สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่กรมพัฒนาที่ดิน อาคารแรก ปีกขวา ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการกรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี พ.ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีผลเป็นการตั้งกระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดย รวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ ใน กระทรวงใหม่นี้ด้วย โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจํานวน 5 กอง คือ สํานักงา นเลขานุการกรม กองจําแนกดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการสนามสํารวจที่ดิน พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคนแรก

รายนามคณะผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน
1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์ พ.ศ. 2506 – 2519
2. นายสกูล รัตตานนท์ พ.ศ. 2519 – 2526
3. นายจรัล สงวนพงษ์ พ.ศ. 2526 – 2537
4. นายอุทัย สมโสภณ พ.ศ. 2537 – 2538
5. นางมัทนี โอมะคุปต์ พ.ศ. 2538 – 2544
6. นายประสาท ริมชลา พ.ศ. 2544 – 2546
7. นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2546 – 2546
8. นายพงศ์ปิยะ ปิยสิรานนท์ พ.ศ. 2546 – 2546
9. นางศิริอร จินดาลัทธ พ.ศ. 2546 – 2547
10. นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2547 – 2549
11. นายประเสริฐ เทพนรประไพ พ.ศ. 2549 - 2551
12. นางตุลญา จงสกุล พ.ศ.2551- 2553
13. น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ พ.ศ.2553-2554
14. น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ พ.ย.2554 - ธ.ค.2554
15. นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์ ธ.ค.2554 - ต.ค.2558
16. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ม.ค.2559 - 2560
17. นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว พ.ศ. 2561 - 2561
18. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos
09/06/2021

Timeline Photos

🇹🇭 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
๙ มิถุนายน
วันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ระลึกอานันทมหิดล
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
**********************

Timeline Photos
03/06/2021

Timeline Photos

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
**********************

Timeline Photos
03/06/2021

Timeline Photos

🇹🇭 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
---------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
#กรมพัฒนาที่ดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
--------------------------
ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์
www.royaloffice.th
ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
www.ldd.go.th

ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

01/06/2021

🇹🇭 ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์
www.royaloffice.th
ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
www.ldd.go.th

ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

30/05/2021

🇹🇭 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓๐ พฤษภาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
วันมหาประชาธิปก
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
**********************

ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10...
28/05/2021

ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญกรมพัฒนาที่ดิน การจัดทำข้อมูล รวมถึงการกำหนดขั้นตอนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยประสานร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และพิจารณาช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการสำคัญกรมพัฒนาที่ดินให้กับเกษตร โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=256405284_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสียภายในกรมพัฒนาที่ดินวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒ...
24/05/2021

ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสียภายในกรมพัฒนาที่ดิน

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสียภายในกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25640524_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปีวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯนายฆนนาท ภู่ก...
23/05/2021

ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี โดยมีการไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย และอนุสาวรีย์ ดร. บรรเจิด พลางกูร เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (Center of Excellence on Land Development)
http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25640523_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

19/05/2021

🎉วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี
23 พฤษภาคม 2564
มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม
ใช้กรอบรูป ร่วมแสดงความยินดี
....แล้วเราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน

19/05/2021

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี
การสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
http://webapp.ldd.go.th/congratulations/index.aspx

⚖📗✍️คำสั่งทางปกครอง คืออะไร?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.---------------------------------#กลุ่มนิติการ#สำนักงานเลขา...
17/05/2021

⚖📗✍️คำสั่งทางปกครอง คืออะไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️คำสั่งทางปกครอง คืออะไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️แนวปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาปฏิบัติอย่างไร?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.-------------------------...
14/05/2021

⚖📗✍️แนวปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา
ปฏิบัติอย่างไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️แนวปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา
ปฏิบัติอย่างไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม...
13/05/2021

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1214 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินและสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

การประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตามแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ให้แออัด เป็นการรักษาระยะห่าง (Social distancing) การติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารงบประมาณ ในเชิงการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในขั้นกรรมาธิการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน Work from home และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2564 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ Zoning by Agri-map ปีเริ่มต้น-ปี 2563 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2564

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25640513_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

⚖📗✍️สัญญาทางแพ่ง VS สัญญาทางปกครองพิจารณาอย่างไร?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.---------------------------------#กลุ่...
13/05/2021

⚖📗✍️สัญญาทางแพ่ง VS สัญญาทางปกครอง
พิจารณาอย่างไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️สัญญาทางแพ่ง VS สัญญาทางปกครอง
พิจารณาอย่างไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) VS ละเมิด (ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่)ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง...
12/05/2021

⚖📗✍️ละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) VS ละเมิด (ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่)
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) VS ละเมิด (ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่)
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11/05/2021
11/05/2021

🎉วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี
23 พฤษภาคม 2564
ใช้กรอบรูป ร่วมยินดี
ร่วมเป็นครอบครัวชาว พด. รักษ์ดิน
เราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน

11/05/2021

🎉วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี
23 พฤษภาคม 2564
ใช้กรอบรูป ร่วมยินดี
ร่วมเป็นครอบครัวชาว พด. รักษ์ดิน
เราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน

11/05/2021

🎉วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี
23 พฤษภาคม 2564
ใช้กรอบรูป ร่วมยินดี
ร่วมเป็นครอบครัวชาว พด. รักษ์ดิน
เราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน

11/05/2021

วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี
ใช้กรอบรูป ร่วมยินดี
ร่วมเป็นครอบครัวชาว พด. รักษ์ดิน
เราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน

11/05/2021

วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี
ใช้กรอบรูป ร่วมยินดี ร่วมเป็นครอบครัวชาว พด. รักษ์ดิน
เราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน

⚖📗✍️การกระทำใดเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง ซึ่งกระทำมิได้?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.------------------------------...
11/05/2021

⚖📗✍️การกระทำใดเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง ซึ่งกระทำมิได้?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️การกระทำใดเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง ซึ่งกระทำมิได้?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ประมาท-ประมาทเลินเล่อ-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่างกันอย่างไร?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.-------------------...
07/05/2021

⚖📗✍️ประมาท-ประมาทเลินเล่อ-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่างกันอย่างไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ประมาท-ประมาทเลินเล่อ-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่างกันอย่างไร?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมีอะไรบ้างนะ?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.---------------------------------#กลุ่มนิติการ...
06/05/2021

⚖📗✍️สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
มีอะไรบ้างนะ?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
มีอะไรบ้างนะ?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?มาทำความเข้าใจกันทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.---------------------------------...
03/05/2021

⚖📗✍️ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?
มาทำความเข้าใจกัน
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?
มาทำความเข้าใจกัน
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️7 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562ทำถูก - กฎหมาย...
30/04/2021

⚖📗✍️7 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️7 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Timeline Photos
29/04/2021

Timeline Photos

🇹🇭ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน
--------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
********************

กรมปศุสัตว์ ให้ความอนุเคราะห์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) กรมพัฒนาที่ดินวันที่ 28 เมษาย...
28/04/2021

กรมปศุสัตว์ ให้ความอนุเคราะห์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายบัญฑิต จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ผู้แทนเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าไวรัสและเชื้อโรคทั่วบริเวณ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHT (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai Cha Na ใช้แอปไทยชนะ) พร้อมจัดรูปแบบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work From Home) และจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง การออกนอกพื้นที่ตั้งสำนักงานและออกนอกพื้นที่จังหวัด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีมาตรการเข้มในการป้องกัน การระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ แม้ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายลงบ้างก็ตาม ซึ่งไม่เคยการ์ดตก แต่ยิ่งเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในการระบาดของโรค ระลอกที่ 3 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25640428_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

⚖📗✍️นิติกรรม คืออะไรนะ?อยากรู้ไหม มาดูตรงนี้ตรงนี้ 👇ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.---------------------------------#ก...
27/04/2021

⚖📗✍️นิติกรรม คืออะไรนะ?
อยากรู้ไหม มาดูตรงนี้ตรงนี้ 👇
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️นิติกรรม คืออะไรนะ?
อยากรู้ไหม มาดูตรงนี้ตรงนี้ 👇
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

23/04/2021

🚑🤝9 ทำ 9 ห่างไกล โควิด-19
ร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างความปลอดภัย(Covid-19)อุ่นใจแน่นอน
#กรมพัฒนาที่ดิน
#สำนัก #กอง #สพข. #สพด. #ศูนย์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#หน่วยงานทุกภาคส่วน
#ประชาชน

⚖📗✍️ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.--------------...
23/04/2021

⚖📗✍️ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Timeline Photos
20/04/2021

Timeline Photos

สร้างความปลอดภัย(Covid-19)อุ่นใจแน่นอน
พด. ร่วมด้วยช่วยกัน
ยึดหลัก D-M-H-T-T-A
#กรมพัฒนาที่ดิน
#สำนัก #กอง #สพข. #สพด. #ศูนย์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มา - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

⚖📗✍️สาระสำคัญ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543มีอะไรบ้างนะ?ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.-----------------------...
20/04/2021

⚖📗✍️สาระสำคัญ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
มีอะไรบ้างนะ?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️สาระสำคัญ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
มีอะไรบ้างนะ?
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่

2003/61 สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจ
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,129,177,185,503,543,206,528 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สํานักงานเลขานุการกรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี พ.ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีผลเป็นการตั้งกระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดย รวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ ใน กระทรวงใหม่นี้ด้วย โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจํานวน 5 กอง คือ สํานักงา นเลขานุการกรม กองจําแนกดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการสนามสํารวจที่ดิน พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคนแรก

รายนามคณะผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์ พ.ศ. 2506 – 2519

2. นายสกูล รัตตานนท์ พ.ศ. 2519 – 2526

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด