Clicky

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดู

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดู ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบปร?

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มจำนวนมากขึ้นที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลของคณะฯ ผลการรักษาพยาบาลแม้จะได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ตาม
แต่ท้ายสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรคจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายในระยะสุดท้าย ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและจริยธรรมทางการแพทย์ ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลช่วยเหลือแบบประคับประคอง
คณะแพทยศา

สตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนางานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ดังนั้นจึงเกิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองแห่งนี้ขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

ยินดีต้อนรับทีมจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯมศว. องครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบปร...
13/01/2023

ยินดีต้อนรับทีมจาก
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
มศว. องครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริพร  เสมสารที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอผลงานและเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "เพิ่มคุณภาพบริการ เพื่อการรั...
16/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริพร เสมสาร
ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอผลงานและเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "เพิ่มคุณภาพบริการ เพื่อการรักษาอย่างไร้รอยต่อ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองขอขอบคุณ คุณพัดชา  บุญพจนสุนทรและครอบครัวที่มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์...
23/08/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอขอบคุณ คุณพัดชา บุญพจนสุนทรและครอบครัว
ที่มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Infusion Pump รุ่น HK-100 ให้กับน้องใบหม่อนและครอบครัวค่ะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองขอขอบพระคุณ ครอบครัวกิตติสิทโธที่มอบพัดลม จำนวน 10 ตัว ให้กับศูนย์ฯ ทางศูน...
17/08/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอขอบพระคุณ ครอบครัวกิตติสิทโธ
ที่มอบพัดลม จำนวน 10 ตัว ให้กับศูนย์ฯ
ทางศูนย์ฯ จะนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไปค่ะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลรัฐที่เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของคนไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒ...
23/07/2022
มูลนิธิรามาธิบดี | โครงการที่รับบริจาค | บริจาครายเดือน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในฐานะโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลรัฐ
ที่เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของคนไทย
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทย
ในทุกช่วงอายุ การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ
“สังคมแห่งผู้สูงวัย” นับเป็นวาระสำคัญยิ่ง

จึงได้ริเริ่ม “โครงการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย” เพื่อดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร
และดูแลทุกชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย” เพื่อร่วมดูแลชีวิตผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจวบจนนาทีสุดท้ายของชีวิต เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า

https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/31?utm_source=PageFacebook&utm_medium=Facebookshare&utm_campaign=momhowdoicookthis&fbclid=IwAR1xAa-kILwtk2GeOjUPlxji1whRgxBQnTOTV3EuBcdpJksp0x-kedaKcFo&fs=e&s=cl

บริจาคโครงการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย | บริจาคเงินให้โรงพยาบาล

มาทำความรู้จักกับ "ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย"
21/06/2022

มาทำความรู้จักกับ
"ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย"

[ทำความรู้จักกัน]​ #ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ผู้ป่วยสูงวัยนั้นเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ เพราะต้องไปพบแพทย์บ่อยมาก ในไทยมีที่ไหนที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผู้สูงวัยโดยตรงบ้างไหม?
__________________________________________
ในปัจจุบัน การดูแลรักษาผู้ป่วยสูงวัยนั้นเป็นปัญหาเชิงระบบในด้านสาธารณสุขที่พบบ่อยทั่วโลก ส่วนใหญ่การรักษาผู้ป่วยสูงวัยนั้นมักจำแนกไปเฉพาะโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องไปตามนัดหมายต่างๆ ถี่ๆ ซ้ำๆ จนสับสน ยุ่งยาก เปลืองเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งแพทย์ยังมีเวลาให้แก่ผู้ป่วยค่อนข้างจำกัด จึงมุ่งเน้นรักษาเฉพาะส่วนเท่านั้น ส่งผลให้การวางเป้าหมายของการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงวัยแต่ละรายนั้นทำได้ยากลำบาก และอาจลดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยสูงวัยลงได้ เพราะจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล แทนที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขและอบอุ่นที่บ้าน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Ramathibodi Elderly Care and Hospice หรือ ศูนย์ ECH ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น มุ่งเน้นพัฒนาสร้างต้นแบบและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Patient-Centered Care) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก่ผู้ป่วยสูงวัยไทย โดยทีมแพทย์จะร่วมกันดูแล วางเป้าหมายและแผนของการรักษาให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยสูงวัยแต่ละรายไป

ศูนย์ ECH นั้นจะให้การบริการสุขภาพแบบครบวงจรทั้งในระบบผู้ป่วยนอก (OPD), ผู้ป่วยใน (IPD), และศูนย์กิจกรรมและดูแลผู้ป่วยสูงวัยเฉพาะช่วงกลางวันแบบเช้าไป-เย็นกลับ (Day Care Center) มุ่งเน้นการวางแผนการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยสูงวัยไทยแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรคสมองเสื่อม โภชนบำบัด และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย เป็นต้น ซึ่งการให้บริการของศูนย์ ECH นี้จะครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงวัยทั้งในด้านกายและใจ เริ่มตั้งแต่การสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและภาวะพึ่งพา การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า จนถึงการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและการจากลาอย่างสงบสุข
นอกจากการให้บริการด้านสุขภาพแล้ว ศูนย์ ECH นั้นยังมีพันธกิจหลักอีก 2 ด้าน ได้แก่
1) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Development) ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เพื่อนำผลงานศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนั้นๆ ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2) ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม (Education and Training Center) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัย การดูแลแบบประคับประคองและระยะท้ายแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป มุ่งหวังเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงวัยไทยแบบองค์รวมให้ทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยะประเทศต่อไป

ข้อมูลโดย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

#ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย #รามาธิบดี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี updated their information in their About sec...
25/05/2022
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี updated their information in their About section.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี updated their information in their About section.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Goals Of Care , Advance Care Planning และ Co...
12/05/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Goals Of Care , Advance Care Planning และ Conflict management
ในหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณญาติผู้ป่วยทุกท่าน ที่นำยาและอุปกร...
29/04/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณญาติผู้ป่วยทุกท่าน ที่นำยาและอุปกรณ์ต่างๆ มาบริจาคให้กับทางศูนย์ฯ ทั้งนี้ เนื่องจากยาเกินความต้องการของคนไข้ของเรา ทางศูนย์ฯ จึงขอส่งมอบยาบางส่วนให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อใช้ประโยชน์กับคนไข้ต่อไป

เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ 😇
22/03/2022

เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ 😇

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองขอขอบคุณ คุณสมหมาย โกษลาเกษมและครอบครัวที่มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนการดูแลแบบ...
28/02/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอขอบคุณ คุณสมหมาย โกษลาเกษมและครอบครัว
ที่มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนการดูแลแบบประคับประคองค่ะ

ท่านเคยลองคิดวางแผนล่วงหน้าหรือไม่?หากต้องป่วยหนักหรืออยู่ในระยะท้าย...ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพท...
01/02/2022

ท่านเคยลองคิดวางแผนล่วงหน้าหรือไม่?
หากต้องป่วยหนักหรืออยู่ในระยะท้าย...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดให้บริการ คลินิกการวางแผนดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning)
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป และให้บริการในวันราชการ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการจะต้องมีเลขโรงพยาบาล
เพื่อขอนัดเข้าคลินิกฯ ได้ที่เบอร์ 02-2012569 ค่ะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริพร...
01/12/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริพร เสมสาร
ที่ได้รับรางวัลประเภท Team Good Practice Award
เรื่อง "Palliative Care ไม้ผลัดสุดท้าย... สู่เส้นชัยที่งดงาม"
ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 (ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน 2021)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ค่ะ

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 เปิดจองแล...
20/07/2021

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 เปิดจองแล้ว!

พร้อมเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าจอง (เพิ่มเติม) ที่พักอาศัยในโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้ที่ http://senior-complex.treasury.go.th/home.php?pagename=home

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเปิดรับจอง โทร. 0-2298-5364 และ 0-2142-2259 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

ขออภัยมา ณ ที่นี้ 🙏🏻
16/04/2021

ขออภัยมา ณ ที่นี้ 🙏🏻

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ...
01/04/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "เคมีบำบัดในผู้ป่วยระยะประคับประคอง ไปต่อ...หรือพอแค่นี้"
ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านเท่านั้น


31/03/2021
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมห...
31/03/2021

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดการบรรยาย
*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถฟังการบรรยายผ่านทาง LIVE สด page นี้ได้ครับ

24/03/2021

ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากผู้รับบริการ😇
สวัสดีค่ะคุณอินคุณเน หลังจากบททดสอบยิ่งใหญ่ในชีวิตผ่านไปแล้ว
ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติ มีเวลาได้ทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้น
อยากมาขอบคุณคุณพยาบาลทั้งสองท่านอีกครั้งอย่างเป็นทางการ
ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวเรานะคะ

ตั้งแต่ป๊าเริ่มรับการรักษาดูแลแบบประคับประคอง
ได้รู้จักคำว่า"พินัยกรรมชีวิต"
การเตรียมตัวของผู้ป่วย รวมทั้งผู้ดูแลได้ทำความเข้าใจความหมายของ
"การดูแลแบบประคับประคอง" ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆค่ะ
เพราะคนไข้ได้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะช่วงเวลาสุดท้ายซึ่งยากต่อการตัดสินใจ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยิ่งในผู้ป่วยมะเร็ง
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือ ไม่มีสอนในโรงเรียน
และไม่ใช่ทุกคนที่จะมีประสบการณ์ด้านนี้
การมีคุณพยาบาลทั้งสองท่าน ที่มีความรู้ด้านนี้คอยให้คำแนะนำปรึกษา
จึงเรียกได้ว่าเป็นกำลังอันสำคัญ
เพราะในขณะที่ผู้ป่วยมีการดำเนินของโรคอย่างรวดเร็ว
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ
จึงส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล
ระหว่างนั้น คุณพยาบาลทั้งสองท่านคอยช่วยประเมินสถานการณ์
คอยประสานงานกับคุณหมอและพยาบาล
รวมทั้ง ประสาน กับร.พ ต้นสังกัดของผู้ป่วยให้เข้ามาช่วยดูแล
เรื่องนี้รู้สึกประทับใจมากจริงๆค่ะ
ต้องยอมรับว่า ร.พ ต่างจังหวัดยังขาดองค์ความรู้ด้านนี้
แต่เมื่อได้รับเรื่องมา ทางหมอและพยาบาลหน้างานก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
ซึ่งต้องขอบคุณคุณเนและคุณอิน ทีมศูนย์ความเป็นเลิศฯ มากๆ
ที่ช่วยเหลือทุกทางอย่างเต็มความสามารถค่ะ

ช่วงสุดท้ายก่อนผู้ป่วยจะจากไป
นับเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุด เพราะผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน
หรือแทบจะรายชั่วโมง คุณพยาบาลทั้งสองท่านคอยให้คำแนะนำ
ตอบคำถามผ่านไลน์แม้จะดึกดื่น
ซึ่งอยากบอกว่าช่วยเหลือผู้ดูแลได้มากจริงๆค่ะ
ลดความกลัว ลดความประหม่าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วยประเมินสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยเตรียมพร้อมรับมือ
เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นอาจไม่สวยงามเท่าไหร่
แต่อย่างน้อยผู้ดูแลได้เข้าใจและปฏิบัติได้ดี
ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด และจากไปอย่างสวยงาม

อยากบอกว่ารู้สึกโชคดี ที่ป๊าได้เลือกรักษาแบบประคับประคองกับทางร.พ รามาธิบดี
และได้มารู้จักศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดยมีคุณเนและคุณอิน เป็นผู้ดูแลในครั้งนี้
ขอขอบคุณคุณพยาบาลทั้งสองท่านที่คอยดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเสมอมา
ทั้งด้านสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจ เรื่องราวดีๆ แบบนี้
จะขออนุญาตนำไปแบ่งปัน เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ต่อไปนะคะ
ส่วนตัวเห็นแล้วว่ามีประโยชน์มากๆ

สุดท้ายนี้ ขอให้คุณพยาบาลทั้งสองท่าน มีควาสุข
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ขอให้ข้อความนี้ เป็นเหมือน"กำลังใจ"
ให้คุณพยาบาลและทีมงานทุกท่าน ได้สร้างงานและกำลังใจดีๆ
เพื่อส่งต่อไปให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ที่อาจกำลังเผชิญเรื่องราวเช่นเดียวกัน อยู่ ณ ขณะนี้
ถึงมันจะยากแค่ไหนแต่ขอเพียงทำให้เต็มที่แล้ว
เราจะไม่เสียใจเมื่อมองย้อนกลับมา
ในทางตรงกันข้าม กลับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อคนที่เรารักในช่วงเวลาสุดท้ายอย่างสุดความสามารถ

ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆในชีวิตที่ได้เรียนรู้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ 🙏
ครอบครัวจันมานะสกุล ❤

17/03/2021
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากา...
17/03/2021

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดการบรรยาย
*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถฟังการบรรยายผ่านทาง LIVE สด page นี้ได้ครับ

อาการสูญเสีย/ความเศร้าโศก และวิธีการรับมือกับความเศร้า
10/03/2021

อาการสูญเสีย/ความเศร้าโศก และวิธีการรับมือกับความเศร้า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ...
09/03/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ"
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านเท่านั้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ...
11/02/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านเท่านั้น


มาร่วมงานกันนะคะ 🙂
08/02/2021

มาร่วมงานกันนะคะ 🙂

#ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
11/01/2021

#ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

รอยยิ้ม.......ก่อนการจากไปเหตุการณ์ผ่านมาเกือบปี เมื่อฉันรู้สึกท้อกับภาระงานในบางวัน ทำให้ฉันนึกถึง “รอยยิ้ม” ที่เพิ่มพล...
25/12/2020

รอยยิ้ม.......ก่อนการจากไป

เหตุการณ์ผ่านมาเกือบปี เมื่อฉันรู้สึกท้อกับภาระงานในบางวัน
ทำให้ฉันนึกถึง “รอยยิ้ม” ที่เพิ่มพลังให้ฉันในวันนั้นได้ดี

วันนั้นตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นวันจัดเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวผู้ป่วยรายหนึ่ง
เป็นงานเลี้ยงที่ทุกคนอาจประหลาดใจ
เพราะวัตถุประสงค์การจัด
ไม่เหมือนงานสังสรรค์ทั่วไป กล่าวคือ
เป็นการจัดเลี้ยงเพื่ออำลาบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ของชายวัย 79 ปี
ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม
และมีเวลาเหลืออยู่บนโลกกลมๆ ใบนี้ นับเป็นจำนวนวัน

ภาพที่ฉันเห็นทาง VDO Call คือ คุณลุง นอนหลับตาบนที่นอนเล็กๆ
ท่าทางอ่อนแรง เมื่อเสียงของฉันพูดทักทาย
คุณลุงลืมตามายิ้มให้ฉันที่ปลายสาย เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันต้องยิ้มตาม
และรู้สึกหายเหนื่อยจากงานที่ทำมาทั้งวัน

หนึ่งวันก่อนนั้น คุณลุงโทรศัพท์หาฉัน 3 ครั้ง
พูดคุยเรื่องทั่วไป ทำให้ฉันสงสัยว่ามีเหตุอะไร
จนครั้งที่ 3 ลุงจึงบอก ถึงความปรารถนาของท่าน ในครั้งสุดท้าย.....
สิ่งที่ลุงอยากทำมากที่สุด คือ .....

"การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กับญาติๆ ในครอบครัว ก่อนการลาจาก"

ท่านบอกว่า อยากเห็นใบหน้าและรอยยิ้ม ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน
บรรยากาศที่อบอุ่นที่มีความสุขของทุกคน

แต่ลุงบอกว่าบุตรชายไม่เห็นด้วย กับการร้องคาราโอเกะในงาน
ฉันจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกับลูกชาย ให้คิดไตร่ตรอง
และปรึกษาคนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน ถึงความเป็นไปได้
ในการทำตามคำขอของพ่อในครั้งนี้

และให้แนวคิดกับบุตรชายคุณลุงว่า มีคนไข้ระยะท้ายไม่กี่คน
ที่มีลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เข้าใจและให้การตอบสนองความต้องการของคนไข้ คุณลุงเป็นคนไข้ที่โชคดีคนหนึ่ง ที่จะได้ล่ำลาครอบครัว
ในแบบที่ต้องการ ได้พูดคุยถึงวันเก่า ๆ ด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข
กับญาติพี่น้อง หลังจากนั้น บุตรชายได้โทรกลับมา
แจ้งว่าจะจัดงานตามความประสงค์ของคุณลุง

บุตรชายได้ส่งภาพงานสังสรรค์ของคุณลุงมาให้ดูทาง line
จึงได้เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของทุกคน
โดยเฉพาะรอยยิ้มของคุณลุงที่แจ่มใสเป็นพิเศษ
ขัดกับสภาพร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแรง
คุณลุงแต่งกายด้วยเสื้อสีแดงสดใส
ส่งให้รอยยิ้มบนใบหน้าคุณลุงแจ่มใสมากขึ้น

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2563
คุณลุงได้จากโลกนี้ไปตลอดกาล
มีเพียง “รอยยิ้ม” และความทรงจำที่ดี ที่จะอยู่กับครอบครัว
และฉันในฐานะพยาบาลประคับประคองตลอดไป

พว.สุภาณี คงชุม
พยาบาลประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ รูปภาพได้รับการอนุญาตจากครอบครัวของผู้ป่วยแล้ว

คำสั่งเสียก่อนตายที่น่าคิด
25/12/2020

คำสั่งเสียก่อนตายที่น่าคิด

=คำสั่งเสียก่อนตาย=
มะเร็งคร่าชีวิต นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว. และปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุคคลสำคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย และคนเบื้องหลังการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
.
แต่ที่น่าสนใจและเป็นไอเดียที่ดี คือ "คำสั่งเสียเกี่ยวกับการจัดงานศพ" ที่คุณหมอได้สั่งไว้ก่อนตายว่า...
.
“แม้แต่ในวันตาย ผมจะเอาศพส่งไปบริจาคที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นบ้านเก่าของผม เพราะผมเคยเรียน เคยนอนอยู่ที่นั่น ศพของผมจะได้ใช้ประโยชน์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์น้อย เพราะโดนตัดไตไปแล้ว และร่างกายส่วนอื่น ๆ ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ก็ไม่เป็นไร ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง
.
เสร็จแล้วไม่ต้องไปทำพิธีศพ ไม่ว่าสวด หรือเผา หลังจากเอาร่างกายไปมอบให้ศิริราชแล้ว ญาติ พี่น้อง เพื่อน จะเอาแค่รูป กลับมาที่วัดปริวาส พระราม 3 เอารูปไปวางเอาไว้ แล้วสวดหนึ่งคืน สวดรูป ไม่ได้สวดศพ ให้สมมุติว่ารูปคือศพ โดยสวดเพียง 1 คืนที่วัด จากนั้นวันรุ่งขึ้นให้ทำบุญ เลี้ยงพระ เสร็จแล้วก็เอารูปที่สวดไปเผา ไม่ต้องเผาในเตา ให้แกะกรอบรูปออกมาแล้วเผารูปริมแม่น้ำ ปล่อยให้ขี้เถ้าลอยไปกับน้ำ แล้วญาติพี่น้องทุกคนก็กลับ จบสิ้น”
.
“ผมเป็นห่วงมาก คือ การทำบุญ ทุกหนทุกแห่งเวลาทำบุญ ก็จะเอาพวงหรีดไป ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่อยากให้เอาพวงหรีดไปให้เป็นมลภาวะ ท่านไม่ต้องเอาอะไรไปเลย ให้ไปตัวเปล่า ๆ ไปทำบุญร่วมกัน พวงหรีด ดอกไม้ไม่ต้องเอา เอาแค่ใจไป ถ้าท่านอยากจะทำบุญให้ผม สามารถทำบุญที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องทำให้กับเจ้าภาพ เจ้าภาพจะไม่รับเงิน แต่ขอให้ท่านเอาเงินใส่ซอง หรือเอาเงินส่งเข้าบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ นั่นคือท่านได้ทำบุญร่วมกันแล้ว นี่คือสิ่งที่จะขอร้อง ผมขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ช่วยกันทำบุญในครั้งนี้ ขอขอบคุณอย่างสูงครับ”

ขอชื่นชมความคิดและอนุโมทนาบุญกับคุณหมอค่ะ

Cr เฟซบุ๊ก The Active

13/12/2020
13/12/2020
Photos from ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี's post
09/12/2020

Photos from ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี's post

มักจะเกิดคำถามนี้จากครอบครัวผู้ป่วยอยู่เสมอๆ หากเราเป็นตัวผู้ป่วยเอง หรือเป็นครอบครัวของผู้ป่วยท่านคิดว่าควรตัดสินใจอย่า...
26/11/2020
คุณหมอบอกว่าแม่จะอยู่ได้อีกไม่นาน เราควรบอกเรื่องนี้กับแม่ดีมั้ยคะ

มักจะเกิดคำถามนี้จากครอบครัวผู้ป่วยอยู่เสมอๆ
หากเราเป็นตัวผู้ป่วยเอง หรือเป็นครอบครัวของผู้ป่วย
ท่านคิดว่าควรตัดสินใจอย่างไรดี
บอก? หรือ ไม่บอก?

Cr. https://pantip.com/topic/40343514

เมื่อวาน น้าพาแม่ไป MRI มา เพราะแม่ปวดหลังมาสองเดือนกว่า ผลออกมาให้หมอ จากตอนแรกที่เข้าใจกันว่าแม่เป็นกระด...

ประกาศ
24/11/2020

ประกาศ

ประกาศ เนื่องจากจะมีสถานการณ์การชุมนุมในบริเวณสถานที่ใกล้เคียงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จองสิทธิที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -​ 30 พฤศจิกายน 2563ลงทะเบียนได้ที่ 👇👉http://senior-complex.treasury.go...
09/11/2020

จองสิทธิที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -​ 30 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนได้ที่ 👇
👉http://senior-complex.treasury.go.th/home.php👈

อย่าลืม ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนจองนะคะ

จองสิทธิพร้อมกัน ‼️ วันนี้ 8.30 น. เป็นต้นไป‼️ 🎉🎉🎉🎉
ลงทะเบียนได้ที่ 👇
👉http://senior-complex.treasury.go.th/home.php👈
‼️อย่าลืมศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนจองนะคะ ‼️

จองสิทธิที่พักฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -​ 30 พฤศจิกายน 2563ศึกษารายละเอียดก่อนจองได้ที่โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ค่ะ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน 02 142 2276 หรือ 02 142 2283

“รามาฯ-ธนารักษ์ โครงการที่เป็นมากกว่าที่พักอาศัย เน้นการสร้างสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณค่า”

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ”รามาฯ-ธนารักษ์” โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมธนารักษ์ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว...😊

โครงการออกแบบโดย หลัก Universal design โดย สถาปนิกชุมนุมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และจองได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์และ walk-in

#รามาฯ-ธนารักษ์

ขอแสดงความยินดีกับพว.นิตยา  ปรีชายุทธพยาบาลการดูแลแบบประคับประคองเด็กงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน  นิ...
30/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ

พว.นิตยา ปรีชายุทธ
พยาบาลการดูแลแบบประคับประคองเด็ก
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน นิตยสารวาไรตี้สุขภาพ
คอลัม ธรรมะคิดดี : เรื่อง พลังใจ

https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/sites/default/files/public/issue/pdf/full/AtRama38.pdf

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพร เสมสารที่เป็น 1 ใน 8 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1 ค่ะ ...
20/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพร เสมสาร
ที่เป็น 1 ใน 8 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1 ค่ะ 🎉🎉

APN ศิริพร เสมสาร
(Advanced Practice Nurse)

1 ใน 8 ของผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1"
จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ับบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซ้บซ้อน

🔸เชี่ยวชาญด้านการดูกลุ่มผู้ป่วย Palliative care
🔸ประสานและบูรณาการทีมร่วมในการทำงานแบบสหสาขา ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสร้างกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในองค์กร
🔸วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดในองค์กร วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติที่ได้มาตรฐานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิ...
08/10/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง

เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล
“งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563” โดยมี
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติยศ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ที่อยู่

270 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622012569

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดู:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มจำนวนมากขึ้นที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลของคณะฯ ผลการรักษาพยาบาลแม้จะได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ตาม แต่ท้ายสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรคจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายในระยะสุดท้าย ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและจริยธรรมทางการแพทย์ ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลช่วยเหลือแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนางานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ดังนั้นจึงเกิด “ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล” แห่งนี้ขึ้น

ต่อมาเมื่อปี 2562 ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#สาธุ..อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ( Palliative care )คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ให้คำแนะนำในการดูแลคุณแม่ อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผ่านวิกฤติชีวิตในครั้งนี้ คุณแม่จากไปอย่างสงบ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานเกินความคาดหวัง มีการทำTelemed นอกเวลาราชการ ระหว่างที่ได้รับการดูแล เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบคำถามผ่านไลน์จากญาติผู้ป่วย อย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะ พว ศิริพร เสมสาร ที่เป็นผู้ดูแลคุณแม่โดยตรง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ทางครอบครัวได้นำเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ของดจัดกิจกรรมอบรมประชาชน ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้เข้าอบรมค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกมาใน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล
ขอบคุณศูนย์และคุณครูต้นที่บรรเลงดนตรีบำบัดให้คุณยายฟังค่ะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิร Ramathibodi Emergency Medicine Department ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพย งานกิจการนักศึกษารามาธิบดี Ramathibodi Sport center AgTech Connext สถาบันประสาทวิทยา Neurological Institute of Th กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา กรมธนารักษ์ : The Treasury Department MU-OU:CRC กรมวิทยาศาสตร์บริการ NIA : National Innovation Agency, Thailand NICU SDMC RAMA โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