กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1 ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน 2 ดำเนินการด้านนันทนาการ 3 ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 6 อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน 7 ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 8 จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 9 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 10 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง 11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเรา#ฮิต (HIIT) บ่อยแค่ไหน (ดี)💪โดยทั่วไปมีคำแนะนำว่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ระดับค...
17/02/2021

เปิดโลกงานวิจัย มุมมองใหม่ใกล้ตัวเรา

#ฮิต (HIIT) บ่อยแค่ไหน (ดี)

💪โดยทั่วไปมีคำแนะนำว่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ระดับความเข้มข้นปานกลางถึงหนัก 3 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ และในปัจจุบัน การออกกำลังกายแบบสลับช่วงที่มีความเข้มข้นสูง (High-intensity Interval Training) หรือ HIIT (ฮิต) กำลังเป็นที่ได้รับความนิยม และติดอันดับ 5 ของเทรนด์การออกกำลังกายในปี 2020 จากการสำรวจของ American College of Sports Medicine (Thompson, Walter R. 2021)

แต่เนื่องจากเป็นความนิยมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ คำแนะนำมักไม่ค่อยคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความถี่ในการออกกำลังกาย แม้ว่าก่อนหน้านี้มีผลการศึกษาว่า ความถี่ของการออกกำลังกายแบบ HIIT 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วยปรับปรุงระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า ความถี่ที่น้อยที่สุด (Minimal exercise dose) ของการออกกำลังกายแบบ HIIT ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของร่างกายนั้นอยู่ที่เท่าใด

👉EDWIN C. CHIN พร้อมด้วยทีมคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบ HIIT ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น เพศชายที่มี #น้ำหนักเกินหรืออ้วน จำนวน 56 คน อายุเฉลี่ย 22 ปี มีค่า BMI เฉลี่ยอยู่ที่ 26.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างจำนวนความถี่ของการออกกำลังกายแบบ HIIT กับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ความเข้มข้นปานกลาง (Moderate-intensity Continuous Training : MICT) ว่าจะส่งผลต่อสมรรถภาพร่างกายที่เกี่ยวกับหัวใจและหายใจ องค์ประกอบร่างกายอย่างไรบ้าง

การทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม และออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานที่มีความถี่ของการออกกำลังกายต่างกัน ดังนี้
☝️กลุ่มที่ 1 Control (n=14)
✌️กลุ่มที่ 2 MICT 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (n=9)
🤟กลุ่มที่ 3 HIIT 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (n=14)
🖖กลุ่มที่ 4 HIIT 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (n=10)
✋กลุ่มที่ 5 HIIT 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (n=14)

** Moderate-intensity Continuous Training: MICT (ปั่นต่อเนื่อง 30 นาที ที่ความหนัก 60% of HRR)
** High-intensity Interval Training (HIIT) ปั่นสลับช่วงที่ความหนัก 90% of HRR 12 รอบ (รอบละ 1 นาที) สลับกับการปั่นสลับช่วงที่ความหนัก 70% of HRR 11 รอบ (รอบละ 1 นาที)

วัดผลตัวแปร (ก่อนและหลังการฝึก สัปดาห์ที่ 4 และ 😎
aerobic capacity (VO2max)/ body composition (body fat mass, fat-free mass, trunk fat mass, body weight, BMI) / waist circumference / blood pressure / heart rate / vascular function / fasting glucose / fasting insulin / triglycerides / HDL-C / lipid markers

#ผลการวิจัย หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของการออกกำลังกายแบบ HIIT และ MICT พบว่า
1. ค่า Aerobic capacity (Vo2max) และเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมัน (% Fat free mass) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
2. เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (% Body fat) และค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure) ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
3. มวลไขมันในร่างกาย (Body fat mass) ของกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบ HIIT (ทุกกลุ่ม) ลดลงหลังจากการฝึกสัปดาห์ที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ในกลุ่ม MICT ยังไม่เปลี่ยนแปลง

สรุป
จะเห็นได้ว่าการออกกำลังแบบ HIIT และ MICT ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกายและลดไขมันในร่างกาย แต่ HIIT น่าจะดูดีกว่า และที่น่าสนใจคือ การออกกำลังกายแบบ HIIT #สัปดาห์ละครั้ง เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบของร่างกาย สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน และความดันโลหิตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และเมื่อเทียบกับ MICT

แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายแบบ HIIT สามารถปรับปรุงองค์ประกอบร่างกาย ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้รวดเร็วกว่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง การออกกำลังกายแบบ HIIT #สัปดาห์ละครั้ง อาจเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการเริ่มต้นการฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลที่ไม่มีกิจกรรมทางกายและมีน้ำหนักเกิน

Reference:
Chin EC, Yu AP, Lai CW, et al. Low-Frequency HIIT Improves Body Composition and Aerobic Capacity in Overweight Men. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2020 Jan;52(1):56-66. DOI: 10.1249/mss.0000000000002097.

เรียบเรียงโดย :
ธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง
นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา

17/02/2021
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

Stay Healthy at Home EP 89
พร้อมแล้วเรามาสนุกไปพร้อมกัน
#พบกันทุกวันพุธ
#แอโรบิกบล็อกเบสิค
#Stay_Healthy_at_Home
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 10.00 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนิน...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและกำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

17/02/2021
Fit for Fight Covid-19

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Fit for Fight Covid-19 กับศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยกรมพลศึกษา

#fitforfightcovid19
#DPEmuaychallenge

16/02/2021
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและ...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น.

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการสำรวจการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สัญญาณมือของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน
16/02/2021

สัญญาณมือของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 09.30 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเ...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมพลศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

-การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
-การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
-การพิจารณาตำแหน่งว่าง

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/273444874398228/?d=n
16/02/2021

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/273444874398228/?d=n

[ในหลวง-พระราชินี ทรงเป็นองค์ประธานงานฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ สถานทูตออสเตรเลีย ]
.
เมื่อเวลา 19.23 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#ทรงพระเจริญ

พบกันพรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปนะครับ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
15/02/2021

พบกันพรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปนะครับ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.30 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ ดร.อาณ...
15/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.30 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างกรมพลศึกษากับสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถและศักยภาพทางการกีฬา

ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมพลศึกษา

15/02/2021

CoachDPE online ทักษะการสกัดกั้น (Blocking) ของกีฬาเซปักตะกร้อ

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/272023944540321/?d=n
14/02/2021

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/272023944540321/?d=n

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ “พลเอกหญิง” พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง “เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์” ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา ในกิจกรรม Exercise on Valentine'S Day ลุ้นรับรางวัลเสื้อที่ระลึกคู่ละ 2 ตัว (ไม...
12/02/2021

ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา ในกิจกรรม Exercise on Valentine'S Day ลุ้นรับรางวัลเสื้อที่ระลึกคู่ละ 2 ตัว (ไม่สามารถระบุไซส์ได้)

สามารถร่วมกิจกรรมใได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

****** อ่านกติกาการร่วมสนุกให้ดีๆ แล้วทำตามให้ครบถ้วนด้วยนะครับ*****

#ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา
#ExerciseOnValentineDay

11/02/2021
11/02/2021

ขั้นตอนการทำสมุดโน้ต ที่สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของคุณเอง กับ Coloring Note Book @ HOME กิจกรรมพิเศษประจำเดือน กุมภาพันธ์ของศูนย์นันทนาการกรมพลศึกษา

https://m.facebook.com/106130694462981/posts/269711408104908/
10/02/2021

https://m.facebook.com/106130694462981/posts/269711408104908/

[ พระบรมรูปทรงม้า ]
.
พระบรมรูปทรงม้า สร้างขึ้นโดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ (Susse Frères Fondeur) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 เนื่องจากโรงหล่อดังกล่าวเพิ่งหล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการหล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน แต่มีหลักฐานว่าพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปนได้หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) ซึ่งปัจจุบันพระบรมรูปทรงม้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนสาธารณะบวนเรตีโร (Buen Retiro) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
.
พระองค์เสด็จประทับ ให้ช่างปั้นชื่อ จอร์จ เซาโล (Georges Saulo) ปั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2450 พระบรมรูปสำเร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2451 อันเป็น เวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี เจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองหน้าพระราชวังดุสิต โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง
.
พระบรมรูปทรงม้าสร้างขึ้นด้วยเงินที่ประชาชนได้เรี่ยไรสมทบทุน ส่วนเงินที่เหลือเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำไปสร้างมหาวิทยาลัยขึ้น มีนามตามพระปรมาภิไธยว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
.
สำหรับองค์พระบรมรูปทรงม้านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จไปทำการตกลงและเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังเสด็จไปประทับเป็นแบบให้นายช่างปั้นหุ่น ขณะเสด็จประทับอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพระรูปมีขนาดโตเท่าพระองค์จริง เสด็จประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่ง โดยม้าพระที่นั่งนั้นมิใช่ปั้นจากแบบม้าพระที่นั่งจริง แต่เป็นม้าที่บริษัทได้ปั้นเป็นแบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว พระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ ยึดติดกับแท่นทองบรอนซ์ เป็นที่ม้ายืน หนาประมาณ 25 เซนติเมตร ประดิษฐานบนแท่นรอง ทำด้วยหินอ่อน สูง 6 เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ห่างจากฐานของแท่นออกมา มีโซ่ขึงล้อมรอบกว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตร ตรงฐานด้านขวามีอักษรโรมัน ภาษาฝรั่งเศสจารึกชื่อช่างปั้นและช่างหล่อชาวไว้ว่า C.MASSON SEULP 1908 และ G.Paupg Statuare และด้านซ้ายเป็นชื่อบริษัทที่ทำการหล่อพระบรมรูปทรงม้าว่า SUSSE Fres FONDEURS. PARIS สำหรับแท่นศิลาอ่อนด้านหน้า มีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทย ติดประดับแสดงพระบรมราชประวัติและพระเกียรติคุณ ลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนาน

#พระบรมรูปทรงม้า

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
10/02/2021

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 10.00น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมให้สัมภา...
10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทหน้าที่กรมพลศึกษาและวัตถุประสงค์ของ"โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ" โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพลศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์สังคม

ณ ห้องรับรอง กรมพลศึกษา

ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายของนักกรีฑา
09/02/2021

ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายของนักกรีฑา

วันที่​ 9​ กุมภาพันธ์​ 2564เวลา​ 10.00​ น.​  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วม​การประชุมคณะอนุกรรมก...
09/02/2021

วันที่​ 9​ กุมภาพันธ์​ 2564
เวลา​ 10.00​ น.​

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วม​การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ ครั้ง​ที่​ 1​/2564​ โดยมี​ พลเอก​ ยุทธ​ศักดิ์​ ศศิประภา​ ประธาน​อนุกรรมการ​ฯ​ เป็น​ประธาน​ในการประชุม​

ณ​ ห้องประชุม​ 1​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา

09/02/2021

สื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง ท่าเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ท่าบีบมือ

วันที่​ 8​ กุมภาพันธ์​ 2564เวลา​ 09.30​ น.​  นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​ก...
08/02/2021

วันที่​ 8​ กุมภาพันธ์​ 2564
เวลา​ 09.30​ น.​

นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​การประชุมผู้บริหาร​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ครั้ง​ที่​ 2​/2564​ ซึ่ง​มีวาระการประชุม​เพื่อพิจารณา​แนวทาง/แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน​ประเทศ​ไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ​ BCG ตามภารกิจ​ของหน่วยงานโดยมี​ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อม คณะ​ผู้บริหาร ,ข้าราชการ​และเจ้าหน้าที​ ในสังกัด​กระทรวง​ฯ เข้าร่วม​ประชุม​ ​

ณ​ ห้องประชุม​ ​1​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา

วันนี้ 8 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษประจำเดือน กุมภาพัน Coloring Note Book @ HOME ผ่านคลิปวีดีโอขั้น...
08/02/2021

วันนี้ 8 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษประจำเดือน กุมภาพัน Coloring Note Book @ HOME ผ่านคลิปวีดีโอขั้นตอนการตกแต่งสมุดโน๊ตได้ทางเพจ ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา

08/02/2021

DPE Referee Course Online (ฟุตบอล) EP.4 สัญญาณธงและการเคลื่อนที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

08/02/2021

ขอเชิญชวนมาออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและประจำอำเภอ 32 อำเภอ

เรื่อง... การออกกำลังกายแบบ HIIT

พบกันวันอังคารนี้นะครับFIT FROM HOME EP.4 "การพัฒนาความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด"
07/02/2021

พบกันวันอังคารนี้นะครับ

FIT FROM HOME
EP.4 "การพัฒนาความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด"

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/267715028304546/?d=n
07/02/2021

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/267715028304546/?d=n

เคล็ดลับที่ไม่ลับ!!!
ร่างกายคุณมีสุขภาพดีได้
ถ้ารู้จัก 10 เคล็ดลับการออกกำลังกาย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/02/2021

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตนเอง
ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

ด้วยความปรารถนาดี จากกรมพลศึกษา

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของกรมพลศึกษาเพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างอย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้จากลิ้งค์ด...
05/02/2021

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของกรมพลศึกษา

เพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างอย่างถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้จากลิ้งค์ด้านล่างครับ

https://www.dpe.go.th/dwl-392791791797-392791791814

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/266372595105456/?d=n
04/02/2021

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/266372595105456/?d=n

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 (ค.ศ. 1902)
.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เปิด [ โรงงานผลิตเหรียญกระษาปณ์ด้วยกำลังไฟฟ้า "แห่งแรก" ของไทย ]
.
สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในบ้านเมืองของเรา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีอยู่สองชนิด คือ "เบี้ย"(หอย) กับ "เงิน"
.
เบี้ยนั้น อาศัยพวกชาวต่างประเทศ เที่ยวเสาะหาเปลือกหอยลักษณะที่ต้องการตามชายทะเลแล้วเอามาขาย ให้เรารับซื้อไว้ใช้สอย แต่ส่วนเงินนั้นนำเฉพาะตัวโลหะเข้ามาจากต่างประเทศ เอามาหล่อหลอมทำเป็นเงินตราในประเทศสยาม รูปร่างลักษณะเป็นเงินกลมที่เรียกกันว่า "เงินพดด้วง" ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาโดยตลอด จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดและตราประจำของแต่ละรัชกาล
.
พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งแต่เซอร์จอห์น เบาริง ได้เข้ามาทำหนังสือสัญญา เปิดการค้าขายกับประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2398 ทำให้เกิดการขยายตัวทางการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก
.
เงินที่ชาวต่างประเทศใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะแบนๆ เมื่อมีการค้าขายสินค้ากันจึงมีการนำเหรียญแบนของตนเข้ามาซื้อสินค้ากับชาวสยาม ปรากฏว่าราษฎรไม่ยอมรับ จึงต้องเอาเงินเหรียญมาขอแลกเงินพดด้วงกับทางการ แต่เงินพดด้วงนั้น ช่างของพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งผลิตเงินพดด้วงด้วยมือนั้น สามารถทำได้วันละ 2,400 บาท เป็นอย่างสูง ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการ การแก้ปัญหาดังกล่าว รัชกาลที่ 4 ท่านทรงให้ราษฎรรับเงินเหรียญฝรั่งไว้ก่อนแล้วนำมาแลกเงินพดด้วงจากท้องพระคลังภายหลัง
.
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริที่จะเปลี่ยนรูปแบบเงินตราพดด้วงที่ใช้กันมาแต่โบราณ เป็นเงินเหรียญแบนตามแบบสากลนิยม (ซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า "เงินแป") เงินเหรียญแบนนี้ สามารถใช้เครื่องจักรผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้คณะทูตไทยที่ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษ จัดซื้อเครื่องจักรผลิตเงินกลับมาด้วย
.
อันที่จริงก่อนหน้าที่จะสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตเงินจากอังกฤษเข้ามานั้นเรามีเครื่องจักรผลิตเงิน ทดลองใช้อยู่ก่อนแล้วครับ เครื่องจักรผลิตเงินเครื่องแรกของไทยนั้น พระนางเจ้าวิคตอเรีย สมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษ ส่งเข้ามาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการ
.
ครั้นพุทธศักราช 2413 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สั่งซื้อเครื่องจักรผลิตเงินเครื่องใหม่ที่แข็งแรง และมีกำลังการผลิตมากกว่าเดิม และให้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกระษาปณ์ใหม่ขึ้น ทางตะวันออกของประตูสุวรรณบริบาล ใกล้โรงกระษาปณ์เดิม ทรงเสด็จฯ เปิดเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2419 เครื่องจักรนี้ใช้งานได้ต่อมาอีก 25 ปี
.
เมื่อเดือนเมษายน 2444 จึงได้สร้างโรงกระษาปณ์ขึ้นใหม่ ที่ริมคลองหลอด แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2445 โดยสั่งเครื่องจักรจากยุโรป เป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า สามารถผลิตเหรียญกระษาปณ์ได้วันละ 80,000 ถึง 100,000 บาท ซึ่งสามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภค อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านการค้าขายในสมัยนั้นได้
.
ถ้าเป็นแผนการตลาดก็นับว่าได้ผล เพราะแม้ของตัวอย่างจะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก และใช้แรงงานคนในการผลิต แต่ก็ทำให้เราเห็นประโยชน์จากการมีเครื่องจักรเช่นนี้ เป็นผลให้ต้องสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตเงินจากอังกฤษเข้ามา เครื่องจักรที่คณะทูตไทย จัดซื้อเข้ามานั้นแม้จะเป็นเครื่องจักรขนาดปานกลาง แต่ก็มีกำลังผลิตดีกว่าเครื่องแรกมาก
.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2445 และถือเป็นโรงงานผลิตเหรียญกระษาปณ์ ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าแห่งแรกของไทย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#โรงกระษาปณ์

กรมพลศึกษา เริ่มผ่อนปรนเปิดพื้นที่บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติ ให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆได้ แต่ต้องต้อง...
04/02/2021

กรมพลศึกษา เริ่มผ่อนปรนเปิดพื้นที่บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติ ให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆได้ แต่ต้องต้องปฏิบัติตามาตรการขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมพลศึกษา ได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่รอบสนามกีฬาแห่งชาติในการออกกำลังกาย ประกอบด้วย สนามวอร์ม 200 ม. (อนุญาตให้เดินและวิ่งเท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอลเด็ดขาด), ฟิตเนสกลางแจ้ง, ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร โดยผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ จะต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกกำลังกาย ส่วนพื้นที่ด้านในของสนามศุภชลาศัยนั้น กรมพลศึกษา ยังไม่เปิดให้ประชาชนใช้บริการ ซึ่งกรมพลศึกษาจะขอเฝ้าดูสถานการณ์และประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สักระยะหนึ่งก่อน ถึงจะเปิดให้ใช้ตามปกติได้

ที่อยู่

154 สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022140120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมออกกำลังกายกันค่ะ #ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา #ExcerciseOnValentineDay
https://youtu.be/atlOOONAtmI ขอ mp3 ทีครับ
ครบแล้วนะคะ
การแข่งขันกีฬาสูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ที่ จ.นครศรีธรรมราช งดจัดแน่นอนแล้วใช่หรือไม่ อย่างไร
วิธีสมัครสมาชิก
ขอทราบกำหนดการและสถานที่การแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บัวแดงเกมส์ ค่ะ เพื่อเตรียมแผนการเดินทางของทางคณะเราค่ะ จาก สิงห์บุรีค่ะ