สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา

สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
Urban Development Planning Division
ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สำนั

เปิดเหมือนปกติ

เหตุผล ที่ทำไมถึงต้องพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ในเมือง มันช่วยป้องกันน้ำท่วมได้จริงๆน้าาาาา
18/09/2021

เหตุผล ที่ทำไมถึงต้องพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ในเมือง
มันช่วยป้องกันน้ำท่วมได้จริงๆน้าาาาา

[ Infographic ] เมืองกินป่า น้ำกินเมือง

More: www.creativemove.com/infographic | www.infographicmove.com

Coming soon. ใกล้เข้ามาแล้วสวนป่าใจกลางกรุง รอคอยกันค่ะ นับถอยหลัง
17/09/2021

Coming soon. ใกล้เข้ามาแล้ว
สวนป่าใจกลางกรุง รอคอยกันค่ะ นับถอยหลัง

โค้งสุดท้ายก่อนจบงานภาพวาดสามมิติ ปรับภูมิทัศน์ริมคลองชักพระ โดยสำนักการวางผังเเละพัฒนาเมืองร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย...
01/09/2021

โค้งสุดท้ายก่อนจบงานภาพวาดสามมิติ ปรับภูมิทัศน์ริมคลองชักพระ โดยสำนักการวางผังเเละพัฒนาเมืองร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Finally...It’s time! ในที่สุด ก็พร้อมให้บริการแล้วค่ะ |https://cityplangis.bangkok.go.th/bma_cpudd/cmpwebตรวจสอบผังเมือง...
09/08/2021

Finally...It’s time!
ในที่สุด ก็พร้อมให้บริการแล้วค่ะ |
https://cityplangis.bangkok.go.th/bma_cpudd/cmpweb

ตรวจสอบผังเมืองรวม กทม.
ก่อนวางแผนซื้อที่ ขายที่ พัฒนาที่ดิน
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
วางแผนอนาคต หรือเพื่อการศึกษาวิจัยต่าง ๆ นานา
ลองใช้งานดูนะคะ ว่าโอเคมั้ยนะคะ

จัดไปค่ะ! 😊 #ผมร #ผมรกทม #cpud #bma

Finally...It’s time!
ในที่สุด ก็พร้อมให้บริการแล้วค่ะ |
https://cityplangis.bangkok.go.th/bma_cpudd/cmpweb

ตรวจสอบผังเมืองรวม กทม.
ก่อนวางแผนซื้อที่ ขายที่ พัฒนาที่ดิน
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
วางแผนอนาคต หรือเพื่อการศึกษาวิจัยต่าง ๆ นานา
ลองใช้งานดูนะคะ ว่าโอเคมั้ยนะคะ

จัดไปค่ะ! 😊 #ผมร #ผมรกทม #cpud #bma

ด้วยความห่วงใยทุกคน ทุกฝ่ายค่ะ
08/08/2021

ด้วยความห่วงใยทุกคน ทุกฝ่ายค่ะ

Coming soon!
06/08/2021

Coming soon!

Coming soon!

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความคืบหน้าในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)1) กรุงเทพมหานคร ดำเนิน...
06/08/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความคืบหน้าในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

1) กรุงเทพมหานคร ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนด มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยได้ดำเนินการจนถึงขั้นตอนตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 : การปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน (ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562, จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลต่อการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 110 ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3) คณะกรรมการผังเมือง มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ให้ “ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำ ซึ่งยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง (ชุดเดิม) ตามมาตรา 24 และมาตรา 26/1 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญํติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางในการดำเนินการให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครทราบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

4) ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องย้อนกลับไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด โดยเฉพาะต้องจัดทำแผนผังเพิ่มเติม จำนวน 2 แผนผังให้ครบตามมาตรา 22 คือ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังน้ำ และต้องดำเนินการขั้นตอนการปิดประกาศและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 9

5) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง เตรียมการวางและจัดทำแผนผังเพิ่มเติม 2 แผนผัง และเตรียมการปิดประกาศและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ต่อไป และคาดว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่จะสามารถประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ประมาณ ปี พ.ศ. 2567

