Clicky

กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นโยบาย ด้านการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด ศ...
06/06/2017
ตั้งแล้ว รอง ศธภ.- กช.-กศน. สังกัด ศธ. 15 ตำแหน่ง ::::::กระทรวงศึกษาธิการ:::;:::

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด ศธ. (รอง ศธภ.- กช.-กศน.) 15 ตำแหน่ง
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48731&Key=hotnews

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

ประกาศคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวั...
02/06/2017

ประกาศคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48692&Key=news19

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการของในหลวงรัชกาลที่ 10http://www.moe.go.th/websm/2017/may/27...
31/05/2017

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการของในหลวงรัชกาลที่ 10
http://www.moe.go.th/websm/2017/may/274.html

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
19/05/2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙http://www.inspec.moe.go.th/home...
13/05/2017

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
http://www.inspec.moe.go.th/home/attachments/article/326/1.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202559.pdf

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
01/05/2017

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด http://www.moe.go.th/moe/th/news/...
11/04/2017

การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48181&Key=news19

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิกาhttp://www.moe.go.t...
03/04/2017

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิกา
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48126&Key=news19

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
01/04/2017

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตราhttp://w...
28/03/2017

ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา
http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/159.html

คุรุสภาชี้แจงกรณี ก.ค.ศ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้http://www.ksp.or.th/ksp2013/...
25/03/2017

คุรุสภาชี้แจงกรณี ก.ค.ศ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1200&tid=

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย "สอบแข่งขันได้ก่อน แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ...
23/03/2017

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย "สอบแข่งขันได้ก่อน แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/150.html

ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาต สอบครูผู้ช่วยได้ http://www.moe.go.th/websm/20...
21/03/2017

ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาต สอบครูผู้ช่วยได้
http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/142.html

ประกาศเรื่อง กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานการศึกษา
10/03/2017

ประกาศเรื่อง กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานการศึกษา

ครูผู้ช่วย 2 ปีก้าวเป็นชำนาญการ 5 ปีเป็นชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญอีก 5 ปีจนถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษอีก 5 ปี ใช้เวลาไม...
01/03/2017

ครูผู้ช่วย 2 ปีก้าวเป็นชำนาญการ 5 ปีเป็นชำนาญการพิเศษและ
ระดับเชี่ยวชาญอีก 5 ปีจนถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษอีก 5 ปี ใช้เวลาไม่นานจากชำนาญการ-เชี่ยวชาญพิเศษเพียง 20 ปีเท่านั้น
http://www.moe.go.th/websm/2017/feb/101.html

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานhtt...
24/02/2017

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47697&Key=news20

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครูทุกท่าน...
16/01/2017

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครูทุกท่าน...

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ http://www.ra...
10/01/2017

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/007/61.PDF

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. พ.ศ.2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
04/01/2017

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. พ.ศ.2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

ที่อยู่

319 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเ
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6626285643

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

“ASEM Education 2030: Towards more resilient, prosperous and sustainable futures”

Today, the 2nd Senior Officials Meeting (SOM2) started in preparation of the 8th Education Ministers’ Meeting (ASEMME8), hosted by the Government of .

Inclusion and equity play a crucial role in ensuring that our Higher Education across Asia and Europe support and provide a sustainable future for all.

- What are the main opportunities for Inclusion in Higher Education in the coming decade?
- What are the main risks for Inclusion in Higher Education in the coming decade?

On Day 1 of SOM2, we share with you the views of young Asians and Europeans – participants of the 4th ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS4) – on what they consider as opportunities for inclusion. We are happy that this video was shown at the SOM2 – to inspire education policy makers and government officials of the ASEM Education Process when reviewing current and future policies.

http://ow.ly/qVto50H9iIS

ASEM LLL Hub กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.

✳หนังสือสังคมศึกษา ตอน ม.3
คำว่าสถาบันที่เขียน นำหน้า มีอะไรบ้าง
1.)สถาบันครอบครัว.👫👪👨‍👩‍👧‍👧
ครอบครัวก็เป็น สถาบันด้วย
2.)สถาบันการศึกษา.🎓📚📖🎓
3.)สถาบันเศรษฐกิจ.💵💴💰
4.)สถาบันศาสนา.
5.)สถาบันพระมหากษัตริย์👑👑
สถาบัน 5 ข้อนี้ สำคัญกับคนไทยจริงๆ
*สถาบันข้อ 1-3 พวกคน
เลวๆ มันทำลายไปได้ในที่ผ่าน เศรษฐะกิจในไทยพังหมด ทั้งเศรษฐะกิจภาครัฐ และภาคเอกชน
*สถาบันข้อที่ 4. คืออธิบายแบบบ้านนะ
ประเทศไทยอยู่รวมกันได้หลายศาสนา แล้วพวกลัทธิก็เข้ามาแซกซึมสมองคนไทย ให้มีจิตใจที่ดำ เป่าสมองคนให้ทำแต่สิ่งชั่วร้าย คือลัทธินั้นไม่มีศาสนาใดจึงทำให้ศาสนาทุกๆ ศาสนา ในไทยนั้นตกต่ำลงไปทุกที
เหลืออยู่อย่างเดียวที่พวกเฮี้ย ๆ ไม่กี่ตัวยังทำลาย
ไม่ได้ คือ ข้อ.5 สถาบันพระมหากษัตริย์
*สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ใส่ร้ายต่างๆ นาๆ
เขียนลงเว็ปไซร์แบบโกหกทุกอย่าง ทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดทุกอย่าง และพวกนักประวัติศาสตร์ ชอบบิดเบือนในแง่ไม่ดี อย่าให้คนเฮี้ยระย่ำ มาทำลายไป เด็ดขาด.
👤กูเป็นหนึ่งในคนไทย ที่รักประเทศไทย
👤กูเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะปกป้อง รัฐวิสาหกิจของไทยทุกๆ อย่าง
👤กูจะไม่ยอมให้ใคร คนใด คนนึงมาถือครองเป็นของส่วนตัว คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ จะไม่ยอมให้ใคร มาโกรย สมบัติชาติไทยไป บรรพบุรุษกูลงทุนมา พวกมึงเป็นใคร.
เอารัฐวิสาหกิจไป เอารายได้รัฐวิสาหกิจไปเป็นส่วนตัว ไม่ยอมสงเงินให้แผ่นดิน.เฮี้ยระย่ำจริงๆ
👥พวกมึงใช้คำว่า👥
💰อัด ยาย ซื้อ ขนม ยาย💱💰
แต่ ยาย อย่างกู ไม่ขายโว้ย.
ยาย จะเก็บขนม ไว้ให้ลูกหลาน คนไทยทุกคน
กินขนมของยาย
รบกวนขอความกรุณา
ช่วยคืนเงินค่าเทอมให้บ้างได้ไหมครับ
โรงเรียน​ไม่ต้องเปลืองน้ำและค่าไฟเป็น​เดือนๆ​ บุคลากรของโรงเรียน
ก็ไม่เหนื่อย
แต่ผู้ปกครอง​ต้องรับภาระจ้างคนเลี้ยง​
ในขณะที่​ค่าเทอมก็ต้องจ่ายเต็ม
จากใจผู้ปกครองนะคะ การให้ผู้ปกครองนั่งเฝ้าดูลูกเรียนออนไลน์เป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครองอย่างมาก ที่สำคัญไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกบ้านจะพร้อมสำหรับเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการใช้เรียน เวลาว่าง หลายๆคนต้องทำงาน เพราะการมีงานทำในยุคเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้มันสำคัญมาก
.
เข้าใจในสถานการณ์โควิดนะคะ แต่ทั้งกระทรวงและโรงเรียน ควรหาทางออกอื่นนอกจากการเรียนออนไลน์ที่สุดท้ายเด็กก็ต้องนั่งอยู่แต่หน้าจอ บางโรงเรียน ก็เอาคลิปจากยูทูปมาให้เด็กนั่งดู ทำการบ้าน เรียนวันๆนึง 6 วิชา มีการบ้าน 6 วิชา พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆบ้านก็ต้องทำงานไปด้วย เวลาจะนั่งเรียนกับลูกก็แทบไม่มี ยังจะต้องสอนการบ้านทุกวิชาเพื่อส่งครูในแต่ละวันอีก คิดว่าเด็กอนุบาล เด็กประถมต้นไหวหรอคะ เด็กที่โตหน่อยยังเรียนเองได้ เด็กเล็กๆน้อยคนมากนะคะที่จะสามารถนั่งเรียนและโฟกัสกับการเรียนได้
.
การเรียนออนไลน์กับมือถือ กับคอม มันคือทางออกแล้วหรือคะ ในเมื่อผู้ปกครองจ่ายค่าเทอมเต็มจำนวนทุกบาท แล้วไม่ได้อะไรนอกจากเรียนกับคบิปในยูทูป ทางโรงเรียนควรทำเป็นใบงานมาให้นักเรียนเพื่อหัดทำแบบฝึกหัด สลับกับการเรียนหน้ามือถือ หน้าคอมมั๊ยคะ
ขอความช่วยเหลือค่ะ
เสนอให้ ถ่ายทอดสด "ในห้องเรียน" ทางสื่อมีเดีย เช่น facebook,youtube,line group ฯลฯ

เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องครู หรือแม้แต่นักเรียน ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ละอองฝนโปรยปรายปลิว
จากทิวเมฆสีเข้ม

หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า
อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม

ของปฐพีแห้งผาก

กรุณยธรรม
แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย

อมฤตธรรมฉ่ำเย็น
หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ

อาบรดความเสื่อมและทุกข์
ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบการบริหารของ ผอ.โรงเรียนกานดา ลาดพร้าว นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของรร. ไม่นึกถึงจิตใจเด็ก อยากจะคัดแยกเด็กก็ทำเพื่อจะให้เด็กบางกลุ่มสร้างชื่อเสียงให้ตัว เลวมาก
ยาเสพติด
**ยาเสพติด ติดกันมาก หากไม่ปราบ กันจริงจัง
เด็กไทย วัยรุ่นพัง ชีวิตอับ ดับมากมาย
ทรัพยากร มนุษย์ชาติ สมองเพี้ยน อันตราย
ทหารตำรวจ จงทำลาย แหล่งอบาย ให้หมดที
**ยาเสพติด ทำลายสิ้น บนแผ่นดิน ไทยเราเอง
กำจัด พวกข่มเหง เอาอำนาจ ป้ายบัดสี
เป่าหัว เป่ากระหม่อม ให้ทำชั่ว ทำอัปรีย์
ลูกหลานคน ถูกย่ำยี เอามาใช้ ในการเมือง
**บังคับ ให้ทำลาย สถาบันหมาย สัญลักษณ์
ถ้าไม่ทำ มันรุกหนัก ป้ายโทษให้ ใส่หาเรื่อง
เป่าหัว ฝังความเชื่อ หวังมุ่งร้าย ทำขุ่นเคือง
มอมเมา โฉดต่อเนื่อง ทำร้ายฝ่าย เป็นศัตรู
**เอาดารา ศาสนาfake ทำร้ายเด็ก คนดีดี
มุ่งหมาย คอยกดขี่ บังคับโหด น่าอดสู
เป็นลัทธิ พิงศาสนา สักวันน่ะ จะได้รู้
กรรมภัย จะคืนสู่ ลูกหลานมัน หมดสิ้นเอย...ut
ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทราบหรือไม่ว่า ยาเสพติดระบาดในประเทศมานานมาก เด็กและวัยรุ่นไม่เป็นผู้เป็นคน ถูกมอมยา ขายยา จนติด ทำให้ชีวิตเสียไป ถามว่า ที่มีการพบฉี่เป็นสีม่วงนั้น บ่อยมาก และยังจับได้อยู่แบบเล็งไปที่ความผิดอื่น แต่มิได้เน้นยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ เท่าที่ควร เพราะมันคือต้นเหตุ มากทุกหย่อมหญ้า มีทั้งหญิงและชาย มีอบายมุขมากมาย สักวันลูกหลานตนก็อาจจะเจอเข้าเหมือนกัน หากไม่ปราบให้เด็ดขาด ...ขอฝากให้จัดการให้เด็ดขาดเสียที มอมเมากันจนแย่ทั้งสังคมไทย.....ประสาทเสื่อมและหลอนเพราะยาเสพติดเหล่านี้ทำให้เป็น ขายกันเสพกันมั่วกันอยู่ในหมู่เด็กและวัยรุ่นค่ะ....
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา Ministry of Education Thailand สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข หอสมุดคุรุสภา กองกำกับการอารักขา๑ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ศูนย์ฝึกอบรม บช.น. RTP Cyber Village บช.น. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั สำนักงาน ป.ย.ป.