเกษตร” ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564. เวลา 10.00-11.00 น. ณ. หน้าตึก 4 คณะสังคมศาสตร์
หากนิสิตที่ไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถมารับได้ที่ พี่หน่อย พี่จ๊อบ ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักเลขานุการ ตึก 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์​ จ้าาาา

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-561-3480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ:

วิดีโอทั้งหมด

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย


 • ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  สอบสัมภาษณ์ “ทุนพิเนตสุขประชา” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนสอบจากเวลา 15.00 น. เป็น 13.00 น. ห้อง สค 3-202
  แบบสำรวจงานปัจฉิมนิเทศ
  อยากทราบประกาศผลสอบรอบ4วันไหนครับ
  ตอนนี้อยู่.ใน ม.เกษตรจ้า