Clicky

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม 3817/ 12 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบา?

สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

20/03/2023

ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

กลุ่มงานจริยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ (No Gift Policy) กระ...
08/03/2023

กลุ่มงานจริยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ (No Gift Policy) กระทรวงยุติธรรม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
03/03/2023

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
24/02/2023

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
21/02/2023

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

19/01/2023

🕊 โอกาสที่จะเริ่มต้น... โอกาสสำหรับผู้ก้าวพลาด
👨‍🍳👩‍🍳 กรมคุมประพฤติ ขอเชิญชวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่สนใจประกอบอาชีพในด้านธุรกิจอาหาร เข้าร่วมโครงการ “โอกาสสถานเพื่อการตั้งต้นดี” (TIJ Restart Academy) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฟรี! พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ‼️
👉 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://me-qr.com/Us2KUHr

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช...
11/01/2023

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ความว่า

“เด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคมไทย ซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่วงโรยสู่วัยชราในไม่ช้า ถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีสติปัญญาไม่เฉียบแหลม มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจอ่อนแอ ย่อมไม่อาจทำหน้าที่รับภาระของชาติบ้านเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ การกระทำตนให้ห่างพ้นจากภยันตรายที่อาจบั่นทอนสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเด็กๆ ทุกคน รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วย

หนึ่งในอบายมุขประการต้น ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ให้ผู้คนทุกชั้นวัย จงพาตัวหลีกร้างให้ห่างไกล อย่าได้คิดพอใจจะข้องแวะหรือเห็นว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ดีงาม ได้แก่ การเสพสุรา ของมึนเมา และยาเสพติด ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึง ๖ ประการ กล่าวคือ ทำให้เกิดความเสื่อมทรัพย์ ๑ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑ บั่นทอนกำลังปัญญา ๑ เพราะฉะนั้น เด็กและเยาวชนทุกคนจงตระหนักในโทษภัยของสุรา ของมึนเมา และยาเสพติดทุกชนิด อย่าเห็นว่าลองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร หรือสิ่งเสพติดชนิดนั้นไม่มีโทษ สิ่งมึนเมาชนิดนี้ไม่เป็นภัยสักเท่าไร อุปมาสะเก็ดไฟเพียงน้อยอาจติดลุกลามไหม้บ้านเรือนจนพินาศหมดสิ้นได้ฉันใด สุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดเพียงน้อย ก็อาจก่อความวิบัติอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตได้ฉันนั้น

ขอให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชน มีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้คุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ชุมชน และประเทศชาติอันเป็นรักยิ่งของเราทุกคน เทอญ.

📌 คุมประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 🚙🚨 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM"และ “ขับไม่...
29/12/2022

📌 คุมประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 🚙
🚨 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM"และ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

28/12/2022

📌 คุมประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 🚙
🚨 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM"
ด้วยความปราถนาดีจาก กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

17/12/2022

กรมคุมประพฤติ ขอน้อมถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

📢นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ
15/12/2022

📢นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ

05/12/2022

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

📢 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ขอประกาศเจตนารมณ์ ❌ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ❌ (No Gift P...
24/11/2022

📢 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
ขอประกาศเจตนารมณ์

❌ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ❌ (No Gift Policy)” 🙅‍♂️🙅‍♀️🙅
✅ เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง ปราศจากการกระทำทุจริตทั้งปวง

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุก...
23/11/2022

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ" "ความหมายของ คุณธรรมและ...
09/11/2022

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ" "ความหมายของ คุณธรรมและจริยธรรม" และ "การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ยึดหลักค่านิยม 6 ประการและคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" เพื่อเสริมสร้างให้บุคคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือนและ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรมฯ

โครงการ Street Food สร้างอาชีพ (season 2) ระดับจังหวัด🍚🍱🍛🍽️
09/11/2022

โครงการ Street Food สร้างอาชีพ (season 2) ระดับจังหวัด🍚🍱🍛🍽️

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
05/11/2022

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

04/11/2022

🎉🎊ขอต้อนรับและแสดงความยินดี...
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ

.      บารมีพระมากพ้น   รำพัน  พระพิทักษ์ยุติธรรม   ถ่องแท้ บริสุทธิ์ดุลดวงตะวัน   ส่องโลก ไสร้แฮทวยราษฎร์รักบาทแม้   ยิ...
23/10/2022

. บารมีพระมากพ้น รำพัน พระพิทักษ์ยุติธรรม ถ่องแท้ บริสุทธิ์ดุลดวงตะวัน ส่องโลก ไสร้แฮ
ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วย ปิตุรงค์ฯ

พระราชนิพนธ์โครงสี่สุภาพ
จากเรื่อง : #นิทราชาคริท (นิ-ทา-ชา-คิด)

13/10/2022

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ ...
11/10/2022

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM”

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๐๐ น.โดยมีนางสา...
28/09/2022

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๐๐ น.

โดยมีนางสาวศศมน เกตุมอญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ถนนพระราม ๓ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในเวลา 8.00 น. สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
22/09/2022

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

💢กลุ่มงานจริยธรรม ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับNo gift Policy ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญ 📍แหล่งที่มา: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประ...
19/09/2022
ACT Now EP 8 No gift Policy ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญ

💢กลุ่มงานจริยธรรม ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับNo gift Policy ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญ

📍แหล่งที่มา: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

🤝ขอความร่วมมือให้ผู้ประสานงานทุกท่านช่วยเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
(Admin : เพชรรัตณ์)

#คุมประพฤติปลอดทุจริต💯

ACT Now EP. 8 “No Gift Policy”จากกระแสตอบรับในความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเอกชนและภาคประชาสังคม ที่นำมาสู่การแสดงจ...

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๓๐ นสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย...
16/09/2022

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๓๐ น

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕
จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางรัก (วัดมหาพฤฒาราม) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่กระทำผิดได้รับการพัฒนาศักยภาพและอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ อันเป็นการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับคืนสู่สังคมปกติได้

โดยมีนางสาวฐิติพร เต็มบุญประเสริฐสุข พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นประธาน และมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คณะเจ้าหน้าที่คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดั่งกล่าวอย่างดีเยี่ยม

'หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน'วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เ...
22/08/2022

'หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน'

วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๐๐ น

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี

โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างดียิ่ง เพื่อจะได้นำความรู้จากการที่ได้รับการอบรมไปประกอบในการปฏิบัติงานในงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนต่อไป

19/08/2022

📌 ขอเชิญทุกท่านติดตามชมรายการ Thailand Weekly
นำเสนอสกู๊ปพิเศษ “ก้าวไปด้วยกัน ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶
ตอนที่ 2 ศูนย์รวมใจ...สร้างคนดี (ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี)
🗓 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 06.30 – 07.00 นาฬิกา
📺 ทางช่อง ไทยรัฐทีวี 32 HD

📣 เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตคลองเตย👏🏻👏🏻👏🏻
16/08/2022

📣 เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตคลองเตย👏🏻👏🏻👏🏻

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
15/08/2022

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
15/08/2022

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

15/08/2022

📌 ขอเชิญทุกท่านติดตามชมรายการ Thailand Weekly
นำเสนอสกู๊ปพิเศษ “ก้าวไปด้วยกัน” 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶
ตอนที่ 1 ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
🗓 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 06.30 – 07.00 นาฬิกา
📺 ทางช่อง ไทยรัฐทีวี 32 HD

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...
12/08/2022

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ กระทรวงยุติธรรม

12/08/2022

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันนี้วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๓๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารศาลแขวงพระนครใต้ทางศาลแขวงพระนครใต้ได้จัดอบรมโครงการ'ร่วมใจไ...
05/08/2022

วันนี้วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารศาลแขวงพระนครใต้
ทางศาลแขวงพระนครใต้ได้จัดอบรมโครงการ
'ร่วมใจไกล่เกลี่ย' ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีท่าน ดร.มารียา เทพสิทธา ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้เข้าอบรม

อันได้รับร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ให้ความสนใจ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ เป็นอย่างดี

28/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565

💛 ทรงพระเจริญ 💛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๐๐ น.สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐ ร่วมกันจัด...
22/07/2022

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ : ๐๐ น.

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐
ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อาสากระทำความดีเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมททรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ/กองพันทหารสื่อสาร/กองกำกับการตำรวจ ๑๙๑ รวมอีกทั้งประชาชนจำนวนหนึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

04/07/2022

ทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

27/06/2022

👩‍👩‍👧‍👧 "ครอบครัว​ คือเกราะป้องกันยาเสพติด" 👨‍👨‍👧‍👦

👉 สถาบันครอบครัว​ เป็นสถาบันแรกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับเด็กและเยาวชน เป็นเกราะที่แข็งแรงที่จะปกป้องลูกหลานจากยาเสพติด

📢 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

✨26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ❌
.................................................
📌สามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ได้ที่>>
https://www.oncb.go.th/Pages/anti_drugs_2022.aspx

#พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่อยู่

3817/12 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622912840

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานบริการสังคมเดือนตุลาคมมีที่ไหนบ้างและวะนอะไรบ้างครับ
อยากทราบว่างานบริการสังคมเดือนตุลาคมมีที่ไหนและวันอะไรบ้างคับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ NewFajinaja สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพร สน.บางคอแหลม PhrayaKrai MitigationUnit Kamchana Sunthorn ร้านสถานีส้มตำ ข้าง ส.น วัดพร สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไก Taan Iemtadanai สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไก Fungie Pipi Zrey Di So hard สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร