สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น.- 18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00 น. - 16.30 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุด)

หน้าที่: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ บทบาทหน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการบริหารงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดเหมือนปกติ

Rajabhat Dataset 2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2กิจกรรม อบรมจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นรองรับการทำฐานข้...
25/11/2020

Rajabhat Dataset 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2
กิจกรรม อบรมจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นรองรับการทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data )
วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

25/11/2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II (ep.1) ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 25/11/63

Book Fair 202120 - 22 ธันวาคม 2563ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ณ ร้านค้าภายในง...
23/11/2020

Book Fair 2021
20 - 22 ธันวาคม 2563
ขอเชิญ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ณ ร้านค้าภายในงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2529-1967 ต่อ 27,29
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/Book

กิจกรรม DIYประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม...
18/11/2020

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เรียน ผู้ใช้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ“งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรร...
17/11/2020

เรียน ผู้ใช้บริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
“งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2”
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น.
ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจมีเสียงดังจากการจัดกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด (ทรั...
16/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด (ทรัพยากรสารสนเทศ )
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 256...
13/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนัก ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.สุพจ...
13/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการ อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม DIYประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม...
11/11/2020

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้อง...
11/11/2020

การประชุมคณะกรรมการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ...
11/11/2020

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถ่ายทำวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Labสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี...
05/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ถ่ายทำวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์  08.30 - 16.30 น.วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08.30 - 12.30 น.ตรวจโรค...
05/11/2020

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08.30 - 12.30 น.
ตรวจโรคทั่วไป โรคเบาหวาน ความดัน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และเย็บแผล-ล้างแผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประกาศ เรียน ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวล...
05/11/2020

ประกาศ
เรียน ผู้ใช้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

กิจกรรม DIYประจำวันที่  4 พฤจิกายน 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ...
04/11/2020

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 4 พฤจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์ กฤตภาคข่าวออนไลน์
04/11/2020

ประชาสัมพันธ์
กฤตภาคข่าวออนไลน์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการในภาคเรียนที่ 2/2563ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30สำนักวิทยบริการและเทคโนโล...
03/11/2020

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการในภาคเรียนที่ 2/2563
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น.ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความ...
03/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกา...
02/11/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

บรรยากาศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2563"ยลแสงธารา คืนพระจันทร์เต็มดวง" มรภ.วไลยอลงกรณ์http:/...
02/11/2020

บรรยากาศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2563"ยลแสงธารา คืนพระจันทร์เต็มดวง" มรภ.วไลยอลงกรณ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

จดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http:...
01/11/2020

จดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

💕สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน📣😎มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับนักอ่าน อ่านอย่างไรใ...
30/10/2020

💕สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
📣😎มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับนักอ่าน อ่านอย่างไรให้สนุก อ่านหนังสืออย่างไรให้จำแม่น
👍เคล็ดลับนักอ่านประจำเดือน
👌"นักอ่านที่ดีเริ่มจากการอ่านหนังสือที่ชอบ ทบทวนบ่อย ๆ ค่อย ๆ เติมวันละนิด"

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพประชุมข้อมูลเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ edpex ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความค...
29/10/2020

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ประชุมข้อมูลเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ edpex
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performanc Excellence - EdPEx
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย...
29/10/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

💕📣กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Check in Library🤩👍กติกา เพียงลงทะเบียนรหัสนักศึกษากับระบบคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการต่าง ๆ😎👌รอลุ้นร...
29/10/2020

💕📣กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Check in Library
🤩👍กติกา เพียงลงทะเบียนรหัสนักศึกษากับระบบคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการต่าง ๆ
😎👌รอลุ้นรายชื่อผู้โชคดี เดือนละ 5 รางวัล ประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
📌ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ📌
#LibraryNewNormal #เรียนรู้อย่างมั่นใจป้องกันภัยจากcovid19

กระทงผักตบชวากระทงจากธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไอเดียของคนรุ่นใหม่  เพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา...
28/10/2020

กระทงผักตบชวา
กระทงจากธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ไอเดียของคนรุ่นใหม่ เพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

กิจกรรม DIYประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์h...
28/10/2020

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2563ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://for...
28/10/2020

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2563
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://forms.gle/FL7naEUr5jTvxuDt5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประกาศ เรียน ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้บริการตามปกติงดใช้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการคอม...
28/10/2020

ประกาศ
เรียน ผู้ใช้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้บริการตามปกติ
งดใช้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้อง Inspiration Lab
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป
เนื่องจาก บุคลากรเข้าร่วมประชุม EdPEx
ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืนได้ที่เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Web of Science ออนไลน์ 👩‍💼วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.สำนักพิมพ์  Clari...
26/10/2020

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Web of Science ออนไลน์ 👩‍💼

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
สำนักพิมพ์ Clarivate Analytics จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Web of Science ในหัวข้อ Strategic Publishing for
Research Impact Using Web of Science
ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕--...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

---------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที...
22/10/2020

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

กิจกรรม DIYประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์h...
21/10/2020

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  ณ ห้องผู้อำนว...
21/10/2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนัก ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า “สมเด็จย่า”
.
"สมเด็จย่า" พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย วันที่ 21 ตุลาคม ยังถือเป็น #วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเป็น #วันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อตระหนักในภารกิจของวิชาชีพพยาบาล ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ที่อยู่

อ.คลองหลวง
Bangkok
13180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 529 1967

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จัดกิจกรรมDIY
ขอบคุณงานดีๆ diy😆😆
ขอบคุณกิจกรรมดีๆ diy😆😆
อยากให้ตรวจสอบว่ามีหนังสือค้างชำระให้หน่อยคับ พอดีวันนี้โทรไปห้องสมุดกลางไม่มีคนรับเลย