สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลง

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น.- 18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00 น. - 16.30 น.
(3)

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุด)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร และทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี โดยผ่...
08/06/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร และทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี โดยผ่านระบบออนไลน์ zoommeeting
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
ในวันอังคาร 8 มิถุนายน 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

อบรมเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) เขตภาคกลาง รอบ 3 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564ณ ห้องปฏิบั...
07/06/2021

อบรมเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)
เขตภาคกลาง รอบ 3 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอพระราชทานถวา...
02/06/2021

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และ คณะผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอพระราชทานถวาย...
02/06/2021

คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2564📕📔สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์http://...
01/06/2021
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน2564

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2564📕📔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน2564

ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...
01/06/2021

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Krunoi.com)สำหรับบุคลากรส...
31/05/2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Krunoi.com)สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

บรรยากาศ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21แบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม...
30/05/2021

บรรยากาศ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
แบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

บรรยากาศ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21แบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม...
29/05/2021

บรรยากาศ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
แบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2564ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น....
27/05/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้กำรจัดอันดับมห...
27/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้กำรจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ จากการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตของโลกที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี Webometrics ด้วยการอบรมผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Rank...
27/05/2021

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6416039652?pwd=YytFb3ZKTS9ZazhqNUwrR1U0YVdPUT09

Meeting ID: 641 603 9652
Passcode: 552916

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6416039652?pwd=YytFb3ZKTS9ZazhqNUwrR1U0YVdPUT09

Meeting ID: 641 603 9652
Passcode: 552916

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำการสำรวจทรัพยากรสาสนเทศ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป...
24/05/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำการสำรวจทรัพยากรสาสนเทศ
ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 1...
24/05/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564
ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนัก ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณ ฝ่ายงานอาคารสถานที่ มาช่วยปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักวิทยบริกา...
22/05/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอขอบคุณ ฝ่ายงานอาคารสถานที่
มาช่วยปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 6สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป...
17/05/2021

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเข้าใข้บริการ
15/05/2021

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเข้าใข้บริการ

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเข้าใข้บริการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00น.  โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่...
14/05/2021

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00น.
โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ณ ห้องปฏิบัติการ inspiration lab อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 งานสื่อสารองค์กรและการตลาดขอใช้สถานที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทำรายการ VRU Chan...
14/05/2021

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
งานสื่อสารองค์กรและการตลาดขอใช้สถานที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทำรายการ VRU Channel
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการผลิตสื่อรายการวีดิทัศน์รายการเมล็ดพัน...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดทำโครงการผลิตสื่อรายการวีดิทัศน์รายการเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นการนำเสนอบุคคลต้นแบบ ในการสร้างแรงบันดาลใจที่ผู้ชมสามารถนำมาเป็นแนวทางสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษาครบทุกมิติ
โดยใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการInspiration Lap ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง
เป็นสถานที่ถ่ายทำ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/
😉😉

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างตำแหน่งนักวิชาการศ...
11/05/2021

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
จัดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

จดหมายข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 👍สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์http://l...
03/05/2021
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม2564

จดหมายข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 👍
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/
😊😊

จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม2564

ประชาสัมพันธ์ แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2564สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ...
30/04/2021

ประชาสัมพันธ์ แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
27/04/2021

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
21/04/2021

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

วันที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น.ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวเปิด...
20/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับ LibVRU 2021" ผ่าน Zoom Meeting
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เพิ่มช่องทาง เข้าร่วมกิจกรรม“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“ผ่าน Zoom Meetinghttps://zoo...
19/04/2021

เพิ่มช่องทาง เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
ผ่าน Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6416039652?pwd=YytFb3ZKTS9ZazhqNUwrR1U0YVdPUT09
Meeting ID: 641 603 9652
Passcode: 552916
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เพิ่มช่องทาง เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
ผ่าน Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6416039652?pwd=YytFb3ZKTS9ZazhqNUwrR1U0YVdPUT09
Meeting ID: 641 603 9652
Passcode: 552916
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
07/04/2021

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“- แนะนำการใช้...
03/04/2021

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
- แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- การสืบค้นงานวิจัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน
- การทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
จาก SE-ED E-Library และ EBSCO Discovery Service
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/EMNRA6Fz9i8Q3C289
ภายใน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
สอบถามโทร. ๐ ๒๕๒๙ ๑๙๖๗, ๐ ๒๕๒๙ ๑๙๗๖
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
- แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- การสืบค้นงานวิจัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน
- การทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
จาก SE-ED E-Library และ EBSCO Discovery Service
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/EMNRA6Fz9i8Q3C289
ภายใน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
สอบถามโทร. ๐ ๒๕๒๙ ๑๙๖๗, ๐ ๒๕๒๙ ๑๙๗๖
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้าด้...
02/04/2021

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

02/04/2021

💕📣กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Check in Library
🤩👍กติกา1ลงทะเบียนรหัสนักศึกษากับระบบคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการต่าง ๆ2และประเมินความพึงพอใจ
😎👌รอลุ้นรายชื่อผู้โชคดี เดือนละ 5 รางวัล
📌ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ📌
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th

01/04/2021

👉สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน💕📣ติดตามข้อมูลกิจกรรมของสำนักได้ที่ https://www.facebook.com/lib.vru.ac.th
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
01/04/2021

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

จดหมายข่าว เดือนเมษายน 2564 📔📕สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http:/...
01/04/2021
จดหมายข่าวเดือนเมษายน2564

จดหมายข่าว เดือนเมษายน 2564 📔📕
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/
😃😃

จดหมายข่าวเดือนเมษายน2564

การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการสำนักวิทยบริการฯ  ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ ...
29/03/2021

การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการสำนักวิทยบริการฯ
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th

ที่อยู่

อ.คลองหลวง
Bangkok
13180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 529 1967

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จัดกิจกรรมDIY
ขอบคุณงานดีๆ diy😆😆
ขอบคุณกิจกรรมดีๆ diy😆😆
อยากให้ตรวจสอบว่ามีหนังสือค้างชำระให้หน่อยคับ พอดีวันนี้โทรไปห้องสมุดกลางไม่มีคนรับเลย