สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

"อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดกระบี่"...
14/11/2021

"อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดกระบี่"

⏰⏰⏰ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) ๖ จังหวัด ( กระบี่ , ตรัง , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง , สตูล) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และชุมชนท่องเที่ยวนบ้านคลองหรูด ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 🌼🌼🌼

📣📣📣 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ในกิจกรรมเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) ๖ จังหวัด ( กระบี่ , ตรัง , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง , สตูล) และกิจกรรมตรวจเยี่ยมวิถีชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองทะเล ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกระบี่ 🔔🔔🔔

🎉🎉🎉นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการฯ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ตรวจรา...
13/11/2021

🎉🎉🎉นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการฯ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ตรวจราชการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

⏰⏰⏰วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการฯ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ตรวจราชการฯ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
1. นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
2. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒน...
12/11/2021

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

⏰⏰⏰วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 201(ห้องพานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการโดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้เกินกำหนดชำระ สภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนแผนงานหรือเป้าหมายที่ลดลงที่จังหวัดกำหนดเป็นรายเดือน เพื่อนำไปสู่การบรรลุค่าเป้าหมาย
4. ผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
5. การดำเนินงาน รณรงค์และขยายผลโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวทางพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
6. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
8. แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 เช่น งานริเริ่มของจังหวัด, กิจกรรมยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

⭐⭐⭐ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "งาน งบ ระบบ คน" และได้เน้นย้ำให้จัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ เห็นถึงสภาพปัญหาและสามารถจัดการแก้ไขได้ตรงจุดและรวดเร็ว พร้อมได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และในโอกาสนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ให้แก่นางจงจินต์ ตั้งตระกูลเดชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย และประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นความภาคภูมิในการปฏิบัติงานต่อไป

🗺️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเสริมความรู้และสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 แก่ พช.สิงห์บุรี...
12/11/2021

🗺️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเสริมความรู้และสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 แก่ พช.สิงห์บุรี

🗓 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสวนลุงตี๋ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

✳️นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการบริหารงาน งบระบบ และ คน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 13 หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการเดินหน้าสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งประเด็นท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งให้แนวคิดและทิศทางการบริหารงานยุคใหม่ (AGILE) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเพื่อปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน (VUCA World)

✳️โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 60 คน เข้าร่วมรับมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสวนลุงตี๋ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

✳️ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบและระเบียบของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

📸ภาพ/ข่าว : วิรุธ สมทอง ผช.ผู้ตรวจราชการกรม
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#กรมการพัฒนาชุมชน

12/11/2021
📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุ...
11/11/2021

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และบุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 69 คน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
3. การดำเนินงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
4. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การดำเนินการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⭐⭐⭐ ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 จำนวน 5 ราย พร้อมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ติดตามการดำเน...
11/11/2021

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ติดตามการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 🐘🐘🐘

⏰⏰⏰วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายตุลยวัตร นกอยู่ พัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น ลงพื้นที่บ้านสระหลวง หมู่ที่ 28 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ติดตามการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่ โดยมีผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลฯ
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเลี้ยงหนูนา ที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุให้แก่กลุ่มอาชีพฯ ได้แก่ วงบ่อซีเมนต์ อุปกรณ์ รวมถึงการสนับสนุนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์หนูนา และอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น และได้มีการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหนูนา เช่น หนูนาอบโอ่ง น้ำพริกหนูนา คั่วกลิ้งหนูนา ฯลฯ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนนักการตลาดมาช่วยในการไลฟ์สด และการทำช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพฯ

11/11/2021
🗺️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเติมพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 แก่ พช.สุรินทร์🗓 วันที่ 11 พฤศจิ...
11/11/2021

🗺️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเติมพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 แก่ พช.สุรินทร์

🗓 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

✳️นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการบริหารงาน งบระบบ และ คน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 13 หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการเดินหน้าสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งประเด็นท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งให้แนวคิดและทิศทางการบริหารงานยุคใหม่ (AGILE) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเพื่อปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน (VUCA World)

✳️โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 125 คน เข้าร่วมรับมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

✳️ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบและระเบียบของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

📸ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🗺️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#กรมการพัฒนาชุมชน

🐟🐟 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทสงคราม (วิสาหก...
11/11/2021

🐟🐟 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด🐟🐟

11 พฤศจิกายน 2564 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการนี้มีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด นางอุษา เทียนทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับตัว และแผนการขับเคลื่อนงานในอนาคต เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยให้กลุ่มประชาชนทั้งกลุ่มงานด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยขุมชน มีการบริหารจัดการที่เข้าถึงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ การตลาด พร้อมการประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน บริหารจัดการโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
#CHANG FOR GOOD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
"สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ"

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน สสส. สา...
10/11/2021

📣📣📣นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน สสส. สานพลังภาคีประกาศปฏิญญาสร้างสุข ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3

⏰⏰⏰วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่าย และภาคียุทธศาสตร์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง กรมต่างๆ รวมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน เข้าร่วมงานฯ ณ ห้อง Convention Centre A2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
⭐⭐⭐การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมนำไปสู่สังคม สุขภาวะที่ยั่งยืนในทศวรรษถัดไป ในรูปแบบไฮบริดที่ผสมผสานการประชุมในสถานที่จริง และรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยบริหารจัดการตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Meeting) ภายในงานมีการเสนอทิศทางและเป้าหมายในระยะ 10 ปี ของ สสส. และประกาศปฏิญญาสร้างเสริมสุขภาวะ “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยมิได้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 10 ข้อ ดังนี้
1.มุ่งสู่การบรรลุทิศทางและเป้าหมายทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2565-2574) โดยขจัดปัจจัยเสี่ยงหลักและพัฒนาปัจจัยเสริมสุขภาพ
2.ขยายและผนึกแนวร่วมเพื่อสร้างกลไก ขยายโอกาส สร้างความเป็นธรรมในสังคม
3.พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
4.ขยายภาคีสร้างเสริมสุขภาวะที่มีความหลากหลายและครอบคลุม พัฒนาศักยภาพ เปิดพื้นที่ทางความคิดและทางกายภาพในการทำงานร่วมกันมากขึ้น
5.ร่วมสานพลังสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
6.สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัย
7.ร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้คนในสังคมไทยสามารถใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตสุขภาวะ
8.มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการและความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน
9.มุ่งสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการรองรับสังคมสูงวัย
10.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมที่จะดูแล ร่วมมือ และปกป้อง สสส. ให้เป็นองค์กรของสังคมที่มั่นคง บริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปราศจากการแทรกแซง

🗺️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเสริมองค์ความรู้แก่ พช.บุรีรัมย์ สามารถการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 บ...
10/11/2021

🗺️ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเสริมองค์ความรู้แก่ พช.บุรีรัมย์ สามารถการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

🗓 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณโรงแรมเดอศิตาปริ้นเซสบุรีรัมย์ อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์

✳️นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565
👉🏽โดยได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการบริหารงาน งบระบบ และ คน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 13 หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการเดินหน้าสังคมอย่างยั่งยืนรวมทั้งประเด็นท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งให้แนวคิดและทิศทางการบริหารงานยุคใหม่ (AGILE) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเพื่อปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน (VUCA World)

✳️ทั้งนี้ ผู้ตรวจฯ จิรศักดิ์ สีหามาตย์ ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายและจัดนิทรรศการของกลุ่ม OTOP ทั้งประเภทผ้า สมุนไพร ของกิน และอื่น ๆ ในบริเวณโรงแรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากกลุ่มโอทอปซึ่งมีฝีมือที่ดีและสามารถนำไปต่อยอดในการจำหน่ายรวมทั้งออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นรายได้อย่างต่อเนื่อง

✳️ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบและระเบียบของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

📸ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🗺️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#กรมการพัฒนาชุมชน

📚📚 พช.แพร่ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565📕 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกา...
09/11/2021

📚📚 พช.แพร่ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📕 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📕 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 16 ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย และได้มอบนโยบายการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ วัตถุประสงค์ของโครงการ
📕 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กล่าวคือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมายจึงได้มีการจัดประชุมในวันนี้ขึ้น...
📕 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัด/อำเภอ และอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) จำนวน 63 คน
📕ในการประชุม มีประเด็นที่สำคัญดังนี้
- พันธกิจและประเด็นการพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดย นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่
- การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
- ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน
- นโยบายการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 16 ในเรื่องของ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- แนวทางการดำเนินกิจกรรมพันธกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 โดย นายภคพล เป็นใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- ทบทวนการดำเนินงานปีที่ผ่านมาโดยเทคนิค After Action Review: AAR และการนำเสนอนวัตกรรมเด่นขององค์กร โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ
- เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความสำเร็จ ปี 2565 โดยนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
- การประเมินผล สรุปกิจกรรม และมอบหมายภารกิจต่อไป

📕การจัดการประชุมดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

ที่อยู่

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416402

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เสียดายงบ. เสียดายสิ่งอันมีค่า. เสียดายเสียชื่อตราหน่วยงานที่อยู่บนป้าย สภาพแบบนี้คือขาดการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ.
เสียดายงบ. เสียดายสิ่งมีคุณค่า. เสียดายฯลฯ...
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)
เพื่อความเป็นสุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น จนได้ชื่อว่า “ OTOP Product Champion (OPC)” วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน พบปะพูดคุย และเป็นกำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ที่มาจากองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ โครงการดังกล่าว จังหวัดนนทบุรีกำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี
🌸เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี💕 🌸เวลา 12.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เยี่ยมให้กำลังใจ ชุมชนปาเระ ตำบลบราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในงานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ และให้ข้อแนะนำในการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน และหัตถกรรมถ้วยกระเบื้อง ที่ค้นพบในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้นำมาออกแบบ เป็นสินค้าของชุมชน ต่อไป🌲🌲🌲🌲 🌸งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน จัดในระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2561 ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี 🤟🤟
ช่วยชาวบ้านด้วยครับ ชาวบ้านเกาะจ.สค.ร้องหนวดชี้ชัดเจาะลึก ถูกทวงหนี้กองทุนสตรี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้กู้
🇹🇭เพราะเราเป็นฝาแฝด แฝดสยามยอดกุมาร🇹🇭ครอบครัวสีทองดี🌹สุนันทาเทวี❤️องค์ภูมิพล