สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใ

สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใ นักกฎหมาย (Lawyer) สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใจเย็น
รับปรึกษาคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร

เปิดเหมือนปกติ

ธ สถิตย์ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ 🇹🇭สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
13/10/2020

ธ สถิตย์ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ 🇹🇭

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

05/02/2013

กฎหมายอาญาที่ควรรู้

05/02/2013

"ผู้กระทำความผิดอาญา"
๑.ผู้กระทำความผิดด้วยตนเอง
๒.ผู้ร่วมกระทำความผิด (ตัวการ -> บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันกระทำความผิด)
๓.ผู้ใช้ให้กระทำความผิด ต้องโทษเหมือนผู้กระทำความผิด
ผู้ถูกใช้ ได้กระทำความผิด รับโทษเสมือนตัวการ
๔.ผู้สนับสนุนให้กระทำความผิด ต้องโทษ ๒ ใน ๓
(ผู้สนับสนุน -> ให้ความช่วยเหลือ, ให้ความสะดวกแกผู้กระทำผิด ก่อน หรือ ขณะ กระทำความผิด... แม้ว่าผู้กระทำความผิดจะรู้หรือไม่รู้ถึงความช่วยเหลือนั้นก็ตาม)

05/02/2013

ขั้นตอนในการกระทำความผิดอาญา มีดังนี้
๑. คิด ๒. ตกลงใจ ๓. ตระเตรียม ๔. พยายาม ๕. กระทำ

05/02/2013

โทษ หรือ สภาพบังคับทางอาญา มี ๕ อย่าง
๑. ประหารชีวิต
๒. จำคุก
๓. กักขัง
๔. ปรับ
๕. ริบทรัพย์

05/02/2013

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิด และกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้ด้วย (กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน คือ เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน)
เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐมีอำนาจใช้บังคับกฎหมายอาญาได้โดยตรง โดยที่ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ความผิดทางอาญา คือ การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อสังคม,ต่อประเทศ ได้แก่ ความผิดต่อแผ่นดินและความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานฆ่าคนตาย ฯลฯ

05/02/2013

"กระบวนการยุติธรรม" คือ กระบวนการดำเนินคดีแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งในดคีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ฯลฯ แต่กระบวนการยุติธรรมที่ถือเป็นหลัก มี ๒ ประการ คือ กระบวนการยุติธรรมทาง "อาญา" และทาง "แพ่ง"

05/02/2013

ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)
๑. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายใดจะมาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างองค์กรของรัฐและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หากผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างมีความผิดฐานกบฏ ปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๘
๒. พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เป็นกฎหมายโดยแท้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาโดยตรง(องค์กรนิติบัญญัติ)
๓. พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) เป็นกฎหมายยกเว้น เพราะออกโดยฝ่ายบริหาร(คณะรัฐมนตรี) การตรา พ.ร.ก.นั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้ออกได้ ๒ กรณี คือ
๓.๑ พระราชกำหนดทั่วไป กรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
๓.๒ พระราชกำหนดเฉพาะ กรณีในระหว่างสมัยประชุมสภา มีความจำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอาการหรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วน และเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
*๔. พระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) ออกโดยอาศัยอำนาจของรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีออก โดยความอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
*๕. กฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการออก โดยความอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
*๖. ประกาศกระทรวง ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๗. กฎหมายองค์การบัญญัติ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติตำบล เทศบัญญัติ .. .. ((( ๔,๕,๖ เป็นกฎหมายลำดับรอง )) ( ประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติ บางฉบับมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ )

05/02/2013

ลักษณะของกฎหมาย
๑. เป็นข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อห้ามให้ประชาชนปฏิบัติตาม
๒. มีสภาพบังคับ(บทลงโทษที่ชัดเจน) ที่ถูกกำหนดขึ้น โดยผู้มีอำนาจในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับ เรียกว่า “รัฐาธิปัตย์”
๓. กฎหมายเป็นคำสั่งที่ใช้บังคับให้เป็นที่ทราบแก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศมีผลบังคับใช้แล้วก็ให้ใช้ได้ตลอดไป จนกว่าจะถูกแก้ไขหรือยกเลิก
๔. เป็นข้อบังคับความประพฤติของประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
Note : รัฐาธิปัตย์ หมายถึง ผู้ที่ประชาชนส่วนมากยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน

17/08/2012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เดิมเรียกชื่อว่า "พระธรรมศาสตร์" (JURISPRUDENCE) มาจากคำว่า JURISPRUDENTIA ซึ่ง พระเจ้าจัสติเนียน (JUSTINIAN) ทรงบัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรก และประเทศอังกฤษได้นำเอาคำนี้มาใช้ทับศัพท์ว่า "JURISPRUDENCE" เสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ซึ่งทรงสำเร็จ กฎหมายจากประเทศอังกฤษได้ทรงทำหลักวิชานี้มาสอนที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมเป็นครั้งแรก

สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใจเย็น's cover photo
17/08/2012

สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใจเย็น's cover photo

ที่อยู่

45 Srisamut Road
Bangkok
10270

เบอร์โทรศัพท์

02-3894234

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด