สสว. OSS Center

สสว. OSS Center ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการฟรีแก่ MSME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

เปิดเหมือนปกติ

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”EP.8 วันที่ 15 ต.ค.64 นี้ ตอน “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให...
14/10/2021

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.8 วันที่ 15 ต.ค.64 นี้ ตอน “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์

นวัตกรรม เป็นสิ่งจำเป็นของโลกยุคปัจจุบัน พบกับ 2 ชั่วโมงเต็ม ที่จะมาเสริมแกร่งในช่วงวิกฤต กับแนวคิดและแนวทางในการสร้างระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

หัวข้อ บริหารอย่างไร? ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

ประเด็นพูดคุย :
เข้าใจตรงกันหรือยัง? นวัตกรรม คืออะไร?
คิดอย่างไร? ให้ได้นวัตกรรม
ทำอย่างไร? ให้ได้ระบบบริหารนวัตกรรม

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองโดยตรงกับวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา วิทยากรผู้มากความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านนวัตกรรมและด้านบริหารการผลิต ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณประภาพร โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453
E-mail: [email protected]

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBuONyQl9hrCdh0fFzcVEuSBSMCJ2Km_xXVpwz-WfAQqhVrw/viewform
จัดโดย : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.8 วันที่ 15 ต.ค.64 นี้ ตอน “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์

นวัตกรรม เป็นสิ่งจำเป็นของโลกยุคปัจจุบัน พบกับ 2 ชั่วโมงเต็ม ที่จะมาเสริมแกร่งในช่วงวิกฤต กับแนวคิดและแนวทางในการสร้างระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

หัวข้อ บริหารอย่างไร? ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

ประเด็นพูดคุย :
เข้าใจตรงกันหรือยัง? นวัตกรรม คืออะไร?
คิดอย่างไร? ให้ได้นวัตกรรม
ทำอย่างไร? ให้ได้ระบบบริหารนวัตกรรม

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พูดคุย ซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองโดยตรงกับวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา วิทยากรผู้มากความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านนวัตกรรมและด้านบริหารการผลิต ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณประภาพร โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453
E-mail: [email protected]

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBuONyQl9hrCdh0fFzcVEuSBSMCJ2Km_xXVpwz-WfAQqhVrw/viewform
จัดโดย : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Photos from SME ONE's post
13/10/2021

Photos from SME ONE's post

ผลสำรวจ​​​​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563ตารางสถิติในรูปแบบ Excel ​[24 มิถุนายน 2564]ht...
13/10/2021

ผลสำรวจ​​​​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

ตารางสถิติในรูปแบบ Excel ​[24 มิถุนายน 2564]
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99ICT/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/2563/Pocketbook63.pdf

รายงานฉบับสมบูรณ์ ​[24 มิถุนายน 2564​]
สรุปผลที่สำคัญ
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99ICT/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/2563/Full_Report_63.pdf

ข้อมูลเพิ่​ม​เติม :
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.aspx

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ :
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109
บริการข้อมูลโทร : 0 214-17500-03
email : [email protected]

ผลสำรวจ​​​​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

ตารางสถิติในรูปแบบ Excel ​[24 มิถุนายน 2564]
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99ICT/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/2563/Pocketbook63.pdf

รายงานฉบับสมบูรณ์ ​[24 มิถุนายน 2564​]
สรุปผลที่สำคัญ
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99ICT/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/2563/Full_Report_63.pdf

ข้อมูลเพิ่​ม​เติม :
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.aspx

สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ :
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109
บริการข้อมูลโทร : 0 214-17500-03
email : [email protected]

12/10/2021

🚩"Red Flag 20 สัญญาณอันตราย ในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!" หลักสูตรสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้นำและผู้บริหาร SMEs ที่มุ่งหวังนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

สนใจสมัครได้ที่ : https://www.mwizaccounting.com/product/18083-23370/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C

สอบถามข้อมูลติดต่อ : คุณไพลิน (แนท) 02-2151791 (Auto), 0846448061
Line: https://line.me/ti/p/ZuN_RzVQvK
และ www.mwizaccounting.com

12/10/2021

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน IFSEA GV วันนี้ - 15 ต.ค. ลุ้นรับบัตร 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐠𝐢𝐟𝐭 𝐜𝐚𝐫𝐝 330 บาท! (𝐔𝐒𝐃𝟏𝟎)

ที่งาน 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐂𝐨𝐦𝐦 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐨𝐕𝐈𝐑𝐓𝐔𝐀𝐋 :

- ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์กว่า 140 รายการแบบเต็มหน้าจอ สอบถาม พูดคุยกับมืออาชีพแบบเรียลไทม์
- เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กว่า 30 หัวข้อจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- พบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยภาพและเสียง (Pro-AV) ล่าสุดจากผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำของโลกผ่านการสตรีมสดและวิดีโอ
- จับคู่กับผู้ให้บริการโซลูชั่นและผู้ซื้อที่ตรงกับความต้อง ด้วยระบบAIของ GoVIRTUAL

ลงทะเบียนได้ที่: https://infocomm-sea.com/en/register/social-marketing

ตารางสัมมนา: https://infocomm-sea.com/en/web-agenda/social-marketing

ตาราง Live Demo: https://infocomm-sea.com/en/govirtual-2021/21-22-oct/live-demo-sessions/

สอบถามเพิ่มเติม :
นางสาวบุญรับ ไทรังษิมาภรณ์ (ตุ๊กตา)
บริษัท เอ็กซ์โป อินเตอร์ จำกัด
170/20 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม 10110
โทร: 082-0617459 อีเมล : [email protected]

12/10/2021

เชิญชวนร่วมงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" และ "พิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021”
.
📌 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.
รูปแบบออนไลน์ Virtual Event
ลงทะเบียน >> https://register.7innoawards.com/
.
ช่วงเช้า: รับชมการรีวิวบูธและช๊อปจุใจ Live สด กับสินค้านวัตกรรมราคาพิเศษมากกว่า 30 ผลงาน
ช่วงบ่าย: เข้าสู่งานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
.
🏆 ประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านสังคม
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
.
🏆 ประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ
โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
#EXIMBANK #EXACbyEXIMBANK #ThailandSynergy

12/10/2021

📢 เพิ่มโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการ! สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสร้างโอกาสขายได้ทั่วโลก ผ่าน Global E-Commerce Platforms ชั้นนำต่างๆ กับโครงการ “EXIM Thailand Pavilion” 💻
.
EXIM BANK ใจดี จ่ายค่าสมาชิกในการเปิด Premium Account ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อโพสท์ขายสินค้า พร้อมช่วยบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และประสานกับผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ ฟรี!
.
เพียงคุณเป็นนิติบุคคลที่มีสินค้าน่าสนใจ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายภายในประเทศกำหนด อาทิ อาหาร เครื่องสำอาง แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ แม่และเด็ก อุปโภคบริโภค ฯลฯ
.
🚨 จำกัดเพียง 400 บริษัท/ปี 🚨
สมัครเลย >> https://bit.ly/EXIMThailandPavilion
.
กำหนดการ
📍 วันนี้ – 20 ต.ค. 64:
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ TERAK
📍 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 64:
ชี้แจงโครงการและสัมมนาเทคนิคการตลาดบน E-Commerce
📍 9 พ.ย. 64:
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
📍 9 พ.ย. 64 เป็นต้นไป:
ผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลเพื่อโพสท์สินค้าบน EXIM Thailand Pavilion
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2271 3700 ต่อ 3521-3523
#EXIMBANK #EXACbyEXIMBANK #EXIMThailandPavilion

Timeline Photos
06/10/2021

Timeline Photos

[English Below] เตรียมพบกับงานประกาศผลรางวัล UN Women 2021 WEPs Awards ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ทาง Facebook และ YouTube Live พบกับองค์กรภาคธุรกิจไทยผู้ชนะรางวัล ซึ่งเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ ที่นำมาสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์เข้างานได้แล้ววันนี้ทาง http://unwo.men/77vv50GjU1A

SAVE THE DATE and join us for the UN Women 2021 Thailand #WEPsAwards Ceremony on 21st October at 14:00 (GMT+7) via Facebook and YouTube Live! Witness the exemplary business practices in promoting gender equality in Thailand and the Asia-Pacific, and stay tuned as we unmask Thailand’s heroes for gender equality!

Register Now: http://unwo.men/E7hf50GjU1z

รางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนจาก/Funded and supported by the European Commission Investing In Women Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

ร่วมกับ/ In partnership with สำนักงาน กลต. osmep AWEN- Asean Women Entrepreneurs Network Global Compact Network Thailand TMA - Thailand Management Association Kenan Foundation Asia EABC - European Association for Business and Commerce Franco-Thai Chamber of Commerce (FTCC)

⚙️ถ้าอยากให้ธุรกิจของคุณพ้นโคม่า FM96.5 ชวนคุณหาทางรอดต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน กับสัมมนาออนไลน์‼️"ฝ่าวิกฤติสู้โควิด พลิกฟื้...
05/10/2021

⚙️ถ้าอยากให้ธุรกิจของคุณพ้นโคม่า FM96.5 ชวนคุณหาทางรอดต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน กับสัมมนาออนไลน์
‼️"ฝ่าวิกฤติสู้โควิด พลิกฟื้น SME"
🛠ตีแตกทุกปัญหา ผ่า Business Model ยุค Post Covid พร้อมกลเม็ดเขียนแผนธุรกิจให้แบงก์ปล่อยกู้💸💰

นำโดย
▶️ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด

▶️นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

📣📣คุยสด ถามสด ทาง ZOOM และ Facebook Live FM96.5
ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
📌📌7 ตุลาคมนี้
⏱เวลา 14.00-16.30 น.

สมัครฟรี คลิกเลย
👇👇👇
https://forms.gle/ezeNR2tZ9gczVwQW7

⚙️ถ้าอยากให้ธุรกิจของคุณพ้นโคม่า FM96.5 ชวนคุณหาทางรอดต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน กับสัมมนาออนไลน์
‼️"ฝ่าวิกฤติสู้โควิด พลิกฟื้น SME"
🛠ตีแตกทุกปัญหา ผ่า Business Model ยุค Post Covid พร้อมกลเม็ดเขียนแผนธุรกิจให้แบงก์ปล่อยกู้💸💰

นำโดย
▶️ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด

▶️นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

📣📣คุยสด ถามสด ทาง ZOOM และ Facebook Live FM96.5
ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
📌📌7 ตุลาคมนี้
⏱เวลา 14.00-16.30 น.

สมัครฟรี คลิกเลย
👇👇👇
https://forms.gle/ezeNR2tZ9gczVwQW7

02/10/2021

ครม. เห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 6 จว. วงเงิน 1,942.30 ลบ. ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 1,356,370 คน
.
ที่ประชุม ครม. (21 ก.ย.) เห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 จำนวน 6 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สกลนคร ชัยนาท ราชบุรี สุพรรณบุรี) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 834 โครงการ ดังนี้
.
1.โครงการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว บริการ และการค้า 21 โครงการ
2.โครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 21 โครงการ
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 13 โครงการ
4.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 779 โครงการ
.
คาดว่าจะเกิดการจ้างงาน 16,836 คน และมีผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,356,370 คน 102,723 ครัวเรือน

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ศบศ. เคาะ 2 แนวทาง “ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs – ชูท่องเที่ยวปี 65” พลิกโฉมประเทศไทย ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด.ที่ประชุม ศบศ. (...
02/10/2021

ศบศ. เคาะ 2 แนวทาง “ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs – ชูท่องเที่ยวปี 65” พลิกโฉมประเทศไทย ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด
.
ที่ประชุม ศบศ. (30 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ย้ำถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลต้องสร้างรายได้ด้วยรูปแบบและแนวทางใหม่ ๆ เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยทุกมิติ ให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
.
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่องสำคัญ คือ
1.โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ

2.แนวทางการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว และการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยใน ปี 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม (Visit Thailand 2022 Now Even More Amazing Thailand Has It All)
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46404
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ศบศ. เคาะ 2 แนวทาง “ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs – ชูท่องเที่ยวปี 65” พลิกโฉมประเทศไทย ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด
.
ที่ประชุม ศบศ. (30 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ย้ำถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลต้องสร้างรายได้ด้วยรูปแบบและแนวทางใหม่ ๆ เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ปลอดภัย มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยทุกมิติ ให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
.
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่องสำคัญ คือ
1.โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ

2.แนวทางการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว และการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยใน ปี 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม (Visit Thailand 2022 Now Even More Amazing Thailand Has It All)
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46404
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

"สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
02/10/2021

"สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

"สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนท...
30/09/2021

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนที่ลาออกจากการทำงานประจำ ที่เคยได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน เมื่อออกจากระบบการทำงาน ไม่มีสวัสดิการใด ๆ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

หรือตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อรับสวัสดิการด้านบำนาญยามเกษียณกับ กอช. พร้อมได้รับเงินสมทบที่รัฐเพิ่มให้อีกตามช่วงอายุของสมาชิกสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เพียงออมเงินเริ่มต้น 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000095514

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนที่ลาออกจากการทำงานประจำ ที่เคยได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน เมื่อออกจากระบบการทำงาน ไม่มีสวัสดิการใด ๆ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

หรือตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อรับสวัสดิการด้านบำนาญยามเกษียณกับ กอช. พร้อมได้รับเงินสมทบที่รัฐเพิ่มให้อีกตามช่วงอายุของสมาชิกสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เพียงออมเงินเริ่มต้น 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000095514

EP.3 เสวนาออนไลน์ฟรี ! 6 เรื่องต้องรู้ Restart ธุรกิจให้ Strong สำหรับ SMEไหวไหมกับธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้​ก่อนที่ธุรกิจเข...
30/09/2021

EP.3 เสวนาออนไลน์ฟรี ! 6 เรื่องต้องรู้ Restart ธุรกิจให้ Strong สำหรับ SME

ไหวไหมกับธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้​

ก่อนที่ธุรกิจเข้าตาจน ลองไหมปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม​

6 เรื่องต้องรู้ Restart ธุรกิจให้ Strong สำหรับ SME
หาคำตอบได้ในงานเสวนาออนไลน์งานที่จะมีผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมาแนะแนวทาง ปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เพื่อที่จะพาธุรกิจทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม​

อย่าพลาดอยากรู้วิธี “Restart การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.​

• คุณอภิศักดิ์ แซ่หลี กรรมการ บริษัท ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี
• คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณวรเศรษฐ์ สายไหม เจ้าหน้าที่ทีมโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

สมัครคลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvrSlJvfIkNXFMCmFlULRswev5Y6K2EWc-vOGLO8J9gIwhYA/viewform
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-4555-0802

EP.3 เสวนาออนไลน์ฟรี ! 6 เรื่องต้องรู้ Restart ธุรกิจให้ Strong สำหรับ SME

ไหวไหมกับธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้​

ก่อนที่ธุรกิจเข้าตาจน ลองไหมปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม​

6 เรื่องต้องรู้ Restart ธุรกิจให้ Strong สำหรับ SME
หาคำตอบได้ในงานเสวนาออนไลน์งานที่จะมีผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมาแนะแนวทาง ปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เพื่อที่จะพาธุรกิจทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม​

อย่าพลาดอยากรู้วิธี “Restart การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.​

• คุณอภิศักดิ์ แซ่หลี กรรมการ บริษัท ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี
• คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณวรเศรษฐ์ สายไหม เจ้าหน้าที่ทีมโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

สมัครคลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvrSlJvfIkNXFMCmFlULRswev5Y6K2EWc-vOGLO8J9gIwhYA/viewform
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-4555-0802

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)จัดทำ “BOI e-Journal” ฉบับที่ 6/2564ธีม “เพิ่มมูลค่าเกษตรไทย ด้วยพลาสติกชีวภา...
29/09/2021

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
จัดทำ “BOI e-Journal” ฉบับที่ 6/2564
ธีม “เพิ่มมูลค่าเกษตรไทย ด้วยพลาสติกชีวภาพ”

ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน
บีโอไอ หนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ภายใต้แนวคิด BCG Model
ฟรุตต้า ไบโอเมด ผู้ผลิต PHA รายที่ 13 ของโลก
ไทยวา พลาสติกชีวภาพ จากมันสำปะหลัง
บีโอไอส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในทุกภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ ด้วยระบบนิเวศเพื่อการลงทุน
คลิกอ่านฉบับนี้
https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/06/index.html

อ่านฉบับย้อนหลังได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list&language=th

สนใจสมัครสมาชิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
คลิก www.boi.go.th (อยู่บริเวณมุมบน,ด้านขวา,หัวข้อ “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก”)

แบบประเมินความพึงพอใจผู้อ่าน e-Journal ประจำปี 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrcWixHVvw_ou_mWT20sgFlg-jP13f6TnlYdOql_J-YawpA/viewform

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์บริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +662 553 8111
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
จัดทำ “BOI e-Journal” ฉบับที่ 6/2564
ธีม “เพิ่มมูลค่าเกษตรไทย ด้วยพลาสติกชีวภาพ”

ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน
บีโอไอ หนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ภายใต้แนวคิด BCG Model
ฟรุตต้า ไบโอเมด ผู้ผลิต PHA รายที่ 13 ของโลก
ไทยวา พลาสติกชีวภาพ จากมันสำปะหลัง
บีโอไอส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในทุกภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ ด้วยระบบนิเวศเพื่อการลงทุน
คลิกอ่านฉบับนี้
https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/06/index.html

อ่านฉบับย้อนหลังได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list&language=th

สนใจสมัครสมาชิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
คลิก www.boi.go.th (อยู่บริเวณมุมบน,ด้านขวา,หัวข้อ “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก”)

แบบประเมินความพึงพอใจผู้อ่าน e-Journal ประจำปี 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrcWixHVvw_ou_mWT20sgFlg-jP13f6TnlYdOql_J-YawpA/viewform

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์บริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +662 553 8111
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.boi.go.th

ที่อยู่

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Bangkok
10900

ฺBTS สถานีหมอชิต, รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ถ.พหลโยธิน และ ถ.วิภาวดีรังสิต

ข้อมูลทั่วไป

FB Fanpage สสว. OSS Center https://www.facebook.com/OSSCenter/ แฟนเพจที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. และหน่วยร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การได้รับองค์ความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1301

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

1. นโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เผยแพร่ฟรี)
2. SME National Awards & Start up Awards
3. ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สสว. OSS Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สสว. OSS Center:

วิดีโอทั้งหมด

สสว. ศูนย์ OSS Center 77 ศูนย์ ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 10 ส.ค. 63)

*******ศูนย์กรุงเทพมหานคร*******

1. ศูนย์ OSS กรุงเทพฯ โทร. 02-298-3196-3198, 063-902-9361

*******กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 4 จังหวัด*******

2. ศูนย์ OSS นครปฐม โทร. 034-340-208, 064-301-6920

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด