สำนักกรรมาธิการ 3

สำนักกรรมาธิการ 3 แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3

เปิดเหมือนปกติ

💎รองเลขาธิการวุฒิสภา-ตัวแทนสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมคณะทำงาน STRONG บริจาคเงิน-สิ่งของ ณ สมาคมคนตาบอด 💎.📅วันพฤหัสบดีที่ 17 ...
17/06/2021

💎รองเลขาธิการวุฒิสภา-ตัวแทนสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมคณะทำงาน STRONG บริจาคเงิน-สิ่งของ ณ สมาคมคนตาบอด 💎
.
📅วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในนามคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยเครือข่ายทำดีร่วมกัน 3 สำนัก คือ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักกรรมาธิการ 3 และสำนักวิชาการ ได้เดินทางทำกิจกรรมมอบกำลังใจให้เด็ก ๆ ผู้มีความพิการทางการมองเห็น และร่วมบริจาคเงินกับปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของเด็ก ๆ
.
📌ในการนี้ นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ได้มอบหมายบุคลากรของสำนักเข้าร่วมกิจกรรม 3 ราย ได้แก่
.
🧒นางสาวศิริพร ภิญโญสิริธร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
.
🧒นางสาวกรรณิกา พลายภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
.
👦นายบุญชัย บำเพ็ญทาน นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#คณะทำงานSTRONG
#สำนักกรรมาธิการ3

💎เลขาธิการวุฒิสภามอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 จากการจัดทำเอกสารวิชาการ-คำขวัญสนง.สีเขียว💎 📅วันพฤหัสบดีที่ 1...
17/06/2021

💎เลขาธิการวุฒิสภามอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 จากการจัดทำเอกสารวิชาการ-คำขวัญสนง.สีเขียว💎

📅วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 416-417ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้จัดทำเอกสารวิชาการตามโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 18 เรื่อง เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ เอกสารวิชาการต่อไป
.
📰ในการนี้มีบุคคลการสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมจัดทำเอกสารวิชาการและเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 2 ราย ได้แก่
.
👦นายวรศักดิ์ จันทร์ภักดี วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม บทความเรื่อง ต้มยำกุ้ง: จาก "ครัวไทย" สู่ "มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ"
.
🧒นางสวาลดาวัลย์ ใยพิมล นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน บทความเรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดภาระให้แก่ลูกหนี้
.
🏅พร้อมนี้เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ จำนวน 5 คนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการส่งผลงานคำขวัญเข้าประกวดคำขวัญสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว โดยมีบุคคลากรจากสำนักกรรมาธิการ 3 ได้รับรางวัลชมเชย 2 ราย ได้แก่
.
🧒นางสาวปารมิตา แป้นสกุล นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 3
.
🧒นางสาวจุฑารัตน์ เชยล้อมคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
.
#สำนักกรรมาธิการ3
#กมธศาสนาฯ
#กมธสิทธิมนุษยชน
#กมธกิจการวุฒิสภา
#คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ
.

📰บทความชวนอ่าน จากบุคลากรสำนักกรรมาธิการ3️⃣ .💎ต้มยำกุ้ง: จากครัวไทยสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ💎 .🗝เนื...
10/06/2021

📰บทความชวนอ่าน จากบุคลากรสำนักกรรมาธิการ3️⃣
.
💎ต้มยำกุ้ง: จากครัวไทยสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ💎
.
🗝เนื้อหาจำนวน 6 หน้า สืบเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ "ต้มยำกุ้ง" ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติของUNESCO โดยจะพาไปไขคำตอบว่า ทำไมต้องเป็น "ต้มยำกุ้ง" ที่ได้รับการเสนอ อาหารชนิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทั้งในอดีต และในโลกร่วมสมัยที่ก้าวขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ความเป็นไทย
.
📌บทความโดย นายวรศักดิ์ จันทร์ภักดี วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สำนักกรรมาธิการ ๓

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ...
09/06/2021

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

💎เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.✊️คณะทำงาน STRONG จิตพอเพียง...
07/06/2021

💎เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
✊️คณะทำงาน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สานักกรรมาธิการ 3 โดย กลุ่มงานกีฬา แรงงาน และสาธารณสุข
.
📌จัดกิจกรรม “พัฒนาจิต เสริมบุญ หนุนพระพุทธศาสนา เมตตาสัตว์”
.
📍ณ วัดเชิงเลน และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
.
📅ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.
.
📢ขอเชิญชวนชาวกรรมาธิการ 3 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ-บริจาคสิ่งของสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ที่กลุ่มงานทั้ง 3
.
#คณะทำงานSTRONG
#กลุ่มงานกีฬาแรงงานสาธารณสุข
#พัฒนาจิตเสริมบุญหนุนพระพุทธศาสนาเมตตาสัตว์
#วัดเชิงเลน
#มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ

💎เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
✊️คณะทำงาน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สานักกรรมาธิการ 3 โดย กลุ่มงานกีฬา แรงงาน และสาธารณสุข
.
📌จัดกิจกรรม “พัฒนาจิต เสริมบุญ หนุนพระพุทธศาสนา เมตตาสัตว์”
.
📍ณ วัดเชิงเลน และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
.
📅ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.
.
📢ขอเชิญชวนชาวกรรมาธิการ 3 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ-บริจาคสิ่งของสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ที่กลุ่มงานทั้ง 3
.
#คณะทำงานSTRONG
#กลุ่มงานกีฬาแรงงานสาธารณสุข
#พัฒนาจิตเสริมบุญหนุนพระพุทธศาสนาเมตตาสัตว์
#วัดเชิงเลน
#มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ

💎ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ห่วงสุขภาพบุคลากร มอบ "โครงรองหน้ากากอนามัย 3D" ช่วยป้องโควิด-19 💎  😷เนื่องด้วยสถานการณ์กา...
01/06/2021

💎ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ห่วงสุขภาพบุคลากร มอบ "โครงรองหน้ากากอนามัย 3D" ช่วยป้องโควิด-19 💎

😷เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษยายนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างเคร่งครัด
.
💞เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 มีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 จึงดำเนินการจัดหา "โครงรองหน้ากากอนามัย 3D"พร้อมส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแต่ละกลุ่มดำเนินการแจกจ่ายให้บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาฝึกงานและแม่บ้านในสังกัดสำนักกรรมาธิการ 3 ต่อไป
.
📌ทั้งนี้ การจัดหาที่รองหน้ากากอนามัยได้รับการประสานจาก นางสาวอมรรัตน์ อินนุมาตร นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการเอกสารออ้างอิงฯ
.
สำหรับ "โครงรองหน้ากากอนามัย 3D" สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกชนิด มีคุณสมบัติทำให้หายใจได้สะดวก ป้องกันเครื่องสำอางบนใบหน้า และช่วยให้สื่อสารได้ง่ายและชัดเจนขึ้น
.
#สำนักกรรมาธิการ3
#โครงรองหน้ากากอนามัย3D
#ป้องกันโควิด19
#HappyDistancing
#SafeandStrong

01/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

📰บทความชวนอ่าน จากบุคลากรสำนักกรรมาธิการ3️⃣ .💎"สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์"💎....
01/06/2021

📰บทความชวนอ่าน จากบุคลากรสำนักกรรมาธิการ3️⃣
.
💎"สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์"💎
.
🗝เนื้อหาจำนวน 3 หน้า จะพาไปทำความเข้าใจกับการปรับแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมทางการเงิน โดยเปลี่ยนจากดอกเบี้ยอัตราคงที่เป็นอัตราลอยตัวให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ส่งผลกระทบปัญหาปากท้องอย่างกว้างขวาง
.
📌บทความโดย นางสาวลดาวัลย์ ใยพิมล นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
.
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ
.

สำนักกรรมาธิการ 3 มอบเงินสวัสดิการบุคลากร - รับขวัญหลังคลอดบุตร  . เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู...
24/05/2021

สำนักกรรมาธิการ 3 มอบเงินสวัสดิการบุคลากร - รับขวัญหลังคลอดบุตร
.
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานในสังกัดสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการแก่ นางสาวอาดีบะห์ อูบี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 5 เพื่อเป็นการรับขวัญให้กำลังใจกรณีบุคลากรคลอดบุตร และถือเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวกรรมาธิการ 3
.

สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุ-เคลื่อนย้ายถุงยังชีพ พร้อมส่งมอบบุคลากรด่านหน้า-ผู้ได้รับผลกระทบภัยโควิด-19 . จากกรณีที่ บุค...
07/05/2021

สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุ-เคลื่อนย้ายถุงยังชีพ
พร้อมส่งมอบบุคลากรด่านหน้า-ผู้ได้รับผลกระทบภัยโควิด-19
.
จากกรณีที่ บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุถุงยังชีพ ตามดำริของเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ในโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19" เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 นั้น
.
ล่าสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และบุคลากรสังกัดสำนักกรรมาธิการ 3 ได้ร่วมกันบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคที่จำเป็นใส่ถุงยังชีพ พร้อมติดป้ายชื่ออย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงร่วมกันเคลื่อนย้ายถุงยังชีพ ลงมายังบริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรวบรวมถุงยังชีพร่วมกับสำนักอื่น ๆ สำหรับเตรียมการส่งมอบและแจกจ่ายตามโครงการ"สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19" ต่อไป
.
ทั้งนี้ ขั้นตอนการบรรจุและเคลื่อนย้ายถุงยังชีพได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
.
ข่าวการบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้า-ผู้ประสบภัยในโครงการ"สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19" ตามดำริเลขาธิการวุฒิสภาของสำนักกรรมาธิการ 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
https://www.facebook.com/senatecommittee3/photos/a.455822564812858/1300561943672245/
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด19
#ถุงยังชีพ
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ

06/05/2021

🎓ทุนการศึกษาระดับ #ปริญญาโท และ #ปริญญาเอก ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🎓
.
👩‍💻กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.
👩‍🎓👨‍🎓ประกาศเชิญชวน บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมัครเข้ารับการพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ #ปริญญาโท #ปริญญาเอก
.
🎞คลิป The Secretariat of the Senate Scholarship Recipient Interview : นายภาสันต์ เงาศุภธน (ระดับปริญญาโท) บอกเล่าประสบการณ์การขอรับทุนการศึกษา ผลจากการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองและยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.
📌หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน ใบสมัครขอรับทุน https://bit.ly/Scholarships64
.
📌สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02-831-9108-9
.
📅รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)📅
.
#SENATE
#HRDSenate
#Scholarship
#Master's
#PhD
#Committee3
#InformationandAcademicWorkingGroup

💎คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG สำนักกรรมาธิการ 3💎 .📢📢ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบสแตนดี้ 📢📢.✊สัญลักษณ์การต่อต้านการทุ...
06/05/2021

💎คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG สำนักกรรมาธิการ 3💎
.
📢📢ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบสแตนดี้ 📢📢
.
✊สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตประจำสำนัก ✊
.
📜เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา📜
.
💷ชิงเงินรางวัล 1,000 บาท💷
(สนับสนุนโดยผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3)
.
📅ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2664
ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564📅
.
📲ส่งผลงานโดยตรงได้ที่ Line: พี่รัตน์ (Rath)
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ 3
#คณะทำงานSTRONG
#ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ต้านทุจริต

💎คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG สำนักกรรมาธิการ 3💎
.
📢📢ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบสแตนดี้ 📢📢
.
✊สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตประจำสำนัก ✊
.
📜เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา📜
.
💷ชิงเงินรางวัล 1,000 บาท💷
(สนับสนุนโดยผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3)
.
📅ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2664
ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564📅
.
📲ส่งผลงานโดยตรงได้ที่ Line: พี่รัตน์ (Rath)
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ 3
#คณะทำงานSTRONG
#ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ต้านทุจริต

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุถุงยังชีพ ในโครงการ สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙ . เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤ...
05/05/2021

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุถุงยังชีพ ในโครงการ สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙
.
เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักกรรมาธิการ ๓ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ เพื่อใช้ในโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙" ตามดำริของเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
.
ทั้งนี้ สำนักกรรมาธิการ ๓ ได้ดำเนินการบรรจุถึงยังชีพประมาณ ๑๑๐ ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ๕ อย่าง โดยเป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด19
#ถุงยังชีพ
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุถุงยังชีพ ในโครงการ สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙
.
เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักกรรมาธิการ ๓ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ เพื่อใช้ในโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-๑๙" ตามดำริของเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
.
ทั้งนี้ สำนักกรรมาธิการ ๓ ได้ดำเนินการบรรจุถึงยังชีพประมาณ ๑๑๐ ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ๕ อย่าง โดยเป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด19
#ถุงยังชีพ
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ

#ทรงพระเจริญ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวชิโรตตมางกูร​ สิริวิบูล...
29/04/2021

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวชิโรตตมางกูร​ สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Cr: FB: วุฒิสภา

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวชิโรตตมางกูร​ สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

💎คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TEAMVIEWER เบื้องต้น💎.✔เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามแผน...
28/04/2021

💎คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TEAMVIEWER เบื้องต้น💎
.
✔เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ หรือ BCP ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
💻🔛🖥บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ในกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ 3 จึงจัดทำ "คู่มือการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม TeamViewer เบื้องต้น" เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้บุคลากรสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (WFH) ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
.
🛅สาระสำคัญของคู่มือครอบคลุมตั้งแต่ การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer การสมัครใช้งาน การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Account และวิธีเชื่อมต่อควบคุมเครื่องระยะไกล ตามรายละเดียดดังภาพ
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#BCP
#สำนักกรรมาธิการ3
#กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
#TeamViewer
#WorkFromHome

💎คณะทำงานSTRONG ชวนชาวสำนักกรรมาธิการ 3 ยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร💎 .🦾สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่...
25/04/2021

💎คณะทำงานSTRONG ชวนชาวสำนักกรรมาธิการ 3 ยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร💎
.
🦾สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ 🦾
.
#คณะทำงานSTRONG
#สำนักรรมาธิการ3
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

💎คณะทำงานSTRONG ชวนชาวสำนักกรรมาธิการ 3 ยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร💎
.
🦾สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ 🦾
.
#คณะทำงานSTRONG
#สำนักรรมาธิการ3
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เลขาธิการวุฒิสภามอบเกียรติบัตรรางวัลเพชรน้ำหนึ่งแก่บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 .📢วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น...
22/04/2021

เลขาธิการวุฒิสภามอบเกียรติบัตรรางวัลเพชรน้ำหนึ่งแก่บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3
.
📢วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตอาสาตามวัฒนธรรมองค์กรและประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจในการกระทำความดี เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกิจกรรม Search For “Diamond” (ค้นหาบุคลากรที่กระทำความดี เปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งดีอย่างมีคุณค่า) ตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีบุคลากรจากสำนักกรรมาธิการ 3 ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่
.
💎💎💎นางสาวปรียานุช วัจนะคุปต์ ตำแหน่งวิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สำนักกรรมาธิการ ๓ โดยการเก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของและไม่หวังผลตอบแทน เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#เลขาธิการวุฒิสภา
#SearchForDiamond
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานด้านสารสนเทศและวิชาการ

#เที่ยวทิพย์_ทริปอยุธยา.สำหรับในช่วงนี้ หลายท่านอยู่บ้าน Work From Home กันเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นมาตรการในการหยุดยั้งการแพร...
21/04/2021

#เที่ยวทิพย์_ทริปอยุธยา
.
สำหรับในช่วงนี้ หลายท่านอยู่บ้าน Work From Home กันเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นมาตรการในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การอยู่บ้านหลาย ๆ วัน บางท่านอาจจะเงียบเหงาบ้างเป็นธรรมดา เราจึงอยากจะพาทุกท่านไป “เที่ยวทิพย์” กัน เผื่อว่าเมื่อถึงตอนที่สถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงแล้ว จะได้เป็นตัวเลือกในการไป “เที่ยวจริง” ได้ โดยสถานที่ที่จะแนะนำ นั่นคือ “อยุธยา” ซึ่งหลายท่านก็คงคุ้นเคยกันบ้างแล้ว แต่วันนี้จะขอแนะนำสถานที่ที่หลายท่านอาจไม่คุ้นเคย
.
สถานที่นั้นคือ “ปราสาทนครหลวง” ตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ด้วยเหตุที่ปราสาทนครหลวงนั้น อยู่ห่างจากเกาะเมืองอยุธยาไปประมาณ 15 กิโลเมตร จึงไม่ได้อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวหลักของผู้ที่ไปท่องเที่ยวอยุธยา รวมถึงการเดินทางไปยังปราสาทนครหลวงที่สะดวกที่สุด คือ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก ปราสาทนครหลวงจึงอยู่นอกเหนือการรับรู้ของผู้คน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปราสาทแห่งนี้จะไม่มีความสำคัญ
.
“ปราสาทนครหลวง” หรือ “พระนครหลวง” สร้างขึ้นสมัยรัชกาลของพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172 - 2199) โดยสร้างบนตำหนักที่ประทับแรมระหว่างเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรี และเส้นทางไปเมืองลพบุรี โดยมีสถาปัตยกรรมที่ถอดแบบมาจากปราสาทที่เมืองนครหลวง กัมพูชา การก่อสร้างใช้รูปแบบการก่ออิฐทั้งหลัง มีระเบียงคดซ้อนกันสามชั้น มีพระปรางค์บริวารทั้งหมด 28 องค์ และตรงกลางมีปรางค์ประธาน 1 องค์ บริเวณผนังเจาะเป็นหน้าต่างซี่เล็ก ๆ เรียกว่า “ลูกมะหวด” เช่นเดียวกับที่ปรากฏบนปราสาทสถาปัตยกรรมเขมรในไทยทั้งหลาย ด้านในของวิหารคดมีพระพุทธรูปศิลปกรรมแบบอยุธยาประดิษฐานอยู่
.
เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ปราสาทนครหลวงก็รกร้างไปตามกาลเวลา จนถึงปี พ.ศ. 2352 ตาปะขาวปิ่น ก็ได้มาสร้าง “วัดนครหลวง” โดยรวมเอาพื้นที่ปราสาทนครหลวงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่วัดด้วย และได้มีการสร้าง “มณฑป” และ “รอยพุทธบาทสี่รอย” ขึ้นบนปราสาทแห่งนี้ ทดแทนส่วนยอดของปราสาทแห่งนี้ เนื่องจากปราสาทแห่งนี้หลงเหลือเพียงฐานและระเบียงคดเท่านั้น (มีข้อสันนิษฐาน 2 ทาง เกี่ยวกับส่วนยอดของปราสาทนครหลวง โดยทางที่ 1 มองว่าปราสาทแห่งนี้สร้างไม่เสร็จสิ้นในส่วนยอด และทางที่ 2 มองว่าปราสาทนี้สร้างส่วนยอดด้วยไม้ จึงผุพังไปตามกาลเวลา)
.
ดังนั้น ท่านใดที่ไปเยี่ยมชมปราสาทนครหลวงในปัจจุบัน ท่านจะได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวของสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งได้สักการะรอยพระพุทธบาท และยังมีสินค้าชุมชนที่มีจำหน่ายอยู่บริเวณดังกล่าว เพื่อให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
.
ฉะนั้น หวังว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว “ปราสาทนครหลวง” คงจะเป็นตัวเลือกการเดินทางท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดี.
.
เนื้อหาโดย นายวรศักดิ์ จันทร์ภักดี วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
.
#สำนักกรรมาธิการ3
#กมธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม
.

ที่อยู่

499 อาคารสุขประพฤติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

Official Fanpage ของสำนักรรมาธิการ 3 ก่อตั้งในปี ๒๕๔๖ มีภารกิจหลักในด้านเลขานุการ วิชาการ และธุรการให้กับคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญของวุฒิสภา (ปัจจุบันคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ----------------- แฟนเพจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว ------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของสำนัก/กลุ่มงาน มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา แต่ประการใด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028319205

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกรรมาธิการ 3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว

------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นของสำนัก/กลุ่มงาน แล้วแต่กรณี มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเห็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือคณะกรรมาธิการของสภา แล้วแต่กรณี แต่ประการใด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด