ETDA Staff ETDA ร่วมพัฒนากำลังคนดิจิทัล สร้าง workforce สนับสนุนธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ จากการที่ไลฟ์สไตล์คนไทย ได้เปลี่ยนมาพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย จับจ่าย หรือการทำธุรกรรรมต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอีกดัชนีชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตของประเทศ ETDA จึงได้เข้ามาพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐาน กฎหมาย ความมั่นคงปลอดภัย หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น ตลอดจนการสร้าง workforce ด้านอีคอมเมิร์ซ ทั้งผู้ประกอบการและองค์ประกอบสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
(1)

เปิดเหมือนปกติ

22/07/2020
ETDA Thailand

แจ้งปิดดำเนินการเพจ ETDA Staff ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่สำคัญของ ETDA ได้ที่เพจ ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transactions Development Agency

ทีม ETDA แบ่งปันของสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว มาแบ่งปันเพื่อสังคม เปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และ...
22/07/2020

ทีม ETDA แบ่งปันของสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว มาแบ่งปันเพื่อสังคม เปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และยังได้รักษาสภาพแวดล้อม โดยวันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิยุวพัฒน์ได้เดินทางมารับของบริจาคในกล่องปันกัน และของบริจาคอื่น ๆ ในรอบแรกไปแล้ว

ขอบคุณทาง CAT TELECOM PCL. เพื่อนบ้านของเรา ที่มาแสดงความยินดีกับ ผอ.ใหม่ ของ ETDA
21/07/2020

ขอบคุณทาง CAT TELECOM PCL. เพื่อนบ้านของเรา ที่มาแสดงความยินดีกับ ผอ.ใหม่ ของ ETDA

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ กล่าววานนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ว่า ก้าวต่อไปของ ETDA ในปีงบประมาณ 2564 นั้น จ...
21/07/2020
ดร.ชัยชนะ ผอ.ETDA คนใหม่ มอบนโยบายให้ทีม ETDA - สพธอ.

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ กล่าววานนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ว่า ก้าวต่อไปของ ETDA ในปีงบประมาณ 2564 นั้น จะเน้นการทำงานแบบ Project-based ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ
.
1. การทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในฐานะเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 43 ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง รวมถึงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565 ที่กำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ และร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือผลักดันการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ด้านประกอบด้วย
.
📍 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์
📍 การส่งเสริมให้เกิดระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นช่องทางให้ประชาชน รัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์จากรัฐและเอกชนได้้
📍 การพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ เพื่อดูแลความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
📍 การสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้พร้อมดูแลเมื่อใช้งานในประเทศ
📍 การพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
2. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล โดยต้องมีกฎและกติกา ที่ทำให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่มีลักษณะเป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ โดยการกำกับดูแล หรือ Regulator ของ ETDA จะไม่เน้นที่การควบคุม ด้วยกฎกติกา แต่จะให้ความสำคัญกับการดูแลในลักษณะ Friendly Regulator ที่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่หรือยังไม่เกิดขึ้น ให้ก้าวไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยง และต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย
.
3. โครงการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่สนับสนุนการให้บริการของรัฐมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
.
อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/content/welcome-new-executive-director-of-etda.html
.
#นโยบายผู้อำนวยการเอ็ตด้า #ดรชัยชนะ

ย้ำปี 64 มุ่งทำหน้าที่ Friendly Regulator

ทีม ETDA ต้อนรับผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่อย่างเป็นทางการในกิจกรรม Homeday ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ไ...
20/07/2020

ทีม ETDA ต้อนรับผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่อย่างเป็นทางการในกิจกรรม Homeday ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ได้สมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ETDA ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการกํากับ ETDA ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ETDA ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 4 ปี
.
กิจกรรมวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ดร.ชัยชนะ หรือพี่ชัย ของทีม ETDA ได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ เช่น
- การชี้ให้ทุกคนเห็นความสำคัญในบทบาท Friendly Regulator เพราะเรื่องที่ ETDA จะต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Digital ID, Service Provider ฯลฯ ล้วนเป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรา ซึ่งการเข้าไปกำกับดูแลผู้ให้บริการเหล่านี้ ต้องพากันไปเหมือนพี่เหมือนน้อง เพราะถ้าเคร่งครัดมากเกินไปอาจจะไปไม่รอด แต่ก็ต้องดูความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นสำคัญด้วย
- การเร่งรัดการดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ตามตัวชี้วัด ภายในเดือนสิงหาคมนี้
- การแนะนำโครงการที่จะเกิดขึ้นและได้ของบในปีงบประมาณ 2564
- โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่อิงตาม Project-based และลดขั้นตอนให้เกิดความคล่องตัว
.
นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับพนักงาน ถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป
.
#NewCEO

3 เรื่องสำคัญที่ล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ จากการทำงานของทีม ETDA ไม่ว่าจะเป็น.📍 "กฎหมา...
19/07/2020

3 เรื่องสำคัญที่ล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ จากการทำงานของทีม ETDA ไม่ว่าจะเป็น
.
📍 "กฎหมายดิจิทัล" รวมกฎหมายที่ทีมกฎหมายของ ETDA เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดัน จนสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี 2562 (อ่านกว่าจะเป็นกฎหมายแต่ละฉบับ และพัฒนาของร่างต่าง ๆ ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws) สำหรับตัวหนังสือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/publishing-detail/thai-digital-law.html
.
📍 "ทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" ภายใต้ความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของลิขสิทธิ์ออนไลน์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/publishing-detail/intellectual-property-and-the-use-of-information-technology.html
.
📍 "รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562" (Thailand Internet User Behavior 2019 #IUB2019) ซึ่งเล่มนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว ที่ทีมยุทธศาสตร์ของ ETDA เก็บ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลออกมา เพื่อให้อีกเป็น Data สำคัญที่เป็น Foundation เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-behavior-2019.html ส่วนเวอร์ชัน ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/download-publishing/147/
.
#เอ็ตด้าให้คนไทยโกออนไลน์เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า #ETDATHAILAND

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบสื่อมวลชน แถลงข่าวสรุปผลงา...
18/07/2020

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบสื่อมวลชน แถลงข่าวสรุปผลงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ในรอบ 1 ปี วานนี้ (17 กรกฎาคม 2563)

ETDA ร่วมสรุปผลงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในรอบ 1 ปี โดย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ วานนี้ (17 กรกฎาคม 2563) โดย รมว.ได้โชว์เคสผลงานเด่นของกระทรวงฯ ใช้ดิจิทัลแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม หนุนไทยฝ่าวิกฤติสถานการณ์โควิด -19 พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ประเทศไทย ไต่อันดับระดับโลกจากการจัดอันดับของ IMD มาอยู่ที่อันดับ 34 เพิ่มขึ้น 4 อันดับ
.
หนึ่งในผลงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 คือ การออก พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับให้หน่วยงานรัฐและเอกชน สามารถจัดประชุมออนไลน์ได้ตามกฎหมาย และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ที่เป็นมาตรฐานด้าน Security ขั้นต่ำในการดูแลความมั่นคงปลอดภัย โดย ETDA มีส่วนร่วม (อ่านทั้งหมดที่ https://www.etda.or.th/content/e-meeting.html) นับตั้งแต่
.
📍 การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และข้อมูลการบังคับใช้และผลทางกฎหมาย https://www.etda.or.th/content/law-of-e-meeting-in-2014
📍 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
📍 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ​2563http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ
📍 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมhttps://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/20200529-standard-emeeting-v1.1%282%29.pdf โดย ETDA
📍 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบควบคุมการประชุม https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/ETDAannounce-emeeting-criteria-29May63%281%29.pdf โดย ETDA
.
สำหรับงานวานนี้ ทาง ETDA มี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เข้าร่วมงาน อ่านรายละเอียดโชว์เคสต่าง ๆ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ต่อได้ที่ https://www.facebook.com/306279309807142/posts/983037525464647/
.
#สรุปผลงาน #รมวดีอีเอส

ETDA ได้รับความอนุเคราะห์จาก SCG ในการเวิร์กชอปหัวข้อ "Mirror Cascading" เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมสม...
18/07/2020

ETDA ได้รับความอนุเคราะห์จาก SCG ในการเวิร์กชอปหัวข้อ "Mirror Cascading" เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมสมอง กระตุ้นจุดแข็ง สะท้อนจุดอ่อน เพื่อนำไปสู่แนวทางพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และการคิดค้นนวัตกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และประเทศชาติ
.
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องจากการเก็บข้อมูลเชิงลึก (Deep Interview) จากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งได้นำไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ต่อด้วยกิจกรรมเวิร์กชอป Mirror Cascading ในกลุ่มผู้บริหาร เพื่อสรุปแผนพัฒนาในระดับบริหารองค์กร ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 ก่อนจะนำมาสู่เวทีสรุปผลตลอดวานนี้ (17 กรกฏาคม 2563) เพื่อให้พนักงานทั้งหมดให้ความเห็นและร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาต่าง ๆ ต่อไป เช่น การเปิดช่องทางรับฟังทุกเรื่องราวของพนักงาน (ทั้งงานและชีวิตส่วนตัว) การปลูกฝัง DNA ด้านธรรมภิบาล (ผ่านธรรมะและคำสอนต่าง ๆ) การประกวดนวัตกรรมและโครงการในองค์กร การผลักดันโครงการขององค์กรร่วมกับหน่วยงานภายนอก ฯลฯ
.
#MirrorCascading #SCG

17/07/2020
checkin.dmh.go.th

หมดไฟ ไม่เหลือใย ลองตรวจสุขภาพใจกันดูมั้ย กับ MENTAL HEALTH CHECK IN เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช จากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งภาวะหมดไฟ (Burnout), ความเครียด, ภาวะซึมเศร้า, แนวโน้มฆ่าตัวตาย โดยทราบผลการประเมินทันทีพร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ที่ http://checkin.dmh.go.th/

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ทา...
16/07/2020

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ทาง ETDA จึงได้จัดให้มีการทำแบบประเมินฯ ในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) โดย บุญศรี กุลฉันท์ รองผู้อำนวยการ ETDA พร้อมทีมพัฒนาองค์กร ได้แนะนำให้พนักงานบางส่วนที่เริ่มทำแบบประเมินฯ เป็นปีแรก ได้เข้าใจรูปแบบของการประเมินฯ ก่อนทำแบบประเมินฯ ซึ่งเป็นการทำผ่านระบบออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
#ITA #ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะผู้บริหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห...
15/07/2020

คณะผู้บริหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยทาง ETDA มี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ ETDA เข้าร่วม ณ ช่อง 9 อสมท. ช่วงเช้าวันนี้ (15 กรกฎาคม 2563)
#ทรงพระเจริญ

Datalent Team
14/07/2020

Datalent Team

📌📌 Free Virtual Seminar: Data Governance - อะไรสำคัญ?

💻 สัมมนาออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล

****************************************************

ในครั้งนี้หัวข้อ Meetup ครั้งที่ 4 ทางทีมเราจะพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance ครับ
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและปัจจัยสู่ความสำเร็จต่างๆ ทั้งในเรื่องการจัดการองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การวางนโยบายและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล โดยประเทศไทยได้มีกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสารตั้งต้นในการวางกรอบนี้แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ได้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทาง IT เพียงลำพัง สิ่งที่สำคัญคือการวางบทบาทหน้าที่ การวางหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางนโยบาย ไปจนถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

Meetup ของ Datalent Team ครั้งนี้ ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี หรือ อาจารย์โอม จะมาเล่าให้ฟังสั้นๆว่า Data Governance คืออะไร สำคัญอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารสนใจ
****************************************************
📆 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
สัมมนาออนไลน์ Free Seminar: Data Governance - อะไรสำคัญ?

📝 ลงทะเบียนที่: https://www.eventpop.me/e/9294

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.datalentteam.com

ชาว ETDA ร่วมจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าอาคารเดอะ ไนน์ ทาว...
14/07/2020

ชาว ETDA ร่วมจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า วานนี้ (13 กรกฎาคม 2563)
#บริจาคโลหิต #สภากาชาดไทย

ETDA Thailand
13/07/2020

ETDA Thailand

แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้น มีฝนตกไหม สบายดีไหม เธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่า...อยากได้ร่ม แถมได้อัปสกิลเรื่องอีคอมเมิร์ซด้วยมั้ย
.
เปิดให้เข้าเรียนแล้ว ...หลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนรอคอย "หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ" โดย ETDA ที่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสำนักงาน ก.พ. มาเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านบทเรียน ที่เรียนได้ ไม่มีหยุด โดยไม่มีอะไรกั้น
.
📍 อีคอมเมิร์ซ คือ อะไร? กับ ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย Thai e-Commerce Association และ Priceza
📍 การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing) กับ มัณฑิตา จินดา Vice President of Digital Marketing - Workpoint และ Digital Tips Academy
📍 การดำเนินการขายสินค้าและบริการ กับ
- ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี CEO of Penguin Eat Shabu
- ณัฏฐิมา วิชยภิญโญ เจ้าของโรงแรม The Quarter Residence
- นันทพงษ์ บุญเนาว์ เจ้าของแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า LOONNY STORE
📍 กระบวนการจัดส่งสินค้า กับ ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
.
เพียงเข้าไปลงทะเบียนที่ https://learn.ocsc.go.th/
.
พิเศษ สำหรับ 100 ท่านแรก ที่ลงเรียนวิชานี้ รับฟรี ร่มพับหมีเอ็ตด้า สุดน่ารัก ภายใน 15 สิงหานี้
.
หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ ที่เสิร์ฟถึงคุณ โดยไม่มีอะไรกั้น
.
#รู้จริง #ทำจริง #ในที่เดียว

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพ...
13/07/2020

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

"เราเป็นแม่ของสัตว์เหล่านี้ และแม่จะไม่ทิ้งลูก ๆ ไปในตอนที่พวกมันต้องการแม่ที่สุด" เจนนา โลว์ ซึ่งต้องตกงาน อย่างน้อยก็ใ...
12/07/2020
พนักงานสวนสัตว์แห่งนี้โดนปลดออกจากงาน แต่ก็ยังอาสากลับมาดูแลสัตว์ต่อ - BBC News ไทย

"เราเป็นแม่ของสัตว์เหล่านี้ และแม่จะไม่ทิ้งลูก ๆ ไปในตอนที่พวกมันต้องการแม่ที่สุด" เจนนา โลว์ ซึ่งต้องตกงาน อย่างน้อยก็ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลายในแอฟริกาใต้ บอกกับผู้สื่อข่าว
.
แม้จะไม่ได้เงินเดือนอีกต่อไป เธอก็ยังกลับไปทำงานต่อในวันรุ่งขึ้น และก็เจอเพื่อนพนักงานอีกกว่า 40 คนด้วยที่อาสาสมัครมาทำงานแม้ว่าจะไม่ได้เงิน หลังจากเจ้าของจำเป็นต้องลดพนักงานจาก 78 เหลือ 24 คน เพื่อให้สวนสัตว์ยังประคองกิจการต่อไปได้

Upskill for Speed-up e-Licensing .ETDA เร่งสปีดพนักงานในองค์กร ยกระดับมาตรฐานในการเป็นหน่วยรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสาร...
11/07/2020

Upskill for Speed-up e-Licensing
.
ETDA เร่งสปีดพนักงานในองค์กร ยกระดับมาตรฐานในการเป็นหน่วยรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ติวเข้ม 2 มาตรฐาน ISO/IEC 17065 และ ISO/IEC 17067 ให้ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้ตรวจประเมิน คณะตัดสินการรับรอง บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ Scheme Owner, Accreditation Body และ Certification Body ของ ETDA ระหว่าง 9-10 กรกฎาคม 2563
.
#ISOIEC17065 #ISOIEC17067

"แลกเปลี่ยน เรียนรู้ไปด้วยกัน" กับ e-Commerce เพื่อชุมชน .ทีม e-Commerce เพื่อชุมชนของ ETDA จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบั...
10/07/2020

"แลกเปลี่ยน เรียนรู้ไปด้วยกัน" กับ e-Commerce เพื่อชุมชน
.
ทีม e-Commerce เพื่อชุมชนของ ETDA จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลุยพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ "วิสาหกิจชุมชนขนมอบและผลไม้หยีบ้านดอนขี้เหล็ก" ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ระหว่าง 9-10 กรกฏาคม 2563
.
วันที่ 9 กรกฎาคม ทีม ETDA ได้ดูกระบวนการทำงานของพี่ ๆ เพื่อร่วมหาจุดเด่น วิเคราะห์จุดด้อยที่ต้องปรับปรุงในตัวสินค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องช่องทางการขายและการทำการตลาด
.
วันที่ 10 กรกฎาคม ทีม ETDA ได้เปิดคอร์สปรับพื้นฐานความเข้าใจ ทั้งเรื่องการสร้างเพจ การทำการตลาดออนไลน์ เทคนิคการขาย เช่น การสร้างคอนเทนต์และการถ่ายภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องความตระหนักในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงปลอดภัยภายใต้โครงการ Internet for Better Life หรือ IFBL ไปเสริมความรู้กับพี่ ๆ ด้วย
.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ ทาง ETDA และกรมกิจการฯ จะได้นำไปวิเคราะห์และติดตามความก้าวหน้าของพี่ ๆ เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นสินค้าของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการขายและทำการตลาด
.
#วิสาหกิจชุมชน #บ้านดอนขี้เหล็ก

เผยรัฐวิสาหกิจนำเงินเข้ารัฐสูงสุด 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 25631. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,304 ล้านบาท2. บริษัท ปตท. ...
09/07/2020

เผยรัฐวิสาหกิจนำเงินเข้ารัฐสูงสุด 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563
1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,304 ล้านบาท
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท
4. ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท
5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT 10,500 ล้านบาท
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 5,922 ล้านบาท
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. 5,733 ล้านบาท
8. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท
9. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
10. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) 3,839 ล้านบาท

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563
จำนวน 1.56 แสนล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ”
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า
ร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่ง
รายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>>> https://drive.google.com/file/d/1JG_ZpNizH1UodStblwl5nSdw5Q0v5u_g/view?usp=sharing

"โดยพิสดาร"?
09/07/2020

"โดยพิสดาร"?

เมื่อกี๊ได้ดูละคร เรื่อง รักแลกภพ ในตอนนี้พระเอก (เจ้าพีช) ต้องสอบคัดเลือกชิงทุนไปเรียน USA แล้วในข้อสอบ ท้ายคำถามบอกว่า "...จงสำแดงความเห็นโดยพิสดาร..." พอพระเอกอ่านถึงตอนนี้ก็ทำหน้าสงสัยและงงว่า "โดยพิสดาร" คืออะไร ?

เราคงจะคุ้นชินกับคำว่า "พิสดาร" ที่แปลว่า แปลกพิลึก เช่น เล่นพิสดาร

แต่คำว่า "พิสดาร" มีอีกความหมายแปลว่า กว้างขวาง, ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ) เช่น ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร วิจิตรพิสดาร

ในละครเรื่องนี้ "...จงสำแดงความเห็นโดยพิสดาร..." จึงแปลว่า "จงแสดงความเห็นอย่างละเอียด"

และคำว่า "พิสดาร" มาจากภาษาสันสกฤตว่า (วิสฺตาร) ส่วนภาษาบาลี คำว่า "วิตถาร" มาจาก (วิตฺถาร) ทั้ง ๒ คำนี้มีความหมายคล้าย ๆ กัน

คำว่า "วิตถาร" อ่านว่า วิด-ถาน ไม่ใช่ วิด-ตะ-ถาน คำนี้มี ๒ ความหมายเหมือนกัน คือ

(๑) กว้างขวาง, มากเกินไป, พิสดาร
(๒) นอกแบบ, นอกทาง (เกินวิสัยปกติ)

อบรมฟรี!
09/07/2020

อบรมฟรี!

ด่วน!! MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ปี 63 ฟรี 3 รุ่น และเตรียมให้บริการ MEA e-Fix เร็ว ๆ นี้

MEA เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ฟรี เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนของ MEA โดยผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถระบุรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรมได้ ดังนี้

รุ่นที่ 2 : 26-28 ส.ค.63 (ปิดรับสมัคร 10 ส.ค.63)
รุ่นที่ 3 : 30 ก.ย.-2 ต.ค.63 (ปิดรับสมัคร 14 ก.ย.63)
รุ่นที่ 4 : 25-27 พ.ย.63 (ปิดรับสมัคร 9 พ.ย.63)

รับสมัครจำนวนจำกัด โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/electrician

นอกจากนี้ MEA ยังเตรียมเปิดให้บริการแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพต่อยอดโครงการฯ โดยสนับสนุนช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ผ่านการอบรมไปให้บริการถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ผ่าน App MEA e-Fix ที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จาก MEA เร็ว ๆ นี้

ที่อยู่

อาคารเดอะไนน์
Bangkok
10310

MRT Rama 9

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621231234

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือ “คน” สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดทำหน้าเพจนี้ขึ้น ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางการทำงานของทีม ETDA และศูนย์กลางของคนดิจิทัล ที่รวมเอากิจกรรมของคน ETDA, สาระเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล, สาระเรื่องการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมออนไลน์อันเป็นภารกิจของ ETDA เดินหน้าไปพร้อมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ETDA Staffผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ETDA Staff:

วิดีโอทั้งหมด

มุ่งมั่นพัฒนา Digital Citizens

ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือ “คน” สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดทำหน้าเพจนี้ขึ้น ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางการทำงานของทีม ETDA และศูนย์กลางของคนดิจิทัล ที่รวมเอากิจกรรมของคน ETDA, สาระเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล, สาระเรื่องการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมออนไลน์อันเป็นภารกิจของ ETDA เดินหน้าไปพร้อมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด