สำนักกรรมาธิการ 3

สำนักกรรมาธิการ 3 แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3

เปิดเหมือนปกติ

📢 "ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของข้าราชการสำนักกรรมาธิการ ๓"..    วานนี้เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นาย...
02/11/2020

📢 "ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของข้าราชการสำนักกรรมาธิการ ๓"
..
วานนี้เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเริงศักดิ์ ปาเฉย บิดาของนางสาวพรพนา ปาเฉย นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ สำนักกรรมาธิการ ๓ ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เงินสมทบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เงินสวัสดิการของสำนักกรรมาธิการ ๓ กรณีบิดา มารดา ของข้าราชการถึงแก่กรรม และเงินร่วมทำบุญจากบุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓

ในการนี้ นายธณรัฐ แสนแก้ว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ สำนักกรรมาธิการ ๓ นางสาววราภรณ์ หอมละออ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาการแทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารฯ สำนักกรรมาธิการ ๓ และบุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพด้วย

คณะทำงานสารสนเทศ / ข่าว

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ศาสตราจาร...
22/10/2020

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม “วุฒิสภา” ประจำปี 2563 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร
.
โดยผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ
ผู้บังคับบัญชาผ่านกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 5
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 6 ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 เข้าร่วมพิธีด้วย
.
โอกาสนี้ ได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,848,152.92 บาท
.
พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดชัยชนะสงคราม (แผนกธรรม-บาลี) จำนวน 20,000 บาท และวัดชัยชนะสงคราม จำนวน 2,000 บาท

📍การประชุมสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702...
17/10/2020

📍การประชุมสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการจัดโครงการของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงสำนักผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ประสานงานตัวชี้วัดสำนักนโยบายและแผน รวมทั้งกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📣 สำนักกรรมาธิการ ๓ เก็บตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จการติดตามข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิกา...
16/10/2020

📣 สำนักกรรมาธิการ ๓ เก็บตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จการติดตามข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ครบร้อยละ ๑๐๐ 📣

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการว่า มีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยส่วนราชการใดและมีผลการดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของสภาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง โดยสำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นเจ้าภาพหลักและผู้รายงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา โดยมีสำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักกรรมาธิการ ๒ และสำนักรายงานการประชุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ซึ่งสำนักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักและผู้รายงาน ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนทุกกิจกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามระดับคะแนนที่ ๕ แล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานได้ตาม QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

📢 คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ สำนักกรรมาธิการ ๓ 📢

*บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้...
13/10/2020

*บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่ 16*

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางเตยใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่ 16 ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนวัดบางเตยใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำกิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียน กิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 นำบุคลากรในสังกัดและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
--------------
#HRDSenate
Photo : B.Tanatorn

วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
13/10/2020

วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองบนวิถีแห่งความพอเพียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

📣บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ เข้ารับมอบเกียรติบัตร ภายใต้โครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา📣    เมื่อ...
12/10/2020

📣บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ เข้ารับมอบเกียรติบัตร ภายใต้โครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา📣

เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรผู้เสนอเอกสารวิชาการ ภายใต้โครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีบุคลากรจากสำนักกรรมาธิการ ๓ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากการนำเสนอเอกสารวิชาการในนามกลุ่มตัวแทน สำนักกรรมาธิการ ๓ แบ่งเป็น

ประเภทบทความวิชาการ ได้แก่ ๑) นางนันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ๒) นางสาวสุดารัตน์ หมวดอินทร์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ๓) นางสาวฐิติมา พจน์ฐิติพันธ์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา ๔) นายวรเชษฐ เข็มวิชัย วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา ๕) นางสาวสว่างใจ มนตรีพิลา วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

ประเภท Infographic ได้แก่ ๑) นายอุดร พันธุมิตร ๒) นางสาวอมรรัตน์ อินนุมาตร

นอกจากนี้ เลขาธิการวุฒิสภายังได้กล่าวขอบคุณและมอบโอวาทแก่บุคลากรผู้รับมอบเกียรติบัตร โดยมีใจความสำคัญว่า "สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ เพื่อเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนงานวิชาการให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ"

📢คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ📢

วุฒิสภา
10/10/2020

วุฒิสภา

สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำเข้าข้อมูลในระบบ Reform Senate"

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำเข้าข้อมูลในระบบ Reform Senate" ให้กับบุคลากรฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 26 คณะ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้าน ตสร. ให้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูล และสามารถสนับสนุนภารกิจด้าน ตสร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาสุขประพฤติ โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นวิทยากรบรรยาย

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."🗞 ฉบับเดือน กันยายน 2563📍 "หลักสำคัญในการปฏิบัติงา...
08/10/2020

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3
เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."
🗞 ฉบับเดือน กันยายน 2563
📍 "หลักสำคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจสมาชิกรัฐสภาในเวทีต่างประเทศ"
โดย นางสาวสุภาภรณ์ ติ่งอินทริ์
วิทยากรชำนาญการ
และ นางสาวศิรินภา น้ำขาว
วิทยากรชำนาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
สำนักกรรมาธิการ 3

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแน...
05/10/2020

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการว่า มีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยส่วนราชการใดและมีผลการดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไร
...

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของสภาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง โดยสำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นเจ้าภาพหลักและผู้รายงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา โดยมีสำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักกรรมาธิการ ๒ และสำนักรายงานการประชุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ซึ่งสำนักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักและผู้รายงาน ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนทุกกิจกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามระดับคะแนนที่ ๕ แล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานได้ตาม Link ที่ปรากฏด้านล่างนี้
https://bit.ly/36tCJAt

📢 การประชุมสำนักกรรมาธิการ ๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประช...
30/09/2020

📢 การประชุมสำนักกรรมาธิการ ๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๓ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ สำนักกรรมาธิการ ๓ ได้จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เป็นพิเศษ ระหว่างผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หัวหน้าคณะทำงานโดยมีระเบียบวาระการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

...
๑. รับทราบข้อมูลและสถิติสำคัญของสำนักกรรมาธิการ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๓

๒. รับทราบผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ และข้อมูลสถิติการใช้งาน Line Official Account “Committee 3 Info Room” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๓. รับทราบสรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๓

๔. รับทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในปีนี้สำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับงบประมาณตามแผนงานฯ จำนวน ๑ โครงการ

๕. สำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับหนึ่ง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ร่วมกับสำนักกรรมาธิการ ๑ และ ๒ ตามโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ " ตรวจงานฉับไว ลดใช้กระดาษ" เนื่องในวันแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกครและคณะทำงานทุกคณะ

๖. พิจารณาเห็นชอบแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนของรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ ตามที่ผู้อำนวยการสำนัก เสนอ โดยคงไว้ซึ่งแนวการใช้ผลการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคล กระจายอำนาจการตัดสินใจให้แก่กลุ่มงาน และคณะทำงาน และลดใช้ดุลพินิจผู้อำนวยการสำนัก ดังเช่นที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑

๗. รับทราบกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการย้ายสถานที่ทำการไปยังอาคารรัฐสภา

๘. พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักกรรมาธิการ ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วมีมติ ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบให้ปรับรูปแบบคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong ฯ ส่งเสริมคุณธรรม โดยให้เปิดรับสมัครบุคลากรภายในสำนักรุ่นใหม่หรือผู้มีจิตอาสา ให้ได้จำนวนหนึ่งและให้เลือกกันเองเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยผู้อำนวยการสำนักรับเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และจะหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน เป็นพิเศษด้วย

๘.๒ สำหรับคณะทำงานด้านกฎหมาย และคณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ ยังคงไว้เช่นเดิม

๘.๓ งานด้านบริหารจัดการตาม PMQA และงานด้านอื่น ๆ ทางบริหาร ให้ถือใช้แนวทางการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานดังเช่นปีงบประมาณที่ผ่านมา

๘.๔ สำหรับคณะทำงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน มอบหมายให้ ผบก. ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ เป็น หัวหน้าคณะทำงานฯ

๘.๕ สำหรับตัวชี้วัดที่สำนักกรรมาธิการ ๓ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตสร. จะได้หารืออีกครั้งเมื่อได้รับมอบนโยบายที่ชัดเจนแล้ว

๙. เห็นชอบแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และงานเลี้ยงปีใหม่ตามที่คณะทำงานด้านสารสนเทศฯ เสนอ และขอให้แต่ละกลุ่มงานและบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย.

๑๐. รับทราบช่องทางการสื่อสารกับผู้อำนวยการสำนัก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑๐.๑ การประชุมระหว่างผู้อำนวยการสำนักและแต่ละกลุ่มงานประจำเดือน

๑๐.๒ การขอเข้าพบประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อรับฟังคำแนะนำ ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ

๑๐.๓ เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ช่องทางการติดต่อกับ ผู้อำนวยการสำนัก ได้ทั้งทาง LINE ส่วนตัวและ Facebook เพิ่มเติมจากช่องทางปกติ

📌18 กันยายน 2563📢ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูข้าราชการร...
18/09/2020

📌18 กันยายน 2563
📢ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส และสำนักที่มีผลงานการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ โดยมีบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่
1️⃣ นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก ประเภทวิชาการ
สังกัดกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
2️⃣ นางสาวจิตติมา สร้อยเงิน ประเภททั่วไป
สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3️⃣ นางสาวชิดชนก ไชยกิจ ประเภทพนักงานราชการ
สังกัดกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
❗️❗️❗️(ติดภารกิจ ไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตร)
ต่อจากนั้น นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชมเชย อันดับ 1 สำนักที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส และเป็นผู้แทนสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก รับโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สำนักที่มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "ตรวจงานฉับไว...ลดใช้กระดาษ" ซึ่งพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี
#Committee3HappyBureau

📸 Chanu S.

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."🗞 ฉบับเดือน สิงหาคม 2563📍 "นักกฎหมายเฉพาะทางกับการ...
11/09/2020

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3
เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."
🗞 ฉบับเดือน สิงหาคม 2563
📍 "นักกฎหมายเฉพาะทางกับการศึกษากฎหมายเฉพาะทางในประเทศไทย"
โดย นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
สำนักกรรมาธิการ 3

03/09/2020

💦💦ก่อนหยุดยาวชดเชยวันสงกรานต์.. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG สำนักกรรมาธิการ 3 ได้รวบรวมภาพแห่งความประทับใจกับกิจกรรม CSR ปี 2563 มาให้ทุกท่านได้รับชมกัน..มาดูกันเร็ว🥰😊
.
#ภารกิจหลักก็เข้มข้นภารกิจสตรองก็เข้มแข็ง
#กรรมาธิการ3เฮ้✌️💪
#committee3happybureau😊
#รักษาสุขภาพและเดินทางอย่างปลอดภัย🥰
🎥 cr. Jarunee Nunchana

📝🔎วันนี้ (2 ก.ย. 2563) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการการตรวจสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและค...
02/09/2020

📝🔎วันนี้ (2 ก.ย. 2563) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการการตรวจสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อประเมินและให้คะแนนมุมคุณธรรมในการคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.
โอกาสนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG ฯ สำนักกรรมาธิการ 3 นำโดย ผบก.กลุ่มงาน และ รกท.ผบก. ได้ร่วมให้การต้อนรับ
.
#committee3happybureau😊
📷 Chanu S.

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."🗞 ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563📍 "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐา...
19/08/2020

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3
เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."
🗞 ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563
📍 "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำภายหลังวิกฤตโควิด 19"

โดย ว่าที่ร้อยตรี ปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 5
สำนักกรรมาธิการ 3

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3   เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."🗞 ฉบับเดือน มิถุนายน 2563📍 "ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ...
14/08/2020

✍️ บทความโดยบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3
เผยแพร่ในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."
🗞 ฉบับเดือน มิถุนายน 2563
📍 "ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กับระบบสาธารณสุขไทย"

โดย นางพิมพ์รวีย์ สุจินดาวัฒน์
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สำนักกรรมาธิการ 3

13/08/2020
วุฒิสภา

📌📌 ขอเชิญติดตามชม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ: วุฒิสภาต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินด์แดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร📌📌
https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/327435568627988/

📌📌 #วุฒิสภาต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมรามาดา บาย วินด์แดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร📌📌

📢 "การประชุม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน สำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นพิเศษ"📢   เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ...
31/07/2020

📢 "การประชุม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน สำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นพิเศษ"📢

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ มีการประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้รักษาการแทน กับผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นพิเศษ โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
๑. แนวทางการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักกรรมาธิการ ๓
๑.๑. มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดเก็บข้อมูลสถิติทั้งในด้านงบประมาณ จำนวนคณะเดินทาง รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งในภาพรวมระดับสำนักและจำแนกตามกลุ่มงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในลักษณะต่าง ๆ
๑.๒. เห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานเสนอความเห็นต่อคู่มือการเดินทางไปราชการของสำนักกรรมาธิการทั้ง ๓ สำนัก ว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ (ถ้ามี)
๑.๓. รับทราบนโยบายในการพิจารณาเสนอรายชื่อคณะเดินทางซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีตำแหน่ง
๒. ที่ประชุมรับทราบผลคืบหน้าในการดำเนินการเสนอความเห็นต่อแนวทางการสนับสนุนการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในส่วนของคณะกรรมาธิการที่สำนักกรรมาธิการ ๓ รับผิดชอบ
#Committee3HappyBureau

📸 : รัศมี

💛ทรงพระเจริญ💛28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด...
28/07/2020

💛ทรงพระเจริญ💛

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่อยู่

499 อาคารสุขประพฤติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

Official Fanpage ของสำนักรรมาธิการ 3 ก่อตั้งในปี ๒๕๔๖ มีภารกิจหลักในด้านเลขานุการ วิชาการ และธุรการให้กับคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญของวุฒิสภา (ปัจจุบันคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ----------------- แฟนเพจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว ------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของสำนัก/กลุ่มงาน มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา แต่ประการใด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028319205

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกรรมาธิการ 3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว

------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นของสำนัก/กลุ่มงาน แล้วแต่กรณี มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเห็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือคณะกรรมาธิการของสภา แล้วแต่กรณี แต่ประการใด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด