Department of Water Resources

Department of Water Resources กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Department of Water Resources กรมทรัพยากรน้ำมุ่งเน้นการบริหาร อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ได้เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให...
15/02/2013

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ได้เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี โดยได้มอบหมายให้ นางสวนัส ภูมูลนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ โรงเรียนบ้านจำปาโมงวิทยาคาร หมู่ ๓ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ได้เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี โดยได้มอบหมายให้ นางสวนัส ภูมูลนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ โรงเรียนบ้านจำปาโมงวิทยาคาร หมู่ ๓ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

สทภ.๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพัน...
15/02/2013

สทภ.๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมทรัพยากรน้ำ  สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลฯตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประ...
15/02/2013

กรมทรัพยากรน้ำ สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลฯตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
http://www.dwr.go.th/contents/files/article/article_th-14022013-091434-75867.pdf

โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายใหม่)
15/02/2013

โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายใหม่)

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ได้จัดโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายใหม่) จำนวน ๒ โครงการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นองค์กรบริหารการใช้น้ำ และควบคุมการใช้น้ำให้เกิดการใช้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีใช้ตลอดปี ดังนี้ ๑) พื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผือรี หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดรัตนเนตรตาราม (วัดโนนแดง) หมู่ ๑ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ๒.) พื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสีเสียด หมู่ 2 บ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คนหน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

มาเป็น "นักวิจัยทรัพยากรน้ำชุมชนกันเถอะ"http://www.dwr.go.th/contents/files/article/article_th-31012012-112202-503943.pd...
15/02/2013

มาเป็น "นักวิจัยทรัพยากรน้ำชุมชนกันเถอะ"
http://www.dwr.go.th/contents/files/article/article_th-31012012-112202-503943.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมทรัพยากรน้ำ :กรมทรัพยากรน้ำ ได้ปรับปรุงบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี ๒๕๕๕  ตามที่กรมบัญชีกล...
15/02/2013

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมทรัพยากรน้ำ :
กรมทรัพยากรน้ำ ได้ปรับปรุงบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี ๒๕๕๕ ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอแนะ http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-14947.html

ประกาศจาก กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.10 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง ...
15/02/2013

ประกาศจาก กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.10 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา http://www.dwr.go.th/procurement/10/procurement-2-3-15320.html

สรุปข่าวประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556อ่านต่อได้ที่ : http://www.dwr.go.th/contents/files/news/news_th-14022013-142654-8...
15/02/2013

สรุปข่าวประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
อ่านต่อได้ที่ :http://www.dwr.go.th/contents/files/news/news_th-14022013-142654-846771.pdf

Department of Water Resources's cover photo
15/02/2013

Department of Water Resources's cover photo

ที่อยู่

180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

0 2271 6000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Water Resourcesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด