งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นผู้นำการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการประกวดสโลแกน OMBUDSMAN AWARDS เวทีของคนช่างคิดสโลแกนในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSM...
04/11/2020

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการประกวดสโลแกน OMBUDSMAN AWARDS เวทีของคนช่างคิดสโลแกน
ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSMAN) องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมประกวดสโลแกน ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) องค์กรตรวจสอบหน้าที่รัฐ” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืนของการสร้างแบรนด์ผู้ตรวจการแผ่นดิน(Ombudsman) ให้เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจถึงภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความคิด และสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านผลงานด้านการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2563 และจะทำการคัดเลือกผลงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ผ่านทางเฟซบุ๊ก Ombudsman Awards โดยผลงานสโลแกนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานการประกวดสโลแกนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อหาที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
- การตอบโจทย์ที่สื่อสารถึงองค์กรได้อย่างชัดเจน
- การใช้หลักภาษาที่เหมาะสม
- การใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ และชวนติดตาม
- มีแนวคิดการนำเสนอที่น่าสนใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ
1. รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สโลแกน
- โล่รางวัล Ombudsman Awards
- เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- โล่รางวัล Ombudsman Awards
- เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- โล่รางวัล Ombudsman Awards
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล
- เงินรางวัล 5,000 บาท
- เกียรติบัตร

หมายเหตุ
• การสมัครเข้าร่วมการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน
• ผู้สมัครสามารถมีชื่ออยู่ได้แค่เพียง 1 ทีมเท่านั้น
• ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดและกติกาการส่งผลงาน
https://bit.ly/2JuvkaF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Ombudsman Awards
Facebook : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Website: www.ombudsman.go.th
E-Mail : [email protected]
Tel : 095 - 406 - 4067

📢ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็...
03/11/2020

📢ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) มีการประกวดนวัตกรรม 2 กลุ่ม ได้แก่
🌱นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ
🌱นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ
===ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ===
Facebook : Friendly Design
เว็บไซต์ www.ThailandFriendlyDesignThailand.com
Twitter : @ThailandFd
Instagram : Friendlydesignthailand
หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081 562 9541

📍ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งภาพประกวดเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงเข้าประกวดใน "กิจกรรมสืบสานประ...
30/10/2020

📍ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งภาพประกวดเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงเข้าประกวดใน "กิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง"

🔰วิธีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมดังนี้
1.ให้นักศึกษาถ่ายรูปขณะการร่วมเก็บกระทงภายหลังงานจัดงานลอยกระทง การเก็บขยะในงานลอยกระทง สำหรับการประกวด โดยส่งภาพถ่ายตาม QR Code ในรูปแรก โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินตาม QR Code ในรูปที่สอง
2. ให้นักศึกษาถ่ายรูปขณะกำลังลอยกระทง
3. สแกน AC Code เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึ่งประสงค์ ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 ชั่วโมง

https://docs.google.com/forms/d/1Oe3JHKIc6vffhBKdrdy1RIlYbiuAA_8FRzBlP8H6wJM/edit?ts=5f9b6ea7&gxids=7628

🔖หมดเขต 6 พ.ย. 63
📣ประกาศผล 20 พ.ย. 63 บนหน้าเว็บไซต์คณะฯ

===สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม===
📍งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญบุคลากรคณะฯ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจนวดแผนไทย และประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สามารถดูตารางการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกา...
30/10/2020

ขอเชิญบุคลากรคณะฯ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจนวดแผนไทย และประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สามารถดูตารางการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ วันที่ 28 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#...
29/10/2020

โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ วันที่ 28 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#environ🌱
#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จัดการเรียนการสอนในรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง (ST2012306) และวิชาปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง (ST2012307) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธีระวัฒน์ ศรีจรัส และนายยุทธศักดิ์ ด่วนแสง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จากบริษัทไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ต่างๆ ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#environ🌱
#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#ราชมงคลพระนคร

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการป...
27/10/2020

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 หัวข้อ "อิ่มเอิบ" ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการhttp://www.nanmee.com/download/HW&NF/15th/NF_15th.pdf
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม... ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “Japan Job Fair 2020” มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 30 ต...
27/10/2020

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “Japan Job Fair 2020” มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บีบีซีฮอลล์ เซนทรัลลาดพร้าว จัดงานโดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC)
สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานเพิ่มเติมได้ทาง https://jobfair.jcc.or.th/

📢แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้ 26 ต.ค.63 ณ ห้อง 9503 ...
26/10/2020

📢แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้ 26 ต.ค.63 ณ ห้อง 9503 และ 9505 ชั้น 5 ขอให้นักศึกษามาเช็คชื่อก่อนเข้าสอบเวลา 9.30 น. คะ จะเริ่มสอบเวลา 10.00 น.
📍📍หากน.ศ.มาหลังเวลา 10.20 น. นักศึกษาจะไม่ได้เข้าห้องสอบนะค่ะ📍📍

📍📍 แจ้งการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง 9503 และ 9505 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นะคะ 👉🏻
https://sci.rmutp.ac.th/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/

📍📍 ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563📍📍ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
23/10/2020

📍📍 ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563📍📍

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ชำระเงินที่งานการเงินคณะ
2. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา

โดยมีกำหนดการชำระเงิน ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.63 ถึง 10 พ.ย.63
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.63 ถึง 8 พ.ย.63
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.63 ถึง 8 พ.ย.63

นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน"

**นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ชำระเงินที่งานการเงินคณะ
2. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา

โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน"

**นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**

📍📍 แจ้งการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.0...
23/10/2020

📍📍 แจ้งการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง 9503 และ 9505 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นะคะ 👉🏻
https://sci.rmutp.ac.th/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
22/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะฯ พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพโดยมุ่งผลงานเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
15/10/2020

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน "Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" กิจกรรม "River Talk" บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม River Talk ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม

2. กิจกรรม River Talk ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 63 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม

3. กิจกรรม River Talk ครั้งที่ 3 และร่วมลอยกระทง วันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ร้านอาหาร Lhong1919 ซอยวัดทองธรรมชาติ รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม

4. นักศึกษาที่เข้าร่วมครบ 3 ครั้ง จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงกิจกรรม

หมายเหตุ
- ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ http://web.rmutp.ac.th/atcode/river_talk_2020/login.php นักศึกษาที่จองต้องเข้าร่วมทุกคน
- รับเพียง 70 คน ต่อวันเท่านั้น ระบบตัดอัตโนมัติ
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะถูกหักคะแนนความประพฤติ
- ระบบจะคำนวนอัตโนมัติจาก AT Code ที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th
- หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด วันที่ 4 พ.ย. 63 นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th
- นักศึกษาแต่งกายสุภาพถูกระเบียบ
- เน้นย้ำผู้ชายไม่ใส่กางเกงยีนส์
- เน้นย้ำผู้หญิงใส่กระโปรงคลุมเข่า พีทหรือทรงเอก็ได้ ไม่ใส่เสื้อรัดรูป

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร โทรประสานงาน พี่พร้อม 026653777 ต่อ 6630

RmutpFB
14/10/2020

RmutpFB

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ⚡มาร่วมโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ สะท้อนความคิดเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลิตชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน” ในโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

💡ความยาวไม่เกิน 5 นาที
📌หมดเขตรับผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2563
👉ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง 1️⃣ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1
2️⃣ ช่องทางไปรษณีย์ (ยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
3️⃣ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์

🌟🌟 และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พบกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Create & Produce Short Film Workshop” จากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มเติมความรู้การผลิตผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมประกวด (จำนวน 50 คน เท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ https://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/wp-content/uploads/2020/10/ใบตอบรับ.pdf

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6870-1

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
13/10/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโหวตผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น.

✅สายวิชาการ หมายเลข 1 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

✅สายสนับสนุน หมายเลข 2 นายทิชัย อินทนิล นักประชาสัมพันธ์

สายวิชาการ (right) https://forms.gle/ZtX8bkNeRFRuAwR97
สายสนับสนุน (right) https://forms.gle/bNFrfEBnkzRu9TUZA

RmutpFB
11/10/2020

RmutpFB

น้องๆวุฒิม.6 เตรียม Portfolio ให้พร้อม พรุ่งนี้เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 แล้ว
💁‍♂️💁‍♀️วันนี้เลยมีเคล็ดลับทำ Portfolio ให้โดนใจมาบอก และติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.rmutp.ac.th 📌

#RMUTPknowledge #dek64 #RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่...
09/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

งานกิจการนักศึกษา (พัฒนาวินัย) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล...
08/10/2020

งานกิจการนักศึกษา (พัฒนาวินัย) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น ๑ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SciRmutpFB
07/10/2020

SciRmutpFB

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ขานรับนโยบาย อว. ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

RmutpFB
01/10/2020

RmutpFB

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร TOEIC Preparation Course ระยะเวลาเรียน 15 ชั่วโมง​ เรียนวันที่ 9- 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.​ ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

📌 สมัครผ่านทาง http://1ab.in/meR ได้ตั้งแต่วันนี้-16 ตุลาคม 2563
⚡️รับจำนวน 40 คนเท่านั้น สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนคร
☎️ ติดต่อเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 8321 และ 6056

RmutpFB
30/09/2020

RmutpFB

มาร่วมพูดคุย talk talk กับ DJ POOM ในหัวข้อ “LED2Goal ก้าวข้ามความคิดพิชิตความปัง” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

✅ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด
🌐สำรองที่นั่ง https://bit.ly/2S8DJ4H
📌ผู้เข้าร่วมจะได้รับทรานสคริปกิจกรรมด้านวิชาการ 3 ชั่วโมง

RmutpFB
30/09/2020

RmutpFB

📌📌กำหนดการ #รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#dek64 #dekRMUTP #รับสมัคร #ปริญญาตรี #ราชมงคลพระนคร

25/09/2020
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

📺 #โชว์ข่าว36 | สธ.ประกาศวิจัยและพัฒนา #กัญชา #พืชเสพติดทางการแพทย์

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามกับ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ( #ThaiHerbalPharmacopoeia : THP) สำหรับ #พืชกัญชา #พืชเสพติดและพืชสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแว...
24/09/2020

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฟผ. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) จังหวัดนนทบุรี
#environ #imathsci #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ราชมงคลพระนคร

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต...
24/09/2020

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th/#!/
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล [email protected]

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ นะคะ http://www.siamdiscovery.co.th/happening/The3rdThailandPlasticsAwards2017/150.