ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
(3)

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
02/10/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of fame) เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่ สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาเขตบางกอกใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือแ คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นทองอุไร) ล้างทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานและทาสีทางเท้าบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเขตบางกอกใหญ่ บริเวณด้านหลังของอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งจะเปิดบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้วิถีการเกษตร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
02/10/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of fame) เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่ สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาเขตบางกอกใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือแ คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นทองอุไร) ล้างทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานและทาสีทางเท้าบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเขตบางกอกใหญ่ บริเวณด้านหลังของอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งจะเปิดบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้วิถีการเกษตร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/09/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับท่านใดที่ได้รับผลกระทบ
จากการณีคลินิกถูกยกเลิกสญญา
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิได้ตามนี้ค่ะ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
21/09/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ความทันสมัย รวดเร็ว เป็นมิตร ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

งานบริการประชาชนของราชการถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 ความรวดเร็วทันใจ ความสะดวกสบาย คือความพึงพอใจของประชาชน นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวก สบาย ความรวดเร็ว ประชาชนมีความประทับใจในการมารับบริการที่ ฝ่ายทะเบียน โดยเน้นในเรื่องบรรยากาศที่สบายตา สถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แนะนำการบริการ เก้าอี้นั่งรอที่สะดวกสบาย และมอบหมายนายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด สำนักงานเขตบางกอกใหญ่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

ฝ่ายทะเบียน ยังมีบริการรับจองคิวล่วงหน้าผ่านคิวอาร์โค๊ด บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา จองคิวล่วงหน้า รับบริการภายใน 15 นาที /บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันที่บอกค่าอย่างแม่นยำ บริการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร การแจ้งเตือน ติดต่อเขต โรงพยาบาลผ่านคิวอาร์โค้ด /บริการค้นหาข้อมูลผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ฟรี /และเชื่อมต่อไวไฟฟรี

นอกจากนี้ยังจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในงานบริการของฝ่ายต่างๆ ไม่หยุดพักเที่ยง และดูแลความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อCovid ด้วยการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคเป็นประจำทุกเช้าก่อนให้บริการ

ส่วนบุคคลากรพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ เป็นมิตร และสนับสนุนงานบริการของฝ่ายอื่นๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทุนสงเคราะห์ประชาชนอื่นๆ

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ บริการทันใจ ถูกต้อง รวดเร็วด้วยใจ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
21/09/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

**บางกอกใหญ่** รับลงทะเบียนต่างด้าวพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19(smile)

วันที่ 21กันยายน 2563 นายประจง จุลวงษ์ ห้วหน้าฝ่ายทะเบียน จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการประสานจากกรมแรงงาน โดยให้มีมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

16/09/2020

ฝ่ายทะเบียนได้รับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าฯ อัศวิน
14/09/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

👵👴กทม.จ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยผู้พิการวันที่ 10 ของเดือนตามปกติ

💰กรณีข่าวกรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ตกใจต่อข่าวดังกล่าว และสอบถามไปยังสำนักงานเขตจำนวนมาก

📣ผมขอแจ้งว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับผลกระทบครับ กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยยังชีพให้ท่านเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีเงินฝากของท่านได้เลยครับ

📌การจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น จะแตกต่างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยตรง ไม่ได้จัดสรรงบประมาณผ่านกทม.และสำนักงานเขต เพื่อโอนจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์อีกทอดหนึ่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ปัจจุบันกทม.ทำหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและตรวจสอบสิทธิ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของรัฐบาล จากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อโอนจ่ายเบี้ยตามหลักเกณฑ์ ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้นครับ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
24/08/2020

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

...ประชาสัมพันธ์''โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด''ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม...

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
04/08/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วน และประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.นี้ ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายประจง จุลวงษ์ หัวหน้าฝ่า...
01/08/2020

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายประจง จุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จดทะเบียนสมรส
นอกสถานที่ให้แก่คู่บ่าวสาว ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
23/07/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เพิ่มบริการใหม่ 📱 "[email protected]สำนักงานเขตบางกอกใหญ่" 📱ตอบโจทย์ New Normal Lifestyle 👈👈👈

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เปิดเผยว่าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จึงได้เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) บน Application 📱 (LINE official Account) 👈 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นด้วยตนเองโดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขตฯ 🏢🚶🏻‍♂️🚶‍♀️ เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างทางสังคม 😷 รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal Life Style สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง

เพียงแต่ท่านสามารถใช้บริการโดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 📱 "[email protected]สำนักงานเขตบางกอกใหญ่" 📱 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ 👉 เพจ Facebook และ 👉 เว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 🤗👍

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
23/07/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เพิ่มบริการใหม่ 📱 "[email protected]สำนักงานเขตบางกอกใหญ่" 📱ตอบโจทย์ New Normal Lifestyle 👈👈👈

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เปิดเผยว่าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จึงได้เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) บน Application 📱 (LINE official Account) 👈 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นด้วยตนเองโดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขตฯ 🏢🚶🏻‍♂️🚶‍♀️ เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างทางสังคม 😷 รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal Life Style สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง

เพียงแต่ท่านสามารถใช้บริการโดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 📱 "[email protected]สำนักงานเขตบางกอกใหญ่" 📱 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ 👉 เพจ Facebook และ 👉 เว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 🤗👍

20/07/2020
BangkokStories

BangkokStories

ต้องการเดินเรื่องและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งแบบ ภ.ด.ส.3 (สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
และ ภ.ด.ส.4 (สำหรับห้องชุด) หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นคำร้องได้
ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในวิดีโอชิ้นนี้แล้วไปชมกันเลย

#Bangkokstories
#Citydialogue
#การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
20/07/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

แนวคำถาม-คำตอบ เรื่อง เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท
กลุ่มเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

https://www.facebook.com/777333762383242/posts/3038726869577242/?d=n
20/07/2020

https://www.facebook.com/777333762383242/posts/3038726869577242/?d=n

แนวคำถาม-คำตอบ เรื่อง เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท
กลุ่มเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

18/07/2020

บัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญ

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
11/06/2020

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
01/06/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

หากคุณได้รับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ต้องทำอย่างไร?

ผู้ว่าฯ อัศวิน
05/04/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

📣50 สำนักงานเขตยังให้บริการงานทะเบียนราษฎรเช่นเดิมครับ แต่ขอปรับลดบริการที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

กทม.ได้ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน 50 เขต ลดความหนาแน่นของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามข้อสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

🔴งานทะเบียนราษฎร์ ⏩ ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

🔴งานบัตรประจำตัวประชาชน ⏩ ให้บริการเฉพาะขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

🔴งานทะเบียนทั่วไป ⏩ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.

🔴ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตายเท่านั้น

ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของดให้บริการทำบัตรประชาชนก่อนนะครับ เนื่องจากในการทำบัตรใหม่จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือบนเครื่องสแกนเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างบุคคลได้ โดย กระทรวงมหาดไทยได้ขยายเวลาในการขอมีบัตรใหม่ออกไปอีก 120 วัน หรือถึงวันที่ 31 ก.ค.63 ไม่ต้องรีบร้อนครับ

📣🔖แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดบริการของฝ่ายทะเบียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid -19 ดังนี้***ขออภัยในความไม่สะดว...
31/03/2020

📣🔖แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดบริการของฝ่ายทะเบียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid -19 ดังนี้
***ขออภัยในความไม่สะดวก***

แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการคัดเลือกทหารกองเกิน📣🗯📋ไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 ติดต่อสัสดีเขตบางกอกใหญ่ 02-45...
28/03/2020

แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการคัดเลือกทหารกองเกิน📣🗯📋ไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 ติดต่อสัสดีเขตบางกอกใหญ่ 02-4570069 ต่อ 5738 ค่ะ

แจ้งประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุขภาพ ช่วงนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ช่องทางนี้นะคะ
26/03/2020

แจ้งประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุขภาพ ช่วงนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ช่องทางนี้นะคะ

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ขอเรียนแจ้งประชาชนที่จะมาใช้บริการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่านและขอ 🚫 งด ให้บริการสำหร...
26/03/2020

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ขอเรียนแจ้งประชาชนที่จะมาใช้บริการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน
และขอ 🚫 งด ให้บริการสำหรับผู้ไม่ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค covid -19
ด้วยความปรารถนาดีค่ะ

ประกาศ📣การคัดเลือกทหารกองเกินของพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
25/03/2020

ประกาศ📣การคัดเลือกทหารกองเกินของพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประกาศ📣🗯🔖จากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน 💳 โดยกำหนดให้มีการขยายเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ และการเปล...
24/03/2020

ประกาศ📣🗯🔖จากกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน 💳 โดยกำหนดให้มีการขยายเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ และการเปลี่ยนบัตร จากภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร เป็น "หนึ่งร้อยยี่สิบวัน"
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัส covid 19 😷

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการช่วยกันลดการแพร่กระจายของโรค covid-19 โดยการล้างมือก่อนเ...
21/03/2020

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการช่วยกันลดการแพร่กระจายของโรค covid-19 โดยการล้างมือ
ก่อนเข้าจุดคัดกรอง ที่ด้านหน้าทางเข้า และตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองทุกท่านนะคะ ด้วยความปราถนาดีจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ค่ะ🤗

แจ้งเลื่อนทหารกองเกินค่ะ
19/03/2020

แจ้งเลื่อนทหารกองเกินค่ะ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
18/03/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล
18/03/2020

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

📌ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กประจำปีงบประมาณ63
📌เว็บไซต์สำหรับเช็คสิทธิ์
✅1.กรมบัญชีกลาง ใส่เลขบัตรประชาชนลูก
https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

✅2.กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
18/03/2020

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่แล้วนะคะ
สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ 👇👇
✅กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

👉ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน
👉กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

(ข้อมูลที่ใช้อัพเดท : ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

สวพ.FM91 | เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ?
18/03/2020
สวพ.FM91 | เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ?

สวพ.FM91 | เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ?

เตรียมเฮ 23 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จริงหรือ? ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในส...

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ยินดีต้อนรับ นายประจง จุลวงษ์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอก...
11/03/2020

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ยินดีต้อนรับ นายประจง จุลวงษ์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เชิญนะครับ
23/02/2020

เชิญนะครับ

📢 ครั้งแรกของงานถนนคนเดินวัดอรุณ Bangkokyai Walking Street👍

วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 ณ ถนนวังเดิม วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่

🔸พบกับสินค้าชุมชน สินค้า OTOP งานหัตถศิลป์ สินค้าราคาประหยัดและ Street Food รสเด็ด

🔸สนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป Art&Craft (สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนศิลปะ) และการแสดงบนเวที

🔸เรียนรู้กับบ้านหนังสือเคลื่อนที่ การบริหารเงินออมครอบครัวและกิจกรรมฝึกอาชีพฟรีทุกวัน เวลา 15.00-17.00 น.

🔸พบกับพระเอกตลอดกาล "คุณสมบัติ เมทะนี" วันที่ 1 มี.ค.63 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

🔸ร่วมโชว์ความสามารถไปกับ"เวทีปล่อยของ" จะร้อง เล่น เต้น รำ ฯลฯ จะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมาเป็นทีมก็ได้

🔸ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก ของรางวัล จากบูธหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ

จัดโดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมฯ และชมรมคนรักบางกอกใหญ่🔔

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรม จดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก โดยมีนางสาวกรุณา ธ...
14/02/2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรม จดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นนายทะเบียนให้แก่คู่รัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรส พร้อมมอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพ โดยคู่สมรสเดินทางมาจดทะเบียนเป็นคู่แรก ตั้งแต่เวลา 08:00 น. บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่น ❤️❤️❤️❤️❤️

ที่อยู่

1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
Bangkok
10600

รถประจำทางสาย 80 ก, 91 ก, 189, 165

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนบางกอกใหญ่เขตบางกอกใหญ่ยินดีบริการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นช่องทางสำหรับประชาชน ที่มาติดต่อสามารถ ติดด่อเพื่อสอบถาม รับข้อเสนอแนะ ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนส่งคำถามมาได้ยินดีตอบด้วยความเต็มใจ

เวลาทำการ

จันทร์ 07:45 - 16:00
อังคาร 07:45 - 16:00
พุธ 07:45 - 16:00
พฤหัสบดี 07:45 - 16:00
ศุกร์ 07:45 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

028682513

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด