สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 12 ม.ค. 58 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามร้านค้าโอทอป เอ็กซ์เพรส อ.จัตุรัส โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย otop จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563          นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจัง...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการ เยี่ยม พบปะ เพื่อติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งช่วงเช้า เมื่อเวลา 07.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการสอบ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบสัมภาษณ์ เพื่อซักซ้อม ชี้แจงและทำความเข้าใจให้การดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในเวลาต่อมาพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการฯ แก่ผู้มารายงานตัวก่อนเริ่มการคัดเลือกฯ ดังกล่าว
โดยสรุป จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ดำเนินการอำเภอต้นแบบ 1 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งสง ซึ่งในระยะที่ 1 ดำเนินการในระดับตำบล (CLM) จำนวน 12 แปลง และระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 144 แปลง มีอัตราว่าง จำนวน 120 ราย ผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 295 ราย และผู้มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น จำนวน 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.85 กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นี้
📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

🌼🌼 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโ...
24/11/2020

🌼🌼 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. กระเช้าของขวัญปีใหม่
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
7. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🌼🌼

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

🕵 🔎 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพั...
23/11/2020

🕵 🔎 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
📅 17 พฤศจิกายน 2563
🕰 09.30 น.
😊นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้างฉาง ดังนี้
🔰พูดคุยรับฟังการดำเนินงานกับผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบลของอำเภอบ้านฉาง พบว่า การจัดประชุมรับรองข้อมูลระดับตำบลผู้เข้าร่วมเวทีต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูลในระดับครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถระบุข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ และขอให้รับรองข้อมูลแบบมีเงือนไข คือให้รับรองว่ามีการดำเนินการจัดประชุม และต้องการให้ผู้จัดเก็บแจ้งรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลผ่านการประชุมอีกครั้งให้ผู้นำในพื้นที่ทราบ เมื่อระบบมีการประมวลผลเรียบร้อยแล้วก่อนทำการสรุปข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม ซึ่งทางผู้ประสานงานโครงการฯ ได้รับทราบปัญหา และพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่เกิดผลสำเร็จแก่ทุกฝ่าย
🔰ตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการการ OTOP ลีลาฝ้าย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ที่นำการหมักโคนทะเลธรรมชาติมาประยุกต์กับการออกแบบลลายผ้าแบบธรรมชาติ การตัดเย็บที่สวมใส่สบาย มีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งกระบวนการผลิตเป็นแฮนด์เมดและนำเทคนิค Eco-Rinting มาประยุกต์เพิ่มลวดลายใบไม้ต่างๆ ลงบนผ้าแต่ละผืน ช่วยความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้วยจังหวัดระยองไม่ได้เป็นแหล่งผลิตผ้าไทย แต่สามารถประยุกต์นำผ้าธรรมชาติมาออกแบบให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"

🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวั...
17/11/2020

🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ⛴🏝🏗 🏭
📅 17 พฤศจิกายน 2563
🕰 13.30 น.
😊นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามงานตรวจราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อแนะนำและเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
1️⃣โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 ผลงานของจังหวัดระยองยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ มีเครื่องมือเพื่อควบคุม กำกับระยะเวลาการทำงาน เพื่อรวบรวมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง
2️⃣กระเช้าของขวัญปีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอควรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยพัฒนาออกแบบเป็นของฝาก ของที่ระลึก สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเพื่อมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
3️⃣โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ยึดแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง สิทธิประโยชน์/กรรมสิทธิที่ดินทำกิน ฯลฯ ตลอดจนจัดทีมกำชับผู้รับผิดชอบทุกระดับให้สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ ทั้งกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่
4️⃣การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอคอยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5️⃣ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 📱📲 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภออำนวยความสะดวกตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้จริง กรณีงานเกิดปัญหาควรหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขทั้งผู้ประสานงานของ มรภ. พัฒนาชุมชน และชุมชน
6️⃣เบิกจ่ายงบประมาณ (แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1-2) 📈 ให้สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัด/อำเภอวางแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้มีคุณภาพร่วมกัน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
‼️ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการติดตามงานการบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายในพื้นที่ 3 หลัก คือ 1) การบริหารคน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้างและทำงานเป็นทีม 2) การบริหารงาน ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดการทำงานแบบ A F P และเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทุกระดับ และ 3) การบริหารเงิน เน้นถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ทุกฝ่าย และเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด 🗓📑📝 โดยมุ่งหวังให้ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาชุมชนบรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในพื้นที่ต่อไป.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"

📣📣📣 พช. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  ประจำปี 2564 🐘 🐘 🐘📅 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563😊 นายสุทธ...
16/11/2020

📣📣📣 พช. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 🐘 🐘 🐘
📅 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
😊 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ฯลฯ ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
🤝💻📑ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร รองประธานคณะกรรมการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ได้บรรยาย “การบูรณาการเพื่อจัดทำแผนดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” จากนั้น 🐘 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และประธานกรรมการกองทุนคชานุรักษ์ นำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการฯ โดยแบ่งกลุ่มการจัดทำแผนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1️⃣ แผนดำเนินงานด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า มอบหมายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้มีความอุดม สมบูรณ์ เพื่อดึงช้างป่ากลับสู่ผืนป่าใหญ่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน
2️⃣ แผนด้านงานพื้นที่แนวกันชน มอบหมายให้ กรมป่าไม้ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำหรับช้างป่าตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของช้าง เพื่อดึงดูดให้ช้างกลับคืนป่าใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน แต่ไม่ควรให้สมบูรณ์จนเกินไป เพราะจะทำให้ช้างอาศัยอยู่ถาวร อาทิ สร้างจุดพักช้างในป่าชุมชนเพื่อดึงช้างกลุ่มสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า เป็นต้น
3️⃣ แผนดำเนินงานพื้นที่ชุมชน มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ เกี่ยวกับประเด็นดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่นำร่องในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การปรับเปลี่ยนอาชีพ/พัฒนาอาชีพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนภัย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดระบบกองทุนคชานุรักษ์ เป็นระบบกองทุนเพื่อบริหารจัดการแก้ไขผลกระทบจากช้างแบบพึ่งตนเอง ตลอดจนการสร้างตัวอย่างความสำเร็จ (หมู่บ้านคชานุรักษ์) และกลไกขยายผลให้คนอยู่ร่วมกับช้างอย่างสมดุล.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สพจ.อำนาจเจริญวันที่12 พฤศจิกายน 2...
13/11/2020

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สพจ.อำนาจเจริญ

วันที่12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้
1) การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน้นย้ำให้จังหวัด/อำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
2) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ควรรณรงค์อย่างต่อเนื่อง สร้างกิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ หาอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ และเปรียบเทียบรายได้ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการฯ
3) การจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ควรแบ่งเกรดของกระเช้า เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ควรบริหารความเสี่ยงให้ดีทั้งเรื่องสัญญากับผู้รับจ้าง และระยะเวลาการจ้างให้ทันตามกำหนดเวลา
5) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบหมายให้จังหวัดฝึกอบรมและหาพี่เลี้ยงให้กับนิติกรของกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
6) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ให้จังหวัด/อำเภอตรวจสอบและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
7) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้ดีก่อนดำเนินการ

**********************************

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 14 ตามประเด็นการต...
13/11/2020

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 14 ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมี 5 ประเด็น ได้แก่
1) การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด
2) การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันกระทรวงมหาดไทย
3) การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**********************************

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

🔎📝 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภา...
12/11/2020

🔎📝 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม
📅 12 พฤศจิกายน 2563
👩🏻‍💼 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง, ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
🕰 13.30 น. เข้าพบและหารือข้อราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการกับนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้ตรวจราชการกรม
🕰 14.00 น. ประชุมบูรณาการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจ อาทิเช่น
1️⃣ การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
2️⃣ การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันกระทรวงมหาดไทย
3️⃣ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4️⃣ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
5️⃣ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
📣ในประเด็นตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🌱🌾🌳 ในการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะดำเนินการแบบครึ่งๆ กลางๆ ไม่ได้ต้องอาศัยความอดทน และเรื่องการออกแบบแปลงปรับให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศ/บริบทของพื้นที่เป็นองค์รวม เพื่อสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องสนับสนุน 🤝 และบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้กิจกรรม/โครงการสำเร็จสามารถเป็นต้นแบบพื้นที่พัฒนาตามโครงการฯ ได้อย่างยั่งยืน
📣 ประเด็นเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินการ "ตลาดนัด อต. Green Market" สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเสนอผล 🎡 การจัดตลาด Green Market ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงครามดำเนินกิจกรรม 🛍 จำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP พืชผักปลอดภัย, 🥬 ให้คำปรึกษาในการปลูกผักอินทรีย์ โดยสมาพันธ์เกษตรยั่งยืน สมุทรสงคราม, 🧫 ตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือด, แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว, กิจกรรมสาธิตการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 💰💰 ซึ่งจากการจัดตลาดดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถพบปะสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
"พัฒนาคือสร้างสรรค์"

ที่อยู่

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416402

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เสียดายงบ. เสียดายสิ่งอันมีค่า. เสียดายเสียชื่อตราหน่วยงานที่อยู่บนป้าย สภาพแบบนี้คือขาดการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ.
เสียดายงบ. เสียดายสิ่งมีคุณค่า. เสียดายฯลฯ...
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)
เพื่อความเป็นสุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น จนได้ชื่อว่า “ OTOP Product Champion (OPC)” วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน พบปะพูดคุย และเป็นกำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ที่มาจากองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ โครงการดังกล่าว จังหวัดนนทบุรีกำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี
🌸เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี💕 🌸เวลา 12.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เยี่ยมให้กำลังใจ ชุมชนปาเระ ตำบลบราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในงานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ และให้ข้อแนะนำในการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน และหัตถกรรมถ้วยกระเบื้อง ที่ค้นพบในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้นำมาออกแบบ เป็นสินค้าของชุมชน ต่อไป🌲🌲🌲🌲 🌸งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน จัดในระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2561 ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี 🤟🤟
ช่วยชาวบ้านด้วยครับ ชาวบ้านเกาะจ.สค.ร้องหนวดชี้ชัดเจาะลึก ถูกทวงหนี้กองทุนสตรี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้กู้
🇹🇭เพราะเราเป็นฝาแฝด แฝดสยามยอดกุมาร🇹🇭ครอบครัวสีทองดี🌹สุนันทาเทวี❤️องค์ภูมิพล