สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่กรมพัฒนาที่ดิน อาคารแรก ปีกขวา ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการกรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี พ.ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีผลเป็นการตั้งกระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดย รวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ ใน กระทรวงใหม่นี้ด้วย โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจํานวน 5 กอง คือ สํานักงา นเลขานุการกรม กองจําแนกดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการสนามสํารวจที่ดิน พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคนแรก

รายนามคณะผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน
1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์ พ.ศ. 2506 – 2519
2. นายสกูล รัตตานนท์ พ.ศ. 2519 – 2526
3. นายจรัล สงวนพงษ์ พ.ศ. 2526 – 2537
4. นายอุทัย สมโสภณ พ.ศ. 2537 – 2538
5. นางมัทนี โอมะคุปต์ พ.ศ. 2538 – 2544
6. นายประสาท ริมชลา พ.ศ. 2544 – 2546
7. นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2546 – 2546
8. นายพงศ์ปิยะ ปิยสิรานนท์ พ.ศ. 2546 – 2546
9. นางศิริอร จินดาลัทธ พ.ศ. 2546 – 2547
10. นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2547 – 2549
11. นายประเสริฐ เทพนรประไพ พ.ศ. 2549 - 2551
12. นางตุลญา จงสกุล พ.ศ.2551- 2553
13. น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ พ.ศ.2553-2554
14. น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ พ.ย.2554 - ธ.ค.2554
15. นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์ ธ.ค.2554 - ต.ค.2558
16. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ม.ค.2559 - 2560
17. นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว พ.ศ. 2561 - 2561
18. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

26/11/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม​วิชาการ​วันดินโลก​ ปี​ 2564

วันที่​ 3 ธันวาคม​ 2564 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุม​ถ่ายทอดสดผ่านเพจ วันดินโลก​ https://www.facebook.com/WorldSoilDayThailand
Link​ : https://shorturl.at/sABHM

หารือมาตรการคัดกรอง COVID-19 งานวันดินโลก 2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.45 น. ระหว่างหน่วยงานสังกัด...
25/11/2021

หารือมาตรการคัดกรอง COVID-19 งานวันดินโลก 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.45 น. ระหว่างหน่วยงานสังกัด กรมพัฒนาที่ดิน

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ และมาตรการควบคุมและดำเนินการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานต้องตรวจคัดกรองด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเดินทางไปยัง จ.ร้อยเอ็ด และจะตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับเสด็จฯ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสันแอนด์สัน (Johnson and Johnson) มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงานวันดินโลก 2564

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641125_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

25/11/2021

🇹🇭น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๕ พฤศจิกายน
วันคล้ายวันสวรรคต
วันวชิราวุธ
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

21/11/2021

📢📢 พด. ขอเชิญติดตามชมงานแถลงข่าว "วันดินโลก 2564"

📍 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 13.30 น.

🔴 ทาง Facebook Live กรมพัฒนาที่ดิน

ลนก. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าววันดินโลก 2564วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำ...
19/11/2021

ลนก. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าววันดินโลก 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแถลงข่าววันดินโลก 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมฯ ได้หารือรายละเอียดเกี่ยวกับจัดงานแถลงข่าวฯ การต้อนรับผู้มาร่วมงาน ความพร้อมด้านสถานที่จัดงาน อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย รวมทั้งการซักซ้อมความเข้าในลำดับขั้นตอน พิธีการ และการเตรียมทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีนี้การจัดงานแถลงข่าววันดินโลกปี 2564 จะจัดในรูปแบบ On Site และออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom และถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทุกประการ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641119_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.09 น. ณ วัดชนาธิป...
13/11/2021

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.09 น. ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,348,778 บาท มอบเงินบำรุงสถานศึกษาแก่โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641113_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

พด. เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30...
12/11/2021

พด. เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมหารือการจัดเตรียมงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641112_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภาคภูมิ (วันดินโลก 5 ธันวา
10/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภาคภูมิ (วันดินโลก 5 ธันวา

กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภาคภูมิ (วันดินโลก 5 ธันวา

กรมพัฒนาที่ดิน - 50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภาคภูมิ (วันดินโลก 5 ธันวาคม)EngSubความสำเร็จใน....

Timeline Photos
09/11/2021

Timeline Photos

⛰🌏 ขอเชิญร่วมงาน #วันดินโลก ปี 2564
ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Halt soil salinization, boost soil productivity
“พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” 🍀🌳

We invite you to join us celebrate the World Soil Day 2021 event, which is held under the topic of ‘Halt soil salinization, boost soil productivity’ between 2nd – 5th of December 2021 at the Roi Et Land Development Station, Roi Et Province.

#วันดินโลก #worldsoilday
#กรมพัฒนาที่ดิน #ทุ่งกุลาร้องไห้

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
30/10/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

30/10/2021

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ กรมพัฒนาที่ดิน
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เวลา 13.09 น.

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม
“พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน”
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีพุทธศักราช 2564
ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เวลา 13.09 น.

#กรมพัฒนาที่ดิน #สำนัก #กอง #ศูนย์ #สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด #สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สลก. สานสัมพันธ์ชาว พด. แจกข้าวเกรียบปลาวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเ...
26/10/2021

สลก. สานสัมพันธ์ชาว พด. แจกข้าวเกรียบปลา

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว พด. แจกข้าวเกรียบปลา ให้กับบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธาน นำทีมผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ร่วมให้บริการ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (Center of Excellent on Land Development) ชั้น 1

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าที่ผู้ให้บริการทอดและบรรจุข้าวเกรียบใส่ถุง ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือ และอุปกรณ์ที่สัมผัส สวมถุงมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด ณ จุดบริการ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641026_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

23/10/2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันปิยมหาราช
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

Timeline Photos
21/10/2021

Timeline Photos

🇹🇭 น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๑ ตุลาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

Timeline Photos
20/10/2021

Timeline Photos

🇹🇭 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
๒๐ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
วันสยามปฐมบรมราชินีนาถ
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

Timeline Photos
14/10/2021

Timeline Photos

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ พด.🌱

กรมพัฒนาที่ดิน ขอแนะนำ AI Chatbot คุยกับน้องดินดี ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการให้บริการสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ สื่อความรู้ บทความวิชาการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน สามารถเข้าไปเพิ่มน้องดินดีเป็นเพื่อนของคุณ ใน Application Line ด้วย ID : @dindee ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th หรือ Call center 1760

#คุยกับน้องดินดี กันนะ #กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมประชุมคณะทํางานฯ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2564วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ กรมพัฒน...
14/10/2021

ร่วมประชุมคณะทํางานฯ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะทํางานฝ่ายอํานวยการและพิธีการ การดําเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือข้อปฏิบัติกำหนดการ และมอบหมายหน้าที่ เพื่อให้พิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641014_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 3/2564วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุ...
13/10/2021

เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 3/2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมข้าราชการสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 3/2564 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือถึงเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนวันดินโลก ปีงบประมาณ 2564 รวมทั้ง การพิจารณางบประมาณดำเนินการ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดงานวันดินโลก พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมสำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity” “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641013_02

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องพิพ...
13/10/2021

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

สำหรับการประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในครั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641013_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

Timeline Photos
13/10/2021

Timeline Photos

🇹🇭 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ครั้ง 1/2564วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขานุ...
11/10/2021

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ครั้ง 1/2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ

นายฆนนาฑ ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ครั้ง 1/2564 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการจัดงานและงบประมาณสำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาวิธีการจัดงานและแผนการจัดกิจกรรม การกำหนดร่างขอบเขตของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 และ (ร่าง) แผนการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีคุณภาพ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641011_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

⚖📗✍️สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.---------------------------------#กลุ...
10/10/2021

⚖📗✍️สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ประเภทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคดีปกครอง ได้ VS ไม่ได้ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.------------------------------...
09/10/2021

⚖📗✍️ประเภทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคดีปกครอง ได้ VS ไม่ได้
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️ประเภทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคดีปกครอง ได้ VS ไม่ได้
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สลก. ประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ปี 2564 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกร...
08/10/2021

สลก. ประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ปี 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ปี 2564 สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลกปี 2564 สลก. เพื่อให้การจัดงานวันดินโลกปี 2564 ในส่วนที่สำนักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้มีการหารือ เพื่อพิจารณารูปแบบ แผนงาน งบประมาณ กิจกรรมวันดินโลกปี 2564 ในส่วนที่สำนักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641008_01

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

08/10/2021

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๘ ตุลาคม
--------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

⚖📗✍️สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่ายกับ สลก.-------------------...
08/10/2021

⚖📗✍️สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

⚖📗✍️สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
ทำถูก - กฎหมาย - ง๊ายง่าย
กับ สลก.
---------------------------------
#กลุ่มนิติการ
#สำนักงานเลขานุการกรม
#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 2/2564วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเ...
07/10/2021

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมข้าราชการสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลกที่ 1/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลกปี 2564 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนวันดินโลก ปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 การส่งผลงานเข้าประกวด King BhumibolWorld Soil Day Award ปี 2564 การจัดทำหนังสือวันดินโลก วีดิทัศน์ 50 ปี แห่งการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่องทางต่างๆ

โดยการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด โดยกำหนดรูปแบบการจัดงานแบบ On Site และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงวิธีการจัดงานและแผนการจัดกิจกรรม รวมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนกิจกรรมวันดินโลกเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดงานวันดินโลก ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity” “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ของงานจัดงานวันดินโลกในปี 2564 นี้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีคุณภาพ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641007_02

รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่

2003/61 สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจ
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,129,177,185,503,543,206,528 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://ofs101.ldd.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สํานักงานเลขานุการกรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน จากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี พ.ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีผลเป็นการตั้งกระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดย รวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ ใน กระทรวงใหม่นี้ด้วย โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจํานวน 5 กอง คือ สํานักงา นเลขานุการกรม กองจําแนกดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการสนามสํารวจที่ดิน พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางดินและปุ๋ย กรมกสิกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นคนแรก

รายนามคณะผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์ พ.ศ. 2506 – 2519

2. นายสกูล รัตตานนท์ พ.ศ. 2519 – 2526

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หารือมาตรการคัดกรอง COVID-19 งานวันดินโลก 2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.45 น. ระหว่างหน่วยงานสังกัด กรมพัฒนาที่ดิน นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ และมาตรการควบคุมและดำเนินการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานต้องตรวจคัดกรองด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเดินทางไปยัง จ.ร้อยเอ็ด และจะตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับเสด็จฯ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสันแอนด์สัน (Johnson and Johnson) มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงานวันดินโลก 2564 http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641125_01 รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม
ลนก. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าววันดินโลก 2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแถลงข่าววันดินโลก 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมฯ ได้หารือรายละเอียดเกี่ยวกับจัดงานแถลงข่าวฯ การต้อนรับผู้มาร่วมงาน ความพร้อมด้านสถานที่จัดงาน อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย รวมทั้งการซักซ้อมความเข้าในลำดับขั้นตอน พิธีการ และการเตรียมทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีนี้การจัดงานแถลงข่าววันดินโลกปี 2564 จะจัดในรูปแบบ On Site และออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom และถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทุกประการ http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641119_01 รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.09 น. ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,348,778 บาท มอบเงินบำรุงสถานศึกษาแก่โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641113_01 รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม
พด. เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมหารือการจัดเตรียมงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641112_01 รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
สลก. สานสัมพันธ์ชาว พด. แจกข้าวเกรียบปลา วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว พด. แจกข้าวเกรียบปลา ให้กับบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธาน นำทีมผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ร่วมให้บริการ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (Center of Excellent on Land Development) ชั้น 1 ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าที่ผู้ให้บริการทอดและบรรจุข้าวเกรียบใส่ถุง ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือ และอุปกรณ์ที่สัมผัส สวมถุงมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด ณ จุดบริการ http://ofs101.ldd.go.th/LDDOFS/ofsphotosnews/photos.asp?photosid=25641026_01 รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม