Clicky

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน
2 ดำเนินการด้านนันทนาการ
3 ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4 พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
5 สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
6 อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
7 ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
8 จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
9 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
10 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2565 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการประกวด "รูปแบบการออ...
09/04/2022

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2565 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ "ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ รูปแบบออนไลน์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา และให้เกียรติ​เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด​ ฯ​ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีมชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมไทยทรงดำ สระกระเทียม จังหวัดนครปฐม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง A จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย ทีมชมรมสุขภาพดีที่ริมโขง จังหวัดบึงกาฬ
รางวัลชมเชย ทีมหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
รางวัลขวัญใจมหาชน ทีมชมรมออกกำลังกายโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การประกวด “รูปแบบ
การออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ” ครั้งนี้ เป็นการประกวดการออกกำลังกายที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีมาประกอบเพลง และสามารถนำไปเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายในชุมชนได้

เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 07.00 นเชิญชวนวิ่ง 179 สนามทั่วประเทศเลือกที่ใช่ ที่ใกล้ ที่ปลอดภัย🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♀️ศึกษาข้อมูลเพิ่...
08/04/2022

เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น
เชิญชวนวิ่ง 179 สนามทั่วประเทศ
เลือกที่ใช่ ที่ใกล้ ที่ปลอดภัย🏃🏽‍♂️🏃🏽‍♀️
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook Fanpage Park Run THAILAND
https://www.facebook.com/parkrunthailand
#กรมพลศึกษา
#ParkRunTHAILAND

08/04/2022

วันอาทิตย์นี้เตรียมพบกับรายการ DPE insight ตอนที่ 2 ทางช่อง T Sports 7 เวลา 12.00น.

08/04/2022
การประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ" ประจำปี ๒๕๖๕

การประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ" ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2...
08/04/2022

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 โดยมี นายศานิต ปรากฏมาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย และหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน นักกีพา เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีพา ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอปาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 256 5ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้สถานณ์โควิด จัดกิจกรรมกีฬาชาวไทยภูเขาภายในจังหวัด ซึ่งกำหนดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาออกเป็น 2 โซน คือโซนเหนือประกอบไปด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย เจ้าภาพส่วนโซนใต้ประกอบไปด้วย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อย จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2565 โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาสากล 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล 7 คนชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อประเภททีม และ กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 ประเภทชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งแบกก๋วย,วิ่งขาหยั่ง,ชักเย่อ,ตักน้ำใส่กระบอก,กลิ้งครก,พุ่งหอกซัด,ขว้างลูกข่าง,ขว้างสากมอง,ขว้างมีดสั้น,เป่าลูกดอก ,ยิงหน้าไม้ สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอปาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปาย ที่ดูแลและประสานงาน สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอ ปาย และนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันจากทุกอำเภอ ซึ่งจะได้ทำการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานการกีฬาของกรมพลศึกษา

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08/04/2022
นายอดุลยชาติ ขันธมะ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอดุลยชาติ ขันธมะ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยวและกีฬา การเป็นข้าราชการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนทำหน้าที่ราชการได้อย่างมีความสุขและถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโกลบอล : รู้รอบด้านการกีฬากับกรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
07/04/2022

สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโกลบอล : รู้รอบด้านการกีฬากับกรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา

07/04/2022
จับคู่คำศัพท์ไทยจีน : Rec-ducation นันทนาการเสริมปัญญา

จับคู่คำศัพท์ไทยจีน : Rec-ducation นันทนาการเสริมปัญญา
Facebook fanpage : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
ฝากกด Like กดshare กดติดตาม กดSubscribe
Youtube: Recreation DPE เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะคะ
ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ง่ายๆ
เพียงแค่โพสรูปถ่ายหรือคลิปร่วมกิจกรรม
ลงใน facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก
#สำนักนันทนาการ
#กรมพลศึกษา
#นันทนาการวิถีใหม่สู้ภัยโควิดx2

06/04/2022
"อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 และการประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิ...
05/04/2022

"อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 และการประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์ฯ"

วันที่ 5 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย (Asian Schools Football Federation : ASFF) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 และการประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์ฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถเตรียมความการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี / อายุไม่เกิน 15 ปี / การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2022-2024 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกจากภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมกว่า 13 ประเทศ

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษาจัดคลินิกกีฬาบาสเกตบอลในกิจกรรม “ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ"วันที่ 5 เมษายน 2565เวลา 13.00 น.   ดร.นิวัตน์ ...
05/04/2022

กรมพลศึกษาจัดคลินิกกีฬาบาสเกตบอลในกิจกรรม “ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ"

วันที่ 5 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ" พร้อมทั้งยังให้การต้อนรับ "โค้ชอิริก" เฟเดรีโก แพนแกน แซมสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยชาวฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย นางสาวนฤมล บ้านหมู่ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3x3 หญิง ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์และเอเชี่ยนเกมส์ นางสาวสินีนุช โสฬส นักวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และนางสาวลักษมี เหวชัยภูมิ นักบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย ที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมคลินิกกีฬาบาสเกตบอล ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะการเล่นบาสเกตบอล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป

ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

การอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเพื่อนำไปสู่การฝึกกรีฑาประเภททุ่ม พุ่ง ขว้างอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : หนังสือคู่มือผู้ฝึกสอนกรีฑา สถ...
05/04/2022

การอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเพื่อนำไปสู่การฝึกกรีฑาประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : หนังสือคู่มือผู้ฝึกสอนกรีฑา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
https://www.dpe.go.th/manual-preview-392891791937

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษานายสุพจน์  วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็น...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา
นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 –2565) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดีโอออนไลน์ Video Conference โดยมี ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา,รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน ,ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้ง 26 หน่วยงาน ร่วมประชุมด้วย

05/04/2022
"กิจกรรม UMBRELLA PAINT D.I.Y กิจกรรมพิเศษประจำเดือนเมษายน ของศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา"วันที่ 4 เมษายน 2565เวลา 17.00 น...
04/04/2022

"กิจกรรม UMBRELLA PAINT D.I.Y กิจกรรมพิเศษประจำเดือนเมษายน ของศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา"

วันที่ 4 เมษายน 2565
เวลา 17.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ , ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม UMBRELLA PAINT D.I.Y กิจกรรมพิเศษประจำเดือนเมษายน ของศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา
ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิเศษประจำเดือนเมษายน โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรม UMBRELLA PAINT D.I.Y เพื่อให้น้องๆหนูๆได้วาดภาพตามจินตนาการของตัวเองลงบนร่ม เพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ และยังสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีก ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารกรมพลศึกษายังได้ร่วมแชร์ไอเดียร่วมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรมมอีกด้วย
ทั้งนี้สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจ ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้อีก 1 รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 โดยลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle (รับจำนวนรอบละ 20 คนเท่านั้น) และยังสามารถติดตามกิจกรรมพิเศษครั้งต่อไป ได้ที่ FB:ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา

ณ บริเวณหน้าศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา ประตู14

Have a good day with recreation EP.8 🥁👋🏻 เวลาดีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความรู้💙📍 วันนี้มีงานวิจัยดีๆ มานำเสนอ เรื่อง แรงจูงใ...
04/04/2022

Have a good day with recreation EP.8 🥁
👋🏻 เวลาดีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความรู้💙
📍 วันนี้มีงานวิจัยดีๆ มานำเสนอ เรื่อง แรงจูงใจการใช้เวลาว่างของกลุ่มคนวัยทำงานที่มาใช้บริการสวนสาธารณะวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
✨ ฝากทุกคนติดตามเรื่องราวดีๆ ที่ #กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักนันทนาการ จะสรรหามาเสิร์ฟกันทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้มีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต และอย่าลืมกด (L)ikeกด 👍🏻 (S)hare 👇🏻 ด้วยนะค้า 🙏🏻💚
#สำนักนันทนาการ
#กรมพลศึกษา
#haveagooddaywithrecreation

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.    ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปราโ...
04/04/2022

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททั่วไป รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
รองชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

ที่สนามศุภชลาศัย

04/04/2022
ขอเชิญชมและเชียร์การประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ"

เชิญทุกท่านร่วมชม เชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ การประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ" ประจำปี 2565 ได้ทาง Facebook Fanpage สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา และ Facebook Fanpage กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565เวลา 15.30 น.   ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ พ...
03/04/2022

วันที่ 3 เมษายน 2565
เวลา 15.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน และบุคลากรกรมพลศึกษา ร่วมกิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุข ทุกวัย ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี

กรมพลศึกษา โดยสำนักนันทนาการ กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ด้านนันทนาการการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา ภายในลานนันทนาการสร้างสุข ทุกวัย ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมจิ๊กซอลมหาสนู๊กสนุก ,กิจกรรมแม่นมั้ยจ๊ะ (โยนลูปปิงปองเข้าแก้ว) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในงานได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัล รวมถึงกิจกรรม Artist Junior ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนที่มาร่วมงานได้ สร้างสรรค์ ผลงาน ของตัวเองลงบน ถุงผ้า,กระถางต้นไม้,โฟมการ์ด และยังสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการประวัติศาสตร์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ซุ้มกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซุ้มกิจกรรมการประดิษฐ์ว่าวไทย - ว่าวญี่ปุ่น การแสดงต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภายในศูนย์ฯ เช่น การแสดงชุดพ่อของแผ่นดิน การแสดงระบำมิตรไมตรี ญี่ปุ่น - ไทย พร้อมทั้งเกมตอบคำถามชิงรางวัลอีกมากมาย

ณ ลานกิจกรรม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

"คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 40 ปี ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)"วันที่ 3 เมษายน 2565เวลา 10...
03/04/2022

"คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 40 ปี ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)"

วันที่ 3 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน แลบุคลากรกรมพลศึกษา นำแจกันดอกไม้อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไชยา โชติวรรธกวนิช ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เนื่องในโอกาศ "ครบรอบ 40 ปี ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)"

ณ ลานกิจกรรมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

2 เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯสยามบรมราชกุมา...
02/04/2022
E-Book วันรักการอ่าน ประจำปี 2565

2 เมษายน
วันรักการอ่าน

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือ

คณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน
กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน
ของทุกปี เป็น “วันรักการอ่าน”
เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

https://online.pubhtml5.com/uaai/eonu/

https://www.facebook.com/100064457144925/posts/337198678438701/?d=n

E-Book วันรักการอ่าน ประจำปี 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565เวลา 6.30 -09.00 น.    ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา  เข้าร่วมกิจ...
02/04/2022

วันที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 6.30 -09.00 น.

ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม "ร่วมสืบสาน เดินตามพ่อ - We will follow YOU” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการออกกำลังกายเดิน-วิ่งในสนาม Park Run THAILAND รวมทั้งการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในการนี้มี ข้าราชการในสังกัดกรมพลศึกษา สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ชมรมเดิน-วิ่ง สวนหนองจอก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมเดิน - วิ่ง เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน

ณ สวนน้ำเรือนแพ ฟิชชิ่ง ปาร์ค
ถ.มิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2565เวลา 8.00น.กรมพลศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
02/04/2022

วันที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 8.00น.

กรมพลศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565
โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี

ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ช่วงวันพิเศษ 2 เมษายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
02/04/2022

ช่วงวันพิเศษ 2 เมษายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม DPE NUB CAL เชิญชวนฟิตร่างกายแข็งแรงเพื่อสู้ภัยได้ที่บ้าน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมด้วยการแอดไลน์ @dpenubcal พร้อมส่งผลออกกำลังกาย เล่นกีฬา สะสมแคลอรีในวันพิเศษนี้ รับเพิ่ม 100 แคลอรี่

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
02/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

ที่อยู่

154 สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622140120

เว็บไซต์

https://www.dpe.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพลศึกษา ขอแจ้งตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ประจำปี 2564 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 📣 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2564 ขอให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งเอกสารการสมัครมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และนำมาส่งที่สนามเพื่อรับเสื้อในการแข่งขันครั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โทร ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพบูลย์ อุดมบุษรา 081 616 1216 ในวันและเวลาราชการ ------------------------------ Facebook : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Facebook: Basketball Sport Association of Thailand Instagram: bsat.thai Website: www.bsatthai.org Youtube: BSAT สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย #SAT #NSDF #TOA #SINGHA #MOLTEN #WARRIX #กรมพลศึกษา #bsat #bsatthai
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยนางบุญญกานต์ สุรัตน์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางบุญญกานต์ สุรัตน์ จพล.ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ กีฬากอล์ฟ กีฬาเปตอง และกีฬาวู้ดบอล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุกจากกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ดศ.2564 จำนวนเงิน 100,000 บาท มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 300 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค วิด 19
ทกจ.ตรัง มอบหมาย นางบุญญกานต์ สุรัตน์ (จพล.ประจำ สทก.จ.ตรังร่วมกับ จพล.อำเภอ จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รุ่นๆละ 50 คน
ไข้หวัด VS ภูมิแพ้ แตกต่างกันอย่างไร ? 😷
ฝากติดตามกระบวนการจัดการประกวดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เผื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกวดวงดนตรีโปงลาง ที่กรมพลศึกษาเลือกใช้วิธีการยกเลิกการแข่งขัน
คิดถึงตอนเปิดอาคารกีฬานิมิบุตร
เป็นนางงาม เราก็ต้องฟิตหุ่นอยู่สม่ำเสมอ 🏋️ เมื่อยิมปิด เราก็ เปลี่ยนบ้าน🏡 ให้เป็น " ยิม " ได้ง่ายๆ fit from home ด้วยวิธีการออกกำลังกายแบบ New normal 💕 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการพบเจอคนเยอะๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์กีฬาร่วมกับผู้อื่น สำหรับคนรักสุขภาพเราก็สามารถออกกำลังกายง่ายๆ ได้ที่บ้านคร้า 🏡 แล้วมาออกกำลังกายกันนะคะ 😊🎾✌️ ------------------------------------------------------------------------ *ติดตามรายละเอียด ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกองประกวด Miss Tourism World Thailand *หรือติดตามเพจประจำเขตทั้ง 50 เขตได้ที่ Miss Tourism World(ตามด้วยชื่อเขตนั้นๆ) ------------------ #สาวลาดพร้าว #สวมมงเที่ยว #MissTourismWorldThailand2021 #ทูตการท่องเที่ยวประจำเขตลาดพร้าว #ทูตการกีฬาประจำเขตลาดพร้าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #เขตลาดพร้าว #MissTourismWorldกรุงเทพมหานคร #MissTourismWorldประจำเขต50เขต50คน #MTWT #MTWASIA #idolสวยช่วยชาติ #MissTourism #Influencer #เที่ยวสวยสวย #แอบส่อง #ทูตการท่องเที่ยว #สวยช่วยชาติ #ทูตการท่องเที่ยวidolช่วยชาติ #KwanchanokProduction #AirAsia #ธนาคารกรุงไทย #VGI #BeautyDiamond
เช้า 29 เมย64 ฝนคลุมเกือบทั่วกทม. ปริมาณสูงสุด เวลา 8.30 น.เขตบางขุนเทียน 23.5 มิลลิเมตร
ขอเชิญร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนสามคน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” Food Dee Hub ร่วมมือกับบ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ จัดการแข่งขัน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ สนามบาสเกตบอล บ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ ปากช่อง นครราชสีมา งานนี้พลาดไม่ได้! ชิงชัยเพื่อเป็นแชมป์บาสเกตบอลเยาวชนสามคน พร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท - รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2551) - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2549) - รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2547) สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ เติมสุข คัพ 2021 โทร. 081 7241100 คุณกิ๊ก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/TermsukCup ลิงก์ใบสมัคร TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament https://forms.gle/rVPzmhV5NsUKem8e8 ค่าธรรมเนียมการสมัครเพียงทีมละ 1,000 บาทเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2564
ขอเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมออกกำลังกายกันค่ะ #ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา #ExcerciseOnValentineDay
✨🌕ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ ลานน้ำตก โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์✨🌕 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 19.00 - 21.00 น. ✨🌕 Join us the full moon begins to rise into the night sky. "Loy Krathong Festival" ✨🌕 Sat 31 Oct, 2020 07.00 pm - 9.00 pm. 🏨Modena by Fraser Buriram is dedicated and positive to your event needs, and we look forward to see you soon. #loykrathong #loykrathongfestival #thaiculture #ลอยกระทงปีนี้ #loykrathong2020 #ลอยกระทง2563 ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ TAT Buriram กระทรวงวัฒนธรรม Ministry of Culture แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย