ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ ให้ความรู้ วิเคราะห์ และสรุปลักษณะอากาศ รวมทั้งพยากรณ์คลื่น ลม ข่าวอากาศ

เปิดเหมือนปกติ

20/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

20/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

19/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

19/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

18/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

18/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

17/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

17/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

16/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

16/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

15/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

15/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

14/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

14/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

13/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

13/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

12/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

12/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

12/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

11/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

11/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

10/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

10/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

09/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

09/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

08/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

08/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

07/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

07/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

06/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

06/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ ุ6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

05/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

05/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

04/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

04/11/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น..
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่

4353 Sukhumwit Rd Bangna
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดตามรายการตลอดครับ
ไหนบอกหมดฤดูร้อนแล้วไงครับ กทม ยั่งกับซ้อมตกนรก
อ.เพ็ญ อุดรธานีฝนตกอย่างแรง..เหมือนอาจารย์บอกไว้ไม่มีผิดครับ แม่นสุดๆ
สวัสดีครับอาจารย์
ดีและมีความผิดภัย
สวัสดีครับ อยู่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ครับ
เจ็ดโมงเช้า อากาศดีมากครับ ไม่ร้อนสักนิด ไม่หนาว เย็นสบายดี จากปากเกร็ดนี่ละครับ วันพระ ตักบาตร เอาบุญมาบอกมาให้ อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญ เจริญ เจริญเถิดครับ
ยามเช้า แถวปากเกร็ด อากาศดีมาก สดชื่น สบายอก สบายใจมากมายนัก ภาพที่เดิม บนถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งไปทางหลักสี่ครับ ออกมาตักบาตรแล้วเลยมาถ่ายรูปรายงานด้วยความรู้สึกกันละครับ
06:58 น สะพานลอยคนข้ามถนนแจ้งวัฒนะ แถวๆเมืองทองธานี อากาศ ไม่ร้อนไม่หนาวเลย เย็นสบายแต่ติดไปทางหนาวนิดๆ แปลกใจที่ windy มัน รายงานว่า ๑๖°ซ นี่สิครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมติดตามไม่ใด้เลยครับ
ให้ความรู้ดีมากผมดูทุกวันครับ