ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ Department of Political Science and Public Administration,
Faculty of Social Sciences, Kasetsart University. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้สังคม
พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคม
เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รับสมัครทุนเสริมโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท คุณ...
15/07/2021
ใบสม้ครทุนขาดแคลน.docx

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รับสมัครทุนเสริมโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคปกติ
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
3. ขาดแคลนทรัพย์
4. สามารถช่วยงานอาจารย์ในภาควิชาของนิสิต ปฏิบัติงานศูนย์กิจการนิสิต และห้องคอมพิวเตอร์คณะสังคมศาสตร์
นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://docs.google.com/file/d/1cQek9A5oHLy650_sXbY4JVNyCzJ-z-FO/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

กองกิจการนิสิต มก.ขอให้คัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
10/07/2021

กองกิจการนิสิต มก.
ขอให้คัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

กองกิจการนิสิต มก.ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความคิดเห็นการจัดกิจกรรมร้องเพลงมก. และรับน้องใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
10/07/2021

กองกิจการนิสิต มก.
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความคิดเห็นการจัดกิจกรรมร้องเพลงมก. และรับน้องใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

กองกิจการนิสิต มก.
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความคิดเห็นการจัดกิจกรรมร้องเพลงมก. และรับน้องใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

กองกิจการนิสิต มก.ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
10/07/2021

กองกิจการนิสิต มก.
ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กองกิจการนิสิต มก.
ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สำนักหอสมุดมก.ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House สำนักหอสมุดสำหรับนิสิตใหม่
10/07/2021

สำนักหอสมุดมก.
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House สำนักหอสมุดสำหรับนิสิตใหม่

สำนักบริหารการศึกษา มก.ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษ...
10/07/2021

สำนักบริหารการศึกษา มก.
ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

สำนักบริหารการศึกษา มก.
ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

09/07/2021

📌 นิสิตเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาฉีดวัคซีนกัน 👚

09/07/2021

แจ้งนิสิต
รับใบประกาศนียบัตร ที่ภาควิชา
1ณัฐกร
2ปัณณมร
3บูรพา
4อภิสรา
5กิตติมา
6สุทธิดา
7นริศรา

06/07/2021

มก.เปิดลงทะเบียนยืนยันรับการฉีดวัคซีนให้กับบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
แจ้งรับการฉีด
- วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 หรือวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ได้ที่
https://dd.ku.ac.th/vacreg/

06/07/2021

ขอให้ทุกคนปลอดภัย
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/Ah7iYqp4tLWQECBv7

🌺ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำ...
04/07/2021

🌺ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานและได้ทุนเรียนต่อ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่มา ณ โอกาสนี้🌺💐

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
03/07/2021

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

บัณฑิตวิทยาลัย มก.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณ...
01/07/2021

บัณฑิตวิทยาลัย มก.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มก.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

*ด่วน*ประชาสัมพันธ์ **การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program โดยสามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมและด...
30/06/2021

*ด่วน*ประชาสัมพันธ์ **
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program โดยสามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ทาง QR code ที่แนบ และส่งไปยัง อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 1 ก.ค.64

*ด่วน*ประชาสัมพันธ์ **
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program โดยสามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ทาง QR code ที่แนบ และส่งไปยัง อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 1 ก.ค.64

มก. เปิดลงทะเบียนฉีควัตซีนให้กับผู้สำเร็จการศึกษา รอรับปริญญา ปี 2564 นี้ ยืนยันรับการฉีดรอบแรกใน วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม ...
29/06/2021
ลงทะเบียนรับวัคซีน วันเสาร์ที่ 3 ก.ค.64 เฉพาะสำหรับนิสิต มก.ที่จบการศึกษา รอรับปริญญาบัตรปี

มก. เปิดลงทะเบียนฉีควัตซีนให้กับผู้สำเร็จการศึกษา รอรับปริญญา ปี 2564 นี้
ยืนยันรับการฉีดรอบแรกใน วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 รับจำนวน 500 คนแรก ซึ่งการฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นเงื่อนไขในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยรอบถัดไปจะประกาศแจ้งต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3ehCWvkUT9jr1YKt9

ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (โดยยึดหลักเรียงลำดั.....

29/06/2021

01458311 Organization Theory and Change [g1]
G1 - 641

สอบ 27ตุลาคม2564
8-11น.

หากนิสิตติดขัดอะไรให้ติดต่อผมทางอีเมล [email protected]
ภายในเที่ยงคืน 1ก.ค.2564 ก่อนเวลาเรียน

***************************

01458361 Comparative Public Administration and Development Administration
G1 - 641

สอบ 27ตุลาคม2564
15.00-18.00น.

หากนิสิตติดขัดอะไรให้ติดต่อผมทางอีเมล [email protected]
ภายในเที่ยงคืน 1ก.ค.2564 ก่อนเวลาเรียน

***************************
01458411 Leadership in the Public Sector
G1 - 641

สอบ 27ตุลาคม2564
11.30-14.30น.

หากนิสิตติดขัดอะไรให้ติดต่อผมทางอีเมล [email protected]
ภายในเที่ยงคืน 1ก.ค.2564 ก่อนเวลาเรียน

#############
เอื้อง ฝาก Share ให้นิสิต ภาคปกติ ด้วยครับ ด่วน

28/06/2021

01458311 Organization Theory and Change [g1]
G1 - 641 [FRI 11am-14pm]
Class code: m2t3bsp
Meet link: https://meet.google.com/lookup/giwh44km7r
Web Site: https://classroom.google.com/c/MzY4MjkzOTk2NDMw

********************************

01458361 Comparative Public Administration and Development Administration
G1 - 641 [FRI 14-17pm]
Class code: n2wbors
Meet link: https://meet.google.com/lookup/fcmp35or26
Web Site: https://classroom.google.com/c/MzY2MTQxNjAyNzc1

*********************************
01458411 Leadership in the Public Sector
G1 - 641 [FRI 8-11am]
Class code: a6eq4md
Meet link: https://meet.google.com/lookup/axwgebs6lr
Web Site: https://classroom.google.com/c/MzY4MjkzOTk2NTM5

เอื้อง ฝาก Share ให้นิสิต ภาคปกติ ด้วยครับ ด่วน

แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนวิชา 01458271 หมู่ 2, 3, 140ของ ผศ.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์ให้เข้า google classroom ตามนี้นะคะ...
28/06/2021

แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนวิชา 01458271 หมู่ 2, 3, 140
ของ ผศ.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

ให้เข้า google classroom ตามนี้นะคะ และให้เข้ากลุ่มไลน์ สำหรับรายวิชานี้ด้วย
ซึ่ง พี่ไก่โต้ง (นายธัชพล อุบลรัตน์ รปศ.ปี 3) จะเป็นทีเอ สำหรับรายวิชานี้ค่ะ

นิสิต ภาคปกติ วิชา ผศ ดร ณัฐวีณ์ บุนนาค เข้าร่วมชั้นเรียน google classroom ด้วยเมลล์ google ของมหาวิทยาลัยของนิสิต (ลงท้...
28/06/2021

นิสิต ภาคปกติ วิชา ผศ ดร ณัฐวีณ์ บุนนาค เข้าร่วมชั้นเรียน google classroom ด้วยเมลล์ google ของมหาวิทยาลัยของนิสิต (ลงท้ายด้วย .ku.th) ตามรายละเอียดดังนี้

1. นิสิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปีสาม ภาคปกติ วิชา 01455432 ประขาคมอาเซียนในการเมืองโลก
ชื่อวิชา : 01455432 ภาคต้น ปี 64
Classcode: a65gq57
เรียน จันทร์ 14.00-17.00 น

2. นิสิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปีสี่ ภาคปกติ
ชื่อวิชา: 01455431 ภาคต้น ปี 2564
Classcode: kd4cubr
เรียนอังคาร 11.00-14.00 น

รบกวนนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ
27/06/2021

รบกวนนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ

รบกวนนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ

27/06/2021

รายวิชา จัดการความขัดแย้ง 01458451 สำหรับนิสิต (ปี 4) จะสอน online ทาง Google Classroom ในเวลาเรียนตามตารางสอน ตาม links ต่อไปนี้

Sec 1 เริ่มบรรยายวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 เวลา 14.00-17.00
invite link คือ
https://classroom.google.com/c/MzY2OTkyNTA0ODcz?cjc=fxnutha
meet link คือ
https://meet.google.com/lookup/f6yw7pfvsa

Sec 140 เริ่มบรรยายวันพุธที่ 30 มิย. 64 เวลา 14.00-17.00
invite link คือ
https://classroom.google.com/c/MjI2MjQxNzk0OTk2?cjc=gyq7ibq
meet link คือ
https://meet.google.com/lookup/d5jqzvnvre

ขอให้นิสิตใช้ google account ของทางมหาวิทยาลัย @ku.th เข้าไป join class ตาม links ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด course syllabus และเอกสารประกอบการบรรยายส่วนหนึ่งได้แล้ว

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ
25/06/2021

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ภาคปกติ ชั้นปี 3 รหัส 62 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชาคะ
25/06/2021

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ภาคปกติ ชั้นปี 3 รหัส 62 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชาคะ

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ภาคปกติ ชั้นปี 3 รหัส 62 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชาคะ

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ
25/06/2021

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ

นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เข้าไลน์กลุ่มนี้เพื่อรับข่าวสารจากภาควิชานะคะ

25/06/2021

นิสิตรหัส 6210802311 ติดต่อ Drop วิชา 01459222 หมู่ 1 ภาคต้น 2564 เนื่องจากเปลี่ยนตารางเวลาสอนเป็น จันทร์ และ ศุกร์ เวลา 8.00-9.30 น.

สำหรับนิสิต (ปี 3) ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สื่อสารองค์กรภาครัฐ 01458315 จะสอน online ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิย. 64 ทาง...
24/06/2021
Meet

สำหรับนิสิต (ปี 3) ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สื่อสารองค์กรภาครัฐ 01458315 จะสอน online ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิย. 64 ทาง Google Classroom ในเวลาเรียนตามตารางสอน ตาม links ดังต่อไปนี้
Sec 1 เริ่มบรรยายวันจันทร์ที่ 28 มิย. 64 เวลา 14.00-17.00
invite link คือ
https://classroom.google.com/c/MzY2NjUwNDcwMjI4?cjc=ukgjvnw
meet link คือ
https://meet.google.com/lookup/hobly637g4
Sec 140 เริ่มบรรยายวันจันทร์ที่ 28 มิย. 64 เวลา 11.00-14.00
invite link คือ
https://classroom.google.com/c/MzY1NTE3NDYxMjc5?cjc=n6czy6g
meet link คือ
https://meet.google.com/lookup/hhfir7ufq6
ขอให้นิสิตใช้ google account ของทางมหาวิทยาลัย @ku.th เข้าไป join class ตาม links ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด course syllabus และเอกสารประกอบการบรรยายได้แล้ว

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

24/06/2021

ติดต่อสอบถาม โทร 025613480
นิสิตภาคปกติ ติดต่อ พี่นี ต่อ 415 ,พี่เอื้อง ต่อ 2 0895133159
นิสิตภาคพิเศษ ติดต่อ พี่แอน ต่อ 2, 0641452449

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 10.00-12.00 น. อย่าลืมดู LIVE งานปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทางเพจฝ่ายกิจการน...
22/06/2021

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 10.00-12.00 น. อย่าลืมดู LIVE งานปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทางเพจฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 10.00-12.00 น. อย่าลืมดู LIVE งานปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทางเพจฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
20/06/2021

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
20/06/2021

Photos from สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

20/06/2021

สาขาวิชาที่แผนการเรียนกำหนดให้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษตัวแรก (01355###) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 64 หลักสูตรภาษาไทย บางเขนเท่านั้น)

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-561-3480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ:

วิดีโอทั้งหมด

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย


 • ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  สอบสัมภาษณ์ “ทุนพิเนตสุขประชา” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนสอบจากเวลา 15.00 น. เป็น 13.00 น. ห้อง สค 3-202
  แบบสำรวจงานปัจฉิมนิเทศ
  อยากทราบประกาศผลสอบรอบ4วันไหนครับ
  ตอนนี้อยู่.ใน ม.เกษตรจ้า