สัมมนาวิชาการ AGRI ECON KU

สัมมนาวิชาการ AGRI ECON KU งานสัมมนาวิชาการ งานสัมมนาวิชาการระดับบัณทิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

12/05/2021

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ)
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสาม
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
สามารถสมัครออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์: https://www.grad.ku.ac.th/

คุณสมบัติผู้สมัคร:
รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

หลักฐานการสมัคร:
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำนาใบรายงานผลการเรียน Transcript 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 24 มิถุนายน 2564
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์): วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและขั้นตอนการรายงานตัว: วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา (ผ่านออนไลน์) : วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนเรียน: วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เปิดภาคเรียน: วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ทุนวิจัยและทุนการศึกษา:
ทุนนิสิตผลการเรียนดี ผลงานดีเด่น
ทุนผู้ช่วยสอน
ทุนสำหรับการทำวิจัย/การทำวิทยานิพนธ์
ทุนการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ทุนผู้ช่วยวิจัยสาขาการจัดการทรัพยากร
จำนวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท (เป็นเงินเดือนผู้ช่วยวิจัย 5,000 บาท/เดือน จำนวน 1 ปี)

สอบถามรายละเอียด โทร 02-562-0232 ต่อ 301 - 305 หรือ โทร. 081-553-0934

24/04/2021

🔴ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง กัญชา กับ การเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร : โอกาสและความท้าทาย
ฟรี!!!🎊🎊
✅วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
👨‍💻ผ่าน Zoom Meeting ID : 882 5113 6153 / Passcode : 977098

🔴กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย
🧒ดร.ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

✅และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
🧒ดร.ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

👩ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

👩ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต นักวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาสลัยเกษตรศาสตร์

🧒คุณวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว

ดำเนินรายการโดย 🧒ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13/04/2021

depa เปิด 5 หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ธุรกิจการค้าและบริการ และเคล็ดลับสำหรับผู้ที่จะต่อยอดด้านการส่งออก
เรียนจากผู้รู้ เปลี่ยนแนวรุกสู้ด้วยเทคโนโลยี ลงทะเบียนเรียนฟรี มีใบประกาศนียบัตรให้

เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจรับใบประกาศนียบัตร ต้องทำการลงทะเบียนและผ่านการทดสอบ ภายในระยะเวลา 8 มีนาคม – 19 เมษายน 2564 เท่านั้น
หากทำการลงทะเบียนหลังวันเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://1th.me/d4GD8
Facebook Group : Digital Transformation Courses : https://1th.me/He0jP
Youtube : depa Thailand
และ Classwin

#depa #DigitalTransformationCourses #Courses #digital #ดิจิทัล #digitalstartup #innovation #technology #DigitalTransformation #SMEs #DigitalThailand

10/04/2021

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)
📕ภาคพิเศษ (เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564) ดังนี้
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 26
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูลสำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20
สอบถามรายละเอียด ☎️โทร.02-562-0232 ต่อ 301-305 📞081-553-0934
สมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://mab.eco.ku.ac.th/

📗ภาคปกติ (เปิดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2564) ดังนี้
🔹หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูลสำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
🔹หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร MRM รุ่นที่ 37
สอบถามรายละเอียด โทร. ☎️02-562-0232 ต่อ 301 – 305 , 📞081-553 - 0934
สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.grad.ku.ac.th/
#ฝากแชร์ #ประชาสัมพันธ์ #ข่าวรับสมัคร #ปริญญาโท #ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร #คณะเศรษฐศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Econnews_KU Kasetsart University

08/04/2021

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)
📕ภาคพิเศษ (เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564) ดังนี้
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 26
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูลสำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20
สอบถามรายละเอียด ☎️โทร.02-562-0232 ต่อ 301-305 📞081-553-0934
สมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://mab.eco.ku.ac.th/

📗ภาคปกติ (เปิดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2564) ดังนี้
🔹หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูลสำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
🔹หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร MRM รุ่นที่ 37
สอบถามรายละเอียด โทร. ☎️02-562-0232 ต่อ 301 – 305 , 📞081-553 - 0934
สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.grad.ku.ac.th/
#ฝากแชร์ #ประชาสัมพันธ์ #ข่าวรับสมัคร #ปริญญาโท #ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร #คณะเศรษฐศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Econnews_KU Kasetsart University

01/04/2021
17/03/2021

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
ภาคปกติ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร XG06
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร XG07
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: https://www.grad.ku.ac.th
ภาคพิเศษ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร XG63
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร XG66
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: http://mab.eco.ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-562-0232 ต่อ 301 - 305 , 081 - 553-0934
ติดต่อที่โครงการฯ: ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#ประชาสัมพันธ์ #ข่าวรับสมัคร #ปริญญาโท
Econnews_KU @ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร Kasetsart University

12/03/2021

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง Brown Bag Seminar เรื่อง “ Well-being and Healthcare Utilisation: Mediation Analysis ” โดย ดร.ดุษณี เกศวยุธ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม EC 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

หรือรับฟังได้ทางออนไลน์ Link Google Meet : https://meet.google.com/niz-ywfp-pmg

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/brownbagseminar2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

08/03/2021

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ยกเลิกการใช้ "พลาสติก 4 ชนิด" แบบ 100% ในปี 2565 ได้แก่
📌 ถุงพลาสติก : ถุงพลาสติกหิ้วแบบบาง (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน)
📌 โฟม : กล่องโฟมบรรจุอาหาร (ไม่รวมโฟมกันกระแทกในภาคอุตสาหกรรม)
📌 แก้ว : แก้วพลาสติกบาง (ความหนาน้อยกว่า 100 ไมครอน)
📌 หลอด : หลอดพลาสติก (ยกเว้นการใช้กรณีจำเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา ผู้ป่วย เป็นต้น)

พร้อมขีดเส้นพลาสติก 7 ชนิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 50% ประกอบด้วย
1. ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบหนา
2. บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว
3. ขวดพลาสติกทุกชนิด
4. ฝาขวด
5. แก้วพลาสติก
6. ถาด และกล่องอาหาร
7. ช้อน ส้อม มีดพลาสติก

มาเรียนรู้การลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมๆกันเพื่อเตรียมตัวสำหรับปี 2565 กันนะคะ
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

20/02/2021

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง "วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว"

***
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

***
ถ่ายทอดสอออนไลน์เพจ “นวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
และเพจเครือข่าย “ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
***

วิทยากรได้แก่ 1 นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
2. รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
3. วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก.

***
Onsite ได้ 60 ท่าน(ตามบัตรเชิญ) และชมออนไลน์ตามรายละเอียดในเพจ
ประสานงานฝ่ายเลขาการประชุม คุณ ฉันทวัช 0890740426

ข้อสรุปของการเสวนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำหนังสือเรียนข้อแนะนำไปยังรัฐบาลตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

18/02/2021

เสวนา “กัญชา” พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย :โอกาสและทางเลือก

โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ (ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล)

Photos from MRM ECON KU's post
18/02/2021

Photos from MRM ECON KU's post

Photos from คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - KUKR's post
08/02/2021

Photos from คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - KUKR's post

05/02/2021

กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 5" เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (09.00-16.30 น.) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Program Zoom Meeting)

Hilight โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร
- แนะนำกลไกสนับสนุน
- ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
- การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด
- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม
- และการพิจารณา Concept Idea
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Lq3KD9nF5Eb6fWJy9
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/
************************************
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2564
************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
095-262-8171 (คุณกนกพร)
087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)
E-mail: [email protected]

#NIA #OpenInnovation #RoadShow #ภาคใต้

05/02/2021

นับถอยหลัง! 6 Talks ออนไลน์ กับ 6 กูรู ในงาน “Innovation Thailand Forum 2021”
.
เปิดมุมมองปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางภาวะวิกฤติโควิด-19 พร้อมหาคำตอบว่า นวัตกรรมจะแก้ไขปัญหามิติต่าง ๆ ในสังคมไทยได้อย่างไร ?
ดูรายละเอียดแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมที่ https://www.nia.or.th/6TalksITF2021
.
📹 ชมฟรี! ผ่านเฟซบุ๊ก NIA Thailand / YouTube: NIA Channel
📌 5 ก.พ. 64 / เวลา 09.30 – 12.20 น.
.
#InnovationPossible #นวัตกรรมใครๆก็ทำได้ #NIA #ITF2021 #InnovationThailandForum2021

04/02/2021
04/02/2021

📣📣📣

Are you confident enough in your presentation skills? Practice with us in our first workshop seminar, "Improve your English Presentation Skills".

Registration is now open to all Economics students!
Click the link below or scan the QR code on the poster to register.
https://forms.gle/B7qDPA2DPLpMFuaQ9

2 separate sessions will be available with limited slots.
📌Tuesday, February 9, 2021 / 3:00 pm - 4:00 pm
📌Wednesday, February 10, 2021 / 10:00 am - 11:00 am

Choose only 1 day to attend. Scan the QR code to register and we will send the WEBEX meeting link to the email address you provided afterwards.

See you there! 😁

02/02/2021

ขอเชิญร่วมงาน แนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE หลักสูตร ปริญญาโท MAE MAB สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบสอง โดยจัดกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง EC 5313 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงชื่อเข้าร่วมงาน ดังลิงก์ต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddbOBP9aJBOWf3SV_HHL7-NeT6lKsbAvqdZwWsgWK_R-uPoQ/viewform

16/01/2021

วันนี้ฝุ่นหนักมาก😷 มาฟัง รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เล่าให้ฟังว่า "สาเหตุหลักของฝุ่นพิษในวันนี้ คงหนีไม่พ้นการเผาในภาคเกษตรทั้งอ้อยเเละข้าว ที่ยังคงมีอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศบวกกับฝุ่นทางการเผาในกัมพูชาเช่นเคยเเล้วลมพัดเข้ามาผสมกับฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์เเละโรงงานในพื้นที่ โชคดีที่โควิดทำให้รถยนต์บนถนนน้อยลง”
รศ.ดร. วิษณุ เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ร่วมพลักดัน พ.ร.บ. อากาศสะอาด
**เราสามารถร่วม ลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ. อากาศสะอาดฯ ได้แล้วที่ https://thaicleanair.org/ร่วมลงชื่อเสนอร่าง-พรบ สิทธิและสุขภาพของเรา อำนาจและหน้าที่ของรัฐ เราพียงปรารถนาอากาศสะอาด ให้พวกเราได้หายใจ
#ThaiCAN #PM2จุด5 #สิทธิอากาศสะอาด #เครือข่ายอากาศสะอาด
#TheFeatures

Photos from MAE MAB MRM Kasetsart University's post
15/01/2021

Photos from MAE MAB MRM Kasetsart University's post

13/01/2021

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม "ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19" ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco Webex Meeting (ลิ้งค์ด้านล่าง) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่ link>> https://bit.ly/Seminar2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีบทความ 3 เรื่อง ได้แก่
1. ผลงานวิจัยเรื่อง "อนาคตการท่องเที่ยวไทย" โดย รศ.ดร.บัณฑิตชัย วิชญชาติ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นายมงคล วิมลรัตน์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ผลงานวิจัยเรื่อง "ตัวทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย" โดย ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
3. ผลงานวิจัยเรื่อง "การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย" โดย รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ขั้นตอนการเข้าฟังออนไลน์
1. ดาวโหลดแอพพลเคชั่น Webex Meeting จาก https://www.webex.com/downloads.html
2. กดลิ้งค์เข้าฟัง https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m573c6ef64f18563baa0dcf3873524ac2 โดยใช้ Meeting number 176 206 7428 และ Password: econ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-3474 ต่อ 503, 515

Center for ASEAN Studies, CMU  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
05/01/2021

Center for ASEAN Studies, CMU ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Unit for Social and Environmental Research ขอเชิญนักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN GREEN & CLEAN
จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

🌎ขอบเขตที่เปิดรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการขยะ
การควบคุมมลพิษทางอากาศ

ส่งบทความได้ที่ 📧 [email protected]
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม http://1ab.in/EIZ

*งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ*

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16/12/2020

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FYI ขอเชิญร่วมฟังผลการนำเสนอผลการวิจัย “นวัตกรรมเกษตร : แรงกดดันเกษตรกรไทย”

17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น
ณ ห้อง EC 5628 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13/12/2020
MAE MAB MRM Kasetsart University

MAE MAB MRM Kasetsart University

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20
🔻รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2563
🔻รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ ทาง http://mab.eco.ku.ac.th/

🔻สำหรับนิสิต ผลการเรียนดีสามารถสมัครสมัคร ทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดทาง http://agri.eco.ku.ac.th/2019/?p=3972&lang=th

🔹ติดต่อโดยตรงที่ ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

☎️โทรศัพท์ 02-562-0232 ต่อ 301- 305 หรือ โทร. 081-553-0934

เชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ห้อง EC 5303 สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ https://forms.gle/mPcGZotG1Bnd9d9B9

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ข่าวรับสมัคร #รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท #ปีการศึกษา2564 #ฝากแชร์ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Econnews_KU งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13/12/2020
MAE MAB MRM Kasetsart University

MAE MAB MRM Kasetsart University

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 26
🔸รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2563
🔸รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ ทาง http://mab.eco.ku.ac.th/

🔹สำหรับนิสิต ผลการเรียนดีสามารถสมัครสมัคร ทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดทาง http://agri.eco.ku.ac.th/2019/?p=3972&lang=th

🔸ติดต่อโดยตรงที่ ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

☎️โทรศัพท์ 02-562-0232 ต่อ 301- 305 หรือ โทร. 081-553-0934

เชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ห้อง EC 5303 สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ https://forms.gle/mPcGZotG1Bnd9d9B9

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ข่าวรับสมัคร #รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท #ปีการศึกษา2564 #ฝากแชร์ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Econnews_KU งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่

THAILAND
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66815530934

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัมมนาวิชาการ AGRI ECON KUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สัมมนาวิชาการ AGRI ECON KU:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด