สำนักกรรมาธิการ 3

สำนักกรรมาธิการ 3 แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3

📢 "การประชุม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน สำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นพิเศษ"📢   เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ...
31/07/2020

📢 "การประชุม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน สำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นพิเศษ"📢

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ มีการประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้รักษาการแทน กับผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นพิเศษ โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
๑. แนวทางการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักกรรมาธิการ ๓
๑.๑. มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดเก็บข้อมูลสถิติทั้งในด้านงบประมาณ จำนวนคณะเดินทาง รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งในภาพรวมระดับสำนักและจำแนกตามกลุ่มงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในลักษณะต่าง ๆ
๑.๒. เห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานเสนอความเห็นต่อคู่มือการเดินทางไปราชการของสำนักกรรมาธิการทั้ง ๓ สำนัก ว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ (ถ้ามี)
๑.๓. รับทราบนโยบายในการพิจารณาเสนอรายชื่อคณะเดินทางซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีตำแหน่ง
๒. ที่ประชุมรับทราบผลคืบหน้าในการดำเนินการเสนอความเห็นต่อแนวทางการสนับสนุนการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในส่วนของคณะกรรมาธิการที่สำนักกรรมาธิการ ๓ รับผิดชอบ
#Committee3HappyBureau

📸 : รัศมี

💛ทรงพระเจริญ💛28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด...
28/07/2020

💛ทรงพระเจริญ💛

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธ...
17/07/2020

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรผู้ส่งบทความทางวิชาการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 คือ นายทวี ทรัพย์คงทน นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม เข้ารับมอบเกียรติบัตรดังกล่าวด้วย โดยจัดทำบทความทางวิชาการเรื่อง “บทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
การมอบเกียรติบัตรดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจักได้ร่วมพัฒนางานวิชาการให้กับรัฐสภาต่อไป

📝: Chanu S.
#Committee3HappyBureau

😊💛 ตู้ ปัน สุข EP.2.วันนี้ ศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน้าอาคารสุขประพฤติ บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงา...
17/07/2020

😊💛 ตู้ ปัน สุข EP.2
.
วันนี้ ศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน้าอาคารสุขประพฤติ บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ และรักษาการแทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์ในชุมชน” ครั้งที่ ๒ โดยได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมกล่อง และเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ให้กับประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียงอาคารสุขประพฤติ
.
Cr 📸 : Raynaldo

💚🌍 Committee 3 Go Green.เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG และบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ได้นำขวด...
13/07/2020

💚🌍 Committee 3 Go Green
.
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG และบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ได้นำขวดพลาสอิฐ หรือ Eco Brick ไปมอบให้กับคุณภัทรจารีย์ อัยศิริ หรือย่านิตแห่งสโมสรผึ้งน้อย นักสร้างสรรค์ เจ้าของโครงการขวดพลาสอิฐสู่สำนึกแห่งความเป็นพลเมือง และคุณครูน้อย คุณนฤวรรณ ธรรมรัตน์สิริ คุณครูผู้ก่อตั้งโครงการดอนเมือง รักษ์ พิทัก์โลก ณ สวนศึกษาผึ้งน้อยนักสู้ พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์ อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
.
สำหรับโครงการ Committee 3 Go Green เพื่อทำขวดพลาสอิฐนั้น ได้เริ่มต้นเมื่อเดือน ธ.ค. 62 โดยชาวกรรมาธิการ 3 มีความเห็นร่วมกันว่า ขยะพลาสติกเป็นตัวการสำคัญที่สร้างผลกระทบและทำลายสิ่งแวดล้อม ขวดพลาสอิฐจึงถือเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งในการกำจัดขยะพลาสติก..
โครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวกรรมาธิการ 3 ทุกคน จนทำให้สามารถนำขวดพลาสอิฐจำนวนกว่า 60 กิโลกรัม ไปมอบให้กับสวนศึกษาผึ้งน้อยนักสู้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านดินขวดพลาสอิฐต่อไป
.
😊🙏สำนักกรรมาธิการ 3 ขอขอบพระคุณย่านิต คุณครูน้อย น้องแพน น้องข้าวโพดในการต้อนรับคณะเดินทาง พาเยี่ยมชมบ้านดินจากขวดพลาสอิฐ และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ กับชาวกรรมาธิการ 3 มา ณ โอกาสนี้
.
Cr 📸 : Raynaldo

