สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🚩🚩ผู้ตรวจราชการกรม - ศพช.ลำปาง ร่วมแรงพุธพัฒนา เตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผัก...
14/07/2021

🚩🚩ผู้ตรวจราชการกรม - ศพช.ลำปาง ร่วมแรงพุธพัฒนา เตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านโรค COVID-19🌿🍀🌿🌿🍃

🔸️วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นางสาวอวยพร สรแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 เจ้าหน้าที่และทีมมดงาน ศพช.ลำปาง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ พื้นที่บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยได้ร่วมกันเตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชสมุนไพร ด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความสมบูรณ์ในแปลงเพาะปลูก กำจัดวัชพืช พรวนดิน ห่มดิน “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเตรียมพื้นที่แปลงให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ตลอดจนเตรียมต้นพืชสมุนไพรเพื่อนำไปเพาะปลูก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ที่ได้จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช.ลำปาง ด้วยการแยกหัวและหน่อ เพื่อนำไปใช้เพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช
🔸️ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาปลูกพืชผักสวนครัว สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีผักปลอดภัยไว้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ระยะสั้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการปลูกพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

Cr. 📷️🗒🖊️ศพช.ลำปาง📣

เขต 18 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาค...
13/07/2021

เขต 18 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
▪️วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
▪️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยนางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนางสาวศิรินทร กะวะนิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
▪️09.30 น. รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดกำแพงเพชร 3 ประเภท ได้แก่
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
▪️13.30 น. รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานี 3 ประเภท ได้แก่
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
▪️ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
▪️การประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนจากลงพื้นที่เป็นการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา
▪️สุดท้ายขอขอบคุณ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปานพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท รวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานีทุกฝ่ายที่ร่วมมือสนับสนุนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ตลอดจนเครือข่ายพัฒนาชุมชนสตรีทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี.

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที...
13/07/2021

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

>> 13 กรกฎาคม 2564 >>นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 15 พร้อมด้วย นางอัญชลี ป่งแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และนางสาวอวยพร สงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ดำเนินการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จังหวัดเชียงใหม่

🔻️ภาคเช้า : เวลา 09.00 น. ดำเนินการติดตามและประเมินผลคัดเลือก
🔸️ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น – สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย
🔸️ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น – กลุ่มอาชีพจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ที่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย

🔻ภาคบ่าย : เวลา 13.30 น. ดำเนินการติดตามและประเมินผลคัดเลือก
🔸️ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น – คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน

♦️♦️ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"สตูล จัดเต็มคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ"🟩🔊🟩 วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม...
13/07/2021

"สตูล จัดเต็มคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ"

🟩🔊🟩 วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน

🟦👩🟦 นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่จังหวัดกระบี่ , ตรัง , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง และจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยใช้รูปแบบประกวดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

🟨👩‍💼🟨 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้ส่งกลุ่ม/องค์กรสตรี/คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เข้าร่วมการคัดเลือกฯ ดังนี้
๑. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอควนกาหลง
๒. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลอุใดเจริญ
อำเภอควนกาหลง
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปันหยาบาติก หมู่ที่ ๒ ตำบลละงู อำเภอละงู
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเภทของการคัดเลือกฯ ดังนี้
- ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน
๒) ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓) ด้านการบริหารจัดการหนี้
๔) การส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกกองทุน/กลุ่มอาชีพ
๕) การประชาสัมพันธ์
- ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/เขตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่
๑) ข้อมูลพื้นฐาน
๒) ผลงานเด่น
- ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่
๑) ข้อมูลพื้นฐาน
๒) ผลงานในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

🟦👨‍👩‍👧‍👧🟦 และนอกจากองค์กรสตรีที่เข้ารับการคัดเลือกฯ มาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการแล้ว ยังมีกำลังใจจาก นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล
นายอำเภอควนกาหลง , นางศุภมาส เหล็นเรือง
พัฒนาการจังหวัดสตูล , องค์กรสตรีจากตำบลและอำเภอในจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล/อำเภอ มาช่วยเป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล และให้กำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่นำเสนอผลงานฯ ในวันนี้ด้วย...
🔊🔊📣🔊🔊

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคณะกรรมการคัดเลือกสารสนเทศตำ...
12/07/2021

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคณะกรรมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

>> 12 กรกฎาคม 2564 >>นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 15 พร้อมด้วย นางอัญชลี ป่งแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และนางสาวอวยพร สงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ดำเนินการคัดเลือก หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จังหวัดเชียงใหม่

🔻️ภาคเช้า : ดำเนินการติดตามและประเมินผลคัดเลือก
🔸️ หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
🔸️ หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

🔻ภาคบ่าย : ดำเนินการติดตามและประเมินผลคัดเลือก
🔸️ สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

♦️♦️ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เขต 18 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบประชุมออนไ...
12/07/2021

เขต 18 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM)
▪️วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
▪️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM) พร้อมด้วยนางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนางสาวศิรินทร กะวะนิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
▪️โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาเบญจพรรณ บ้านพุนิมิตร ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
▪️ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
▪️การประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนจากลงพื้นที่เป็นการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา
▪️สุดท้าย ขอขอบคุณนายประดิษฐ หนวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ให้ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท รวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ สพจ.นครสวรรค์ ทุกฝ่ายที่ร่วมมือสนับสนุนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ตลอดจนเครือข่ายพัฒนาชุมชนสตรีทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี.

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ...
10/07/2021

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำพูน ผ่านระบบออนไลน์

🔸️วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

>>นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 15 พร้อมด้วย นางอัญชลี ป่งแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และนางสาวอวยพร สงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ดำเนินการคัดเลือก หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จังหวัดลำพูน

🔸️🔸️ในการนี้ จังหวัดลำพูน โดย นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ,นางปริศนา สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ,นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ,นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ นำคณะทีมงานนำเสนอผลงานของจังหวัดลำพูน เข้ารับการติดตามและประเมินผลการคัดเลือกดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

🔸️🔸️โดยมีผู้นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกดังนี้
1)นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
2) นายอนุพงศ์ นาจรัส พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทีมงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ : ตำบลบ้านโฮ่ง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

♦️♦️ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🌿🍃พช.น่าน ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และการคัดเลือ...
09/07/2021

🌿🍃พช.น่าน ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดน่าน🍀

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัถวรปัญโญ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธาน การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) พร้อมด้วยนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และ จ.ต.ราชันย์ บุญนิธิรัตนพงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ก่อนการคัดเลือกกิจกรรมฯได้มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จากนั้นได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) ดังนี้

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่นางพิมพ์นิภา มีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน
ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงานดีเด่น ได้แก่นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการชุมชนดีเด่นได้แก่ นางรัตติยา ศรีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021)
ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ

ผู้นำกลุ่ม/องค์ เข้าร่วมและให้กำลังใจแก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ดังกล่าวฯ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน🪴

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคนกองทุนพัฒนาบทบาท...
09/07/2021

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำพูน ผ่านระบบออนไลน์

🥇🥉🥉9 กรกฎาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางอัญชลี ป่งแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนางสาวอวยพร สงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

🔻️ภาคเช้า : ดำเนินการติดตามและประเมินผลคัดเลือก
🔸️ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น – สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้
🔸️ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น – คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
🔸️ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น – กลุ่มผลิตปลาส้มสมุนไพร น้ำพริกหนุ่ม และไส้อั่วสมุนไพร แม่จำปา อำเภอเมืองลำพูน

🔻ภาคบ่าย : ดำเนินการติดตามและประเมินผลคัดเลือก
🔸️ หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

♦️♦️ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่อยู่

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416402

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เสียดายงบ. เสียดายสิ่งอันมีค่า. เสียดายเสียชื่อตราหน่วยงานที่อยู่บนป้าย สภาพแบบนี้คือขาดการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ.
เสียดายงบ. เสียดายสิ่งมีคุณค่า. เสียดายฯลฯ...
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)
เพื่อความเป็นสุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น จนได้ชื่อว่า “ OTOP Product Champion (OPC)” วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน พบปะพูดคุย และเป็นกำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ที่มาจากองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ โครงการดังกล่าว จังหวัดนนทบุรีกำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี
🌸เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี💕 🌸เวลา 12.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เยี่ยมให้กำลังใจ ชุมชนปาเระ ตำบลบราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในงานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ และให้ข้อแนะนำในการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน และหัตถกรรมถ้วยกระเบื้อง ที่ค้นพบในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้นำมาออกแบบ เป็นสินค้าของชุมชน ต่อไป🌲🌲🌲🌲 🌸งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน จัดในระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2561 ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี 🤟🤟
ช่วยชาวบ้านด้วยครับ ชาวบ้านเกาะจ.สค.ร้องหนวดชี้ชัดเจาะลึก ถูกทวงหนี้กองทุนสตรี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้กู้
🇹🇭เพราะเราเป็นฝาแฝด แฝดสยามยอดกุมาร🇹🇭ครอบครัวสีทองดี🌹สุนันทาเทวี❤️องค์ภูมิพล