สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั SWUCC promotes the use of ICT services and resources to support academic, administrative, and operational functions of Srinakharinwirot University.

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

- พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย และการเรียนการสอน
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ ...
19/01/2022

สำนักคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ได้ให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร G ชั้น 6-7) ในด้านการเพิ่มความเร็วของสัญญาณ และกำหนดค่าการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบความเร็วสัญญาณเครือข่าย

สำนักคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ได้ให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร G ชั้น 6-7) ในด้านการเพิ่มความเร็วของสัญญาณ และกำหนดค่าการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบความเร็วสัญญาณเครือข่าย

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
18/01/2022

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ขอเชิญอาจารย์ มศว สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์หัวข้อ "การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle" ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2565 จัดอบรมในวันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) ประกาศ ณ วันที่ 14 ...
14/01/2022
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565 รายละเอียดที่ https://covid19.swu.ac.th/archives/1199

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) 14 มกราคม 202214 มกราคม 2022Pawaritประกาศทั่วไป, ประกาศมหาวิทยาลัย ...

ขอเชิญอาจารย์ มศว สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์หัวข้อ "การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle" ในโครงการพัฒนาสมรรถนะ...
12/01/2022

ขอเชิญอาจารย์ มศว สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์หัวข้อ "การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle" ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2565 จัดอบรมในวันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th

ขอเชิญอาจารย์ มศว สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์หัวข้อ "การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle" ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2565 จัดอบรมในวันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th

ช่องทางติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
10/01/2022

ช่องทางติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่อีเมล [email protected] และทางอื่น ๆ ดังนี้

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2565 สำหรับ นิสิต อาจารย์ ...
07/01/2022

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2565 สำหรับ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มศว เพื่อพัฒนาทักษะ 5 ด้านจำนวน 17 หัวข้อ ทั้งที่ประสานมิตร องครักษ์ และรูปแบบออนไลน์ ตลอดเดือน ม.ค. ถึง ก.ค. นี้

สมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียด วัน เวลา สถานที่จัดอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1tuyXjBqQlJuVwtt9hQZuJV0ZFBl4w8eo/view

06/01/2022

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย นั้น

โดย นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สามารถร่วมประเมินความพึงพอใจดังกล่าวผ่านทาง https://bit.ly/3G049gm หรือ Scan QR code ด้านล่าง👇

ประชาสัมพันธ์ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่บน GAFEตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายพื้นที่ใช้งาน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้...
05/01/2022

ประชาสัมพันธ์

ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่บน GAFE

ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายพื้นที่ใช้งาน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งาน GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่ 📌🗓ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
👩‍💻สำหรับนิสิตปัจจุบัน ใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 15 GB
🧑‍💼สำหรับอาจารย์ และบุคลากรใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 20 GB

โดยสามารถย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft OneDrive ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th ที่มีพื้นที่ใช้งาน 1 TB นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สมัครฟรีที่ account.swu.ac.th

ประชาสัมพันธ์

ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่บน GAFE

ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายพื้นที่ใช้งาน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งาน GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่ 📌🗓ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
👩‍💻สำหรับนิสิตปัจจุบัน ใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 15 GB
🧑‍💼สำหรับอาจารย์ และบุคลากรใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 20 GB

โดยสามารถย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft OneDrive ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th ที่มีพื้นที่ใช้งาน 1 TB นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สมัครฟรีที่ account.swu.ac.th

05/01/2022

ประชาสัมพันธ์📣
เเจ้งจากทาง Google workspace for Education Team
เรื่อง กูเกิลจะขยายระยะเวลาให้ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกของ Google Meet ฟรี ได้จนถึงวันที่ 📅9 มกราคม 2565 นี้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกประชุมหรือการเรียนการสอน สามารถใช้งานผ่าน Microsoft Teams ได้
📌นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร สามารถสมัครบัญชี @m.swu.ac.th เพื่อใช้งาน Microsoft Teams ได้ที่ https://account.swu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) ประกาศ ณ วันที่ 3 ม...
03/01/2022
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 2565 รายละเอียดที่ https://covid19.swu.ac.th/archives/1187

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) 3 มกราคม 20223 มกราคม 2022Pawaritประกาศทั่วไป, ประกาศมหาวิทยาลัย .....

31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 🙏 #NYE2022 #NYE

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 28 ปี
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 28 ปี

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 28 ปี

24/12/2021

มหาวิทยาลัยจะทำการเปลี่ยนใช้บัตรประจำตัวนิสิตทุกชั้นปี จากรูปแบบเดิม(บัตรพลาสติก) มาเป็นบัตรประจำตัวนิสิตในรูปแบบ Virtual Card

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

โดยนิสิตสามารถดาวน์โหลดApplication “SWU Mobile” ผ่านทาง
- App Store (ระบบIOS) https://itunes.apple.com/th/app/swu-mobile/id1091970734
- Google Play (ระบบAndroid) https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.swu.mobile
จากนั้นทำการ Login โดยใช้บัวศรีไอดี(Buasri ID)
เลือกเมนู My Profile จะปรากฎบัตรประจำตัวนิสิตในรูปแบบ Virtual Card
หากนิสิตจะเข้าใช้หอสมุด หอพัก ให้เลือกเมนู My QR Code

Merry Christmas & Happy New Year! 2022💝🎉🎁🎊
24/12/2021

Merry Christmas & Happy New Year! 2022💝🎉🎁🎊

Merry Christmas & Happy New Year! 2022💝🎉🎁🎊

ขณะนี้ระบบ SUPREME 2019 เกิดความขัดข้องบางประการทำให้การใช้งานช้าบางส่วน เเต่ยังสามารถใช้งานได้สำนักคอมพิวเตอร์กำลังเร่ง...
22/12/2021

ขณะนี้ระบบ SUPREME 2019 เกิดความขัดข้องบางประการ
ทำให้การใช้งานช้าบางส่วน เเต่ยังสามารถใช้งานได้
สำนักคอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้ระบบ SUPREME 2019 เกิดความขัดข้องบางประการ
ทำให้การใช้งานช้าบางส่วน เเต่ยังสามารถใช้งานได้
สำนักคอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

[ยุติการให้บริการ GAFE เเก่ศิษย์เก่า]➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่...
02/12/2021

[ยุติการให้บริการ GAFE เเก่ศิษย์เก่า]
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัดเหลือ 100 TB ต่อโดเมน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร สามารถใช้งานได้ต่อไป
❌จึงขอยุติการให้บริการบัญชี GAFE แก่ศิษย์เก่าทั้งหมด

⚠️โดยศิษย์เก่าทั้งหมดจะต้องทำการสำรองข้อมูลของตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

⚠️หลังจากวันที่ 31 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป สำนักคอมพิวเตอร์จะทำการลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลใน Drive ของศิษย์เก่าทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้
ขออภัยในความไม่สะดวก🙏

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
📌โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
📌E-mail : [email protected]

[ยุติการให้บริการ GAFE เเก่ศิษย์เก่า]
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัดเหลือ 100 TB ต่อโดเมน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร สามารถใช้งานได้ต่อไป
❌จึงขอยุติการให้บริการบัญชี GAFE แก่ศิษย์เก่าทั้งหมด

⚠️โดยศิษย์เก่าทั้งหมดจะต้องทำการสำรองข้อมูลของตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

⚠️หลังจากวันที่ 31 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป สำนักคอมพิวเตอร์จะทำการลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลใน Drive ของศิษย์เก่าทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้
ขออภัยในความไม่สะดวก🙏

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
📌โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
📌E-mail : [email protected]

🎥 Zoom Video Conference สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงานโดยมีนโยบายการใช้บริการดังนี้1. ...
02/12/2021

🎥 Zoom Video Conference
สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน
โดยมีนโยบายการใช้บริการดังนี้
1. Zoom Video Conference รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้ account @g.swu.ac.th ในการจองใช้งานนะคะ)
⚠️เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจองใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
⏰ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
⏰ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
⏰ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

➖➖➖➖➖➖➖➖
📱สามารถจองขอใช้บริการ Zoom Video Conference ได้ที่ shorturl.asia/i9h8d หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
📌โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
📌E-mail : [email protected]

🎥 Zoom Video Conference
สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน
โดยมีนโยบายการใช้บริการดังนี้
1. Zoom Video Conference รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้ account @g.swu.ac.th ในการจองใช้งานนะคะ)
⚠️เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจองใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
⏰ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
⏰ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
⏰ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

➖➖➖➖➖➖➖➖
📱สามารถจองขอใช้บริการ Zoom Video Conference ได้ที่ shorturl.asia/i9h8d หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
📌โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
📌E-mail : [email protected]

ประชาสัมพันธ์📣สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบัวศรี ภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศ...
29/11/2021

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบัวศรี ภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
📌วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ทำให้บางพื้นที่ภายใน มศว ประสานมิตร ไม่สามารถใช้งานบริการเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตได้ ดังนี้
1. eduroam ภายใน มศว ประสานมิตร
2. [email protected] [email protected] ภายใน มศว ประสานมิตร
3. ส่วนงานภายใน อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
4. หน่วยงานภายใน อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
5. อาคาร 11 (อาคารคณะสังคมศาสตร์)
6. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว
7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก
8. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
📱มือถือ 085-6496916
📧อีเมล์ [email protected]

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบัวศรี ภายในอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
📌วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ทำให้บางพื้นที่ภายใน มศว ประสานมิตร ไม่สามารถใช้งานบริการเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตได้ ดังนี้
1. eduroam ภายใน มศว ประสานมิตร
2. [email protected] [email protected] ภายใน มศว ประสานมิตร
3. ส่วนงานภายใน อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
4. หน่วยงานภายใน อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
5. อาคาร 11 (อาคารคณะสังคมศาสตร์)
6. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว
7. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก
8. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
📱มือถือ 085-6496916
📧อีเมล์ [email protected]

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

ประชาสัมพันธ์📣เเจ้งจากทาง Google workspace for Education Teamเรื่อง กูเกิลจะขยายระยะเวลาให้ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกของ Go...
25/11/2021

ประชาสัมพันธ์📣
เเจ้งจากทาง Google workspace for Education Team
เรื่อง กูเกิลจะขยายระยะเวลาให้ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกของ Google Meet ฟรี ได้จนถึงวันที่ 📅9 มกราคม 2565 นี้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกประชุมหรือการเรียนการสอน สามารถใช้งานผ่าน Microsoft Teams ได้
📌นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร สามารถสมัครบัญชี @m.swu.ac.th เพื่อใช้งาน Microsoft Teams ได้ที่ https://account.swu.ac.th

ประชาสัมพันธ์📣
เเจ้งจากทาง Google workspace for Education Team
เรื่อง กูเกิลจะขยายระยะเวลาให้ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกของ Google Meet ฟรี ได้จนถึงวันที่ 📅9 มกราคม 2565 นี้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกประชุมหรือการเรียนการสอน สามารถใช้งานผ่าน Microsoft Teams ได้
📌นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร สามารถสมัครบัญชี @m.swu.ac.th เพื่อใช้งาน Microsoft Teams ได้ที่ https://account.swu.ac.th

15/11/2021

[SWU Vaccination Center]
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว (ประสานมิตร)

เปิดลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับบุคคลทั่วไป ( Astrazeneca)
สำหรับ เข็ม 1 เข็ม 2 และ เข็ม 3
ในวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2564

ดังนี้
เข็ม 1 สำหรับผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

เข็ม 2 สำหรับผู้ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ( Astrazeneca , Sinovac Sinopharm )
มาจากที่อื่น และต้องการรับเข็มที่ 2 เป็น Astrazeneca

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ ได้รับ Sinovac Sinopharm ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ว

ลงทะเบียน ได้ทาง https://vaccine.swu.ac.th/
* มีจำนวนจำกัด
** ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น
#ทีมมศว #swuvaccinetioncenter #covid19

ประชาสัมพันธ์📣สำนักคอมพิวเตอร์ได้จำทำรายงานประจำปี 2564💻สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ ตามช่องทางดังนี้📌เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์...
15/11/2021

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ได้จำทำรายงานประจำปี 2564💻
สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ ตามช่องทางดังนี้
📌เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ : http://cc.swu.ac.th > เมนู เกี่ยวกับเรา > รายงานประจำปี
📌edocument : https://bit.ly/2YQ4lym
และสามารถอ่านรายงานประจำปี 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ รูปแบบ E-Book 📌ได้ที่ Link : https://bit.ly/30t498p หรือ QR Code ด้านล่างก็สามารถอ่านรายงานประจำปี ของพวกเราสำนักคอมพิวเตอร์ได้นะคะ😄

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ได้จำทำรายงานประจำปี 2564💻
สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ ตามช่องทางดังนี้
📌เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ : http://cc.swu.ac.th > เมนู เกี่ยวกับเรา > รายงานประจำปี
📌edocument : https://bit.ly/2YQ4lym
และสามารถอ่านรายงานประจำปี 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ รูปแบบ E-Book 📌ได้ที่ Link : https://bit.ly/30t498p หรือ QR Code ด้านล่างก็สามารถอ่านรายงานประจำปี ของพวกเราสำนักคอมพิวเตอร์ได้นะคะ😄

📢ประกาศ🗓ในวันที่ 20 พ.ย 2564 🕔เวลา 18.00 - 24.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ขอปิดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ มศว องครักษ์ เนื่...
15/11/2021

📢ประกาศ
🗓ในวันที่ 20 พ.ย 2564 🕔เวลา 18.00 - 24.00 น.
สำนักคอมพิวเตอร์ขอปิดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ มศว องครักษ์ เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) โดยมีบริการที่ได้รับผลกระทบดังนี้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹การออกอินเทอร์เน็ตจากองครักษ์ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง Wired และ Wireless

🙏🏻ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

📢ประกาศ
🗓ในวันที่ 20 พ.ย 2564 🕔เวลา 18.00 - 24.00 น.
สำนักคอมพิวเตอร์ขอปิดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ มศว องครักษ์ เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) โดยมีบริการที่ได้รับผลกระทบดังนี้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹การออกอินเทอร์เน็ตจากองครักษ์ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง Wired และ Wireless

🙏🏻ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Mobile Uploads
11/11/2021

Mobile Uploads

Photos from PRswu's post
11/11/2021

Photos from PRswu's post

10/11/2021

SWU x Bitkub Academy
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม Pitch ในกิจกรรม Bitkub Cryptonity ครั้งที่ 4 "Blockchain x Business Pitching Ideas"
.
โค้งสุดท้ายแล้วในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency ในความร่วมมือระหว่าง Bitkub Academy เเละ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
ขอเชิญชวนน้องๆมาเข้าร่วม Pitching Business Ideas ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain ไปต่อยอดและนําไปใช้ในภาคธุรกิจใดได้บ้าง?
มาร่วมนำเสนอและรับฟังไอเดียจากเพื่อนๆ พร้อมกับคำเเนะนำจากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญจาก Bitkub แบบ exclusive โอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เเล้ว !
.
แล้วมาเจอกัน! ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 64 เวลา 13.00-15.00 น.
.
สำหรับน้องๆที่มีไอเดียเเละต้องการ Pitch สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิได้ที่นี่
https://forms.gle/3kHrSZgMxd2YdxdL7
.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3DuZxNy
.สําหรับนักศึกษาที่อบรมผ่านระบบ Zoom
กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องอบรบในระบบ Zoom ได้ที่นี่: https://zoom.us/meeting/register/tJAuf-iurjwsHd1aeJK1_j-QAjCkyzFS6n_m
.
สําหรับนักศึกษาที่อบรมผ่านระบบ Facebook Live
สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook Bitkub Cryptonity เพื่อรับชมการอบรบได้ที่นี่: https://www.facebook.com/groups/bitkubcryptonity

SWU x BitKub ขอเชิญนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency  ในหัวข้...
05/11/2021

SWU x BitKub ขอเชิญนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency ในหัวข้อ "Blockchain & Business Use Cases" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

📌SWU x BitKub
ขอเชิญนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency

🗓️เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 3 "Blockchain & Business Use Cases" ในวันเสาร์ที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 64 เวลา 13.00-15.00 น.

📝ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3DuZxNy

📲สําหรับนิสิตที่อบรมผ่านระบบ Zoom
กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องอบรบในระบบ Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3BO4waG

📲สําหรับนิสิตที่อบรมผ่านระบบ Facebook Live
สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook Bitkub Cryptonity เพื่อรับชมการอบรบได้ที่นี่: https://www.facebook.com/groups/bitkubcryptonity

#นึกถึงBitcoinคิดถึงBitkub #Bitkub #BitkubAcademy #BitkubCryptonity

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายไวเลสเเลน มศว (WiSE) ได้อัพเกรดอุปกรณ์ให้รองรับ Wi-Fi 6กว่า 1,200 จุด อัตราการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น ...
04/11/2021

ประชาสัมพันธ์
เครือข่ายไวเลสเเลน มศว (WiSE) ได้อัพเกรดอุปกรณ์ให้รองรับ Wi-Fi 6
กว่า 1,200 จุด อัตราการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ห้องเรียนแล้ววันนี้ ทั้งประสานมิตร และองครักษ์

ประชาสัมพันธ์
เครือข่ายไวเลสเเลน มศว (WiSE) ได้อัพเกรดอุปกรณ์ให้รองรับ Wi-Fi 6
กว่า 1,200 จุด อัตราการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ห้องเรียนแล้ววันนี้ ทั้งประสานมิตร และองครักษ์

ที่อยู่

Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:00
อังคาร 08:00 - 19:00
พุธ 08:00 - 19:00
พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
ศุกร์ 08:00 - 19:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

https://cc.swu.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[📣Announcement : G-SWU] เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่ใกล้เข้ามาถึง❗️ 1. คลิกเข้าไปที่ 🔗 http://account.swu.ac.th 2. คลิกเข้าสู่ระบบ ✔️ 3. กรอกข้อมูลด้วยบัวศรีไอดีและรหัสผ่าน ⌨️ 4. คลิกเปิดบัญชี g.swu และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 🖥️ 📌หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ [email protected] หรือทางแฟนเพจ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #อัตลักษณ์64 #SWUATL64 #SWUSweetFactory 🎟🍫
ฐิติกร จิตชนะวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตัวนิสิต 61110010002 ประสงค์รับวัคซีนในวันที่ 10 มิ.ย. 64 ครับ จากเดิมผมมีรายชื่อรับวัคซีนทั้ง 2 วัน (9 มิ.ย. และ 10 มิ.ย.) เบอร์ติดต่อ 0945543678 ขอบคุณครับ
[สำนักคอมพิวเตอร์] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลออกจาก GAFE 🔴 Q : หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ GAFE ว่าใช้งานไปแล้วเท่าไร ต้องทำอย่างไร ⚪ A : ตรวจสอบได้ที่ drive.google.com/settings/storage 🔴 Q : ดาวน์โหลดไฟล์ออกจาก Google Drive ทำอย่างไร A : ไปที่ drive.google.com เลือกไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการดาวน์โหลดหลายรายการให้กดปุ่ม Ctrl บนวินโดวส์ หรือ Command (⌘) บนแมค จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกขวา เลือกดาวน์โหลด 🔴 Q : หากต้องการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ต้องทำอย่างไร ⚪ A : สามารถย้ายโดยใช้ mover.io ดูวิธีได้ที่ km.cc.swu.ac.th/archives/3004 🔴 Q : สามารถใช้ Google Takeout โอนไฟล์ไป OneDrive ของ @m.swu.ac.th ได้หรือไม่ ⚪ A : ยังไม่สามารถโอนไฟล์ไป @m.swu.ac.th ได้ โอนไปได้เฉพาะ OneDrive บนบัญชี Hotmail และ Outlook 🔴 Q : ถ้าต้องการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มของ GAFE ทำได้หรือไม่ ⚪ A : ยังไม่สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้ 🖥 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว #google15gb --------------------------------------------- https://www.facebook.com/SWUComputerCenter/posts/5915568711801479
[สำนักคอมพิวเตอร์] 📣 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัดเหลือ 100 TB ต่อโดเมน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอความร่วมมือผู้ใช้ทุกท่านให้โอนย้ายข้อมูลบางส่วนออกจากบัญชี GAFE โดยปรับลดขนาดการใช้งานพื้นที่ ไม่เกิน 15 GB (ขนาดของพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของ Google) 👉 บุคลากรและนิสิต สามารถย้ายไฟล์ข้อมูลไปยัง Microsoft OneDrive ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th โดยมีพื้นที่ 1 TB สมัครใช้งานได้ฟรีที่ https://account.swu.ac.th โดยนโยบายการให้บริการดังกล่าวของบริษัท Google จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือทาง facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ --------------------------------------------------------------------------- 📍 Google is changing its storage policy starting July 1, 2022. You will have a total of 15 GB of your GAFE (@g.swu.ac.th)—email, drive, and photos. We are asking you to back up your data and consider to free your storage space by July 1. We are working our best to provide all of you with more storage space and will keep you posted. If you have any questions or trouble accessing your GAFE, please contact our helpdesk,[email protected] or @SWUComputerCenter Fanpage --------------------------------------------------------------------------- 📍 谷歌将于2022年7月1日起变更其云端储存政策。政策变更后,您的GAFE(@g.swu.ac.th)账户将有15GB的储存空间用于保存您的邮件、文件、照片等。请您在2022年7月1日前,备份您的GOOGLE云端数据,并释放储存空间。我们正在尽最大努力为您提供更多的储存空间,如后续有所更改,我们将另行告知。 如果您有任何问题或者困难,请联系诗纳卡琳威洛大学计算机中心 #ทีมมศว #GSWU #Googledrive ------------------------------------------------------ ziplink : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter/photos/a.484433448248393/5836558803035804/
[สำนักคอมพิวเตอร์] ขอปิดให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. เนื่องจากจะปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบฯ เพื่อรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 02 6495000 ต่อ 17976 หรือ facebook : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว #สำนักคอม #ซูพรีม2019 ----------------------------------------------------------- ziplink - non
[สำนักคอมพิวเตอร์] 📢 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความกรุณาบุคลากรและนิสิตทุกท่านเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ 📌ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของระบบและการให้บริการของบุคลากร . 🔗สามารถตอบแบบประเมินได้ที่ http://bit.ly/swucom12564 หรือสแกน QR-Code ด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว #แบบประเมิน #สำนักคอม
[Announcement] เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับกิจกรรมสุด Exclusive ‼️ 1. คลิกเข้าไปที่ 🔗 http://account.swu.ac.th 2. คลิกเข้าสู่ระบบ ✔️ 3. กรอกข้อมูลด้วยบัวศรีไอดีและรหัสผ่าน ⌨️ 4. คลิกเปิดบัญชี g.swu และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 🖥️ 📌หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ [email protected] หรือทางแฟนเพจ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว #SWU71 #StartWithU 🎮
[ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ในระหว่างปิดทำการ] 🚩สำนักงานอธิการบดี - ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา E-mail : [email protected] ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา - ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานวิเทศสัมพันธ์ E-mail : [email protected] งานสื่อสารองค์กร E-mail : [email protected] PRswu - ส่วนกิจการนิสิต E-mail : [email protected] ด้านสวัสดิการนิสิต Line ID : @625DBWLL Twitter : @studentloanswu FB : กองทุนกู้ยืม มศว ด้านแนะแนวให้คำปรึกษา Line ID : @654SISEA FB : Counseling SWU บริการการปรึกษา มศว DSS SWU SWU TOTUR ติวเตอร์ มศว ด้านกิจกรรมนิสิต E-mail : [email protected] ส่วนกิจการนิสิต มศว - ส่วนกิจการหอพักนิสิต Dorm Swu - ส่วนบริหารงานกลาง E-mail : [email protected] - ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร E-mail : [email protected] - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ E-mail : [email protected] QDSWU - ส่วนกิจการเพื่อสังคม Email : [email protected] ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ศูนย์บริการวิชาการ E-mail : [email protected] ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ Strategy and Planning Office SWU - ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร E-mail : [email protected] Swu-Erp - ส่วนทรัพยากรบุคคล E-mail : [email protected] ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ส่วนพัฒนากายภาพ PhysDo SWU - ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว 🚩คณะ/วิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์ E-mail : [email protected] คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว - คณะกายภาพบาบัด คณะกายภาพบำบัด มศว - คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว - คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว - คณะวิศวกรรมศาสตร์ E-mail : [email protected] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว - คณะเศรษฐศาสตร์ PR Econ Swu - คณะพลศึกษา E-mail : [email protected] PRpeswu - คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม E-mail : [email protected] COSCI SWU - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ E-mail : [email protected] College of Creative Industry SWU - บัณฑิตวิทยาลัย E-mail : [email protected] บัณฑิตวิทยาลัย มศว - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร E-mail : [email protected] Apit Swu 🚩สำนัก/สถาบัน - สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC SWU - สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ E-mail : [email protected] สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สถาบันยุทธศาตร์ทางปัญญาและวิจัย E-mail : ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย [email protected] E-mail : ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย [email protected] E-mail : งานมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) [email protected] E-mail : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ [email protected] E-mail : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา [email protected] E-mail : งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) [email protected] E-mail : แหล่งทุนภายนอกและโครงการ 1 ต. 1 ม. [email protected] Research SWU - สำนักคอมพิวเตอร์ E-mail : [email protected] สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา E-mail : [email protected] CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) - สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร สำนักหอสมุดกลาง มศว Line ID : @libswu Email : [email protected] องครักษ์ Facebook : Oklib(Ongkharak Library, SWU) Line ID : @oklib เว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.swu.ac.th - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย​ และฝ่ายติดตามและประเมินผล E-mail : [email protected] หน่วยตรวจสอบภายใน E-mail : [email protected] 🚩โรงเรียน - โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) E-mail : [email protected] PrPSM - โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา E-mail : [email protected] โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ศูนย์การแพทย์ฯ - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ E-mail : [email protected] ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว - ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อื่นๆ ร้าน SWU SHOP SWU SHOP มศว คลินิก มศว คลินิก #ทีมมศว
[ 💻 SWU Online Helpdesk ] 📲 สำหรับคณาจารย์และนิสิตที่ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Microsoft​ Teams, Hangouts Meet, Google​ Classroom, SWU​ Moodle รวมถึงรูปแบบการสอนด้วยวิธีอื่นๆ สำนักคอมพิวเตอร์​ ร่วมมือกับ​ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา​ พร้อมให้บริการคำปรึกษา​ การสอนถ่ายทอดสดออนไลน์​ การสอนออนไลน์​​ เพื่อไม่ให้นิสิตพลาดทุกการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ▶️ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือทาง [email protected] หรือผ่านทาง 02-649-5000 ต่อ 15045 #SWUComputerCenter #ทีมมศว #COSCISWU