โดยทุกท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ในช่องทางต่าง ๆ เช่น FB โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร-ปรับปรุงครั้งที่ 4 https://www.facebook.com/BMAPLAN4.0 หรือ http://www.bangkok.go.th/cpud หรือ www.plan4bangkok.com

มีงานสัมมนาดีๆ มาแบ่งปันค่ะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษค่ะ บรรยายอังกฤษ พร้อมมีเสียงแปลภาษาไทยให้เลือกฟังด้วยค...
04/08/2021

มีงานสัมมนาดีๆ มาแบ่งปันค่ะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษค่ะ บรรยายอังกฤษ พร้อมมีเสียงแปลภาษาไทยให้เลือกฟังด้วยค่ะ

ครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดบทเรียน จากเมืองอิสกานดาและเมืองมะละกาของมาเลเซีย และโฮจิมินห์ของเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ในเรื่องการขนส่ง เมืองดังกล่าวมีบริบทใกล้เคียงกันกับไทย จะน่าสนใจขนาดไหน ลองดูนะคะ

การบรรยาย City to City Knowledge Exchange Event ครั้งที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ตามเวลาไทย ลงทะเบียนวันนี้นะคะ

อย่าลืมลงทะเบียนที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t1mIKAedRjq202gSpEc67Q นะคะ แล้วพบกันค่ะ :)

มีงานสัมมนาดีๆ มาแบ่งปันค่ะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษค่ะ บรรยายอังกฤษ พร้อมมีเสียงแปลภาษาไทยให้เลือกฟังด้วยค่ะ

ครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดบทเรียน จากเมืองอิสกานดาและเมืองมะละกาของมาเลเซีย และโฮจิมินห์ของเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ในเรื่องการขนส่ง เมืองดังกล่าวมีบริบทใกล้เคียงกันกับไทย จะน่าสนใจขนาดไหน ลองดูนะคะ

การบรรยาย City to City Knowledge Exchange Event ครั้งที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ตามเวลาไทย ลงทะเบียนวันนี้นะคะ

อย่าลืมลงทะเบียนที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t1mIKAedRjq202gSpEc67Q นะคะ แล้วพบกันค่ะ :)

E-book: เรื่อง “การพัฒนามาตรการสร้างแรงจูงใจทางผังเมืองระบบโบนัสด้วยการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวประเภทสวนเกษตรในเมืองจากภาค...
02/08/2021

E-book: เรื่อง “การพัฒนามาตรการสร้างแรงจูงใจทางผังเมืองระบบโบนัสด้วยการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวประเภทสวนเกษตร
ในเมืองจากภาคีส่วนร่วมในกองทุนฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”
ผู้เขียน: นางสาววันเรารวี ธนกัญญา นักผังเมืองชำนาญการ
สังกัด: กลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง
ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้จาก

https://issuu.com/wanraorawee/docs/urban_farming_jib_1_august_2021?fbclid=IwAR2vSll_qpeHL6La4LlGMi5Ary5W9iA0gWMkf0M2Qmxv3m01pk1gucH7Qys

E-book: เรื่อง “การพัฒนามาตรการสร้างแรงจูงใจทางผังเมืองระบบโบนัสด้วยการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวประเภทสวนเกษตร
ในเมืองจากภาคีส่วนร่วมในกองทุนฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”
ผู้เขียน: นางสาววันเรารวี ธนกัญญา นักผังเมืองชำนาญการ
สังกัด: กลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง
ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้จาก

https://issuu.com/wanraorawee/docs/urban_farming_jib_1_august_2021?fbclid=IwAR2vSll_qpeHL6La4LlGMi5Ary5W9iA0gWMkf0M2Qmxv3m01pk1gucH7Qys

ช่วยกันค่ะ ขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายๆ อย่างกำลังจะดีขึ้น เพราะเราช่วยกัน วันนี้จะดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้จะดีก...
31/07/2021

ช่วยกันค่ะ ขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หลายๆ อย่างกำลังจะดีขึ้น เพราะเราช่วยกัน
วันนี้จะดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ขึ้นไปอีก
เรายังมีความหวังเสมอค่ะ ตราบใดที่ไม่หยุดเดินหน้า

ให้กำลังใจเราด้วยนะคะ และขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ #กทม
31/07/2021

ให้กำลังใจเราด้วยนะคะ และขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ #กทม

สำหรับผู้สนใจเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้จาก https://issuu.com/wanraorawee...
29/07/2021

สำหรับผู้สนใจเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้จาก https://issuu.com/wanraorawee/docs/smart_cities_sg_jp_-_jib_29_july_2021-compressed

E-Book: เรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศอัจฉริยะสู่การพัฒนาเมือง”
ผู้เขียน: วันเรารวี ธนกัญญา นักผังเมืองชำนาญการ
สังกัด: กลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง
ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้สนใจเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้จาก https://issuu.com/wanraorawee/docs/smart_cities_sg_jp_-_jib_29_july_2021-compressed

E-Book: เรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศอัจฉริยะสู่การพัฒนาเมือง”
ผู้เขียน: วันเรารวี ธนกัญญา นักผังเมืองชำนาญการ
สังกัด: กลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมือง
ส่วนผังเมืองรวม สำนักงานวางผังเมือง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา เวลา 13.00 นาฬิกานางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยได้ลงพื...
22/07/2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา เวลา 13.00 นาฬิกา
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองชักพระฯ โดยมีทีมงานนายช่างศิลป์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวใน Concept “ศิลป์สร้างสรรค์ สอดคล้อง และชูอัตลักษณ์ของพื้นที่”

ส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ทั้งคนทำงาน และประชาชนทุกคน ขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยค่ะ
22/07/2021

ส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ทั้งคนทำงาน และประชาชนทุกคน ขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยค่ะ

ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้ค่ะ
19/07/2021

ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้ค่ะ

ผู้ติดเชื้อโควิดที่จะเข้าระบบ home isolation แล้วโทร 1330 กด 14 ไม่ติด กลัวว่าจะไม่ได้รับการดูแล ตอนนี้เขาได้เพิ่มช่องทางแล้วนะครับ สแกน QR Code แล้วกรอกข้อมูลได้เลย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมงานนายช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยนายบุญนึก ชูช่วย นายภิญโญ พิรุณกาญจน์ น...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมงานนายช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยนายบุญนึก ชูช่วย นายภิญโญ พิรุณกาญจน์ นายสมบัติ แสร์กำปัง และนายปรีชา ดวงทอง ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองชักพระบริเวณใต้สะพานกลับรถ ถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย4 ภายใต้ Concept “สร้างสรรค์ สอดคล้อง และชูอัตลักษณ์ของพื้นที่”

ต้องช่วยกันทุกวิถีทาง ส่งแรงใจกันค่ะใครพอช่วยส่วนไหนได้ก็ช่วยกันนะคะขณะนี้อยากได้อาคารแถวราชเทวีนะคะใครพอมีแจ้งความจำนงไ...
13/07/2021

ต้องช่วยกันทุกวิถีทาง ส่งแรงใจกันค่ะ
ใครพอช่วยส่วนไหนได้ก็ช่วยกันนะคะ

ขณะนี้อยากได้อาคารแถวราชเทวีนะคะ
ใครพอมีแจ้งความจำนงไปที่เพจเลยนะคะ
แถวราชเทวียังไม่มีค่ะ

8 กรกฎาคม 2564 ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการ “คนลุยเมือง” วันนี้คุณอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวย...
08/07/2021

8 กรกฎาคม 2564 ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการ “คนลุยเมือง” วันนี้คุณอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม และคุณทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองชำนาญการ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย

โดยมีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ และ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ซึ่งวันนี้ น้องๆ 9 คน จากหลายสถาบัน จากนั้น ได้ทำความรู้จัก กทม. ผ่าน การบรรยายของผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม และผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ นางสาวพรรณราย จริงจิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจริงให้น้องๆ ได้ฟังก่อนนำไปใช้ในการฝึกงานและทำ workshop ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

ขอให้น้องๆ มีความสุขในการลุยเมืองครั้งนี้ค่ะ 😊

06/07/2021
[LIVE 20.00] มุมมองทางผังเมืองกรณีระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ประเด็นระเบิดที่เป็นกระแสในขณะนี้ เกี่ยวข้องกับผังเมืองยังไงบ้าง ที่มาที่ไป เพราะอะไร เหตุใด มารับชมรับฟังกันค่ะ

https://www.facebook.com/uddcbangkok/videos/121511423393903/

ประชาสัมพันธ์ค่ะ จากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในซอยกิ่งแก้ว 21 สมุทรปราการ กทม. บ้านใกล้เรือนเคียง ยินดีให้ความช่วยเหลือในยา...
05/07/2021

ประชาสัมพันธ์ค่ะ จากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในซอยกิ่งแก้ว 21 สมุทรปราการ กทม. บ้านใกล้เรือนเคียง ยินดีให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤตินี้ค่ะ มาพักพิงกันก่อนได้ค่ะ แล้วพรุ่งนี้เรามาวางแผนช่วยกันใหม่ คืนนี้พักผ่อน พรุ่งนี้ว่ากัน

เรือใหม่ เร็วๆ นี้ สวยสดงดงาม เตรียมตัวใช้บริการกันนะคะ
04/07/2021

เรือใหม่ เร็วๆ นี้ สวยสดงดงาม เตรียมตัวใช้บริการกันนะคะ

🚤กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมให้บริการเดินเรือโดยสารไฟฟ้าในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงสำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

🛥โดยปรับปรุงท่าเทียบเรือที่จะใช้ในเส้นทางทั้งหมด 12 ท่า พร้อมนำเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาให้บริการจำนวน 12 ลำ บริการทุกวัน โดยวันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.30 น. ส่วนวันหยุดราชการให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. คาดว่าจะสามารถเปิดทดลองให้บริการได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564 นี้

🔰ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ กทม. ได้ที่
Facebook: กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
Twitter: twitter.com/pr_bangkok
Instagram: instagram.com/prbangkok_
YouTube: youtube.com/PRbangkok
TikTok: tiktok.com/@prbangkok
Website: www.prbangkok.com

กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นฟูคูคลองในกรุงเทพฯ ตั้งนายตรวจคลองร่วมสอดส่องดูแล อย่างไรก็ตาม คลองเป็นของทุกคน ทุกคนร...
30/06/2021

กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นฟูคูคลองในกรุงเทพฯ ตั้งนายตรวจคลองร่วมสอดส่องดูแล อย่างไรก็ตาม คลองเป็นของทุกคน ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะ #คลองสวยด้วยมือเรา

กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นฟูคูคลองในกรุงเทพฯ ตั้งนายตรวจคลองร่วมสอดส่องดูแล อย่างไรก็ตาม คลองเป็นของทุกคน ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะ #คลองสวยด้วยมือเรา

เมือง ไม่จำเป็นต้องมีแต่อาคาร มีแหล่งอาหารด้วยก็ได้ แหล่งอาหารในเมือง คือความยั่งยืนของการอยู่อาศัยในเมืองที่แท้จริง
29/06/2021

เมือง ไม่จำเป็นต้องมีแต่อาคาร มีแหล่งอาหารด้วยก็ได้ แหล่งอาหารในเมือง คือความยั่งยืนของการอยู่อาศัยในเมืองที่แท้จริง

ผู้คนมารับน้องๆไปปลูก บรรยากาศก็จะประมาณนี้ ยังพอมีแจกอยู่นะคะ ใกล้ที่ไหนก็ไปรับที่นั่นค่าาาา กทม. ยินดีต้อนรับค่า
28/06/2021

ผู้คนมารับน้องๆไปปลูก บรรยากาศก็จะประมาณนี้ ยังพอมีแจกอยู่นะคะ ใกล้ที่ไหนก็ไปรับที่นั่นค่าาาา กทม. ยินดีต้อนรับค่า

รักเลย เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญ นอกเหนือจากอาคารแล้ว ต้นไม้ก็คือมรดกที่สำคัญเช่นกัน 😊 เดี๋ยวเราจะเอามาต่อยอดในการอนุรั...
25/06/2021

รักเลย เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญ นอกเหนือจากอาคารแล้ว ต้นไม้ก็คือมรดกที่สำคัญเช่นกัน 😊 เดี๋ยวเราจะเอามาต่อยอดในการอนุรักษ์และรักษาต่อไปค่ะ เพราะตั้งใจจะทำอยู่แล้ว แต่ยังขาดแนวร่วม ถ้ารู้ว่ามีแนวร่วม ความหวังแห่งแสงสว่างก็จะชัดขึ้นนะคะ ชื่นใจ 😊

วันนี้เราจะไปสำรวจต้นไม้ประวัติศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์ตามแผนที่นี้กันค่ะ ว่ายังหลงเหลือต้นอะไร กี่ต้น จากสมัยรัชกาลที่ 5 ที่แน่นอนต้นที่รุกขกรอาสาช่วยกันฟื้นฟูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา น่าจะยังอยู่ดี แล้วจะเอาภาพมาฝากนะคะ ขอขอบพระคุณ รศ.จามรี จุลกะรัตน์ (อาระยานิมิตสกุล) แห่งภาควิชาภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ สำหรับข้อมูล และน้องหนิง Chunyaporn Ladsena สำหรับแผนที่น่ารักๆนี้นะคะ^^ #ต้นไม้มรดก #รุกขกรอาสา #สมาคมรุกขกรรมไทย // Map of historic trees of Bangkok

ใกล้ที่ไหนก็ไปรับที่นั่นนะคะ 😊 แจกต้นไม้ เอาไปปลูกกันน้า
24/06/2021

ใกล้ที่ไหนก็ไปรับที่นั่นนะคะ 😊 แจกต้นไม้ เอาไปปลูกกันน้า

กล้าใหญ่ (ไม้ยืนต้น) แจกฟรี เริ่ม 28 มิ.ย. นี้

กทม. แจกฟรี กล้าไม้ยืนต้นกว่า 50,000 ต้น ที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน

เรามาร่วมด้วยช่วยกัน สร้างกรุงเทพมหานครสู่เมืองสีเขียว
🌱โดยรับกล้าไม้ยืนต้นไปปลูก คนละไม่เกิน 10 ต้น มีต้นยางนา ประดู่ พะยูง มะค่าโมง แคนา เหลืองปรีดิยาธร มะฮอกกานี รัง สะเดา จามจุรี
⏰ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 09.00 - 16.30 น.
🌳ที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ได้แก่
1. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
2. สวนจตุจักร
3. สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
4. สวนลุมพินี
5. สวนหลวง ร.9
6. สวนเสรีไทย
7. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
8. สวนหนองจอก
9. สวนพระนคร
10. สวนสราญรมย์
11. สวนธนบุรีรมย์

กรุงเทพฯ เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ให้ได้ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก ที่จะต้องมีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตรต่อคน โดยได้แจกกล้าต้นไม้ใหญ่ทุกๆ ปี เพื่อทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่อย่างยั่งยืนก้าวสู่ Green Bangkok 2030 ในปี 2573 ให้ได้ ช่วยลดมลพิษในอากาศ และลดฝุ่น PM 2.5 เรามาช่วยกันทำให้กรุงเทพเป็นพื้นที่สีเขียว นะครับ

#กรุงเทพพื้นที่สีเขียว #GreenBangkok2030

โลกเขียวสวยด้วยมือเรา! มารับต้นไม้ไปปลูกกันค่ะกรุงเทพฯ จะเย็นได้ ด้วยมือของเราทุกคนมารับน้องๆ ไปปลูกได้เลยนะคะ กทม. จัดใ...
22/06/2021

โลกเขียวสวยด้วยมือเรา! มารับต้นไม้ไปปลูกกันค่ะ
กรุงเทพฯ จะเย็นได้ ด้วยมือของเราทุกคน
มารับน้องๆ ไปปลูกได้เลยนะคะ กทม. จัดให้ค่ะ
เมื่อจัดให้ ก็ต้องจัดไป! ใช่มั้ยคะทุกคน 🥳🥳🥳🌳🌳🌳

🌳กทม. แจกกล้าไม้ อาทิ ต้นยางนา ประดู่ พะยูง มะค่าโมง เป็นต้น
🥰 ชวนประชาชน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ
📌 เริ่ม 28 มิ.ย. นี้ จนกว่ากล้าไม้จะหมด

รับได้ที่ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ประกอบด้วย
🌱 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
🌱 สวนจตุจักร
🌱 สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
🌱 สวนลุมพินี
🌱 สวนหลวง ร.9
🌱 สวนเสรีไทย
🌱 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
🌱 สวนหนองจอก
🌱 สวนพระนคร
🌱 สวนสราญรมย์
🌱 สวนธนบุรีรมย์
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงพร้อมลงทะเบียนรับกล้าไม้ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. คนละไม่เกิน 10 ต้น สามารถคละชนิดได้
.
อ่านต่อ...http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6671/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/0/info/253217

รอลุ้นรางวัลปลายปีค่ะ
18/06/2021

รอลุ้นรางวัลปลายปีค่ะ

เป็นกำลังใจให้พี่ๆ เค้าด้วยนะคะ
04/06/2021

เป็นกำลังใจให้พี่ๆ เค้าด้วยนะคะ

โคก หนอง นา โมเดล กทม. แอคชั่นแล้วนะคะ เขตทวีวัฒนา นำร่องทำเกษตรแบบร่วมมือกับภาคเอกชน ไม่ได้มาเล่นๆ จริงจังค่ะ 😊
02/06/2021

โคก หนอง นา โมเดล กทม. แอคชั่นแล้วนะคะ
เขตทวีวัฒนา นำร่องทำเกษตรแบบร่วมมือกับภาคเอกชน ไม่ได้มาเล่นๆ จริงจังค่ะ 😊

สวนลุมฯ จะครบรอบ 100 ปีแล้วในปี 2568...สมควรแก่เวลาที่จะพลิกโฉมครั้งสำคัญนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ เพื่อ กทม. จะได...
31/05/2021

สวนลุมฯ จะครบรอบ 100 ปีแล้วในปี 2568...
สมควรแก่เวลาที่จะพลิกโฉมครั้งสำคัญนะคะ

เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้
เพื่อ กทม. จะได้ปรับปรุงแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกคนค่ะ

จัดไปค่ะทุกท่าน กระแสมาแรงมากค่ะตอนนี้ กทม. ยินดีต้อนรับค่าาาา
27/05/2021

จัดไปค่ะทุกท่าน กระแสมาแรงมากค่ะตอนนี้ กทม. ยินดีต้อนรับค่าาาา

เปิดแล้วน้าาา ❤
เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ .com
(หากค้นหาเองให้พิมพ์ติดกันไม่เว้นวรรคค่ะ)
หรือสามารถคลิกจากลิงก์ที่แนบนี้ได้เลย 👇
https://qrgo.page.link/g7Dxz

📍 (27 พ.ค. 64) ตั้งแต่เวลา 12.00 - 22.00 น.
📍 วันต่อ ๆ ไป ระหว่างเวลา 06.00 - 22.00 น.

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่:
Call Center ☎️ โทร. 1516
ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น.

เราภูมิใจนำเสนอ มาเยี่ยมชมกันได้เลยช่วงนี้ต้องรักษาความปลอดภัยด้านโรคระบาดกันมากอย่างไรก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนได้แต่ถ้าหลั...
12/04/2021

เราภูมิใจนำเสนอ มาเยี่ยมชมกันได้เลย
ช่วงนี้ต้องรักษาความปลอดภัยด้านโรคระบาดกันมาก
อย่างไรก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนได้
แต่ถ้าหลักจากโควิดผ่านไป
เราคงจะต้อนรับกันได้คึกคักกว่านี้ค่ะ Welcome!

26/03/2021

วันหยุดสุดสัปดาห์ ใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดี ไปที่นี่เลยค่ะ คลองโอ่งอ่าง ออกหาเดินเล่น

นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้าร่วมกิจกรรมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ข...
26/03/2021

นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์
รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เข้าร่วมกิจกรรมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ของกิจกรรมแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (Transit-oriented Development Plan
for Khlong Bang Luang and Bang Wa BTS Station Area: TODP) ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โดยมี ท่านอเล็กซานดร้า แม็คเคนซี่
อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวรายละเอียดโครงการในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ทั้งในเรื่องการวิจัยและส่งผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาช่วยวางแผนการพัฒนาในครั้งนี้ วันนี้เป้นกลุ่มนักเรียนและประชาชน เราจะรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนและสัปดาห์หน้าจะมีอีก 1 ครั้ง เพื่อตกผลึกความคิดให้เป้นวิสัยทัศน์และการออกแบบต่อไป

ที่อยู่

44 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กองวางผังพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองในนานาอารยประเทศ จะต้องมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน โดยมีการวางผังอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ผังระดับนโยบาย จนถึงผังระดับปฏิบัติการ กองวางผังพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานของสำนักผังเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาง จัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนและผังพัฒนาเขต ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานทางผังเมือง เพื่อให้กรุงเทพฯ มีความน่าอยู่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบในลักษณะการแบ่งพื้นที่กรุงเทพเป็น 3 พื้นที่ คือ ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตอนกลาง รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 28 เขต ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนา สวนหลวง วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน สายไหม หลักสี่ และดอนเมือง ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันออก รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ประเวศ มีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง และฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 15 เขต ได้แก่ เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม จอมทอง ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางบอน และบางขุนเทียน Systematic city planning, either at policy level or operation level, will provide the public and private sectors with a framework for development. The Urban Development Planning Division is responsible for the development of a comprehensive city plan for Bangkok and for planning of district development, specific area development, main and secondary roads, utilities and infrastructure. The Division is also in charge of devising city planning standards and land use regulations to ensure the better quality of life of the people. For the effective development of Bangkok, the capital has been divided into three areas: 28 districts in central Bangkok, 7 districts in eastern Bangkok and 15 districts in western Bangkok.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023541274-77

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

มาตรฐานผังเมืองกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวางผังเมือง สำนักกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โค้งสุดท้ายก่อนจบงานภาพวาดสามมิติ สำนักการวางผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ปรับภูมิทัศน์ริมคลองชักพระ จุดยูเทิร์นใต้สะพาน สี่เเยกไฟฉาย !
ผมมีที่ดิน ขายที่ดินร่มเกล้ามีนบุรีกรุงเทพฯ 42 ไร่ 322 ตารางวา ขายราคา 685,000,000 บาท ขายได้ ผมมีเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รักษาผู้ติดเชื้อโควิด มีเงินบริจาค ช่วยกันนะครับ เพื่อ ประเทศไทย เพื่อทุกคน ทุกชีวิต 👫
หลายพื้นที่เปลี่ยนสีผังเมือง พื้นที่ร่มเกล้ามีนบุรีกรุงเทพฯ เจ้าของที่ดิน ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนสีผังเมือง พื้นที่เขียวลาย เป็นพื้นที่สีเหลือง เพื่อทำการพัฒนาที่ดิน ช่วงนี้รอการเปลี่ยนแปลงสีผังเมือง ครับ
ต้องการแผ่นพับ หรือหนังสือข้อกฎมายเล่มเล็กเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ติดต่อได้ที่ไหนครับ จากกเขตหลักสี่