สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่กรมพัฒนาที่ดิน อาคารแรก ปีกขวา ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการกรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี พ.ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีผลเป็นการตั้งกระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดย รวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ ใน กระทรวงใหม่นี้ด้วย โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจํานวน 5 กอง คือ สํานักงา นเลขานุการกรม กองจําแนกดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการสนามสํารวจที่ดิน พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคนแรก รายนามคณะผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน 1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์ พ.ศ. 2506 – 2519 2. นายสกูล รัตตานนท์ พ.ศ. 2519 – 2526 3. นายจรัล สงวนพงษ์ พ.ศ. 2526 – 2537 4. นายอุทัย สมโสภณ พ.ศ. 2537 – 2538 5. นางมัทนี โอมะคุปต์ พ.ศ. 2538 – 2544 6. นายประสาท ริมชลา พ.ศ. 2544 – 2546 7. นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2546 – 2546 8. นายพงศ์ปิยะ ปิยสิรานนท์ พ.ศ. 2546 – 2546 9. นางศิริอร จินดาลัทธ พ.ศ. 2546 – 2547 10. นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2547 – 2549 11. นายประเสริฐ เทพนรประไพ พ.ศ. 2549 - 2551 12. นางตุลญา จงสกุล พ.ศ.2551- 2553 13. น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ พ.ศ.2553-2554 14. น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ พ.ย.2554 - ธ.ค.2554 15. นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์ ธ.ค.2554 - ต.ค.2558 16. นางสาวภัทรภรณ์ โสเจยยะ ม.ค.2559 - ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

เลขานุการกรม เข้าอวยพร ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ กรม...
04/01/2021

เลขานุการกรม เข้าอวยพร ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน พาข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าพบ ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าอวยพรและขอรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25640104_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาที่ดิน
01/01/2021

กรมพัฒนาที่ดิน

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
Happy New Year 2021

กรมพัฒนาที่ดิน
31/12/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

ส.ธ. พระราชทานพร “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔”
ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทยทุกท่าน
“สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔” ดังนี้
--------------------------------------
“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากมาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี
ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง
สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔”
--------------------------------------

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน's cover photo
31/12/2020

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน's cover photo

เลขานุการกรม ร่วมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เข้าอวยพร คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564ว...
30/12/2020

เลขานุการกรม ร่วมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เข้าอวยพร คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันที่ 29-30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เข้าพบ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการอวยพรและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ทุกท่าน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631230_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ธนากร นาเชียงใต้วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักว...
15/12/2020

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ธนากร นาเชียงใต้

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธนากร นาเชียงใต้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631215_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาที่ดิน
07/12/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
-------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน
05/12/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

🇹🇭 วันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธนวาคม ๒๕๖๓
------------------
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกี...
03/12/2020

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิทรรศการพิเศษ การอบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมต่างๆ โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ กรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631203_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

03/12/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

World Soil Day 2020.
4 – 8 December 2020.
@Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA).
Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, Thailand.
Keep soil alive, protect soil biodiversity.

Features of the day include activities related to
the sustainable management of soil resources.

We hope you can make it to
this celebratory event to share and learn
in The World Soil Day - 5 th December Celebration.
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity
http://worldsoilday.ldd.go.th

Land Development Department of Thailand (LDD).
Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC).
In collaboration with all departments.

https://youtu.be/8HsV333m6O4

03/12/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
@CESRA ปากช่อง โคราช
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity
http://worldsoilday.ldd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Land Development Department
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

https://youtu.be/xhV235l7OwI

30/11/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

มาพบกัน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
@CESRA ปากช่อง โคราช
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
http://worldsoilday.ldd.go.th
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Land Development Department
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

https://youtu.be/Pv5iREovr4k

เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน”วันเสาร์ที่...
28/11/2020

เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน”

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทองค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อทบทวนลักษณะที่สำคัญขององค์การและวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ อันเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งรักษาทรัพยากรดินที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญทางการเกษตรของประเทศได้อย่างมั่นคง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631128_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน”

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทองค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อทบทวนลักษณะที่สำคัญขององค์การและวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ อันเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งรักษาทรัพยากรดินที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญทางการเกษตรของประเทศได้อย่างมั่นคง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631128_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมหารือแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม...
24/11/2020

ร่วมหารือแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นประธานฯ เพื่อเป้าหมายของผลผลิตเพื่อสนับสนุน จัดทำ พรบ.พัฒนาที่ดิน จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล และยังสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบตามยุทธศาสตร์ (แปลงใหญ่ / Agri-Map / เขตพัฒนาที่ดิน)

โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักที่ขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการดังนี้
1. ร่วมกำหนดเป้าหมายในระดับผลผลผลิตให้ชัดเจน (ไร่ ลุ่มน้ำ ชนิดของพืช จังหวัด)
2. หน่วยงานปรับแผนกิจกรรมทร่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายมติที่ประชุมเห็นชอบ
3. จัดส่งคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มายังกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ภายในวันที่30 พ.ย.63

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631124_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมหารือแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นประธานฯ เพื่อเป้าหมายของผลผลิตเพื่อสนับสนุน จัดทำ พรบ.พัฒนาที่ดิน จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล และยังสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบตามยุทธศาสตร์ (แปลงใหญ่ / Agri-Map / เขตพัฒนาที่ดิน)

โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักที่ขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการดังนี้
1. ร่วมกำหนดเป้าหมายในระดับผลผลผลิตให้ชัดเจน (ไร่ ลุ่มน้ำ ชนิดของพืช จังหวัด)
2. หน่วยงานปรับแผนกิจกรรมทร่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายมติที่ประชุมเห็นชอบ
3. จัดส่งคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มายังกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ภายในวันที่30 พ.ย.63

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631124_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

24/11/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

เชิญร่วมงานวันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ประเสริฐ เทพนรประไพวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กองวิ...
12/11/2020

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ประเสริฐ เทพนรประไพ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ เทพนรประไพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631112_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ประเสริฐ เทพนรประไพ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ เทพนรประไพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25631112_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาที่ดิน
11/11/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

วันดินโลก@ปากช่อง ที่ที่คุณไม่ควรพลาด! เดือนธันวาคม หนาวนี้ที่โคราช

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่าน มาพบกัน ที่ งานวันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง โคราช ที่คุณไม่ควรพลาด! ชวนกัน รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์บนผืนปฐพี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

• เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกบนความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
• อุโมงค์ดิน ผิวสัมผัสของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
• นิเวศวิทยา ดิน น้ำ ป่า และสัตว์อาศัย
• บ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียง สู้ภัยโควิด-19
• ร่วมเล่านิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน
• ทุ่งปอเทือง ชูดอกเหลือง หยั่งรากตรึงปุ๋ย
• ชิล แอนด์ แชะ ซุ้มไม้เลื้อย ทุ่งเลี้ยงสัตว์ พืชแนวขั้นบันได

จะลุยเดี่ยวชิลชิล หรือจูงมือเป็นคู่ กอดคอมาเป็นหมู่ หรืออบอุ่นสนุกกันดูแบบครอบครัว มาเที่ยวคูลคูลกันที่นี่สิ!!!

📍 พิกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
https://g.co/kgs/u9NjTx

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) โทร. 044-756-962, 044-756-963
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515

หรือ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน : https://facebook.com/ldd.go.th
พบกัน วันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง โคราช
วันดินโลก@ปากช่อง ที่ที่คุณไม่ควรพลาด! เดือนธันวาคม หนาวนี้ที่โคราช

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631205_01

กรมพัฒนาที่ดิน
08/11/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

ชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง

เชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง กับกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ที่ไม่ควรพลาด!

ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายๆท่านคงกำลังมองหากิจกรรมสนุกๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และที่สำคัญไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก เพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสมาชิกในองค์กร

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ในปีนี้เราจัดในหัวข้อ 🌏“Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”🌱 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เข้าร่วม รับชม และถ่ายภาพได้ตลอดทั้งงาน เช่น

• นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ : Soil biodiversity
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณรัชกาลที่ ๙ กับงานพัฒนาที่ดิน
• การทำอาหารท้องถิ่นจากผลผลิตที่ผลิตจากดินที่มีคุณภาพ
• DIY สร้างอาชีพเสริมรายได้
• ชิม ช้อป เกษตร 4 ภาค

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินเทรล หรือนั่งรถพ่วงเที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ไปตามเส้นทางจุดศึกษาดูงาน (Check in) ถึง 6 จุดด้วยกัน ในพื้นที่กว่า 500 ไร่แห่งนี้
- จุดที่ 1 บริเวณแท็งค์น้ำ ที่สื่อความเป็นมาของวันดินโลก และ ศูนย์ CESRA ศึกษาภาพรวมศูนย์ในแต่ละทิศของพื้นที่
- จุดที่ 2 สวนสืบสานศาสตร์พระราชา 6 ศูนย์
- จุดที่ 3 แปลงศึกษาพืชปรับรุงดิน (ปอเทือง) และพืชหมุนเวียน (พืชไร่)
- จุดที่ 4 เกษตรทฤษฎีใหม่ เศษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา (เดิม)
- จุดที่ 5 แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก 28 สายพันธุ์
- จุดที่ 6 ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

"ปากช่อง" เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพสู่ประตูอีสาน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวให้เช็คอิน มีธรรมชาติสวย ๆ มีร้านค้าและร้านอาหารอร่อย ๆ เป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันมีรีสอร์ต และโรงแรมไว้รองรับผู้มาเยือนหลายแห่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ศูนย์ฯ เพราะเป็นทางผ่านขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ การขับรถเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพมหานครไปยังปากช่อง เพื่อสัมผัสความสนุกสนานที่รออยู่นั้น จึงเป็นความคุ้มค่าที่หาไม่ได้อย่างแน่นอน

📍 พิกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
https://g.co/kgs/u9NjTx

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน
เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-8515
หรือ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน : https://facebook.com/ldd.go.th

ที่อยู่

2003/61 สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจ
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,129,177,185,503,543,206,528 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สํานักงานเลขานุการกรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี พ.ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีผลเป็นการตั้งกระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดย รวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ ใน กระทรวงใหม่นี้ด้วย โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจํานวน 5 กอง คือ สํานักงา นเลขานุการกรม กองจําแนกดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการสนามสํารวจที่ดิน พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคนแรก

รายนามคณะผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์ พ.ศ. 2506 – 2519

2. นายสกูล รัตตานนท์ พ.ศ. 2519 – 2526

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด