กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel/Fax 025791862, 025794120
e-mail: [email protected] Youtube Page กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ https://www.youtube.com/channel/UC741rPc6PnE_T9RdXTDXhGg
(49)

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวดีๆ!!! อบรมฟรี ใครสนใจ ลงชื่อไว้ใต้โพสต์...
04/06/2021

ข่าวดีๆ!!! อบรมฟรี ใครสนใจ ลงชื่อไว้ใต้โพสต์...

กรมประมง...ออกประกาศ  “ขยายเวลา”  การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง ฉบับล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาว...
31/05/2021

กรมประมง...ออกประกาศ “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง ฉบับล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 โดยให้ขยายเวลาหรืออายุทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมง และระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุ หรือสิ้นอายุออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

25/05/2021

เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
เรื่อง "How To! สร้างอาชีพจากการจัดตู้พรรณไม้น้ำ"

อาชีพการจัดตู้พรรณไม้น้ำในปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ? ทำอย่างไรถึงจะมีอาชีพเป็นนักจัดตู้พรรณไม้น้ำ?

มาร่วมรับฟัง รับชมจากคุณอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คไลฟ์ เข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายเป็นภาษาไทย

🗓ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.45 น.

📌ติดตามเลยที่เพจ Fishkeeping, Aquatic & Aquarium World

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล [email protected]

#FAAW #Fishkeeping #Aquatic #Aquarium #FishkeepingAquaticAndAquariumWorld #สัตว์น้ำ #สัตว์น้ำสวยงาม #พรรณไม้น้ำ #งานแสดงสินค้า #อีเว้นท์ #เอ็กซิบิชั่น #event #exhibition #IMPACT #งานปลาเมืองทอง

19/05/2021

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 นี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากและต่อเนื่องในทุกวัน กรมประมง ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคเอกชน มีมติเลื่อนการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีกำหนดการจัดงานในเบื้องต้นในช่วงปลายปี 2564 นี้ ถ้าหากทราบเวลาอย่างแน่ชัด กลุ่มฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”  การหมดอายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประ...
25/04/2021

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
​นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังมีความรุนแรง เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิม ส่งผลให้ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งทางรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้เน้นย้ำให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ภายใต้การขยายเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทยออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการมาตามลำดับแล้ว เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การงดเว้นการกำหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือ การยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย เป็นต้น
​จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กรมประมง จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ออกประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงฯ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 16 เรื่อง
​2. ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุตามข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุ
3. เมื่อพ้นระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ขอหนังสือรับรองต่างๆ ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุภายใน 30 วัน
​โดยมีเรื่องที่ขยายเวลาหรืออายุ ตามประกาศกรมประมงในครั้งนี้ จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
​1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
​2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ
​3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
​4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และ ประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
​5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
​6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC
​7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
​8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)
​9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
​10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
​11. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
​12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
​13. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
​14. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน
​15. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ
​16. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย
​ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

22/04/2021

JJ Betta Farm พร้อมที่จะมาเผยเคล็ดลับ การส่งออกปลากัดสวยงามจากประเทศไทยได้ปีละกว่าล้านตัว เขาทำได้อย่างไร เริ่มจากอะไร สามารถตามไปรับชมรับฟังกันได้ในวันที่ 24 เมษายน 64 ช่วงเวลา 13.00 - 13.45 น. ได้ทางเพจของเราค่ะ

🐟สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม สามารถมาพบกับเราได้ที่ Fishkeeping, Aquatic & Aquarium World 2021 งานแสดงสัตว์น้ำสวยงาม พรรณไม้นำ และเทคโนโลยี 2564 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2564 ณ ฮอลล์ 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

☎สนใจออกบูธติดต่อ:
คุณกวินทรา ด่านรวมทรัพย์ (บ๊วย)
โทร: 02-833-6395
อีเมล: [email protected]

#FAAW #Fishkeeping #Aquatic #Aquarium #FishkeepingAquaticAndAquariumWorld #สัตว์น้ำ #สัตว์น้ำสวยงาม #พรรณไม้น้ำ #งานแสดงสินค้า #อีเว้นท์ #เอ็กซิบิชั่น #event #exhibition #IMPACT #งานปลาเมืองทอง

ขอเลื่อน!!!  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะผู้จัดจึงพิจารณาแล้วควร ”เลื่อน” กา...
15/04/2021

ขอเลื่อน!!! ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะผู้จัดจึงพิจารณาแล้วควร ”เลื่อน” การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ หลักสูตร การเสวนาผู้ผลิตพบผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ตามเดิมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่อาจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้จัด และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลอีกด้วย
ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ทางคณะผู้จัดจะประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมใหม่อีกครั้ง
ปล. ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเจอกันอีกครั้ง #COVID19 #กรมประมง

ขอเลื่อน!!! ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะผู้จัดจึงพิจารณาแล้วควร ”เลื่อน” การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ หลักสูตร การเสวนาผู้ผลิตพบผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ตามเดิมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่อาจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้จัด และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลอีกด้วย
ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ทางคณะผู้จัดจะประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมใหม่อีกครั้ง
ปล. ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเจอกันอีกครั้ง #COVID19 #กรมประมง

วันที่ 8 เมษายน 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิง...
08/04/2021

วันที่ 8 เมษายน 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอานนท์ อาคารโฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมง โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรผู้บรรยายในการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ทางคณะผู้จัดขอขอบคุณทีมนักจัดตู้ไม้น้ำที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ และยังส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่ ของผู้มีใจรักปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ สร้างเงิน สร้างรายได้จริง ต่อยอดไปได้ถึง Creative Economy / Creative marketing

วันที่ 7 เมษายน 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิง...
07/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอานนท์ อาคารโฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมง โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม โดยโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ในด้านเทคนิคการจัด ตู้พรรณไม้น้ำ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ การผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การเลือกวัสดุอุปกรณ์ และชนิดสัตว์น้ำที่เหมาะสมในการจัดตู้พรรณไม้น้ำ เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ รูปแบบต่าง ๆ และการดูแลรักษาตู้พรรณไม้น้ำ นอกจากนี้ยังมีการสาธิต และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนหลายท่านที่ได้มาร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอานนท์ อาคาร โฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมง

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมป...
02/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดปลาสวยงาม การจัดตู้ปลา และพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ เพื่อปฏิบัติงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/2564) โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ชมรมพรรณไม้น้ำกับงานประกวด ฟาร์มปอมปาดัวร์ ชมรมผู้เพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ ชมรมผู้นิยมปลาสวยงามฯ AF Arowana Farm ชมรมปลาหมอครอสบรีด ชมรมปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม สมาคมปลาคาร์ฟ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองเหลิมฯเติมข่าวดี

27/03/2021

อย่าลืม บ่ายโมงวันนี้เรามีนัดกัน

เตรียมพบกับ สัมมนาออนไลน์ ฟรี!!!

หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

🎯ธุรกิจการเพาะเลี้ยงและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร?

🎯ปลาชนิดไหนเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด?

🎯ประเทศไหนนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามมากที่สุด?

🎯อยากส่งออกสัตว์น้ำสวยงามบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน?

📌มาร่วมฟังแบบเจาะลึกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 13.45 น. ทางเพจเฟสบุ๊ก FishKeepingAndAquaWorld

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 13.15: เจาะลึกธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย พร้อมกลยุทธ์สนับสนุนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงที่ 2 เวลา 13.15 – 13.40: ธุรกิจสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงแนวโน้มในอนาคต และเทรนด์ของตลาดโลก
โดย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล [email protected]

#FAAW #Fishkeeping #Aquatic #Aquarium #FishkeepingAquaticAndAquariumWorld #สัตว์น้ำ #สัตว์น้ำสวยงาม #พรรณไม้น้ำ #งานแสดงสินค้า #อีเว้นท์ #เอ็กซิบิชั่น #event #exhibition #IMPACT #งานปลาเมืองทอง #สัมมนา #สัมมนาออนไลน์ #สัมมนาฟรี #สัมมนาออนไลน์ฟรี #ปลาส่งออก #ปลาสวยงาม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ”- รุ่นที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2564...
26/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ”
- รุ่นที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2564
- รุ่นที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2564
ณ อาคาร โฮมเมอร์ สกอตด์ สวิงเกิล กรมประมง
* สำหรับผู้ที่จะสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม ขอให้โทรแจ้งที่เบอร์ 025791862 หรือ inbox แจ้ง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564

โครงการที่สองของปี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ หลักสูตร การเสวนาผู้ผลิตพบผู้ส่งออกสัตว์น...
22/03/2021

โครงการที่สองของปี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ หลักสูตร การเสวนาผู้ผลิตพบผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดการเสวนาเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านทิศทางการตลาดของสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ การจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม ขั้นตอนการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม และยังเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผลิตสัตว์น้ำสวยงามและผู้ส่งออกอีกด้วย รับสมัครจำนวนจำกัดเหมือนเดิม สมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น
https://forms.gle/HT9VoaF9hbg2pBJg8 (รับแค่ 30 ท่านเท่านั้น)

โครงการที่สองของปี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ หลักสูตร การเสวนาผู้ผลิตพบผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดการเสวนาเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านทิศทางการตลาดของสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ การจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม ขั้นตอนการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม และยังเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผลิตสัตว์น้ำสวยงามและผู้ส่งออกอีกด้วย รับสมัครจำนวนจำกัดเหมือนเดิม สมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น
https://forms.gle/HT9VoaF9hbg2pBJg8 (รับแค่ 30 ท่านเท่านั้น)

ประกาศ!!! ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ช่อง Youtube ...
16/03/2021

ประกาศ!!! ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
ช่อง Youtube ค้นหา "กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
https://www.youtube.com/channel/UC741rPc6PnE_T9RdXTDXhGg
อย่าลืมไปกด"ติดตาม" เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาร เกร็ดความรู้ต่าง ๆ จากเรา โดยเฉพาะในปีนี้เตรียมพบกับความรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบวิดีโอได้เลยจร้าาาาาา

ประกาศ!!! ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
ช่อง Youtube ค้นหา "กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
https://www.youtube.com/channel/UC741rPc6PnE_T9RdXTDXhGg
อย่าลืมไปกด"ติดตาม" เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาร เกร็ดความรู้ต่าง ๆ จากเรา โดยเฉพาะในปีนี้เตรียมพบกับความรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบวิดีโอได้เลยจร้าาาาาา

16/03/2021

เตรียมพบกับ สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร? ปลาชนิดไหนเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด? ประเทศไหนนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามมากที่สุด? อยากส่งออกสัตว์น้ำสวยงามบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน?

มาร่วมฟังแบบเจาะลึกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 13.45 น. ทางเพจเฟสบุ๊ก FishKeepingAndAquaWorld

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 13.15: เจาะลึกธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย พร้อมกลยุทธ์ของกรมประมง ในการสนับสนุนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงที่ 2 เวลา 13.15 – 13.40: ธุรกิจสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงแนวโน้มในอนาคต และเทรนด์ของตลาดโลก โดย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล [email protected]

16/03/2021

“ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสัตว์น้ำสวยงามและพรรรณไม้นำ้สูงมาก 🐟🐠 มีมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาท เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับเกษตรกรไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อน เพื่อสร้างอาชีพ ..สร้างรายได้..อย่างยั่งยืน..🇹🇭”

โดย : ท่านมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมง

ประกาศ!!! โครงการอบรมแรกของปีของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ...
12/03/2021

ประกาศ!!! โครงการอบรมแรกของปีของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ” โดยจะดำเนินการจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น
- รุ่นที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2564 รับจำนวน 15 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2564 รับจำนวน 10 คน
ณ อาคาร โฮมเมอร์ สกอตด์ สวิงเกิล กรมประมง
โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น !!
รุ่นที่ 1 https://forms.gle/o1rh5CA6RtibLiCd8
รุ่นที่ 2 https://forms.gle/vT2iGWC3rncQ9Br7A
** รับสมัครจำนวนจำกัด

วันที่ 4 มีนาคม 2564.เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี...
04/03/2021

วันที่ 4 มีนาคม 2564
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินในการติดตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) จำนวนทั้งหมด 2 ฟาร์ม (ปลาทอง, ปลาสอด, ปลาซัคเกอร์, กุ้งเครฟิช)

📌 ของคุณจิตตานันท์ พิริยานิมิตร (ดวงปลาทอง) ในพื้นที่ ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

📌 ของคุณละเมียด ทองประเสริฐ (ละเมียดฟาร์ม) ในพื้นที่ ตำบลสามความเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
.
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำสวยงาม อีกทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร ในการจัดการพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลสุขลักษณะ สุขอนามัยของฟาร์ม รวมถึงการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เห็นที่มาของสิ่งต่างๆ และสะดวกต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

ที่อยู่

อาคารกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025791862

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์ ของ หอยหมวกทหาร ครับใครทราบบ้าง
ขอบคุณหนังสือดีๆ และข้อมูลน่าสนใจมากมายครับ :D
ข่าวสารสาระๆ
มาชม และรับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะกันได้ค่า
มาชม มารับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะเลี้ยงกันนะคะ
หนังสือ มาตราฐานสานพันฐ์และเกณฑ์การตัดสิน ปลากัดป่า ยังมีไม่ครับ ผมขอความกรุณาขอ หนังสือ 1 เล่นครับ ขอบคุณมากครับ
เรื่องเล่า การจัดประกวดปลากัดออนไลน์ 2018... งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 #ที่คนส่งประกวดทุกท่านควรจะอ่าน ..... จากการที่เราจัดประกวดปลากัดแฟนซีออนไลน์ ในงานคลองผดุงกรุงเกษม เดือน พย. 2017 ผลปรากฎออกมา เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ในเรื่องของการตัดสินโดยใช้คะแนนยอด like อย่างเดียว และ เนื่องระบบจากเราไม่สามารถป้องกันการปั๊มพ์ like ได้ จึงทำให้ คนที่ปลาสวยแต่ไม่ได้จ้างปั๊มพ์ไลค์ ไม่ได้รางวัล แต่ก็มีข้อดี มากกกกก ... คือ การ like และแชร์ มาก ๆ ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ว่า ลูกค้าต่างชาติเห็นปลา แล้วอยากได้ จึงเข้ามาสอบถามในเพจของเรามากมาย อยากได้ อยากซื้อ ทำให้เรามองหาช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ปลาไทย ให้ลุกค้าทั่วโลกได้เห็น แต่ก็นั่นแหละ คนส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการใช้คะแนน like อย่างเดียว อยากให้มีกรรมการตัดสินด้วย ..... ดังนั้น ในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 เมื่อมติที่ประชุม นำเสนอโดยท่าน ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำสวยงามฯ ว่า ควรจะจัดประกวดอีก เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดปลาสวยงาม เราโพส เรื่องนี้ เพื่อสอบถามความเห็น ..ซึ่งเกือบ 100 % ต้องการให้มีกรรมการตัดสินด้วย จึงเป็นที่มาของกติกา การประกวดครั้งนี้ และ เราได้ประกาศให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า คะแนนจากการ like เราจะนำมาคิดเป็น 50% และใช้คะแนนกรรมการมารวมกันอีก 50% รวมเป็น 100 % .... สำหรับการตัดสินการประกวดครั้งนี้ .. เราให้แอดมินนำคะแนนยอดไลค์ มาเรียงลำดับ Ranking เช่น คะแนนสูงสุด ได้เป็น 50 คะแนน (คิดเป็น 50 % และเพื่อตัดปัญหา คะแนนปั๊มพ์ไลค์ สูงเกินคนอื่น มาก ๆ )รองลงมาก็เป็น 49 48 47.... ลงมาเรื่อย ๆ จนตัวสุดท้าย คะแนนจากกรรมการ 3 ท่าน แอดมินจะเปิดภาพ+คลิป ตัวที่ผ่านรอบ 50 ตัว (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน กรรมการจะไม่รู้ว่าตัวไหนคะแนนนำจากคะแนนไลค์)..เมื่อได้คะแนนรวมกรรมการ 3 ท่าน ก็จะนำมาจัด Ranking ไล่จาก 50 คะแนน ลงมาเรื่อย ๆ ผลการตัดสิน ออกมา 100% จึงมาจาก 2 ส่วน ปลาที่ได้คะแนน like อันดับต้น ๆ + คะแนนที่กรรมการให้สูง จึงชนะไป ตามนี้ .... การส่งปลาประกวด ทุกท่านควรอ่านกฎ กติกา ให้ครบ หากไม่พึงพอใจ กับกติกา ไม่ควรจะส่ง หากส่ง ควรยอมรับกติกา และมีมารยาท และกรรมการตัดสิน ตัดสินโดยใช้มาตรฐานจากกรมประมง เป็นหลัก แต่เนื่องจากการประกวดครั้งนี้ น้อง ๆ หลายคน อุปกรณ์การถ่ายภาพ อาจจะไม่ได้มาตรฐาน(ต้นทุนชีวิต ไท่เท่ากัน)ทางกรรมการพยายามไม่มองตรงนี้ พยายามช่วยดูความสมบูรณ์ของปลาและความสวยงามของปลาเป็นหลัก .... เล่าให้ฟัง ประมาณ นี้ ค่ะ ..... อ้อ ปลาหลายตัว ไม่ได้รางวัล แต่ขายให้ลูกค้าต่างชาติ ไปแล้ว หลังตัดสิน สามารถ ส่งปลาให้ลุกค้าได้เลย และพี่เคยโพส ตอบน้อง ๆ ว่า หากลูกค้าต่างชาติสนใจ ระหว่างประกวด ให้เจรจาซื้อขายได้เลย หลังตัดสิน ถ้าปลาไม่ติด 1 ใน 6 รีบส่งให้ลูกค้าเลย ก็ขายไปบ้างแล้ว .....
สวยงามครับ
อยากจะส่งปลาเสือไปจีนครั้งละ 5-10 ตัวครับ ต้องเริ่มอะไรบ้าง
ขอโทษน่ะครับ มีใครบอกได้บ้างว่าจะซื้อปลาสเตอร์เจียนที่ไหนครับ
การจัดโครงการฝึกอบรมที่ลัดดาฟาร์ม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง