สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา

สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร Urban Development Planning Division ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สำนั
(5)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD
18/11/2020

โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

การประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
.
โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
.
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์ เอ ชั้น 10 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 กรุงเทพมหานครนายสมชาย เ...
09/11/2020

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้เข้าร่วมและเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) ต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด และเขตธนบุรี

ทั้งนี้ ได้มี นางชูวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังเมือง ผู้อำนวยการส่วนวางผังพัฒนาพื้นที่ และหัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลและมาตรฐานทางผังเมืองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อนำแนวทางและวิธีการของมาตรการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

30/10/2020
Bike in the City ปั่นรักษ์พิทักษ์เมือง

เชิญรับชมการบรรยายพิเศษการออกแบบทางจักรยาน

https://www.facebook.com/BikeintheCityWeSavetheCity/videos/1230744113947634/

การบรรยายพิเศษเพื่อเป็นแนวคิด
การสร้างเมืองสุขภาวะในยุคโควิด
และเมืองจักรยาน ในหัวข้อ

"กรุงเทพฯ เมืองปั่นได้ สร้างอย่างไร"

วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2563 นี้ เวลา 14:00 น.
ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
.
การบรรยายพิเศษโดย
คุณนันทชาติ รัตนบุรี
ผู้จัดโครงการ ของสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

เนื้อหาหลักของการบรรยายมาจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง
“ผลจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางจักรยาน: กรณีช่องทางจักรยานในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Effects of Stakeholder Participation on the Quality of Bicycle Infrastructure: A Case of Rattanakosin Bicycle Lane, Bangkok, Thailand)” ซึ่งได้รับรางวัลงานวิจัยรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งประจำปีจาก จากสถาบัน Institute for Housing & Urban Development Studies (IHS), Erasmus University Rotterdam และ DAIDA Foundation

#เดินไปปั่นไป
#ThailandWalkingAndCyclingInstitute
#ปั่นจักรยาน
#ibikeiwalk
#KeepPhysicalDistancingJustWalkAndBike

29/10/2020
สรุปผลการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

สรุปผลการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
.
สำนักงานวางผังเมืองจะนำผลการศึกษาที่ได้ไปผลักดันการพัฒนาผ่าน "โครงการส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง" ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครต่อไปครับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด...
29/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
.
นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะและผังออกแบบชุมชนเมืองบริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี รวมถึงงานออกแบบรายละเอียด (detailed design) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ให้มีความเหมาะสมต่อไป
.
โดยมี นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “มีนบุรี เมืองแห่งความมีชีวิตชีวา ศูนย์กลางกรุงเทพฝั่งตะวันออก” ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถึงการนำผลการศึกษาไปผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

29/10/2020
โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

การนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง's broadcast

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอาสา  ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเป้าหมายการขับเคลื่อนมิติ...
27/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเป้าหมายการขับเคลื่อนมิติ 11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเมืองผ่านมาตรการทางผังเมืองที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่เพื่อให้เมืองดีขึ้นโดยคำนึงถึงความน่าอยู่ การลดโลกร้อน และสุขภาพของผู้คนในยุคที่โลกต้องประสบกับความยากลำบากในยุคที่มีโควิด-19 โดยมาตรการดังกล่าวคือการเพิ่มพื้นที่อาคารของผู้ประกอบการหากสร้างพื้นที่สาธารณะให้เมือง ได้แก่ พื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อการนันทนาการและถ่ายเทอากาศ พื้นที่หน่วงน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการเดินทางของรถไฟฟ้า การสร้างอาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การหารือครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันในระดับชาติ ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ครั้งนี้เป็นเพียงการหารือร่วมกันครั้งแรก ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี อนาคตอันใกล้นี้ จะหาแนวทางในการเปลี่ยนเมืองร่วมกัน เพื่อให้เมืองทุกเมืองมีพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนชื่นชอบอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

** กิจกรรมดี ** ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ แนวคิดการสร้างเมืองสุขภาวะในยุคโควิดและเมืองจักรยานในวันศุกร์ที่...
27/10/2020

** กิจกรรมดี **
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ แนวคิดการสร้างเมืองสุขภาวะในยุคโควิดและเมืองจักรยาน

ในวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2563 เรื่อง "กรุงเทพฯ เมืองปั่นได้ สร้างอย่างไร"
ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตรงข้ามสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
เริ่มเวลา 14.00 น. ยินดีต้อนรับทุกคน โดยลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้เพื่อทางเราคณะผู้จัดจะได้จัดเตรียมสถานที่และการต้อนรับให้เหมาะสมค่ะ 🙂

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEYQVkWjbo9PHQox1JdFpvkqX-pl60efm9cXNUQNGS7axk5A/viewform?fbclid=IwAR3k61a4lYFWtdhVrAvzYiDvngLWZiaqevDhIJBBPMABe49XdV9DLwrn3kU

ปั่นจักรยานมาได้เลยค่ะ เดี๋ยวทางเราจะเตรียมที่จอดไว้ให้ค่ะ

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
25/10/2020

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา
ของโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

● วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
(พิกัด ● https://goo.gl/maps/wTWaZL5B1ZGSzLbQ8)

พบกับ..
ช่วงที่ 1: การนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ ประกอบด้วย
ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
และพื้นที่ต่อเนื่อง ผังออกแบบชุมชนเมือง และงานออกแบบรายละเอียด

ช่วงที่ 2: การเสวนา ภายใต้หัวข้อ “มีนบุรี ศูนย์กลางแห่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่มีชีวิตชีวา (Dynamic Minburi : The Center of East Bangkok)”
นำโดย ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. อีเมล ● [email protected]
2. เบอร์โทร ● 02-617-0522

20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. นายอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม และนางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมือง...
20/10/2020

20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
นายอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม และนางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองชำนาญการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในภาควิชาภูมิศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์เมือง ในหัวข้อ ผังเมืองประเทศไทย กรณีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ณ อาคารมหาจักรีสิริธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ ตั้งใจเรียนมาก มีคำถามที่น่าสนใจตลอดการบรรยาย ซึ่งเราก็ได้จัดเต็มเนื้อหาครบทุกประเด็นอย่างเต็มที่เช่นกัน

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ ที่ให้ความไว้วางใจในการเชิญบุคลากรของเรามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้

และที่จะลืมไม่ได้คือ ขอขอบพระคุณอาจารย์ขวัญ และคุณโอ๋ ที่ให้ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจที่สุด ทางเราหวังว่าจะได้เชื่อมองค์ความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อไปในอนาคต

เตรียมพร้อมก่อนจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในต้นเดือนหน้า นำร่องมาตรการทางผังเมือง Overlay Zoning พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒน...
15/10/2020

เตรียมพร้อมก่อนจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในต้นเดือนหน้า

นำร่องมาตรการทางผังเมือง Overlay Zoning พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน...รัตนโกสินทร์ 2575

การนำเสนอ ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ต่อ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
.
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

02/10/2020

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอนุรักษ์เมือง Bangkok-Amsterdam

OVERLAY ZONING เมื่อวานบรรยากาศงานช่วงเสวนาและการนำเสนอผลการศึกษาค่ะ
16/09/2020

OVERLAY ZONING เมื่อวาน
บรรยากาศงานช่วงเสวนาและการนำเสนอผลการศึกษาค่ะ

ผ่านไปด้วยดีสำหรับการจัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่
"OVERLAY ZONING สู่...กรุงรัตนโกสินทร์ 2575"

เอกสารประกอบการประชุม OVERLAY ZONING เมื่อวานค่ะ
16/09/2020
5.12 MB folder on MEGA

เอกสารประกอบการประชุม OVERLAY ZONING เมื่อวานค่ะ

ผ่านพ้นไปสำหรับบรรยากาศการสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานของเราอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง วันนี้เราม...
16/09/2020

ผ่านพ้นไปสำหรับบรรยากาศการสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานของเราอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง วันนี้เรามีภาพสวยๆ มาให้ชม ส่วนผลการดำเนินงานจะอัพเดทเรื่อยๆ ค่ะ

การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โครงการ
.
ณ ห้องกรุงธน ชั้น ๓ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ทำงานเชิงรุก บุกกรมศิลปากร เพื่อปรึกษาหารือ ทำอย่างไรเราจะรักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างยั่งยืนและบูรณาการ
14/09/2020

ทำงานเชิงรุก บุกกรมศิลปากร เพื่อปรึกษาหารือ
ทำอย่างไรเราจะรักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
ไว้ได้อย่างยั่งยืนและบูรณาการ

การประชุมหารือเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการใช้มาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) ระหว่าง กรมศิลปากร กับ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
.
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น..
ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี ชั้น ๘ กรมศิลปากร

เรียนเชิญค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจ สำหรับท่านใดมาวันจริงไม่ได้ เรามีถ่ายทอดสดให้ดูที่บ้าน ดูที่ทำงาน ดูตามร้านกาแฟ ฯลฯ ได้เลย...
14/09/2020

เรียนเชิญค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจ สำหรับท่านใดมาวันจริงไม่ได้ เรามีถ่ายทอดสดให้ดูที่บ้าน ดูที่ทำงาน ดูตามร้านกาแฟ ฯลฯ ได้เลยค่า
ส่วนใครต้องการมาวันงานจริง
สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ e-mail
[email protected]
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและถามไถ่เข้ามาค่าาา

ขอเชิญรับชมการ #ถ่ายทอดสด (LIVE)
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ
.
เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “#มาตรการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์” โดย...
.
○ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
○ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล
○ ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
ดำเนินการเสวนา โดย...
○ ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
.
นำเสนอ #แนวทางการใช้มาตรการการควบคุบเขตพื้นที่ซ้อนทับ (#OverlayZoning) ในพื้นที่กรณีตัวอย่างบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ โดย...
.
○ รศ.ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ (ผู้จัดการโครงการ)
○ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง)
.
ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
.
ดำเนินการจัดประชุม โดย...
○ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร #สวพ.
○ บริษัท แพลนเนอร์๒๖ จำกัด #P26
○ บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด #CPP

เรียนเชิญเลยนะคะ ลงทะเบียนได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
14/09/2020

เรียนเชิญเลยนะคะ ลงทะเบียนได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสมกรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)"
.
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธน ชั้น ๓ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
.
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ e-mail
[email protected]
กรุณาระบุชื่อ สังกัดหรือชุมชน มาด้วยครับ

การขับเคลื่อนยังคงดำเนินต่อไป แม้ช่วงนี้จะติดขัดเรื่องโควิด-19 แต่การทำงานได้ปรับตัวแบบ new normal ทำงานออนไลน์อย่างใกล้...
11/09/2020

การขับเคลื่อนยังคงดำเนินต่อไป แม้ช่วงนี้จะติดขัดเรื่องโควิด-19 แต่การทำงานได้ปรับตัวแบบ new normal ทำงานออนไลน์อย่างใกล้ชิดในระยะไกล ในนามของคณะทำงานด้าน TODP: Transit-Oriented Development Plan สถานีบางหว้าและคลองบางหลวง ร่วมกับสถานทูตอังกฤษ และบริษัทที่ปรึกษา จะอัพเดทงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติมที่ ... http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzU5MQ==

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
09/09/2020

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

วานนี้ (8 กันยายน 2563) เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สปอร์ต แอนด์ สปา บาย ธารารมณ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ประโยชน์และโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตมีนบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องและผังออกแบบชุมชนเมือง รวมถึงงานออกแบบรายละเอียด (detailed design) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ช่วงนี้มีการบรรยายดี ๆ มานำเสนอค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแปะลิงค์นะคะบ่าย 2 พรุ่งนี้ เตรียมตัวนะคะถ้าสนใจ
03/09/2020

ช่วงนี้มีการบรรยายดี ๆ มานำเสนอค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแปะลิงค์นะคะ
บ่าย 2 พรุ่งนี้ เตรียมตัวนะคะถ้าสนใจ

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
26/08/2020

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2
● วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สปอร์ต แอนด์ สปา บาย ธารารมณ์
ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
(พิกัด ● https://goo.gl/maps/JBehjMmhPt7Z1u7w9)

เอกสารประกอบการประชุม
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eQ5VS3JO9a_HQ0PRP0zicCLdNdcDndVp

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนําเสนอความเป็นมาและแนวทางการศึกษาของโครงการ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ และการนำเสนอร่างผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ร่างผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง มาตรการทางผังเมือง ร่างผังออกแบบชุมชนเมือง และงานออกแบบรายละเอียด พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข และต่อยอดงานออกแบบรายละเอียดสู่การจัดทำแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่โครงการ
ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง จะทำให้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่รองรับการขยายตัวของชุมชน เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องต่อไป

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. อีเมล ● [email protected]
2. เบอร์โทร ● 02-617-0522
3. เบอร์โทรสาร ● 02-617-0524

สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
11/08/2020

สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
11/08/2020

สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

06/08/2020
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน TOD ครั้งที่ 5 สถานีเตาปูน

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ “สถานีเตาปูน”
.
ดำเนินงานภายใต้
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
.
โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
.
ณ ห้องประชุม เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

#TODinbangkok #สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง #สวผ. #ChotichindaConsultants #CCCL #UTP #TOD

05/08/2020
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน TOD ครั้งที่ 4 สถานีลำสาลี

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ “สถานีลำสาลี”
.
ดำเนินงานภายใต้
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
.
โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

#TODinbangkok #สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง #สวผ. #ChotichindaConsultants #CCCL #UTP #TOD

03/08/2020
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน TOD ครั้งที่ 3 สถานีวงเวียนใหญ่

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ “สถานีวงเวียนใหญ่”
.
ดำเนินงานภายใต้
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
.
โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอกซ์ (KX Knowledge Xchange)
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
#TODinbangkok #สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง #สวผ. #ChotichindaConsultants #CCCL #UTP #TOD

30/07/2020
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

วันที่ 2 สำหรับสถานีถัดมาคือ
สถานีบางขุนพรหม

วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
นายแสนยากร อุ่นมีศรี

เชิญรับชมรับฟังค่ะ

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ “สถานีบางขุนพรหม”
.
ดำเนินงานภายใต้
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
.
โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

#TODinbangkok #สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง #สวผ. #ChotichindaConsultants #CCCL #UTP #TOD

29/07/2020
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

TOD ค่ะ เชิญรับชมรับฟังค่ะ

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ “สถานีประตูน้ำ”

ดำเนินงานภายใต้
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

#TODinbangkok #สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง #สวผ. #ChotichindaConsultants #CCCL #UTP #TOD

ที่อยู่

44 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กองวางผังพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองในนานาอารยประเทศ จะต้องมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน โดยมีการวางผังอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ผังระดับนโยบาย จนถึงผังระดับปฏิบัติการ กองวางผังพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานของสำนักผังเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาง จัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนและผังพัฒนาเขต ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานทางผังเมือง เพื่อให้กรุงเทพฯ มีความน่าอยู่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบในลักษณะการแบ่งพื้นที่กรุงเทพเป็น 3 พื้นที่ คือ ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตอนกลาง รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 28 เขต ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนา สวนหลวง วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน สายไหม หลักสี่ และดอนเมือง ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันออก รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ประเวศ มีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง และฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 15 เขต ได้แก่ เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม จอมทอง ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางบอน และบางขุนเทียน Systematic city planning, either at policy level or operation level, will provide the public and private sectors with a framework for development. The Urban Development Planning Division is responsible for the development of a comprehensive city plan for Bangkok and for planning of district development, specific area development, main and secondary roads, utilities and infrastructure. The Division is also in charge of devising city planning standards and land use regulations to ensure the better quality of life of the people. For the effective development of Bangkok, the capital has been divided into three areas: 28 districts in central Bangkok, 7 districts in eastern Bangkok and 15 districts in western Bangkok.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023541274-77

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวางผังเมือง สำนักกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการแผ่นพับ หรือหนังสือข้อกฎมายเล่มเล็กเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ติดต่อได้ที่ไหนครับ จากกเขตหลักสี่