องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อ

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อ ความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งจากปัญหาด้านมลพิษ ด้านสุขภาพ และด้านสังคม ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง กระทั่งเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ และในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2552 ศาลปกครอง จังหวัดระยอง มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาประเทศหลายโครงการดำเนินต่อไป ไม่ราบรื่น และหยุดชะงักงันไปในบางโครงการ ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชน ไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วยเหตุนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฎิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คณะกรรมการสี่ฝ่าย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ จัดทำข้อยุติเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรคสอง เพื่อลดและขจัดมลพิษจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดระยอง และการแก้ไขปัญหา 67 โครงการที่ถูกระงับการดำเนินการไป โดยให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ต่อมาคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระขึ้น โดยคณะกรรมการสี่ฝ่ายได้ดำเนินการเชิญผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพสมัครเข้าเป็นกรรมการองค์การอิสระ เพื่อจัดตั้งองค์การอิสระ โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่สนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ และช่วยเหลือการดำเนินการขององค์การอิสระตามที่คณะกรรมการมอบหมายภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จึงมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศการจัดตั้งองค์การอิสระ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2553 ออกตามความในข้อ 14 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ.2553 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสองจัดตั้ง
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) นับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก url : http://www.iceh.or.th/v1/page/background/

เปิดเหมือนปกติ

06/07/2021

จากข่าว 2-3 วันนี้คิดถึง กอสส.

28/02/2018

กระทรวงอุตสาหกรรม พบข้อบ่งชี้การรั่วไหลของน้ำจากบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ ของบริษัท อัคราฯ

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจสอบบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ (TSF1) ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พบข้อบ่งชี้การรั่วไหลของน้ำจาก TSF1 ถึงบ่อสังเกตการณ์ด้านใต้และตะวันตกเฉียงใต้ พร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) แถลงว่า ขณะนี้ผลการศึกษาโครงการสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ (TSF1) ด้วยเทคนิคด้านธรณีฟิสิกส์และไอโซโทป โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ และ Dr.Yuji Mitsuhata จาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อเก็บกากแร่แล้ว สามารถสรุปผลการศึกษา พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่แสดงถึงการรั่วไหลของน้ำจากบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ สอดคล้องกับข้อมูลธรณีเคมีกับไอโซโทป ซึ่งชี้ให้เห็นว่า น้ำจากบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ ไหลมาถึงบ่อสังเกตการณ์ด้านทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ (บ่อเฝ้าระวัง ๖๔๖๘ ๖๔๗๓ ๕๓๓๙ ๖๖๙๑ และ ๕๓๓๘) รวมทั้งพบน้ำซับทางด้านทิศใต้ของบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ ด้วย
สำหรับการตรวจสอบน้ำผุดหรือน้ำซับบริเวณนาข้าวที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียน จากการตรวจสอบ ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ไม่พบสารไซยาไนด์ปนเปื้อนในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ แต่พบการปนเปื้อนของซัลเฟตและโลหะหนักอื่น และผลการวิเคราะห์ทางเคมีของน้ำจากบ่อเฝ้าระวังชี้ว่า น่าจะเป็นน้ำรั่วไหลจากบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จะได้ติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราฯ ต่อไป เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (สำนักงาน กอสส.)  จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องอนุสัญญามินามาตะว่าด้...
17/11/2017

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (สำนักงาน กอสส.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (สำนักงาน กอสส.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอสส. โดยมี รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และนายอนุกูล คำโมนะ นักวิชาการสำนักวิชาการ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการ ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี กรรมการ และนักวิชาการ สำนักงาน กอสส. นอกจากนี้ยังมี นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว รวมถึงการเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมรับชมผ่านทาง Facebook: https://goo.gl/Y8hTjY และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ จากช่องทางการแสดงความคิดเห็นใน Facebook อีกด้วย เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/Xhzrxi

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตร...
06/11/2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่อง ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เสนอ

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.
01/11/2017

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.'s cover photo
01/11/2017

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.'s cover photo

23 ตุลาคมวันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการและเจ้าหน้า...
23/10/2017

23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพ...
13/10/2017

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Profile Pictures
06/10/2017

Profile Pictures

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.'s cover photo
06/10/2017

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.'s cover photo

กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ การแก้ปัญหาดินและตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมบริเวณ...
29/09/2017

กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ การแก้ปัญหาดินและตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิธท์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางสาวจิดาภา หลานท้าว นักวิชาการ สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กอสส. ได้เคยให้ความเห็นประกอบฯ เกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้ว และจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันความเห็นประกอบฯ ของ
กอสส. ต่อไป

คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ใ...
28/09/2017

คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4–7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. จังหวัดลำปาง คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมการ กอสส. ผู้ช่วยทางวิชาการ และนักวิชาการ กอสส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งทาง กฟผ. ได้เคยจัดทำรายงาน EHIA โครงการนี้ไปแล้ว และกอสส.ได้ให้ความคิดเห็นประกอบในเชิงวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเด็นเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญต่อโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยกฟผ.ได้ขอเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดจากที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ฉบับเดิม จาก 600 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 655 เมกะวัตต์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการดังกล่าว
การจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,300 คน จากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบพื้นที่โครงการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และแสดงข้อห่วงกังวลในด้านต่างๆ ทั้งทางผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าจึงต้องการบุคคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอและสิทธิในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนในชุมชน การรับทราบข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม เช่นถนนที่มีสภาพชำรุด น้ำใช้ในการเกษตรที่ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และการจ้างงานในพื้นที่ที่อยากให้รับคนในพื้นที่เข้าทำงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งสนับสนุนให้คนในพื้นมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ กอสส. จะนำข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นต่อโครงการนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการให้ความเห็นประกอบโครงการของ กอสส. ในอนาคต

คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4–7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. จังหวัดลำปาง คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมการ กอสส. ผู้ช่วยทางวิชาการ และนักวิชาการ กอสส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งทาง กฟผ. ได้เคยจัดทำรายงาน EHIA โครงการนี้ไปแล้ว และกอสส.ได้ให้ความคิดเห็นประกอบในเชิงวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเด็นเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญต่อโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยกฟผ.ได้ขอเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดจากที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ฉบับเดิม จาก 600 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 655 เมกะวัตต์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการดังกล่าว
การจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,300 คน จากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบพื้นที่โครงการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และแสดงข้อห่วงกังวลในด้านต่างๆ ทั้งทางผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าจึงต้องการบุคคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอและสิทธิในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนในชุมชน การรับทราบข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม เช่นถนนที่มีสภาพชำรุด น้ำใช้ในการเกษตรที่ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และการจ้างงานในพื้นที่ที่อยากให้รับคนในพื้นที่เข้าทำงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งสนับสนุนให้คนในพื้นมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ กอสส. จะนำข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นต่อโครงการนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการให้ความเห็นประกอบโครงการของ กอสส. ในอนาคต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล  กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แล...
08/09/2017

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และนักวิชาการสำนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะ สำนักงาน กอสส. เข้าร่วม “เวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันตก” จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งให้ประชาชนในภูมิภาคได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการจัดเวทีดังกล่าวจะมีการอภิปรายสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ในภาคตะวันตก และมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นสถานการณ์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงาน การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

สำนักวิชาการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องมลพิษใกล้ตัว PM 2.5 (Fine Particulate Matter Pollution)ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม...
28/08/2017

สำนักวิชาการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องมลพิษใกล้ตัว
PM 2.5 (Fine Particulate Matter Pollution)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องมลพิษใกล้ตัว PM 2.5 (Fine Particulate Matter Pollution) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมี รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกวิธท์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางสาวจิดาภา หลานท้าว นักวิชาการสำนักวิชาการ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา อาทิ
ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี กรรมการ กอสส. นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์ เลขาธิการสำนักงาน กอสส. นายสุพจน์ พันธ์หนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลและสารสนเทศ และนักวิชาการ กอสส. นอกจากนี้ยังมีนายเสกสรร แสงดาว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว รวมถึงการเปิดให้ผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับชมผ่าน Facebook live: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004502027118 และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ จากช่องทางการแสดงความคิดเห็นใน Facebook อีกด้วย

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องมลพิษใกล้ตัว PM 2.5  (Fine Particulate Matter Poll...
22/08/2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องมลพิษใกล้ตัว PM 2.5 (Fine Particulate Matter Pollution) วิทยากรโดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และนักวิชาการ สำนักวิชาการ กอสส. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชั้น 10
หรือรับชมสดผ่านทาง Facebook live https://www.facebook.com/profile.php?id=100004502027118 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.

http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000084786
18/08/2017
นักวิชาการฉะ สผ.ขาดธรรมาภิบาลเสนอยุบองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000084786

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ชี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ขาดหลักธรรมาภิบาล เสนอยุบองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(กอสส.) ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ตัดสิทธิกระบวนการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อกระบวนการ EHIA อย่างแท้จริงต่อโครงการหรือกิจการที่อาจก่...

ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กอสส.ร่วมบันทึกเท...
12/08/2017

ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กอสส.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์NBT#วันแม่แห่งชาติ#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ#ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.'s cover photo
11/08/2017

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กอสส.'s cover photo

สำนักวิชาการจัดกิจกรรม “การสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการขนส่งทางท่อและวัตถุอันตราย (Pipeline and Hazardous Materials Saf...
27/07/2017

สำนักวิชาการจัดกิจกรรม “การสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการขนส่งทางท่อและวัตถุอันตราย (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (สำนักงาน กอสส.) สำนักวิชาการจัดกิจกรรม “การสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการขนส่งทางท่อและวัตถุอันตราย (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration)” โดยมี รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ แก้วโพธิ์ตา เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการ กอสส., นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์ เลขาธิการสำนักงาน กอสส.ร้อยตำรวจเอกวิธท์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, นายสุพจน์ พันธ์หนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลและสารสนเทศ และนักวิชาการ กอสส. พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจรับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วย

http://www.iceh.or.th/v1/page/phmsa/

21/07/2017
กอสส. ลงพื้นที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) - Yo

ขอบคุณคลิปข่าวจาก ททบ 5
https://www.youtube.com/watch?v=8DaUVWMgxYg

กอสส.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

กอสส.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่3) ของบริษัท พีทีที...
04/07/2017

กอสส.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อประกอบการให้ความเห็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่อกรณีโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อประกอบการให้ความเห็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการ กอสส. กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการ กอสส. ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นว่าต้องทำงานให้รอบด้านครบทุกมิติ พร้อมกันนี้ยังมี ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ และดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการ กอสส. ร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย
ซึ่งคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ก่อนมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกระบวนการให้ความเห็นขององค์การอิสระต่อโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ
โดยกรรมการ กอสส.ได้สอบถามถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพทางน้ำ คุณภาพอากาศ ระบบสาธารณูปการและระบบสาธารณูปโภค การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และโดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมกรณีเลวร้ายที่สุด และการติดไฟต่อเนื่องอันเกิดจากการรั่วไหล ติดไฟ ของท่อและถังเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ของโครงการหรือไม่ พร้อมสอบถามความต้องการของภาคปประชาชนในพื้นที่โครงการทั้งนี้ คณะกรรมการ กอสส.จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาประกอบการให้ความเห็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการ กอสส. ระบุ การศึกษาผลกระทบอย่างรุนแรงทางด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องจัดให้ประชาชนได้มีส่วน...
03/07/2017

ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการ กอสส. ระบุ การศึกษาผลกระทบอย่างรุนแรงทางด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการ

ในการประชุมนานาชาติสิ่งแวดล้อมเอเชีย ครั้งที่ 4 เรื่องนโยบายนานาชาติในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก (The4TH Environment Asia International Conference on“Practical Global policy and Environment Dynamics”) เพื่อนำเสนองานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(กอสส) ได้กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม”
โดยระบุว่า พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment Related-Behavior) ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน หรือเรื่องใหญ่ๆ ในระดับสังคมและในระดับโลก ได้แก่ พฤติกรรมของประชาชนหรือพฤติกรรมของสังคมที่เอื้อต่อการสร้างปัญหาหรือเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมในที่นี้ได้แก่ ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น และการกระทำ การปฏิบัติของประชาชน ของครัวเรือน ของชุมชน และของสังคม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ทั้งในด้านการสร้างสรรค์และในด้านการทำลาย
การจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่จะละเลยมิได้ ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ หรือโดยการกระทำของมนุษย์ มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในวงแคบๆ ในระดับบุคคล หรือขยายวงกว้างออกไปจนถึงในระดับโลก ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น ประชาชน มีการเรียนรู้ มีการถอดบทเรียน และพยากรณ์ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรทางสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นบ้าง และ มีผลกระทบที่จะติดตามมาหรือเกิดขึ้นอย่างไร
ดังนั้น ในการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลกระทบอย่างรุนแรงจึงจำเป็นต้องจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการหรือทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ประชาชนเองต้องมีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นด้วย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและของชุมชนจะทำให้การศึกษาหรือการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจและการออกแบบการป้องกันแก้ไขล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
นอกจากนั้นแล้ว ในกระบวนการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ จำเป็นต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมของประชาชนและของชุมชนด้วย รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการป้องกันและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และมีผลกระทบในทางลบน้อยที่สุดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดก็ตาม
ดังนั้น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องสร้างพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น และใช้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มาตรการและวิธีการต่างๆ ที่ใช้จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพฤติกรรมประชาชนในแต่ละสังคม จึงจะทำให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาน้อยที่สุด
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ที่อยู่

420/1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน
Bangkok
10400

รถปรับอากาศสาย 8, 12, 14, 28, 157, 166, 171, 509, 515, 551, 522, 536, 538, 539 รถธรรมดาสาย 8, 12, 14, 18, 97, 108, 157, 164, 166

ข้อมูลทั่วไป

คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. มาจากการคัดเลือกผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้แทนองค์การเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพ จำนวน 13 คน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการ 2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการ 3. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยอม รอตมงคลดี กรรมการ 7. ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี กรรมการ 8. ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการ 9. พลตำรวจตรี นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการ 10. นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร กรรมการ 11. ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการ 12. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมการ 13. นายศุภกิจ นันทะวรการ กรรมการ พิกัดสำนักงาน https://goo.gl/39e5at

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023545211

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด