ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางค

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางค ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบฎีกา,ด้านการเงินและงบประมาณ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังมอบกระเช้าดอกไม้แสดงคว...
31/08/2021

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล เนื่องในโอกาศรับตำแต่งรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก...
23/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง เรื่องการมอบหมายง...
28/05/2021

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง เรื่องการมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายของผู้บริหารเขตบางคอแหลม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่านการคลังนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง ทำกิจกรรมเคาร...
28/05/2021

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่านการคลังนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายของกรังเทพมหานครเพื่อสร้างจิตสำนึกและสมาธิ ณ บริเวณลานชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตบางคอแหลม

นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ นาขวาเนื่อง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
18/05/2021

นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ นาขวาเนื่อง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ นาขวาเนื่อง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

16/05/2021

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในฝ่ายการคลัง
1. อยู่บ้าน ไม่ออกไปเดินห้าง ตลาด พื้นที่เสี่ยง
2. หมั่นล้างมือรักษาความสะอาด และ่ใช้เจลแอลกอฮอล์
3. แสกน QR code เช็คอินและเช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ไปในสถานที่ต่างๆ
4. รณรงค์ ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค ให้ข้อมูลให้ความรู้ เพื่อไม่ให้เกิดความกลัวในการฉีดวัคซีน
5. กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบในการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ /แอลกอฮอล์ ณ จุดให้บริการ พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน
- ประตูเข้า/ออก ด้านหน้า
- โต๊ะรับเช็ค
- ประตูเข้า/ ออก ด้านข้างครัว
- ตู้เย็น
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- แฟกซ์
- เวลาในการทำความสะอาด 3 รอบ 9.00 , 12.00-1300 , 15.00 น.
- ผู้รับผิดชอบ 3 กลุ่มงาน
6. Work from home เพื่อลดการพบปะซื่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า-19"
7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในฝ่ายและในสำนักงานเขต
8. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
9. เวลารับประทานอาหารอย่าใช้ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกัน
10. งดงานสังสรรค์ ทุกชนิด เพื่อลดการเจอกันจากคนต่างพื้นที่
11 ซื้ออาหารกลับบ้านทาน ไม่นั่งทานอาหารที่ร้าน

#กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มข้...
12/05/2021

#กระทรวงการคลัง
ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มข้อความเป็น วรรคหก ของข้อ 27

)))))))ประกาศกรุงเทพมหานคร(((((((เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน...
25/04/2021

)))))))ประกาศกรุงเทพมหานคร(((((((
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000.- บาท และไม่สามารถโต้แย้งได้

)))))))ประกาศกรุงเทพมหานคร(((((((
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000.- บาท และไม่สามารถโต้แย้งได้

))))ข่าวประชาสัมพันธ์((((ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ด้านการเงิน...
22/04/2021

))))ข่าวประชาสัมพันธ์((((
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อความสะดวก สบายของประชาชน

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวศิวพร ยศตรา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบดอกไม้ต้อนรับนางสาวศิริวรรณ ส...
20/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวศิวพร ยศตรา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบดอกไม้ต้อนรับนางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวศิวพร ยศตรา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบดอกไม้ต้อนรับนางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

วันที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังมอบกระเช...
19/04/2021

วันที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังมอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับนางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาศมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม พร้อมทั้งเข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ทั้ง 2 ท่าน และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อความเป็นสิริมงคล

#ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉับที่ 24) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 25...
17/04/2021

#ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉับที่ 24) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

13/04/2021
นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังทำกิจกรรมสรงน้ำพระประจำฝ่ายการคลัง เ...
08/04/2021

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังทำกิจกรรมสรงน้ำพระประจำฝ่ายการคลัง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่

07/04/2021
การสัมภาษณ์ประชาชนผู้มาใช้บริการ "แจ้งรายการเช็คสั่งจ่ายผ่าน Line Official Account" ของฝ่ายการคลัง

บทสัมภาษณ์ประชาชนผู้มาใช้บริการ "แจ้งรายการเช็คสั่งจ่ายผ่าน Line Official Account" ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม ตามโครงการการให้บริการประชาชนแบบ Smart.

บทสัมภาษณ์ผอ.วิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ออกอากาศในรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชน ช่อง 5 ซึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ Smart Se...
02/04/2021
เขตบางคอแหลม นำร่อง Smart Service อำนวยความสะดวกประชาชน

บทสัมภาษณ์ผอ.วิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ออกอากาศในรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชน ช่อง 5 ซึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ Smart Service สำนักงานเขตบางคอแหลม (สร้างนวัตกรรมการให้บริการครบทั้ง 10 ฝ่าย)โดยนำวิธีการบริหารจัดการพื้นที่(Space) และเวลา(Time) มาประยุกต์ร่วมกับระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยเป็นนวัตกรรมการให้บริการแบบใหม่ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน #Now #movingforward #SmartService​​ #เขตบางคอแหลม
ส่วนท่านใดที่สนใจโครงการ Smart Service ของทางสำนักเขตสามารถคลิกลิ้งค์เพื่ออ่านรายละเอียดและรับบริการได้ตามลิ้งนี้เลยครับ http://www.bangkok.go.th/bangkholaem/page/main/4396/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Smart-Service?fbclid=IwAR0H-ehrt-OTIoMAAJMPbFNtpOa95KYtQSDX0kzsZjyYyJgQaq4CwZEsT1g

สัมภาษณ์พิเศษ นาย วิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมออกอากาศในรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชน ช่อง ...

นางสาวประภัสสร ภูมิสภาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมเรื่องการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ...
31/03/2021

นางสาวประภัสสร ภูมิสภาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมเรื่องการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่เจ้าหน้าที่ของทุกฝ่ายในสำนักงานเขตบางคอแหลม

ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน...
19/03/2021
Web_book_พิธีทางศาสนาผู้สูงอายุ_compressed.pdf

ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังร...
12/03/2021

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร จากฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.40 น. นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยนางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รัก...
12/03/2021

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.40 น. นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยนางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ให้ประชุมติดตามงบประมาณของทุกฝ่าย เพื่อเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้ทันภายในไตรมาส 2

วีดีโอแนะนำการใช้บริการแจ้งรายการเช็คสั่งจ่าย ผ่าน Line ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม
09/03/2021
วีดีโอแนะนำการใช้บริการแจ้งรายการเช็คสั่งจ่าย ผ่าน Line ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

วีดีโอแนะนำการใช้บริการแจ้งรายการเช็คสั่งจ่าย ผ่าน Line ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

โครงการ Smart team ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมการจัดทำเอกสารต้นแบบงบป...
04/03/2021

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง ประชุมการจัดทำเอกสารต้นแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารพร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ ณ ห้องฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

ฝ่ายการคลัง ส่งความสุขมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานเขตบางคอแหลม
28/12/2020

ฝ่ายการคลัง ส่งความสุขมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานเขตบางคอแหลม

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการฯ หัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้าราชการและลูกจ้างเข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์...
25/12/2020

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการฯ หัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้าราชการและลูกจ้างเข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และขอพรเนื่องในวันปีใหม่

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการฯ หัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้าราชการเข้ามอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านผู้ช่วยสุดใจ คงทนและท่านผู้ช่...
24/12/2020

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการฯ หัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้าราชการเข้ามอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านผู้ช่วยสุดใจ คงทนและท่านผู้ช่วยกัลยา ลิขิตสารวิทย์ และขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2564 ฝ่ายการคลัง บางคอแหลม
24/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564 ฝ่ายการคลัง บางคอแหลม

21/12/2020
วีดีโอแนะนำวิธีใช้งานการแจ้งเตือนวันครบกำหนดเงืนค้ำประกัน ของเขตบางคอแหลม Line

วีดีโอแนะนำวิธีใช้งานการแจ้งเตือนวันครบกำหนดเงืนค้ำประกัน ของเขตบางคอแหลม Line ตามโครงการการให้บริการประชาชนแบบ Smart ของสำนักงานเขตบางคอแหลม

07/12/2020
วีดีโอแนะนำวิธีใช้งานการแจ้งเช็คสั่งจ่าย ผ่าน Line Official Account ของฝ่ายการคลัง บางคอแหลม (อันที่ 2)

วีดีโอแนะนำวิธีใช้งานการแจ้งเช็คสั่งจ่าย ผ่าน Line Official Account ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม ตามโครงการการให้บริการประชาชนแบบ Smart ของสำนักงานเขตบางคอแหลม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้ารา...
04/12/2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำข้าราชการลูกจ้างฝ่ายการคลัง ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

29/09/2020

วีดีโอแนะนำวิธีใช้งานการแจ้งเช็คสั่งจ่าย ผ่าน Line Official Account ของฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม ตามโครงการการให้บริการประชาชนแบบ Smart ของสำนักงานเขตบางคอแหลม

#ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 #ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี2563 จากเดิมภายใน...
28/08/2020

#ประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
#ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี2563
จากเดิมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง มอบกระเช้าผล...
30/07/2020

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับนางสาวผาสุข ชาญชัยเชาว์วิวัฒ เนื่องในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ และในเวลา 15.30 น. เข้ามอบช่อดอกไม้แด่นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

อีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลวันเช็คออกแก่ห้าง/ร้าน/บุคคล/ฝ่ายต่างของสำนักงานเขตบางคอแหลม #LineOffici...
08/07/2020

อีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลวันเช็คออกแก่ห้าง/ร้าน/บุคคล/ฝ่ายต่างของสำนักงานเขตบางคอแหลม #LineOfficial #ฝ่ายการคลังเขตบางคอแหลม https://lin.ee/9SEse88

08/07/2020
LINE Add Friend

ฝ่ายการคลังบางคอแหลม มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!

เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย แตะลิงก์ด้านล่างเลย

https://lin.ee/9SEse88

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

ที่อยู่

193 ถนนพระรามที่3 ซอย7 แขวง/เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02 291 0283

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด