Clicky

ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ

ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ ร่วมเรียนรู้ไปกับแหล่งเรียนรู้สวน?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวน​พฤกษศาสตร์​ทุ่งค่าย​ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื้...
21/09/2022

วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวน​พฤกษศาสตร์​ทุ่งค่าย​ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื้น​ แนะนำชนิดพันธุ์​ไม้​ พร้อมประโยชน์​ต่างๆ​ ที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนฯ​ และชมนิทรรศการ​ พืชดอง​ สัตว์ดอง​ ตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้ง​ ตัวอย่างแมลง​ เดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้​ แก่คณะนักเรียน จำนวน​ 2​ คณะ ได้แก่
1.​ โรงเรียนวัดเจริญ​ร่มเมือง​ จังหวัดตรัง​
2.​ โรงเรียนบ้านใหม่​ จังหวัดสตูล

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และเจ้าหน้าที่สวน ให้การต้อนรับ ดร.วรดลย์ แจ่...
19/09/2022

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และเจ้าหน้าที่สวน ให้การต้อนรับ ดร.วรดลย์ แจ่มจำรูญ หัวหน้ากลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และปลูกต้นชะมวงกวาง (ต้นไม้ประจำสวนฯ)

วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเ...
19/09/2022

วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ป่าไม้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงกิจกรรมการวาดภาพระบายสีต้นไม้ และใบไม้ตามจิตนาการ ณ สวนรุกขชาติเมืองราด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวนให้การต้อนรับพร้อม บร...
19/09/2022

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวนให้การต้อนรับพร้อม บรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื่น แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และเดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 4 คณะ ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านทอนพลา จังหวัดตรัง
2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง จังหวัดพัทลุง
3.โรงเรียนบ้านเขาโอน จังหวัดตรัง
4. โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.วรดลย์ แจ่มจำรูญ หัวหน้ากลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจราชการ และมอบนโยบายแก่พน...
19/09/2022

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.วรดลย์ แจ่มจำรูญ หัวหน้ากลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจราชการ และมอบนโยบายแก่พนักงานสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวน ให้การต้อนรับพร้อมบร...
16/09/2022

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื่น แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และชมนิทรรศการ พืชดอง สัตว์ดอง ตัวอน่างพรรณไม้อัดแห้ง ตัวอย่างแมลง เดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 2 คณะ ได้แก่
1. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
2. โรงเรียนบ้านนหนองยาง จังหวัดตรัง

วันที่ 14 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง และสวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดราชบุร...
15/09/2022

วันที่ 14 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง และสวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเจี้ยไช้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่
🌻 กิจกรรม "สันในสวนฯ"
🌻กิจกรรม "เพาะชำนำสุข"
🌻 กิจกรรม "พฤกษาพาสุข" (วาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์,ของขวัญจากป่า)

วันที่ 13 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึงและสวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดราชบุรี...
15/09/2022

วันที่ 13 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึงและสวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเจี้ยไช้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ชั้นประมศึกษาปีที่ 4 และจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่
🌼กิจกรรม "สันในสวนฯ"
🌼กิจกรรม "เพาะชำนำสุข"
🌼 กิจกรรม "พฤกษาพาสุข" (วาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์,ของขวัญจากป่า)

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ขอใช้สถานที่สวนรุกขชาติกำแพงแสน จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสร...
15/09/2022

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ขอใช้สถานที่สวนรุกขชาติกำแพงแสน จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายใน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวน ให้การต้อนรับพร้อมบร...
15/09/2022

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื่น แนะนำชนิดพันธุ์ไม้พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และเดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ คณะครูและนักเรียนจำนวน 2 คณะ ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาล1 (ตลาดเก่า) จังหวัดกระบี่
2. โรงเรียนบ้านไร่พรุ จังหวัดตรัง

วันนี้ 12 กันยายน 2565 นายจิรพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม แล...
15/09/2022

วันนี้ 12 กันยายน 2565 นายจิรพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการจัดการสวนรุกขชาติ และการศึกษาขยายพันธุ์ไม้หายาก พร้อมทั้งร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ชนิดรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ โดยมีนางสุวรรณา ขวาของ หัวหน้าสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์และเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ ให้การต้อนรับ

วันที่ 12 กันยายน 2565 หัวหน้าหัวหน้าสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-ลาว พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกิจกรรมรักษ์...
15/09/2022

วันที่ 12 กันยายน 2565 หัวหน้าหัวหน้าสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-ลาว พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกิจกรรมรักษ์น้ำ รักษ์วนา รักป่าในเมือง โดยมีร่วมคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ สภาพพื้นที่ เช่น
🍀พื้นที่ชุ่มน้ำ พรรณไม้น้ำ
🍀การเก็บตัวอย่าง และอัดพรรณไม้
🍀การขยายพันธ์พืช เช่น เพาะเมล็ด การตอนกิ่งรวงผึ้ง
🍀การให้ความรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น พรรณไม้น้ำ และนำมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
🍀ให้ความรู้การจัดทำปุ๋ยหมัก จากผักตบชวา และเศษวัชพืช
🍀ร่วมปลูกต้นชิงชันพรรณไม้ประจำสวนฯ และประจำจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ชิงชัน

วันที่ 12 กันยายน 2565 สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสระจรเข้ จังหวัดนครราช...
14/09/2022

วันที่ 12 กันยายน 2565 สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสระจรเข้ จังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติมวกเหล็ก เดินพาชมสวนพรรณไม้ สวนสมุนไพร ต้นไม้ทรงปลูก พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 กันยายน 2565 มนฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง จังหวัดตรัง เข้าทัศนศึกษาสวนพฤกษศ...
14/09/2022

วันที่ 10 กันยายน 2565 มนฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง จังหวัดตรัง เข้าทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย โดยมีนายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวนสวนให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื่น แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และพาเดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวนสวนให้การต้อนรับคณะผู...
14/09/2022

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสวนสวนให้การต้อนรับคณะผู้สูงอายุบริษัทท่องเที่ยวทั่วไทย จำกัด จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่าดิบชื่น แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย และพาเดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้

วันที่ 7- 8 กันยายน 2565 เจ้าหน้าสวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ แก่นักเรียนที่มีควา...
12/09/2022

วันที่ 7- 8 กันยายน 2565 เจ้าหน้าสวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น โครงการกิจกรรมห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (กิจกรรมชีวิตในธรรมชาติ)

วันที่ 9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านพรรณไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์เขาช...
12/09/2022

วันที่ 9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านพรรณไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ที่เข้าทัศนศึกษาดูงาน ภายในสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้...
12/09/2022

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่า แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
จำนวน 4 คณะ ดังนี้
1. โรงเรียนหาดเลา จังหวัดตรัง
2. โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า จังหวัดตรัง
3. โรงเรียนบ้านไร่ยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ควา...
09/09/2022

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่า แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย แก่คณะนักเรียนโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ จังหวัดตรัง

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายให้การต้อ...
08/09/2022

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่า แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
จำนวน 4 คณะ
1.โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง บ้านไสน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ต
2.โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดสตูล
3.โรงเรียนวัดหนองเป็ด จังหวัดตรัง
4.โรงเรียนบ้านสาคร จังหวัดสตูล

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายฐาปนา เทียนสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) พร้อมคณะไ...
07/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายฐาปนา เทียนสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว

วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงงาม จังหวัดสงขลา เข้าทัศนศึกษา ภานในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย โดยมีนายกอบศั...
07/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงงาม จังหวัดสงขลา เข้าทัศนศึกษา ภานในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย โดยมีนายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของป่า แนะนำชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

วันที่ 5 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหลักสูตรครูป่าไม้ และสวนพฤกษศาสต...
07/09/2022

วันที่ 5 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหลักสูตรครูป่าไม้ และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาหาข้อมูล ณโรงเรียนวิเชียรมาตุ2 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้ปกครอง และคณะ...
05/09/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้ปกครอง และคณะครู เข้าทัศนศึกษา ภายในสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร
🐞https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522531289678829&id=100057658860702

วันนี้ 2 กันยายน 2565 ครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้  ณ สวนพฤกษศ...
05/09/2022

วันนี้ 2 กันยายน 2565 ครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
🦋https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402508118690285&id=106717181602715🦋

วันนี้ 1 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเมือง เข้าเยี่ยมชมและศึกษานิเวศสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย...
05/09/2022

วันนี้ 1 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเมือง เข้าเยี่ยมชมและศึกษานิเวศสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
🐞https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401867418754355&id=106717181602715🐞

วันนี้ 31 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ จังหวัดตรัง เข้าศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย โด...
05/09/2022

วันนี้ 31 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ จังหวัดตรัง เข้าศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ แนะนำพรรณไม้ชนิดต่างๆ พร้อมนำชมสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้

วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ จังหวัดสตูล เข้าศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 🦋ht...
05/09/2022

วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ จังหวัดสตูล เข้าศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
🦋https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=400367165571047&id=106717181602715

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติเมืองราด ร่วมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พันธุ์พืช แมลงผีเสื้อกลางวัน เห็...
05/09/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติเมืองราด ร่วมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พันธุ์พืช แมลงผีเสื้อกลางวัน เห็ด การจัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และการประดิษฐ์การ์ดอวยพรจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387363690241105&id=100069024307975

วันที่ 1 กันยายน 2565 สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านดงขุย...
02/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชนแก่นักเรียนโรงเรีย...
02/09/2022

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชนแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยมีนายจารุชาติ ปราชญ์นคร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการดังกล่าว สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆ จากหลายภาคส่วน ดังนี้
🍁ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ
🍁ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จังหวัดตรัง
🍁ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง
🍁ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย
🍁นายสมหมาย มากจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่สวนฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำยากันยุงจากตะไคร้หอม

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายชาญวิทย์ แสงสร้อย หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โค...
31/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายชาญวิทย์ แสงสร้อย หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการเยาวชนรักษ์ป่า (The Youth conserving to Forests) ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยอ้อ โรงเรียนลองวิทยา ณ สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายโกวิทย์ สันตจิตร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้มาตรวจเยี่ย...
31/08/2022

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายโกวิทย์ สันตจิตร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมอบแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการและงานพัฒนาพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่เรือนรวบรวมกล้วยไม้และเฟิน เรือนเพาะชำกล้าไม้ สวนรวบรวมพรรณไม้วรรณคดี ร่วมคืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ และมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวพรอุมา คงศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมช

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาตแม่สุรินเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าบวชป่าในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา...
31/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาตแม่สุรินเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าบวชป่าในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 หัวหน้าสวนรุกขชาติ60ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-ลาวและเจ้าหน้าที่สวนฯร่วมกับครู นักเรียน จากวิทย...
31/08/2022

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 หัวหน้าสวนรุกขชาติ60ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-ลาวและเจ้าหน้าที่สวนฯร่วมกับครู นักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพหนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมบำรุง ดูแล พรวนดืน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยต้นชิงชันซึ่งปลูกเป็นต้นไม้ประจำสวนรุกขชาติฯ ประมาณ 200 ต้น

Photos from สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จ.ตรัง's post
29/08/2022

Photos from สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จ.ตรัง's post

Photos from สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จ.ตรัง's post
29/08/2022

Photos from สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จ.ตรัง's post

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติกาญจนกุมารร่วมเจ้าหน้าที่ธนาคาร และชมรมจักรยานอำเภอสามง่ามจัดกิจกรรม " KBANK ทำดีทำได้...
29/08/2022

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติกาญจนกุมารร่วมเจ้าหน้าที่ธนาคาร และชมรมจักรยานอำเภอสามง่ามจัดกิจกรรม " KBANK ทำดีทำได้ไม่มีวันหยุด สไตล์ 8R" โดยปลูกต้นไม้ในสวนป่าเรียกนก 60 ต้น ใส่ปุ๋ยต้นคูณ 200 ต้น ทาสีห้องน้ำ และวางถังขยะเพื่อคัดแยก 2 ชุด บริเวณภายในสวนรุกขชาติกาจนกุมาร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำโครงการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดอนุ...
29/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำโครงการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น โดยกิจกรรมมีการอบรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะนักเรียนและครู 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม) และ โรงเรียนบัวเชดวิ...
24/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะนักเรียนและครู 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม) และ โรงเรียนบัวเชดวิทยาคม เข้าทัศนศึกษาสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่สวนฯ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นำคณะนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาเยี่...
23/08/2022

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นำคณะนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง โดยทางสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องได้จัดกิจกรรมประกอบ ตัวอย่างพันธ์ุไม้ และแมลง ในการบรรยายตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติเมืองราด ร่วมจัดนิรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พันธุ์พืช แมลงผีเสื้อกลางวัน เห็ด...
22/08/2022

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติเมืองราด ร่วมจัดนิรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พันธุ์พืช แมลงผีเสื้อกลางวัน เห็ด และการเย็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง ได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป...
22/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง ได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติกาณจนกุมาร ให้ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่คณะนักเรียนบ้านวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัด...
19/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติกาณจนกุมาร ให้ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่คณะนักเรียนบ้านวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาทัศนศึกษา และดูงาน ภายในสวนรุกขชาติกาณจนกุมาร

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ที่เ...
19/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โครงการยกระดับและสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสวนรุกขชาติฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในฐานเรียนรู้ ดังนี้
🍀 ระบบนิเวศและป่าไม้ในประเทศไทย
🍀การป้องกันพื้นที่ป่าและควบคุมไฟป่า
🍀เทคนิคการดูนก
🍀จากต้นกล้าสู่ป่าใหญ่
🍀การดำรงชีพในป่า
🍀คัด คีบ แยก (กระบวนการวางแผนและการระดมความคิด)

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

66255610777 ext. 1477

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร แก่คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพร่วมจัดนิทรรศการ" วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2564 " ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนำกล้าไม้ เอกสาร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและป่าในเมือง บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
วันที่ 21 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมวิ่งการกุศลตามโครงการ "วิ่งปันสุข วิ่งปันบ้าน" โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขคณะ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุงโดย
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหารได้ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมคณะ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุงบรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้บรรยายให้​ความรู้ใน​​กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี​ โรงเรียน​อุดมศิลป์​ อำเภออินทร์บุรี​ จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์สถานที่สวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนคุณภาพพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Special English Program :SEP) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะนักเรียนโรงเรียนวัดชำป่างาม จังหวัดฉะเชิงเทราและคณะนักศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ในสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 1​8 มีนาคม​ 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ​คูเมืองได้บรรยายให้​ความรู้​ ในกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี​ จากโรงเรียน​วัดโพงาม​อ​สรรคบุรี​ ณ สวนรุกขชาติ​คูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงร่วมกันทำความสะอาดลานจอดรถ, ถนนภายในสวนฯ เพื่อลดฝุ่นละอองโดยได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ จากสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง
วันที่ 16 มีนาคม 2564 สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี จังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อน ที่โรงเรียนบ้านป่าตึง
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรังนำเดินศึกษาธรรมชาติและบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแพร้ว จังหวัดสงขลา ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3-6
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติพระบาท จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยนำกล้าไม้จำนวน 200 กล้า ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 12 มีนาคม 2564 สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อรวบรวมพรรณไม้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2. ปลูกพืชสมุนไพร
3. ปลูกผักสวนครัว
4. ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวด สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Th สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดกา สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและป กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก RTA Chemical Depart Exat Badminton ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก IAD กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs