ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

เปิดเหมือนปกติ

17/08/2021

ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ

11/06/2021
โค้งสุดท้ายแล้ว ขอเรียนเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ ทำสวนป่า ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้เสียในการปลูกต้นไม้ ทุกท่าน        ...
07/06/2021
แบบสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่

โค้งสุดท้ายแล้ว ขอเรียนเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ ทำสวนป่า ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้เสียในการปลูกต้นไม้ ทุกท่าน

กรมป่าไม้ โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพิจารณาต่อการเพิ่มชนิดไม้ในบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีกำหนดเวลาภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้ หรือ ร่วมเสนอความคิดเห็นได้ที่ platform ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดชนิดไม้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ของไม้ที่ปลูกขึ้น ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว ไม้โตช้า ไม้ผล ไม้พลังงาน ไม้เพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน ในการนำไปใช้สอยและการค้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป
https://forms.gle/cYdpEAMQYsskKz2M8

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

สสม.สศม.ปม.

จากการประชุมคณะทำงานทบทวนบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 วันที...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รวบรวมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รวบรวมน...
11/05/2021
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รวบรวมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รวบรวมนำมาไว้ในแบนเนอร์ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ท่านสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.forest.go.th/forestnews-outsite/

กรมป่าไม้ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล ข่าวสด: ‘กรมป…

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มแบนเนอร์ประกาศด้านป่าไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประกาศต...
11/05/2021
ประกาศด้านป่าไม้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มแบนเนอร์ประกาศด้านป่าไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประกาศต่างๆ โดยสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.forest.go.th/announce-forest/

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดที่ดิน…

07/05/2021
‘กรมป่าไม้’เอื้อประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัลhttps://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6359085
23/04/2021
‘กรมป่าไม้’เอื้อประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล - ข่าวสด

‘กรมป่าไม้’เอื้อประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6359085

‘กรมป่าไม้’ เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล สะดวก...

06/04/2021
Photos from ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้'s post
31/03/2021

Photos from ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้'s post

18/03/2021

ไลฟ์สด วันป่าไม้โลก

Photos from กรมป่าไม้'s post
11/03/2021

Photos from กรมป่าไม้'s post

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ตึก...
01/03/2021

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายสมศักดิ์ สรรพโศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรดีเด่นฯ ระดับภาค จำนวน ๔ ราย ผลการประชุม มีมติคัดเลือก
อันดับที่ ๑ นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
อันดับที่ ๒ นางแรม เขตนิมิตร เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
อันดับที่ ๓ นายชนท์ณัฏฐ์ พัฒนะศิลป์ เกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ และ
อันดับที่ ๔ นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอชื่อ นายปริญญา ดรุณศรี ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับชาติ และเข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป
รัฐมีป่า ประชามีสุข
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กรมป่าไม้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายสมศักดิ์ สรรพโศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรดีเด่นฯ ระดับภาค จำนวน ๔ ราย ผลการประชุม มีมติคัดเลือก
อันดับที่ ๑ นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม
อันดับที่ ๒ นางแรม เขตนิมิตร เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
อันดับที่ ๓ นายชนท์ณัฏฐ์ พัฒนะศิลป์ เกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ และ
อันดับที่ ๔ นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอชื่อ นายปริญญา ดรุณศรี ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับชาติ และเข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป
รัฐมีป่า ประชามีสุข
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

การอบรมการปลูกป่าแบบประณีต เผื่อมีผู้สนใจเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าครับ
01/03/2021

การอบรมการปลูกป่าแบบประณีต เผื่อมีผู้สนใจเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าครับ

ประกาศจ้า!!! 📣📣📣 กำหนดวัน #กิจกรรมอบรมปลูกป่าแบบประณีต หลักสูตร 2 วันเต็ม! โดย อาจารย์ Nopporn Nontapa ประจำปี 2564 นี้ออกแล้วจ้า อัดแน่นความรู้และลงมือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นเช่นเดิม 👍 ใครตั้งตารอ สามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย! 👇👇👇
https://forms.gle/zy7zKz3FG1Rqx4277

ที่สำคัญ ❗️ ปีนี้เราได้รับทุนอบรมเป็นปีสุดท้าย ความคุ้มแบบนี้อาจไม่มีอีกแล้วน้า ใครจะปลูกป่า อย่ารอช้า! รีบมาเอาวิชาไปใช้กันเลยยย

ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติม ทัก inbox หรือ add Line: @nsrf.thai มาได้เลยน้า 😊💚 อยากให้ทุกคนได้ความรู้และหลักปฏิบัติที่ได้ผลสำเร็จจริง จะได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และโลกที่เย็นลงของพวกเราทุกคนกันเยอะ ๆ 🌏🌳

#ปลูกป่าให้ได้ป่า #ปลูกป่าอย่างไรให้สำเร็จ

เกษตรกร ปลูกป่า ท่านใด ประสงค์ จะขายไม้เศษ ไม้ฟืน ไม้เล็ก เบญจพรรณ ติดต่อได้ที่โรงงานนี้ ครับ อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว#...
23/02/2021

เกษตรกร ปลูกป่า ท่านใด ประสงค์ จะขายไม้เศษ ไม้ฟืน ไม้เล็ก เบญจพรรณ ติดต่อได้ที่โรงงานนี้ ครับ อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
#เป็นโรงงานทำไม้พาเลท

ข่าวสารกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สรุปผลการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางแล...
18/02/2021

ข่าวสารกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๔
นายสุวรรณ ตั้งมิตรจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ประชุมสรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป้า ภาคกลางและภาคตะวันออก หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก ปรากฏว่า
นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงราม ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ และ นายกฤษณ์วัชร์ ปาปะกัง เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคัดเลือกเป็น อันดับ ๒
โดยรายนายนายปริญญา ดรุณศรี
จะเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ต่อไป

#สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ข่าวสารกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๔
นายสุวรรณ ตั้งมิตรจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ประชุมสรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป้า ภาคกลางและภาคตะวันออก หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก ปรากฏว่า
นายปริญญา ดรุณศรี เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงราม ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ และ นายกฤษณ์วัชร์ ปาปะกัง เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคัดเลือกเป็น อันดับ ๒
โดยรายนายนายปริญญา ดรุณศรี
จะเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ต่อไป

#สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

โครงการใหม่ของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา...
27/01/2021
ไร่ละ 1000

โครงการใหม่ของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง และอุตรดิตย์ เท่านั้นนะครับ

Photos from สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่'s post
08/01/2021

Photos from สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่'s post

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ภาคเหนือ หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่า ของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือ...
28/12/2020

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ
ปลูกสวนป่า ภาคเหนือ หลังจากได้ลงตรวจพื้นที่สวนป่า ของเกษตรกรสรุปผลการคัดเลือก
ปรากฏว่า นายประสาน สหายมิตร เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ ๑ นายพินิจ รัตนพันธมณี เกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ ๒ และ
นายบุญชู จีระยา เกษตรกรจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ ๓ โดยรายนาย ประสาน สหายมิตร จะเป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขา
อาชีพปลูกสวนป้า ระดับกรม ต่อไป

กรมป่าไม้
18/12/2020

กรมป่าไม้

🌏🌳ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง ครั้งที่ 3/2563🌳🌏

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูงฉบับสมบูรณ์ โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลการศึกษา ซึ่งได้เชิญ อาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานำเสนอรายงานการศึกษารายละเอียดและผลกระทบ ในครั้งนี้ด้วย

โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

สรุปผล การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2564 ระดับภาค อิสาน และ ภาคใต้
07/12/2020

สรุปผล การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2564 ระดับภาค อิสาน และ ภาคใต้

หลักสูตร นักเรียนปลูกป่า ความรู้ที่ถ่ายทอดเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลในการปลูกต้นไม้ครับ เผื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาก่อนลงมือทำขอบค...
19/11/2020
บันทึกโรงเรียนปลูกป่า (คุณเต้ย)reduce.pdf

หลักสูตร นักเรียนปลูกป่า ความรู้ที่ถ่ายทอดเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลในการปลูกต้นไม้ครับ เผื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาก่อนลงมือทำ
ขอบคุณผู้จัดทำที่ให้เผยแพร่ ขอบคุณครับ

11/11/2020
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

เชิญชวนกดติดตามเพจ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
ด้วยนะครับ

ตัวอย่างเรียกน้ำย่อย
คุณเป้ เภสัชกรสาวรุ่นใหม่ หันมาเป็นเกษตรกรปลูกสวนป่า
คลิปเต็มรอดูเร็วๆนี้ค่ะ

08/10/2020
forestbook

forestbook

#ได้เวลา #ลูกค้าหลังคาไผ่

1.
ไผ่มีเสน่ห์ อันนี้คงเห็นตรงกันนะครับ
แต่ประเด็นสำคัญที่ยังเป็นปัญหาคาใจ คือ "อายุการใช้งาน"

2.
อย่างที่รู้กันนะครับ
การยืดอายุไผ่ มีหลากหลายเทคนิค ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปจนถึงการแช่น้ำยาต่าง ๆ
แต่สำหรับ "หลังคาไผ่" ของแม่แจ่ม ใช้น้ำยาชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยี Double Vacuum Preservative Treatment เป็นนาโนคอปเปอร์ คือ ใช้ทองแดงบดละเอียดขนาด 10 นาโนเมตร อัดเข้าไปในหลังคาไผ่
ทองแดงจะทำลายเชื้อราที่กัดกินเนื้อไม้ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานภายนอกได้ถึง #15ปี

3.
หลังคาจากตอกไม้ไผ่
เป็นทางเลือกใหม่ของวัสดุมุงหลังคาที่เป็นธรรมชาติ

ที่ผ่านมา อาคารสวย ๆ หรือ รีสอร์ตริมทะเลทั่วโลก ใช้หลังคาใบจาก/แฝก/หญ้าคา แต่ปัญหา คือ ผุพังเร็ว ต้องเปลี่ยนบ่อย

ต่อมา เริ่มมีการใช้ "หลังคาจากเทียม/แฝกเทียม" เพื่อความคงทน
แต่ "หลังคาเทียม" ทำจากพลาสติก HDPE ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกยังทดแทนวัสดุธรรมชาติได้ไม่เต็มร้อย
เมื่อ "หลังคาไผ่" สามารถพัฒนาคุณภาพ และก้าวข้ามข้อจำกัดให้มีอายุการใช้งานถึง 15 ปี #โอกาสทางการตลาดจึงเปิดกว้าง

4.
ในส่วนของราคา ณ ตอนนี้ (มิถุนายน 2563)
"หลังคาไผ่" ตารางเมตรละ 690 บาท (6 ไพ/ตร.ม.)
"หลังคาเทียม" ตารางเมตรละ 850-1,250 บาท

เมื่อเทียบคุณสมบัติกับราคาแล้ว
จึงเริ่มมีสถาปนิก และเจ้าของโครงการต่าง ๆ ตัดสินใจเลือกใช้ "หลังคาไผ่"
อย่างที่เห็นในคลิปนี้ คือ "Play La Ploen Resort" จ.บุรีรัมย์
และ "โครงการฟาร์มใส่ใจ" ที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ใครอยู่ใกล้ ๆ แวะไปเยี่ยมชมได้นะครับ

5.
อ่านถึงตรงนี้ หลายคนอาจสงสัย
อยู่ดี ๆ ทำไมถึงมีผลิตภัณฑ์ "หลังคาไผ่" เกิดขึ้นในวงการวัสดุก่อสร้าง
เรื่องนี้มีที่มาครับ

6.
"แม่แจ่มโมเดลพลัส" อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาป่าไม้/ที่ดิน ตั้งเป้าลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
แต่การบอกให้ชาวบ้านเลิกปลูกข้าวโพด ไม่ใช่เรื่องง่าย
คำถามคลาสสิก คือ แล้วจะให้ปลูกอะไร? จะเอาไปขายที่ไหน?

7.
"ไผ่" ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
จึงถูกหยิบขึ้นมาเป็น "พืชเบิกนำ" และ #ปลูกผสมผสานร่วมกับไม้มีค่าหลากหลายชนิดในรูปแบบวนเกษตร

แต่การส่งเสริมให้ปลูกอย่างเดียว ยังไม่พอ ต้องสร้างแรงจูงใจที่จับต้องได้
จึงเป็นที่มาของ "โรงงานสร้างป่า" เพื่อทำให้เห็นว่าเอาจริง รับซื้อจริง แปรรูปจริง
และสินค้าตัวแรกที่ช่วยกันพัฒนาขึ้นมา ก็คือ "หลังคาไผ่" นั่นเอง

โดยมีนักธุรกิจในวงการไม้ตัวจริง อย่างคุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ แห่ง Chale't Wood
มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมหัวจมท้าย และวางเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว

8.
การสร้าง "ความเชื่อมั่น" ให้กับชาวบ้าน ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ตอนนี้ มันกำลังก่อตัวขึ้น เมื่อ #เศรษฐกิจฐานรากเริ่มหมุน

ชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากการขายลำไผ่ รับจ้างจักตอก ไพหลังคา
รวมถึงสร้างงานให้กับสังคมสูงวัย เมื่อพ่ออุ๊ยแม่อุ้ยจำนวนหนึ่ง มีรายได้ทุกเดือนโดยใช้ทักษะที่ตัวเองมีอยู่แล้ว

หากการตลาดไปได้ดี มีความต้องการหลังคาไผ่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
คุณค่าทางนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม จะเกิดขึ้นพร้อมกัน

9.
3 ปีมาแล้ว
ที่แม่แจ่มโมเดลพลัสเริ่มคุยกันเรื่องไผ่

2 ปีมาแล้ว
ที่เลิกรำมวย และลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังคาไผ่

1 ปีโดยประมาณ
ที่เกิด "โรงงานสร้างป่า" สำหรับแปรรูปเบื้องต้น เป็นพื้นที่เรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม

10.
ถึงวันนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกพร้อมเข้าสู่ตลาด
เป็นทางเลือกสำหรับคนที่สนใจวัสดุธรรมชาติ
"หลังคาไผ่" ไม่ได้สร้างความร่มเย็นให้คนที่อยู่อาศัยเท่านั้น
แต่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเขียวเย็นให้กับผืนป่าของเราทุกคนครับ

สนใจดูตัวอย่างสินค้าและสั่งซื้อได้ที่
Chale't Wood โทร. 02-831-8222
เว็บไซต์ https://www.chaletwood.com/
FB https://www.facebook.com/chaletwood/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่
โรงงานสร้างป่า @แม่แจ่มโมเดลพลัส โทร. 08-9263-2124, 08-0213-4181
.
.
ดูคลิปย้อนหลัง
#ทำไมแม่แจ่มเลือกไผ่เป็นไม้เบิกนำเพื่อฟื้นป่า (คลิปเมื่อเดือนกันยายน 2560)
https://www.facebook.com/join.forestbook/videos/493190387705818/

ดูคลิปย้อนหลัง
#วันแรกที่ตั้งวงคุยเรื่องหลังคาไผ่ (คลิปเมื่อเดือนกันยายน 2561)
https://www.facebook.com/join.forestbook/videos/1834323543323898/

ดูคลิปย้อนหลัง
#ที่มาของโรงงานสร้างป่า (คลิปเมื่อเดือนสิงหาคม 2562)
https://www.facebook.com/join.forestbook/videos/2677363508942943/

หมายเหตุ : แม่แจ่มโมเดลพลัส ยัง #ต้องการกล้าไผ่จำนวนมาก
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกสำหรับรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคตอันใกล้
สนใจร่วมสนับสนุนกล้าไผ่ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9038-0047

ขอบคุณ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการยกระดับสิทธิชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว

ขอบคุณ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แม่แจ่มโมเดลสู่การจัดการเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC
08/10/2020

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC

📢 📢มาเถอะ....อยากเจอ!
เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น
ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย
💥 รอบเช้า Self-Declaration
⏰เวลา 08.30-12.00 น.
💥 รอบบ่าย Product coverage
⏰เวลา 12.30-15.30 น.

ร่วมเรียนรู้กับเรา...
✅เฟล็กที คืออะไร?
✅เฟล็กที สำคัญอย่างไร?
✅แนวทางการรับรองตนเองและการกรอกเอกสาร (SD) ทำอย่างไร?
✅สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ ของท่านอยู่ในขอบเขตผลิตภัณฑ์หรือไม่?

พบกันได้ ใกล้จุดไหนเลือกได้เลย 👇
📍นครศรีธรรมราช 7 พ.ย. 63
📍ระยอง 12 พ.ย. 63
📍แพร่ 24 พ.ย. 63
📍ขอนแก่น 9 ธ.ค. 63

📲ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://shorturl.asia/YAs2z
🎯ด่วน จำนวนจำกัด ตั้งวันนี้ - 31 ต.ค. 63
#ประชุมระดมความเห็น #TFCC

ยูคาลิปตัสไม่ได้ใช้น้ำมากอย่างที่คิดนะครับ 😁
26/09/2020

ยูคาลิปตัสไม่ได้ใช้น้ำมากอย่างที่คิดนะครับ 😁

20/07/2020
สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย-Thailand Forest Certification Council -TFCC

ขอเชิญรับชม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจตามบริบทไทยสู่ระดับสากล ระหว่าง กรมป่าไม้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ ก็สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI.) ได้นะครับ ตามคู่มือของ...
29/06/2020

ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ ก็สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI.) ได้นะครับ ตามคู่มือของสำนักงาน BOI. ในเวปที่แนบให้นี้ครับ
https://www.boi.go.th/un/guides

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกไม...
23/06/2020

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ (พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร่ ขึ้นไป) ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรมครับ

การปลูกไม้เศรษฐกิจจึงถือเป็นการประกอบการเกษตรกรรม จ่ายภาษีที่ดินในรูปแบบพื้นที่เกษตรนะครับ 😄

08/06/2020
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

ขอชี้แจงจุดรับกล้าไม้ทั้ง2จุด เดิมแจกจุดละ500คิวคิวละ400กล้าแต่เนื่องจากมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก สถานีฯจึงขอปรับ เป็น แจกจุดละ1000คิว คิวละ200กล้าเพื่อกระจายกล้าไม้ให้ทุกท่านได้ไปปลูกกัน ขออภัยสำหรับท่านที่ไม่ได้รับบัตร เนื่องจากมีกล้าไม้จำกัด ปี63
ปล. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จะแจกกล้าพร้อมรับบัตรคิว เริ่ม1ก.ค.63เป็นต้นไป

https://campus.campus-star.com/variety/10441.html
25/05/2020
ภาพโครงสร้างเนื้อไม้ 46 ชนิด แบบชัดๆ ใครเรียน วนศาสตร์ ควรมาดู !

https://campus.campus-star.com/variety/10441.html

ในวิชา Anatomy & Identification of Wood (กายวิภาคเนื้อไม้) สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Mongkhon Charoensri ได้ถ่ายไว้ ภาพโครงสร้างเนื้อไม้ 46 ชนิด วาไรต.....

ที่อยู่

อาคารเทียมคมกฤส
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625799595

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เนื้อที่2ไร่เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
พื้นที่2ไร่วามารถเข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจได้หรีอไม่
อยากขายไม้สัก อายุ35ปี จำนวน100ต้น เส้นรอบวง80-120ที่จังหวัดอำนาจเจริญ สนใจติดต่อ 0917740586
อยากมีรายได้จากการปลูกไม้
สงขลาามีโครงการไหมคะ สนใจค่ะ
ต้องการขายต้นพะยูงและต้นยางนาพร้อมที่ดิน 7 ไร่ 14 ตารางวาปลูกในพื่นที่ของตนเองขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถตัดได้ถูกต้องตามกฏหมายสนใจโทร 0931419073 0982657948 เอกชัยครับ
จำหน่าย ไม้ไผ่ และเหง้าพันธุ์ไผ่ ซางหม่น ท่านใดต้องการปลูกไผ่จำนวนมากทดแทนที่ว่างเปล่า ติดต่อได้ จำหน่าย เหง้าสด / เหง้าชำ
ปี 2563 มีโครงการสนับสนุนการปลูกป่า โตเร็ว โตช้า 3000-6000 มั้ยค่ะ
สนใจเข้าร่วมโครงการสวนป่าเศรษฐกิจ ปี 63 รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไหมคะ
การประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ #ไม้ยืนต้นค้ำเป็นทรัพย์สินค้ำประกันได้ #ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ #สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ #กรมป่าไม้ #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #รักป่า รักประชาชน
ลองเพาะพันธุ์พยุงเองเพื่อไปปลูกในที่ดินโฉนด4ไร่2งาน28ตารางวาครับ แถวนิคม304 ปราจีนบุรีคร้บ
ขออนุญาตสอบถามครับ หากจะโค้นต้นยางพารา (ยางพาราอายุ13 ปี)สลับแถวเว้นแถว เพื่อปลูกไม้ยืนต้นเช่น ยางนา ประดู่ป่า ตะเคียน พยอม เป็นต้น จะเหมาะสมหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