💪💪💪 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความ...
03/07/2020

💪💪💪 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักกรรมาธิการ 3 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 เป็นประธานการประชุม และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำแก่คณะทำงาน✌️✌️✌️
.
Cr : 📸 Chanu S.
#Committee3HappyBureau😊

📌เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 .....สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียร...
01/07/2020

📌เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
..
...
สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่กลุ่มงานและบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และเปิดโครงการ "เพิ่มบุญวันละบาท"

🙏ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการวุฒิสภา (นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ) เป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

สำหรับการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ได้มอบให้แก่
✅ กลุ่มงานที่มาปฏิบัติราชการ โดยไม่มีสถิติการมาสาย และสายน้อยที่สุด ได้แก่
🥇กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา
🥇กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
🥇กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ
🥈กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ

✅ บุคลากรผู้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ของสำนักกรรมาธิการ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
🏅ประเภทวิชาการ นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก
🏅ประเภททั่วไป นางสาวจิตติมา สร้อยเงิน
🏅พนักงานราชการ นางสาวชิดชนก ไชยกิจ

✅ บุคลากรผู้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยไม่มีประวัติการขาด ลาป่วย มาสาย และลืมลงเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวน 11 คน

💰ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้เปิดโครงการ “เพิ่มบุญวันละบาท” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รู้จักเสียสละ หลักความประหยัด โดยให้บุคลากรสมัครเป็นสมาชิกได้ตามความสมัครใจ อดออมเพียงวันละ 1️⃣ บาท เพื่อนำเงินไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือใช้ในกิจกรรม CSR ของสำนักกรรมาธิการ 3 ต่อไป

#สำนักกรรมาธิการ3
#Committee3HappyBureau
#เพิ่มบุญวันละบาท

📢"วันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 88 ปี"📢   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา บริเวณชั้น 6 อาคารรัฐสภา เกีย...
29/06/2020

📢"วันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 88 ปี"📢
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา บริเวณชั้น 6 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 88 ปี และพิธีมอบโล่รางวัลให้หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ได้มอบหมายให้นางนิโรบล มูลจันที ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในฐานะผู้แทนสำนักกรรมาธิการ 3 ด้วย
📸Cr.ภาพ / กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#88ปีรัฐสภาไทย
#Committee3HappyBureau

📢 "กิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และปฐมนิเทศ"📢   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักกรรมาธิการ 3 จัดกิจกรรมต้อนรับเจ้าหน...
19/06/2020

📢 "กิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และปฐมนิเทศ"📢

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักกรรมาธิการ 3 จัดกิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่สังกัดสำนักกรรมาธิการ 3 จำนวน 8 คน โดยมีนายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ และคณะทำงานสนับสนุนผู้อำนวยการสำนัก กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติและกรรมาธิการ รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบครอบครัวของสำนักกรรมาธิการ 3
#Committee3HappyBureau

😊💕วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ ...
18/06/2020

😊💕วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.
บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ และรักษาการแทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ ร่วมกิจกรรม #ตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์ในชุมชน
.
โดยได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภคให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
#Committee3HappyBureau😊

📢 กิจกรรมต้อนรับข้าราชการ และลูกจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือมาช่วยปฏิบัติงานข้ามกลุ่มงา...
17/06/2020

📢 กิจกรรมต้อนรับข้าราชการ และลูกจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือมาช่วยปฏิบัติงานข้ามกลุ่มงาน ในสำนักกรรมาธิการ ๓📢

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการ และลูกจ้างตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือมาช่วยปฏิบัติงานข้ามกลุ่มงาน ในสังกัดสำนักกรรมาธิการ ๓ จำนวน ๖ คน โดยมีนางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ในฐานะช่วยราชการผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังต่อองค์กร ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยผู้อำนวยการสำนักได้มอบนโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติราชการ การครองตน ลักษณะพิเศษของราชการฝ่ายนิติบัญญัติด้วย

📢 "ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของข้าราชการสำนักกรรมาธิการ ๓"     วานนี้เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นา...
09/06/2020

📢 "ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของข้าราชการสำนักกรรมาธิการ ๓"
วานนี้เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายฉัตรชัย อินนุมาตร บิดาของนางสาวอมรรัตน์ อินนุมาตร นิติกรปฏิบัติการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ ๓ ณ วัดศรีพนมเขต ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เงินสมทบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เงินสวัสดิการของสำนักกรรมาธิการ ๓ กรณีบิดา มารดา ของข้าราชการถึงแก่กรรม และเงินร่วมทำบุญจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรวุฒิสภา
ในการนี้ นางณัฐนันทน์ กระจ่างวงศ์ อดีตผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกรรมาธิการ ๓ นางปิยมาภรณ์ ทองปุย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ ๒ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพด้วย

Chanu S. / ข่าว

📢 "บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม"   วันพฤหัสบดีที่ ๔ ...
05/06/2020

📢 "บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม"
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ ประกอบด้วย นายประเสริฐ สีเลิศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ นางสาวบงกช วงษ์ไทย วิทยากรเชี่ยวชาญ นายเริงฤทธิ์ จุลกะ นิติกรชำนาญการ นายศุภกร จันทร์ศรีสุริยะวงษ์ วิทยากรปฏิบัติการ นางสุภัทรินทร์ ไชยชาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวสุกานดา ขุมสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายอดิสรณ์ เนตรทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาววรัญญา อยู่จรรยา นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังแผ่นดิน “จิตอาสาเพื่อสังคม” ในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีพันเอก มนิต ศิริรัตนากูล หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ภาค ๑ พันเอก วีรพจน์ ศุภธีระ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อสังคม ข้อปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ต้องการผลตอบแทนใด ๆ อันสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ “สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมในโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers School) ในหลักสูตรประจำหรือหลักสูตรพื้นฐานต่อไป

🗞 ประเสริฐ สีเลิศ / ข่าว
📸 Chanu S. / ภาพ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจ...
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓.วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระเจ้ากรุงสยามพระองค์สุดท้าย...
30/05/2020

๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
.
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระเจ้ากรุงสยามพระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
.
ปวงข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและพนักงานราชการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้

📢 "ประธานวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภา เกียกกาย ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกียกกาย"   เ...
21/05/2020

📢 "ประธานวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภา เกียกกาย ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกียกกาย"

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภา เกียกกาย ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา นำเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกียกกาย

Chanu S. / ข่าว, ภาพ

📖 เอกสารข่าว ฉบับที่ 8/2543📢 การประชุมสำนักกรรมาธิการ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เว...
19/05/2020

📖 เอกสารข่าว ฉบับที่ 8/2543
📢 การประชุมสำนักกรรมาธิการ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ สำนักกรรมาธิการ ๓ ได้จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ระหว่างผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หัวหน้าคณะทำงาน พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาที่บรรจุใหม่
โดยมีระเบียบวาระการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
๑. รับทราบข้อมูลและสถิติสำคัญของสำนักกรรมาธิการ ๓ ประจำเดือนเมษายน
๒. รับทราบผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ และข้อมูลสถิติการใช้งาน Line Official Account “Committee 3 Info Room” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๓. รับทราบสรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๔. เห็นชอบแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปยังรัฐสภาแห่งใหม่
๕. เห็นชอบและมอบหมายคณะทำงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ กำหนดแนวทางและ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสำนักจัดทำบทความทางวิชาการ/อินโฟกราฟฟิค/คลิปวิดีโอ โดยทำการประกวดภายในสำนักก่อน แล้วนำส่งในนามสำนักกรรมาธิการ ๓
๖. เห็นชอบสรุปผลการปฏิบัติงาน WFH และมาตรการต่าง ๆ ของสำนัก (ช่วงเดือนมีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) และการดำเนินมาตรการ Social Distancing ในระยะต่อไป โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาแนวทางการเหลื่อมเวลาการมาปฏิบัติราชการไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้ ให้รอมติการประชุม ของคณะกรรมการ ก.ร. ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วดำเนินการในส่วนต่อไป
๗. เห็นชอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับร่างระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการรับรองบันทึกการประชุมและการเปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ....
๘. เห็นชอบและมอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เข้าร่วมรับฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการให้นำส่งภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้
๙. เห็นชอบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมติดตามและตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการของสำนักกรรมาธิการ ๓ พร้อมนำคำแนะนำมาปรับปรุงและแก้ไขการจัดทำรายงาน

สุภัทรินทร์ ไชยชาดา / ข่าว

✍️ บทความในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."🗞 เมษายน 2563📍 "Parliament's Story from Melbourne : Part 2"โดย นางสาวสุภาภรณ์ ติ่งอิ...
12/05/2020

✍️ บทความในจุลสาร "บอกเล่าข่าว สนง."
🗞 เมษายน 2563
📍 "Parliament's Story from Melbourne : Part 2"

โดย นางสาวสุภาภรณ์ ติ่งอินทร์
วิทยากรชำนาญการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
สำนักกรรมาธิการ 3

🎓 (ข้าราชการผู้ได้รับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ณ ศูนย์การสอบภาษาอังกฤษฮอว์ธอร์น มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 🎓

#๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓ #วันพืชมงคล.วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่...
11/05/2020

#๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓ #วันพืชมงคล
.
วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร และระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วันพืชมงคลจะมีพระราชพิธีสำคัญ ๒ พระราชพิธี คือ
.
#พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
.
#พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า #บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

😷ช่วง Long Weekend หยุด 3 วัน การ์ดอย่าตกกันนะ‼️งดเสี่ยง เลี่ยง COVID -​19 ด้วยการ 🔸ใส่หน้ากาก 🔸ล้างมือ 🔸ปิดปากเมื่อไอจา...
08/05/2020

😷ช่วง Long Weekend หยุด 3 วัน การ์ดอย่าตกกันนะ‼️งดเสี่ยง เลี่ยง COVID -​19 ด้วยการ 🔸ใส่หน้ากาก 🔸ล้างมือ 🔸ปิดปากเมื่อไอจาม 🔸งดสัมผัสตา จมูก ปาก 🔸เว้นระยะห่าง 🔸ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ
.
😊ด้วยความปราถนาดีจากสำนักกรรมาธิการ 3 และคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong
#HappyDistancingTogether
#SafeAndStrong
🚶‍♂️.... 🚶‍♀️.... 🚶‍♀️.... 🚶‍♀️.... 🚶‍♂️.... 🚶‍♂️.... 🚶‍♀️.... 🚶‍♂️

🙏 #ธรรมะสวัสดี #วันวิสาขบูชา🌻วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ🌻"สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลา...
06/05/2020

🙏 #ธรรมะสวัสดี #วันวิสาขบูชา

🌻วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ🌻

"สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
.
🙏ปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับ ณ ป่าสาละ ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในราตรีเพ็ญเดือนหก
.
cr.ภาพ : จารุณี นันชนะ

😊📝มาร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากันเถอะ‼️.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบ...
05/05/2020

😊📝มาร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากันเถอะ‼️
.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยได้มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทั้งองค์กร.. ในการจัดทำแผนดังกล่าว ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ นำความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้วย
.
สำหรับแผนปฏิบัติราชการนั้น จะเป็นเสมือนการกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวิสัยทัศน์ คือ
.
💥เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม💥
.
😊พวกเราชาวกรรมาธิการ ๓ จะร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรต่อไป

👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫

ที่อยู่

499 อาคารสุขประพฤติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

Official Fanpage ของสำนักรรมาธิการ 3 ก่อตั้งในปี ๒๕๔๖ มีภารกิจหลักในด้านเลขานุการ วิชาการ และธุรการให้กับคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญของวุฒิสภา (ปัจจุบันคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ----------------- แฟนเพจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว ------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของสำนัก/กลุ่มงาน มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา แต่ประการใด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028319205

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกรรมาธิการ 3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว

------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นของสำนัก/กลุ่มงาน แล้วแต่กรณี มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเห็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือคณะกรรมาธิการของสภา แล้วแต่กรณี แต่ประการใด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด