Clicky

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน
2 ดำเนินการด้านนันทนาการ
3 ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4 พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
5 สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒน

าระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
6 อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
7 ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
8 จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
9 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
10 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

กรมพลศึกษา ร่วมพัฒนาสมรรถภาพทางกายบุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ดร.นิวัตน์ ...
18/03/2023

กรมพลศึกษา ร่วมพัฒนาสมรรถภาพทางกายบุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2566
เวลา 08.30-16.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรม HR Month ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการฝึกปฏิบัติและทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต วัดองค์ประกอบร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ การทรงตัวความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด พร้อมประเมินผลการทดสอบรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้คำแนะนำ ในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 176 คน
ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

#กรมพลศึกษา
#วิทยาศาสตร์การกีฬา
#ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วันที่ 17 มีนาคม 66 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาดร. พัฒพง...
17/03/2023

วันที่ 17 มีนาคม 66 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา

ดร. พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกรมพลศึกษา ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 123 คน

ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ประเภท กระบี่-กระบี่ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท ดาบสองมือ-ดาบสองมือ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท พลอง-พลอง ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท ง้าว-ง้าว ชนะเลิศ ร.ร.บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ประเภท อาวุธอื่นๆ ชนะเลิศ ร.ร.บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
ประเภท กระบี่-กระบี่ ชนะเลิศ ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม
ประเภท ดาบสองมือ-ดาบสองมือ ชนะเลิศ ร.ร.จ่านกร้อง
ประเภท พลอง-พลอง ชนะเลิศ ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม
ประเภท ง้าว-ง้าว ชนะเลิศ ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม
ประเภท อาวุธอื่นๆ ชนะเลิศ ร.ร. ปลวกแดงพิทยาคม

กรมพลศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน "โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน"วันที่ 17 มีนาคม 2566เวลา 09.00 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิ...
17/03/2023

กรมพลศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน "โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน"

วันที่ 17 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน" โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส จัดงานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ชวนเดินทาง "สู่ถิ่นตำนานครูต้นโนรา" โดยภายในงานได้มีพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว และ 4 ครูต้นโนรา พญาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา พระนางนวลทองสำลี และขุนศรีศรัทธา รำถวายโดยโนราใหญ่ ศิลปินโนรากว่า 160 คน ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนที่เรียนโนราทั่วภาคใต้จาก 10 สถาบัน ควบคุมโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมเสวนา "เคลื่อนชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม:Soft Powerโนรา" รวมไปถึงบูธนิทรรศการ การเรียนรู้พื้นฐานโนรา ท่ารำ และเครื่องแต่งกาย กิจกรรมสาธิต (Workshop) อาธิ การร้อยลูกปัด การทำเทริด การซ่อมเครื่องดนตรี และการแกะสลักหน้าพราน เป็นต้น

ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

17/03/2023
ท่าบริหารเพื่อความแข็งแรงของข้อเข่า(ต่อ)

สาระน่ารู้กับเวชศาสตร์การกีฬา : ท่าบริหารเพื่อความแข็งแรงของข้อเข่า(ต่อ)

จัดทำโดย : กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ที่มา : http://sportscience.dpe.go.th/public/ebook.do

กรมพลศึกษาร่วมหารือสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน เตรียมจัดแข่งอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 13วันที่ 17 มีนาคม 2566เวลา 0...
17/03/2023

กรมพลศึกษาร่วมหารือสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน เตรียมจัดแข่งอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 13

วันที่ 17 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร. พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา พร้อมด้วย ดร. ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASSC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ โดยมี ดร. วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ด้วย

โดยที่ประชุมได้รับทราบและยินดีต่อการที่ประเทศเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยคาดว่าจะจัดในเดือนสิงหาคม 2566 ณ เมือง ดานัง นอกจากนี้ ที่ประชุมเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคฯ อีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับชนิดกีฬาที่จะมีการจัดแข่งขัน

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 66 เวลา 19.00 น. ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาดร. พัฒพง...
16/03/2023

วันที่ 16 มีนาคม 66 เวลา 19.00 น. ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา

ดร. พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กระบี่กระบอง และมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกรมพลศึกษา ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 152 คน

ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
ประเภท กระบี่-กระบี่ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท ดาบสองมือ-ดาบสองมือ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท พลอง-พลอง ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท ง้าว-ง้าว ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง
ประเภท อาวุธอื่นๆ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
ประเภท กระบี่-กระบี่ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ประเภท ดาบสองมือ-ดาบสองมือ ชนะเลิศ ร.ร.บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ประเภท พลอง-พลอง ชนะเลิศ ร.ร.บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ประเภท ง้าว-ง้าว ชนะเลิศ ร.ร.บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ประเภท อาวุธอื่นๆ ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

วันที่ 16 มีนาคม 256615.00 น.  นาย สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประ...
16/03/2023

วันที่ 16 มีนาคม 2566
15.00 น.

นาย สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร กิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566 โดยมี นายสุบรรณ ประคองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬาและผู้นำนันทนาการ,คณะวิทยากร และ ผู้เข้ารับการอบรมร่วมเป็นเกียรติ

กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้จัดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำ การออกกำลังกาย (อสก.) เพื่อให้นำองค์ความรู้ไปส่งเสริมการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในระดับท้องถิ่น
สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องของบทบาทหน้าที่อาสาสมัครกีฬาฯ ,หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย,แนวทางการบริหารจัดการโครงการและการสร้างเครือข่าย ,นันทนาการในวิถีชีวิตใหม่,มาตรการและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมดังกล่าว จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองมหาสารคาม ,อำเภอแกดำ ,อำเภอกันทรวิชัย ,อำเภอกุดรัง ,อำเภอโกสุมพิสัย ,อำเภอชื่นชม ,อำเภอเชียงยืน ,อำเภอนาเชือก ,อำเภอนาดูน ,อำเภอยางสีสุราชและอำเภอวาปีปทุม จำนวนทั้งสิ้น 220 คน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพลศึกษา และการกีฬาของประชาชนต่อไป

ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาเชิญชวนนักประดิษฐ์ทุกท่าน ร่วมแสดงไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กั...
16/03/2023

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
เชิญชวนนักประดิษฐ์ทุกท่าน ร่วมแสดงไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กันอย่างไร้ขีดจำกัด
ในงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี2566
(SPORT SCIENCE INNOVATION CONTEST 2023)

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 95,000 บาท

‼️สนใจสมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการสมัครและเอกสารการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่QR-code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา โทร 02-219-2671
หรือทางข้อความFB fan page สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมสัมภาษณ์ “พลศึกษา” เพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2566เวลา 09.00 น.  ดร.น...
16/03/2023

อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมสัมภาษณ์ “พลศึกษา” เพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 16 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ วันใหม่ วาไรตี้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถึงประเด็น “พลศึกษา” เพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

อธิบดีกรมพลศึกษาได้เปิดเผยในรายการว่า กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมครูพลศึกษาหรือผู้สอนกิจกรรมทางกายในเครือข่ายให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมกัน

ซึ่งทางกรมพลศึกษามีแนวคิดที่จะผลักดันให้เกิดแนวทางการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอย่างถูกต้อง เพราะเป็นช่วงวัยที่จำเป็นต้องใช้จิตวิทยาพัฒนาการ ทั้งนี้หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นับว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยครูพลศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสุขภาวะที่ดีของเด็กๆต่อไป

ณ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเ...
16/03/2023

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลตามโครงการอบรม BALL IN SCHOOLโดยมีพลเอกศิลปชัย บำรุงกิจ รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนาและเทคนิค สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ,มร.เนมานย่า บเยดอฟ วิทยากรจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษาและผู้บริหารจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลตามโครงการอบรม BALL IN SCHOOL เพื่อพัฒนาบุคคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดโปรแกรมการฝึก และการทดสอบ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับนักกีฬา ยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอน ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับนักกีฬาและเผยแพร่ได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย และอาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา มีครู ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 คน โดยการอบรมครั้งนี้มี มร.เนมานย่า บเยดอฟ วิทยากรจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง 4 วัน

ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สสส. เปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษาวันที่ 15 มีนาคม 256...
15/03/2023

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สสส. เปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแถลงข่าว โครงการแถลงข่าวโครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) หลังผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมครูพลศึกษาหรือผู้สอนกิจกรรมทางกายในเครือข่ายให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันไทยมีคนพิการประมาณ 2 ล้านคน ในจำนวนนี้มีเด็กเรียนจบระดับอุดมศึกษาไม่ถึง 2% อีกประมาณ 80% เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น เพราะมีอุปสรรคเรื่องการเรียนรู้และขาดทักษะการ เข้าสังคม หรือสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต เช่น ถูกเพื่อนล้อ ถูกเพื่อนแกล้ง หรือครูผู้สอนย่อยความรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้ กิจกรรมทางกายเป็นอีกปัญหาที่พบในโรงเรียน ทำให้ สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย จัดทำหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษขึ้นมา คู่มือนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยครูพลศึกษานำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่การมีสุขภาวะดี 4 มิติ คือ กาย จิต ปัญญา และสังคมได้อีกด้วย

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนพลศึกษาในโรงเรียนลดลง จึงอยากผลักดันให้เกิดแนวทางการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอย่างถูกต้อง เพราะเป็นช่วงวัยที่จำเป็นต้องใช้จิตวิทยาพัฒนาการ หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาครูพลศึกษาทั่วประเทศต่อไป เพราะสถานการณ์เด็กพิเศษในโรงเรียนปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในอดีต สังคมและผู้ปกครองยอมรับมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูผู้สอนในโรงเรียน ที่ต้องเข้าใจว่าเด็กทั่วไปสามารถทำอะไรได้ และเด็กพิเศษที่มีความบกพร้องทางร่างกาย สามารถเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อสอนการมีกิจกรรมทางกายได้เหมาะตามศักยภาพของเด็ก
แต่ละกลุ่ม เชื่อว่าเมื่อเราส่งเสริมให้ครูในพื้นที่นำร่อง เช่น จ.อุบลราชธานี ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น จะสามารถขยายผลไปยังภูมิภาคอื่น ๆ และสร้างประโยชน์ให้กับเด็กพิเศษทั่วประเทศได้ต่อไป

🖼 EP11 : สตรีตอาร์ตในกรุงเทพฯ 🎨ใครที่เป็นสายเสพงานอาร์ตคงจะคุ้น ๆ กับชื่อ สตรีตอาร์ต (Street Art) ผลงานการคิดและสร้างสร...
15/03/2023

🖼 EP11 : สตรีตอาร์ตในกรุงเทพฯ

🎨ใครที่เป็นสายเสพงานอาร์ตคงจะคุ้น ๆ กับชื่อ สตรีตอาร์ต (Street Art) ผลงานการคิดและสร้างสรรค์รูปกราฟิตี้หรือภาพการ์ตูนของเหล่าศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนตึกรามบ้านช่องเก่าๆ ทรุดโทรม ดูแล้วไม่น่าสนใจ แต่เมื่อมี Street Art ก็สามารถสร้างสีสัน ความสดใสให้พื้นที่นั้นๆ ได้มากทีเดียว

📸 วันนี้เราจะขอแนะนำพิกัดถ่ายรูปสตรีตอาร์ตในกรุงเทพฯ แหล่งรวมความชิค ที่กำลังรอให้ท่านไปสำรวจและโพสท่าถ่ายรูปแบบเท่ๆ จะมีที่ไหนบ้างนั้น ตามเราไปเที่ยวกันได้เลยค่ะ

#เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการสร้างสมดุลชีวิต
ีตอาร์ตในกรุงเทพฯ
#คนไทยมีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต

วันที่ 15 มีนาคม 2566เวลา 09.30 น.  นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอ...
15/03/2023

วันที่ 15 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566 โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร. ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตต์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา กรมพลศึกษา และคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้นำความรู้ไปเสริมสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในระดับท้องถิ่น
สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องของบทบาทหน้าที่อาสาสมัครกีฬาฯ ,หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย,แนวทางการบริหารจัดการโครงการและการสร้างเครือข่าย ,นันทนาการในวิถีชีวิตใหม่,มาตรการและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมดังกล่าว จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองมหาสารคาม ,อำเภอแกดำ ,อำเภอกันทรวิชัย ,อำเภอกุดรัง ,อำเภอโกสุมพิสัย ,อำเภอชื่นชม ,อำเภอเชียงยืน ,อำเภอนาเชือก ,อำเภอนาดูน ,อำเภอยางสีสุราชและอำเภอวาปีปทุม จำนวนทั้งสิ้น 220 คน

ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หลักสูตรกอล์ฟ ม.รังสิต รุดหน้าดูงานสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด...
14/03/2023

หลักสูตรกอล์ฟ ม.รังสิต รุดหน้าดูงานสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรกีฬากอล์ฟ วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มาศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Fitness center) มีอุปกรณ์ที่มีความสมบูรณ์ในการรองรับการออกกำลังกายและการพัฒนาทางการกีฬา เครื่องมือระดับมาตรฐานด้านเวชศาสตร์การกีฬา เช่น การฟื้นฟูรักษาด้วยเครื่อง Isokinetic เครื่องบำบัดรักษาด้วยความเย็น การให้บริการคลินิกการกีฬาที่เป็นระบบ การประเมินสมรรถภาพทางกายที่ได้มาตรฐาน สามารถทราบผลการประเมินได้ทันที รวมถึงการทดสอบสมรรถนะเฉพาะสำหรับนักกีฬา และองค์ความรู้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทีมงานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีประสบการณ์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้ดูงานเป็นอย่างยิ่ง

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ครั้งที่ 3 /2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566เวลา 08.30 น.  ดร.นิวัต...
14/03/2023

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ครั้งที่ 3 /2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งที่ประชุมยังได้ร่วมกันชี้แจ้งและรายงายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของแต่ล่ะสำนัก กอง กลุ่ม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2566

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา  ขอนำเสนอ E-Book เอกสารประกอบการบรรยายผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุ...
14/03/2023

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
ขอนำเสนอ E-Book

เอกสารประกอบการบรรยายผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 2565
โดย : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ่านต่อภายในเล่ม E-Book สามารถแสกน QR Code
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
https://online.pubhtml5.com/uaai/gaah/

13/03/2023

"ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2566 🏆🥇
รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลขวัญใจมหาชน: "โรงเรียนบ้านบ่อผุด ทีม A" จังหวัดสุราษฎร์ธานี
............
สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถนำต้นแบบฯ นี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนได้ 🏫🎊📣📣

13/03/2023

"ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2566 🏆🥇
รางวัลรองชนะเลิศ : "โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี ทีม B" จังหวัดราชบุรี
............
สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถนำต้นแบบฯ นี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนได้ 🏫🎊📣📣

13/03/2023

ประมวลภาพทั้ง 20 ทีม ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1ภาคต...
13/03/2023

ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 น.

คณะบุคลากรกรมพลศึกษา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12, 13, 14) โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,รายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยผู้แทนแต่ล่ะหน่วยงาน

ทั้งนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะกรมพลศึกษา ดำเนินการในเรื่องเร่งรัดดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่พลศึกษาแทนอัตราที่ว่าง และ การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดโครงการของกรมพลศึกษา

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

กรมพลศึกษาร่วมหารือสหพันธ์กีฬาเทคบอลนานาชาติวันที่ 13 มีนาคม 2566เวลา 14.00 น.  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศ...
13/03/2023

กรมพลศึกษาร่วมหารือสหพันธ์กีฬาเทคบอลนานาชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมคณะ ร่วมหารือกับผู้แทนเอกอัครราชทูตฮังการีและสหพันธ์กีฬาเทคบอลนานาชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ที่จะขอให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Teqball World Championships 2023

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ 12/65-66 การประเมินสมรรถภาพทางกายในกีฬา “วอลเลย์บอล"กลุ่มวิจัยและ...
13/03/2023

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ 12/65-66
การประเมินสมรรถภาพทางกายในกีฬา “วอลเลย์บอล"

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบ - รับมอบ โครงการสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลหัวนา และ ติดตามความคืบหน้า สนามกีฬาประจำอำ...
10/03/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบ - รับมอบ โครงการสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลหัวนา และ ติดตามความคืบหน้า สนามกีฬาประจำอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 10 มีนาคม 2566

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อม นายพิทักษ์ สุภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบ - รับมอบสิ่งก่อสร้าง เพื่อการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและมีหาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู , ดร.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา กรมพลศึกษา ,นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนา หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สำหรับบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ - รับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อกรมพลศึกษาได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางเทศบาลตำบลหัวนา มีความยินดีที่จะนำไปบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลามัยให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำกิจกรรมนันทนาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอนากลาง ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
หนองบัวลำภู อีกด้วย

เกมบก น้ำ อากาศ การเล่นเกมนันทนาการ เป้นการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย ให้เป็นไปในรูปแบบที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านจิตใจ อาร...
10/03/2023

เกมบก น้ำ อากาศ

การเล่นเกมนันทนาการ เป้นการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย ให้เป็นไปในรูปแบบที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและร่างกาย

ที่มา : หนังสือกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กพิการ
https://www.dpe.go.th/manual-preview-392891791861

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.นายปกาศิต เอี่ยมบุตร เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ วี...
10/03/2023

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.

นายปกาศิต เอี่ยมบุตร เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องใน วันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 81 ปี โดยมี ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน, นางสาวสขิลา ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนันทนาการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

กรมพลศึกษารร่วมประชุมประชาพิจารณ์หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษวันที่ 9 มีนาคม 2566เวลา 0...
09/03/2023

กรมพลศึกษารร่วมประชุมประชาพิจารณ์หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 9 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ล่ะสาขาที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประชุมฯดังกล่าวที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์ในการใช้พัฒนาศักยภาพของคุณครูในโรงเรียนเรียนร่วม
ที่ได้รับหน้าที่สอนกิจกรรมทางกายและกิจกรรมพลศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านสมอง อีกทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรที่จะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันกับเด็กทั่วไปในการได้ฝึกกิจกรรมทางกาย และเรียนวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งจะเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดี สร้างศักยภาพ สร้างสมรรถภาพ สร้างโอกาส และ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กต่อไปในอนาคต

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

📢📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำ "คีตลีลา พฤฒาสราญ" ภายใต้โครงการศูนย์นันทนาการ เติมฝัน ปันสุข ประจ...
09/03/2023

📢📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำ "คีตลีลา พฤฒาสราญ" ภายใต้โครงการศูนย์นันทนาการ เติมฝัน ปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนัก...
08/03/2023

วันที่ 8 มีนาคม 2566

พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่และการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมรวมใจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมออกกำลังกายออนไลน์ 💪🏠🎉ไปกับ รายการ Stay Healthy at HomeEP. 279 แอโรบิกบล็อกเบสิค (Aerobic Block Basic)วันนี้พบ...
08/03/2023

ขอเชิญร่วมออกกำลังกายออนไลน์ 💪🏠🎉
ไปกับ รายการ Stay Healthy at Home

EP. 279 แอโรบิกบล็อกเบสิค (Aerobic Block Basic)
วันนี้พบกับ ครูบี (ปภัชญา สุขมงคล)
คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการออกกำลังกาย
และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเคลื่อนไหวด้วยท่าที่ซับซ้อน ฝึกเรื่องความจำและทิศทาง ประกอบเสียงเพลงสนุกสนานตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน วันนี้
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 15.00 - 16.00 น.

#แอโรบิกบล็อคเบสิค

#อยู่บ้านออกกำลังกายวันละนิดก็ฟิตได้
📽🎞Live ผ่านทาง​ Facebook fanpage
สำนักวิทยาศาสตร์​การกีฬา กรมพลศึกษา

เทรนด์การท่องเที่ยว 66
08/03/2023

เทรนด์การท่องเที่ยว 66

8 มีนาคม วันสตรีสากลสุภาพสตรีท่านไหนอยากจะดูดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ก็หันมาออกกำลังกายกันนะครับ
08/03/2023

8 มีนาคม วันสตรีสากล

สุภาพสตรีท่านไหนอยากจะดูดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ก็หันมาออกกำลังกายกันนะครับ

กรมพลศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมหลักสูตรครูพลศึกษาและกีฬา และกีฬาเพื่อคนพิการในระหว่างว...
07/03/2023

กรมพลศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมหลักสูตรครูพลศึกษาและกีฬา และกีฬาเพื่อคนพิการ

ในระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมสำนักนันทนาการ

ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนของไทย (SOMS Thailand) มอบหมายให้ ดร. ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ เป็นผู้แทนหลักด้านกีฬาเพื่อคนพิการ (SPD) และ ดร. ชลิตพล สืบใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้แทนหลักด้านการพัฒนาพลศึกษาและครูพลศึกษา (PETE)
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมหลักสูตรครูพลศึกษาและกีฬา และกีฬาเพื่อคนพิการ (Training Programme on Promoting Physical Education Teacher Education (PETE) and Sport for People with Disability (SPD)

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นผลลัพธ์จากที่ประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมหลักสูตรครูพลศึกษาและกีฬาเพื่อคนพิการในอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นด้านกีฬา และสอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานสาขากีฬาอาเซียน ปี ค.ศ. 2021 - 2025

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ดังนี้
1. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่พัฒนาโดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมหลักสูตรพัฒนาพลศึกษาและครูพลศึกษา และกีฬาเพื่อคนพิการ
2. เสริมสร้างฐานหุ้นส่วนด้านการพัฒนาพลศึกษาและครูพลศึกษา และกีฬาเพื่อคนพิการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น
3. ระบุปัญหาของหลักสูตรด้านกีฬาเพื่อคนพิการและเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาตามผลการสำรวจ
4. พัฒนาแผนปฏิบัติการของหลักสูตรด้านกีฬาเพื่อคนพิการตามบริบทของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
และ 5. เสนอแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

07/03/2023
สาระน่ารู้กับเวชศาสตร์การกีฬา : ท่าบริหารเพื่อความแข็งแรงของข้อเข่า

สาระน่ารู้กับเวชศาสตร์การกีฬา : ท่าบริหารเพื่อความแข็งแรงของข้อเข่า

จัดทำโดย : กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ที่มา : http://sportscience.dpe.go.th/public/ebook.do

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนระดับภูมิภาค (FIFA Football for Schools ASEAN Regi...
06/03/2023

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนระดับภูมิภาค (FIFA Football for Schools ASEAN Regional Workshop: F4S)

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566
ณ โรงแรม โนโวเทล ออน สตีเว่นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน (Chairperson of SOMS) พร้อมด้วยนายอดุลยชาติ ขันธมะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนระดับภูมิภาค (FIFA Football for Schools ASEAN Regional Workshop: F4S)

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ทั้งในด้านทักษะการใช้ชีวิตและการพลศึกษาสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในโรงเรียนทั่วภูมิภาคอาเซียนผ่านกีฬาฟุตบอล รวมถึงการพัฒนาและฝึกอบรมครูพลศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากเจ้าหน้าที่อาวุสาขากีฬาอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ/เขตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจาก FIFA

ทั้งนี้ ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า “โครงการฟุตบอลสำหรับโรงเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนความร่วมมือสำหรับการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับฟีฟ่า ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับ
ฟีฟ่า (MoU ASEAN-FIFA) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการกีฬาฟุตบอลสำหรับโรงเรียน มุ่งหมายที่จะให้กีฬาฟุตบอลเข้าถึงเด็กทั่วโลกมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของเด็กชายและเด็กหญิง ซึ่ง FIFA ดำเนินโครงการโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ของวิทยากรจาก FIFA ไปสู่โรงเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลจากระดับพื้นฐานหรือรากหญ้า ให้สามารถไปสู่กีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ ทัดเทียมนานาประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการแนะนําวิธีการใช้แอปพลิเคชัน F4S และถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันสู่การปฏิบัติภาคสนาม รวมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมฟุตบอลอีกด้วย”

ที่อยู่

154 สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังให
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622140120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา ขอแจ้งตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ประจำปี 2564 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

📣 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2564

ขอให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งเอกสารการสมัครมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และนำมาส่งที่สนามเพื่อรับเสื้อในการแข่งขันครั้งนี้

หากมีข้อสงสัย โทร ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพบูลย์ อุดมบุษรา 081 616 1216 ในวันและเวลาราชการ

------------------------------
Facebook : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Facebook: Basketball Sport Association of Thailand
Instagram: bsat.thai
Website: www.bsatthai.org
Youtube: BSAT สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
#กรมพลศึกษา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยนางบุญญกานต์ สุรัตน์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางบุญญกานต์ สุรัตน์ จพล.ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ กีฬากอล์ฟ กีฬาเปตอง และกีฬาวู้ดบอล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุกจากกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ดศ.2564 จำนวนเงิน 100,000 บาท มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 300 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค วิด 19
ทกจ.ตรัง มอบหมาย นางบุญญกานต์ สุรัตน์ (จพล.ประจำ สทก.จ.ตรังร่วมกับ จพล.อำเภอ จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รุ่นๆละ 50 คน
ไข้หวัด VS ภูมิแพ้ แตกต่างกันอย่างไร ? 😷
ฝากติดตามกระบวนการจัดการประกวดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เผื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกวดวงดนตรีโปงลาง ที่กรมพลศึกษาเลือกใช้วิธีการยกเลิกการแข่งขัน
คิดถึงตอนเปิดอาคารกีฬานิมิบุตร
เป็นนางงาม เราก็ต้องฟิตหุ่นอยู่สม่ำเสมอ 🏋️
เมื่อยิมปิด เราก็ เปลี่ยนบ้าน🏡 ให้เป็น " ยิม " ได้ง่ายๆ fit from home ด้วยวิธีการออกกำลังกายแบบ New normal 💕

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการพบเจอคนเยอะๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์กีฬาร่วมกับผู้อื่น สำหรับคนรักสุขภาพเราก็สามารถออกกำลังกายง่ายๆ ได้ที่บ้านคร้า 🏡 แล้วมาออกกำลังกายกันนะคะ 😊🎾✌️

------------------------------------------------------------------------
*ติดตามรายละเอียด ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกองประกวด
Miss Tourism World Thailand
*หรือติดตามเพจประจำเขตทั้ง 50 เขตได้ที่
Miss Tourism World(ตามด้วยชื่อเขตนั้นๆ)
------------------
#สาวลาดพร้าว #สวมมงเที่ยว

#ทูตการท่องเที่ยวประจำเขตลาดพร้าว
#ทูตการกีฬาประจำเขตลาดพร้าว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#เขตลาดพร้าว
ุงเทพมหานคร


่วยชาติ

#เที่ยวสวยสวย #แอบส่อง
#ทูตการท่องเที่ยว #สวยช่วยชาติ
#ทูตการท่องเที่ยวidolช่วยชาติ

#ธนาคารกรุงไทย
เช้า 29 เมย64 ฝนคลุมเกือบทั่วกทม. ปริมาณสูงสุด เวลา 8.30 น.เขตบางขุนเทียน 23.5 มิลลิเมตร
ขอเชิญร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนสามคน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament”

Food Dee Hub ร่วมมือกับบ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ จัดการแข่งขัน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ สนามบาสเกตบอล บ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ ปากช่อง นครราชสีมา

งานนี้พลาดไม่ได้! ชิงชัยเพื่อเป็นแชมป์บาสเกตบอลเยาวชนสามคน พร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

- รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2551)
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2549)
- รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2547)

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ เติมสุข คัพ 2021 โทร. 081 7241100 คุณกิ๊ก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.facebook.com/TermsukCup

ลิงก์ใบสมัคร TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament
https://forms.gle/rVPzmhV5NsUKem8e8

ค่าธรรมเนียมการสมัครเพียงทีมละ 1,000 บาทเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2564
ขอเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมออกกำลังกายกันค่ะ
#ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา
✨🌕ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ ลานน้ำตก โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์✨🌕
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 - 21.00 น.

✨🌕 Join us the full moon begins to rise into the night sky.
"Loy Krathong Festival" ✨🌕
Sat 31 Oct, 2020 07.00 pm - 9.00 pm.

🏨Modena by Fraser Buriram is dedicated and positive to your event needs, and we look forward to see you soon.

#ลอยกระทงปีนี้ #ลอยกระทง2563 ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ TAT Buriram กระทรวงวัฒนธรรม Ministry of Culture แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนั สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเท ปรูณ์สปอร์ต He is crazy Research University Network Thailand LTR Long-term Resident Visa ITD - International Institute for Trade and Development สน.ปทุมวัน The Street Videos BBA CU Student Council สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพม หน่วยกิจการนิสิต คณะเศรษฐศา