ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก

ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก วิสัยทัศน์ :
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ

พันธกิจ :
1.พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
2.ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยม : i-DOA
i = intelligence (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ)
D = Development (การพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยาน บุคลากรระบบ และการบริหารจัดการองค์กร)
O = Operation (ปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล)
A = Accountability (ความรับผิดชอบในงาน)

เปิดเหมือนปกติ

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2564นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดี...
18/01/2022

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2564

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2564 แก่นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งกระทรวงคมนาคม เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เน้นการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค้นหาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมท่าอากาศยานยึดถือเป็นต้นแบบต่อไป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

📣ช่องทางการติดต่อท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน📣📢ผู้โดยสารหรือผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นม...
12/01/2022

📣ช่องทางการติดต่อท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน📣

📢ผู้โดยสารหรือผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเดินทางเข้าจังหวัด ข้อมูลเที่ยวบิน ติดต่อภายในส่วนราการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ทางที่อยู่ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้เลยค่ะ📢

✈กรมท่าอากาศยานยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ✈

🙂🙂

📣ช่องทางการติดต่อท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน📣

📢ผู้โดยสารหรือผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเดินทางเข้าจังหวัด ข้อมูลเที่ยวบิน ติดต่อภายในส่วนราการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ทางที่อยู่ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้เลยค่ะ📢

✈กรมท่าอากาศยานยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ✈

🙂🙂

กรมท่าอากาศยานร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร...
06/01/2022

กรมท่าอากาศยานร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ) นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 แก่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยธรรม พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

ลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ...
01/01/2022

ลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โดยมีนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ณ พระบรมมหาราชวัง

สวัสดีปีใหม่ 2565 จากกรมท่าอากาศยาน
01/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 จากกรมท่าอากาศยาน

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ...
28/12/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 2/2565 นางกรรชรัชฏ์ โอทกานนท์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ นางสาวสุวิดา สินธุประภา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

นายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครั...
24/12/2021

นายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ)ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ประธานการประชุมหารือตรวจรับงานโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบ...
21/12/2021

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ประธานการประชุมหารือตรวจรับงานโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง โดยมีนายประพันธ์ุ บรรจบผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอโดย บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุยเดชมหราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...
20/12/2021

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุยเดชมหราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธ.ค.2564 กระทรวงคมนาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ”รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวคล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เพื่อถวายพระราชกุศลโดยจัดทำถุงของขวัญ”ส่งกำลังใจจากคมนาคม”มอบให้ชุมชนและครัวเรือนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการกระทรวงคมนาคม จำนวน 300 ชุด โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ)ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปล...
17/12/2021

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ)ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมี พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดเงานในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้อ...
13/12/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาความปลอ...
13/12/2021

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยสนามบิน โดยมีนายทัตพงศ์พรหม ยุธิชฐิระ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้นปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานสนามบินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทย.ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference),(zoom)ทย.เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

วันที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็นวันชาติ ...
05/12/2021

วันที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ร...
03/12/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และแบบ(zoom) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม พร้...
03/12/2021

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) แด่พระสงฆ์จากวัดในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 50 รูป เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายส...
02/12/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายจรุณ...
29/11/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม เป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conferenceเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ (ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีบวงสรวงพระภูมิ สักการะพระตรีมูรติ สักการะพระพุทธรูป ชั้น 7 สักการะพระ...
26/11/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีบวงสรวงพระภูมิ สักการะพระตรีมูรติ สักการะพระพุทธรูป ชั้น 7 สักการะพระบรมรูป ร5 ชั้น 10 พิธีสงฆ์ 9 รูป บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น พร้อมคณะผู้บริหารส่วนกลาง เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานและบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ ในโอกาส”วันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 88 ปี” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้(25 พฤศจิกายน 2564) นายประพันธ...
25/11/2021

กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้(25 พฤศจิกายน 2564) นายประพันธ์ุ บรรจบผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนายเอกวัฒน์ สกุลวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ...
11/11/2021

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 1/2565 นายอภิชาติ รัตนราศรี ผู้แทนสำนักงบประมาณ นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคมประจําปี 2564         นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว...
05/11/2021

กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคมประจําปี 2564
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2564 ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในการนี้ นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรมกรมท่าอากาศยาน ได้เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ถนนทรงวาดติดต่อกับถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดสำเพ็ง ตามชื่อถนนหน้าวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดปทุมคงคา" ปัจจุบันมีพระภิกษุ 59 รูป สามเณร 1 รูป มีสถานศึกษาอยู่ในความดูแลของวัด 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรีนปทุมคงคา (ระดับมัธยมศึกษา) โดยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอาราม มอบเงินบำรุงสถานศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนปทุมคงคา (ระดับประถม) และโรงเรียนปทุมคงคา (ระดับมัธยม) ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,945,180.87 บาท

ท่าอากาศยานกระบี่ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิ...
05/11/2021

ท่าอากาศยานกระบี่ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา และนายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าอากายานกระบี่ โดยมีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ หัวหน้าทุกกลุ่มงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ ,บริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ,บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารฯ , บริษัทกลุ่มที่ปรึกษางานก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน นำโดย บริษัท วีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด , บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ร่วมต้อนรับและสรุปรายงานความก้าวหน้าของงาน พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานกระบี่และตรวจการเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานระนอง วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ....
05/11/2021

ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับ อธิบดีกรมท่าอากาศยานและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานระนอง

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมกับนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา และนายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานระนอง โดยมีนางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง หัวหน้ากลุ่มงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โดยได้มีการหารือถึงแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนองและการเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง

กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ ( 23 ตุลาคม 2564 )...
26/10/2021

กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2564 ) นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ) พร้อมนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...
13/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธาน พร้อมนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดี (ด้านเศรษฐกิจ) และผู้บริหารกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ กรมท่าอากาศยาน
***********
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขนุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
13 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน     นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข...
13/09/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน

ด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชนและการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม

กรมท่าอากาศยาน มีข้าราชการได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
2.นายบัญญัติ เย็นสถิต พนักงานธุรการ กลุ่มสนับสนุน 3 สังกัดท่าอากาศยานอุดรธานี

สำหรับส่วนกลาง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการดีเด่น ณ กรมท่าอากาศยาน และในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้นายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี
*****
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
13 กันยายน 2564

ที่อยู่

71 กรมท่าอากาศยาน ซอย งามดูพลี ถนนพระรามที่4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok
10120

เส้นทางถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี (หน้าซอยงามดูพลี) รถเมล์ สาย 74 47 109 115 13 14 ปอ.507 ปอ.50 ปอ.22 ปอพ.117-1 เส้นทางซอยสวนพลู รถเมล์ สาย 67 62 ปอ.22

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022870320

เว็บไซต์

http://www.airports.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2564 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2564 แก่นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งกระทรวงคมนาคม เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เน้นการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค้นหาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมท่าอากาศยานยึดถือเป็นต้นแบบต่อไป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน
📣ช่องทางการติดต่อท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน📣 📢ผู้โดยสารหรือผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเดินทางเข้าจังหวัด ข้อมูลเที่ยวบิน ติดต่อภายในส่วนราการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ทางที่อยู่ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้เลยค่ะ📢 ✈กรมท่าอากาศยานยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ✈ 🙂🙂
กรมท่าอากาศยานร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ) นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 แก่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยธรรม พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ กระทรวงคมนาคม
ลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โดยมีนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ณ พระบรมมหาราชวัง
สวัสดีปีใหม่ 2565 จากกรมท่าอากาศยาน
นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 2/2565 นางกรรชรัชฏ์ โอทกานนท์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ นางสาวสุวิดา สินธุประภา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน
นายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ)ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ประธานการประชุมหารือตรวจรับงานโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง โดยมีนายประพันธ์ุ บรรจบผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอโดย บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุยเดชมหราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธ.ค.2564 กระทรวงคมนาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ”รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวคล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เพื่อถวายพระราชกุศลโดยจัดทำถุงของขวัญ”ส่งกำลังใจจากคมนาคม”มอบให้ชุมชนและครัวเรือนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการกระทรวงคมนาคม จำนวน 300 ชุด โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ)ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมี พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดเงานในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.
นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยสนามบิน โดยมีนายทัตพงศ์พรหม ยุธิชฐิระ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้นปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานสนามบินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทย.ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference),(zoom)ทย.เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน