กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน
2 ดำเนินการด้านนันทนาการ
3 ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4 พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
5 สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
6 อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
7 ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
8 จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
9 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
10 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

25/08/2021

Stay Healthy at Home EP. 130

ท่ากระชับต้นแขนด้วยขวดน้ำ ลองฝึกตาม 3 ท่านี้ดูก่อน โดยสามารถปรับความหนัก-เบาได้ตามขนาดขวดน้ำ หรือเพิ่ม-ลด จำนวนเซตมา Sta...
25/08/2021

ท่ากระชับต้นแขนด้วยขวดน้ำ

ลองฝึกตาม 3 ท่านี้ดูก่อน โดยสามารถปรับความหนัก-เบา
ได้ตามขนาดขวดน้ำ หรือเพิ่ม-ลด จำนวนเซต

มา Stay Healthy at Home กับพวกเรา...
"อยู่บ้าน ออกกำลังกายวันละนิด ก็ฟิตได้"

เรียบเรียงโดย นายอนุรักษ์ อ่อนจันทร์
นักพัฒนาการกีฬา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ท่ากระชับต้นแขนด้วยขวดน้ำ

ลองฝึกตาม 3 ท่านี้ดูก่อน โดยสามารถปรับความหนัก-เบา
ได้ตามขนาดขวดน้ำ หรือเพิ่ม-ลด จำนวนเซต

มา Stay Healthy at Home กับพวกเรา...
"อยู่บ้าน ออกกำลังกายวันละนิด ก็ฟิตได้"

เรียบเรียงโดย นายอนุรักษ์ อ่อนจันทร์
นักพัฒนาการกีฬา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

คลินิกการกีฬา เปิดให้คำปรึกษาผ่านข่องทางออนไลน์ Sport Clinicสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งการปฐ...
24/08/2021

คลินิกการกีฬา เปิดให้คำปรึกษาผ่านข่องทางออนไลน์ Sport Clinic
สำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งการปฐมพยาบาลทางการกีฬาเบื้องต้น โดยบุคลากรจากกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
เพียงแค่ Scan QR Code Line officials กับคลินิกการกีฬารับให้คำปรึกษา/แนะนำเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
แก่นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน นักกีฬาและประชาชนทั่วไป ในวัน/เวลาราชการ

คลินิกการกีฬา เปิดให้คำปรึกษาผ่านข่องทางออนไลน์ Sport Clinic
สำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งการปฐมพยาบาลทางการกีฬาเบื้องต้น โดยบุคลากรจากกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
เพียงแค่ Scan QR Code Line officials กับคลินิกการกีฬารับให้คำปรึกษา/แนะนำเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
แก่นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน นักกีฬาและประชาชนทั่วไป ในวัน/เวลาราชการ

ประโยชน์ของใบบัวบก
24/08/2021

ประโยชน์ของใบบัวบก

ประโยชน์ของใบบัวบก

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ กรมพลศึกษาดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว...
24/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ กรมพลศึกษา
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ทีสปอร์ต ในเรื่องประวัติของกรมพลศึกษา และพันธกิจหลักของกรมพลศึกษา , ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข
#กรมพลศึกษา

คุณเป็นใคร พีระมิดการใช้เวลาว่าง
23/08/2021

คุณเป็นใคร พีระมิดการใช้เวลาว่าง

การทำบุญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"การแผ่เมตตา" การแผ่เมตตาให้ผ...
20/08/2021

การทำบุญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

"การแผ่เมตตา"
การแผ่เมตตาให้ผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ทุกคนสามารถทำได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการแผ่เมตตาให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติ เทวดา เปรต สัตว์เดรัจฉาน และเจ้ากรรมนายเวร

อานิสงส์การแผ่เมตตา
จะช่วยให้เราอิ่มเอิบใจ มีความสุขด้วยการเป็นผู้ให้
เจ้ากรรมนายเวรของเรา ที่เราเคยไปทำเขาไว้
อาจจะอโหสิกรรมต่อเรา ไม่มาทำให้เราทุกข์อีก
นอกจากนี้ เทวดามักคุ้มครองรักษาผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำ

หรือต่อเนื่องไปยัง “การแสดงออก” ก็ได้
เช่น หัวหน้าสามารถมองลูกน้องด้วย สายตาที่เมตตา แม้เวลาลูกน้องทำผิด

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพลศึกษา
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ BOON BOX (ทาน 9 ข้อ)

การทำบุญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

"การแผ่เมตตา"
การแผ่เมตตาให้ผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ทุกคนสามารถทำได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการแผ่เมตตาให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติ เทวดา เปรต สัตว์เดรัจฉาน และเจ้ากรรมนายเวร

อานิสงส์การแผ่เมตตา
จะช่วยให้เราอิ่มเอิบใจ มีความสุขด้วยการเป็นผู้ให้
เจ้ากรรมนายเวรของเรา ที่เราเคยไปทำเขาไว้
อาจจะอโหสิกรรมต่อเรา ไม่มาทำให้เราทุกข์อีก
นอกจากนี้ เทวดามักคุ้มครองรักษาผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำ

หรือต่อเนื่องไปยัง “การแสดงออก” ก็ได้
เช่น หัวหน้าสามารถมองลูกน้องด้วย สายตาที่เมตตา แม้เวลาลูกน้องทำผิด

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพลศึกษา
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ BOON BOX (ทาน 9 ข้อ)

ท่าฝึกความแข็งแรงพื้นฐานสำหรับกีฬามวยสากล
19/08/2021

ท่าฝึกความแข็งแรงพื้นฐานสำหรับกีฬามวยสากล

ท่าฝึกความแข็งแรงพื้นฐานสำหรับกีฬามวยสากล

18/08/2021
Live "สุขกาย สุขใจ ห่างไกล โควิด-19" และ Work(out) From Home

Live "สุขกาย สุขใจ ห่างไกล โควิด-19" และ Work(out) From Home

ร่วมชาร์จพลังกาย-ใจ กับ Healing Workshop แรก ใน “Healthcare 2021 วัคซีนประเทศไทย” #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน มหกรรมสุขภาพออนไลน์ครั้งสำคัญแห่งปี จัดโดย มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ ในเครือมติชน ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ
.
📌ประเดิมด้วยการฟังเคล็ดลับและวิธีดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งกายใจ กับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในเวิร์กชอป “สุขกาย สุขใจ ห่างไกล โควิด-19”
.
📌อย่าให้การ Work from Home ต้องสูญเปล่า เราต้องแบ่งเวลา Work Out ให้ร่างกายแข็งแรงด้วย!
รับชม และฝึกฝนไปพร้อมๆ กัน กับท่าออกกำลังกาย ซึ่งทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้านกับกรมพลศึกษา ในงาน “Healthcare 2021 วัคซีนประเทศไทย” #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน กับเวิร์กชอปที่จะทำให้ปอดคุณแข็งแรง Work(out) From Home “ท่าบริหารสร้างปอดให้แข็งแรงต้านโควิด-19”
พร้อมลุ้นรับแผ่นสมุนไพรประคบร้อน สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว วันละ 3 รางวัลไปเลย!
.
✅เพียงกด Like และ Share โพสต์ Live รายการ Work(out) From Home โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมใส่ #Healthcare2021
✅ร่วมสนุกได้ตั้งแต่เวลาที่รายการออกอากาศ ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของทุกวัน
✅ทีมงานจะทำการคัดเลือก และประกาศผลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่าน Facebook Matichon Event
✅การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
.
#เครือมติชน #ประเทศไทยไปต่อ #มติชน #ข่าวสด #ประชาชาติธุรกิจ #Healthcare2021 #วัคซีนประเทศไทย #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน #นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์ #กรมพลศึกษา

การออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะ กำลังเป็นที่นิยมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ด้วยจุดเด่นหลายประการ เช่น ใช้อุปกรณ์น้อย ใช้พ...
18/08/2021

การออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะ กำลังเป็นที่นิยมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ด้วยจุดเด่นหลายประการ เช่น ใช้อุปกรณ์น้อย ใช้พื้นที่จำกัด สามารถปฏิบัติคนเดียวได้
และฝึกการหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหว สร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ

ท่าฝึกโยคะมีมากมายและหลากหลายรูปแบบ
แต่เบื้องต้น ท่านสามารถลองฝึกด้วยท่ายืน 6 ท่าง่ายๆ ไปกับเราก่อนได้ครับ
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพก รวมถึงช่วยพัฒนาการทรงตัว
หากท่านสนใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกโยคะ ก็ Comment มาบอกเราได้ครับ

มา Stay Healthy at Home กับพวกเรา...
"อยู่บ้าน ออกกำลังกายวันละนิด ก็ฟิตได้"
#สรุปและเรียบเรียงโดย นายศิรวิชญ์ ถมยา
นักพัฒนาการกีฬา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

การออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะ กำลังเป็นที่นิยมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ด้วยจุดเด่นหลายประการ เช่น ใช้อุปกรณ์น้อย ใช้พื้นที่จำกัด สามารถปฏิบัติคนเดียวได้
และฝึกการหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหว สร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ

ท่าฝึกโยคะมีมากมายและหลากหลายรูปแบบ
แต่เบื้องต้น ท่านสามารถลองฝึกด้วยท่ายืน 6 ท่าง่ายๆ ไปกับเราก่อนได้ครับ
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพก รวมถึงช่วยพัฒนาการทรงตัว
หากท่านสนใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกโยคะ ก็ Comment มาบอกเราได้ครับ

มา Stay Healthy at Home กับพวกเรา...
"อยู่บ้าน ออกกำลังกายวันละนิด ก็ฟิตได้"
#สรุปและเรียบเรียงโดย นายศิรวิชญ์ ถมยา
นักพัฒนาการกีฬา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ข้อดีของกระโดดเชือก
17/08/2021

ข้อดีของกระโดดเชือก

ข้อดีของกระโดดเชือก

กิจกรรมนันทนาการบำบัด อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dpe.go.th/manual-files-431091791792สื่อองค์ความรู้ด้านนันทนาการ ...
16/08/2021

กิจกรรมนันทนาการบำบัด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dpe.go.th/manual-files-431091791792
สื่อองค์ความรู้ด้านนันทนาการ เรื่อง
นันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมนันทนาการบำบัด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dpe.go.th/manual-files-431091791792
สื่อองค์ความรู้ด้านนันทนาการ เรื่อง
นันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ (ฉบับปรับปรุง)

กรมพลศึกษา ขอเชิญชมรายการ HEALTHCARE 2021 วัคซีนประเทศไทย ช่วง Work(out) From Home สุขกาย สุขใจ ออกกำลังง่ายๆที่บ้าน ซึ่...
14/08/2021

กรมพลศึกษา ขอเชิญชมรายการ HEALTHCARE 2021 วัคซีนประเทศไทย ช่วง Work(out) From Home สุขกาย สุขใจ ออกกำลังง่ายๆที่บ้าน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของกรมพลศึกษา ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในช่วงที่อยู่ที่พักของตนเอง โดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีโปรแกรมการออกกำลังกายของกรมพลศึกษา ที่จะเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในเครือมติชน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ท่าบริหาร “ปอด”ให้แข็งแรงต้านโควิด-19, เคล็ดลับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ Workout Routine ยืดเหยียดอย่างไรห่างไกลโควิด-19, เทคนิคการออกกำลังกายง่ายๆ ห่างไกลโควิด-19 และHome Workout บริหารกายคลายเครียด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม 2564 ทางช่องยูทูปและ เฟซบุ๊กแฟนเพจมติชน ออนไลน์
รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียในเครือมติชน

13/08/2021
โอลิมปิก 2020 ปิดฉากลงไปแล้ว...เตรียมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราลิมปิก ทีมชาติไทยกันต่อเลยครับพาราลิมปิก โตเกียว 2020 คว...
13/08/2021

โอลิมปิก 2020 ปิดฉากลงไปแล้ว...เตรียมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราลิมปิก ทีมชาติไทยกันต่อเลยครับ

พาราลิมปิก โตเกียว 2020 ความแตกต่างที่ลงตัว กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งโลก
หลังจากที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถูกคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพาราลิมปิก 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 ต่อจากกีฬาโอลิมปิกที่กำลังแข่งขันกันอยู่ โดยจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 22 ชนิดกีฬา และจะมีกีฬาแบดมินตันและเทควันโดเป็นกีฬาใหม่ในครั้งนี้
Games Vision เจ้าภาพยังคงแนวคิดหลัก ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 3 ประการ
1. Achieving Personal Best เจ้าภาพพร้อมนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่สุดมาใช้ในการจัดการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มความสามารถและบรรลุเป้าหมาย
2. Unity in Diversity การยอมรับและเคารพความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองความสามารถหรือสถานะอื่น ๆ เพื่อรักษาความสงบและพัฒนาให้สังคมเจริญรุ่งเรืองต่อไป
3. Connecting to Tomorrow การแข่งขันในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นไปอย่างสิ้นเชิง สร้างให้ญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจที่เติบโตและเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั่วโลก
Tokyo 2020 Paralympic Mascot
สำหรับมาสคอตประจำการแข่งขัน มีชื่อว่า “Someity” (ออกเสียงว่า soh-may-tee) มีที่มาจากชื่อพันธุ์ซากุระยอดนิยมของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า “someiyoshino” (โซเมโยชิโนะ) และสะท้อนถึงคำในภาษาอังกฤษที่ว่า “so mighty” คือการมีพลังมาก Someity ถือเป็นตัวแทนของนักกีฬาคนพิการที่เอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง
Someity เป็นตัวละครที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ มีเสาอากาศดอกซากุระที่ส่งกระแสจิตได้ สามารถบินได้โดยใช้เสื้อคลุมลายอิจิมัตสึ มีความแข็งแกร่ง สง่างาม เปรียบเสมือนกับนักกีฬาพาราลิมปิกที่แสดงพลังได้เหนือมนุษย์
Torch Relay
คบเพลิงพาราลิมปิก มาด้วยภายใต้แนวคิดการแบ่งปันแสงสว่าง “Share Your Light” รูปทรงคบเพลิงคล้ายกับดอกซากุระดั้งเดิมของญี่ปุ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำการผลิตขึ้นรูปโดยใช้เทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็น
Tokyo 2020 Paralympic Medals
เหรียญรางวัล ยังคงทำมาจากเศษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือเก่าที่ชาวญี่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อใช้ในการผลิต การออกแบบเหรียญนั้น กลางเหรียญจะเป็นรูปพัดญี่ปุ่น แสดงถึงนักกีฬาพาราลิมปิกที่เนต้นกำเนิดของลมที่พัดผ่านทั้งโลกเชื่อมโยงจิตใจและความคิดที่หลากหลาย
คานาเมะ (kaname) หรือจุดหมุน ยึดทุกส่วนของพัดลมไว้ด้วยกัน ที่นี่เป็นตัวแทนของนักกีฬาพาราที่นำผู้คนมารวมกันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือเชื้อชาติ ลวดลายบนพัดประกอบด้วยหิน ดอกไม้ ต้นไม้ ใบไม้และน้ำ เป็นธรรมชาติที่ให้ชีวิตแก่ญี่ปุ่น
ความใส่ใจของเจ้าภาพในครั้งเพื่อผู้พิการทางการมองเห็น จึงได้ทำรอยหยักเป็นจุดวงกลมไว้ด้านข้างของเหรียญในการแยกแยะระดับของเหรียญ ได้แก่ 1 จุด คือ เหรียญทอง 2 จุด คือ เหรียญเงิน และ 3 จุด คือ เหรียญทองแดง เป็นครั้งแรกของพาราลิมปิกที่ทำลักษณะนี้ และยังทำอักษรเบลล์ ไว้ด้านหน้าเหรียญที่มีข้อความว่า “Tokyo 2020”
อย่าลืมติดตามและส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คว้าชัยในพารามลิมปิก โตเกียว 2020 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
https://www.paralympic.org/tokyo-2020
https://www.brandbuffet.in.th/.../perfect-paralympic-ads-cp/
#สรุปและเรียบเรียงโดย
นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง
นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

"ปฏิทินวันพระประจำเดือนสิงหาคม 2564" และ "การให้ทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของ เพื่อการทำบุญทางพระพุทธศาสนา" เพื่อให้พุทธศาส...
13/08/2021

"ปฏิทินวันพระประจำเดือนสิงหาคม 2564" และ "การให้ทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของ เพื่อการทำบุญทางพระพุทธศาสนา"
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดย การให้ทรัพย์สินเงินทอง และ สิ่งของ ได้แก่ การทำบุญเพื่อศาสนา ถวายแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือการบริจาคเงินทองสิ่งของให้คนยากคนจน
การให้ทาน จะได้บุญมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้ ความบริสุทธิ์ของสิ่งที่ให้ และความบริสุทธิ์ของผู้รับ เช่น การให้อาหารแก่นักโทษ ย่อมได้บุญน้อยกว่าการถวายอาหารแด่พระภิกษุ หรือ ชาวนาบริจาคเงินหนึ่งบาทด้วยศรัทธา ย่อมได้บุญมากกว่าเศรษฐีที่บริจาคเงินหนึ่งล้าน เพียงเพราะอยากเอาหน้า

หลักอีกอย่างของการให้ทาน คือ ไม่จบขอพรให้ตนเอง เพราะจะได้บุญน้อย เหมือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ ปนเปื้อนด้วยกิเลส เพียงแค่ทำใจให้ใส อธิษฐานด้วยศรัทธาว่า ขอให้สตางค์นี้ ได้มีส่วนช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาในวงกว้างต่อไป
แค่นี้ การบริจาคเงินเพียงเล็กน้อย ย่อมได้บุญสูงกว่าการยกเงินเท่าภูเขาขึ้นจบ อธิษฐานว่า ขอให้ฉันรวยขึ้นสิบเท่า

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพลศึกษา
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ BOON BOX (ทาน 9 ข้อ)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล...
12/08/2021

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ความว่า
"รักเอยรักแม่
ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน"

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ความว่า
"รักเอยรักแม่
ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน"

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินผ่านออนไลน์"   12 สิงหาคม 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึ...
12/08/2021

"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินผ่านออนไลน์"

12 สิงหาคม 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดกิจกรรม “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน” รูปแบบโยคะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ จำนวนกว่า 1,000 คน โดยกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 นี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 89 พรรษา ด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการสร้างสุขภาพและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งมีการปรับรูปแบบกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม zoom และ Facebook Fanpage: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เท่านั้น
ทั้งนี้“กิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน” ของกรมพลศึกษาออยู่ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันรวม 19 ปี แต่ละปีมีเด็ก เยาวชน ประชาชนจำนวนมากกว่า 3,000 คนได้เข้าร่วมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนในชาติ และเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีพ.ศ.2563 ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมฯ กรมพลศึกษาจึงได้ปรับกิจกรรมจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เป็นการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก เปลี่ยนเป็นใช้กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยโยคะแทน เนื่องจากโยคะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในสมาธิ ลดการพูดคุยลดการใช้เสียง ทำให้สามารถรักษาระยะห่างระหว่างการเล่นได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมพลศึกษาจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นการออกกำลังกายด้วยโยคะร่วมกันผ่านออนไลน์โปรแกรม zoom และ Facebook Fanpage: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เพื่อยังคงไว้ซึ่งการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายต่อไป

#กรมพลศึกษา
#ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
12/08/2021

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

ที่อยู่

154 สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022140120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คิดถึงตอนเปิดอาคารกีฬานิมิบุตร
เช้า 29 เมย64 ฝนคลุมเกือบทั่วกทม. ปริมาณสูงสุด เวลา 8.30 น.เขตบางขุนเทียน 23.5 มิลลิเมตร
ขอเชิญร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนสามคน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” Food Dee Hub ร่วมมือกับบ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ จัดการแข่งขัน “TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament” ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ สนามบาสเกตบอล บ้านเติมสุข & สวนศิลป์สิงห์อุตสาหะ ปากช่อง นครราชสีมา งานนี้พลาดไม่ได้! ชิงชัยเพื่อเป็นแชมป์บาสเกตบอลเยาวชนสามคน พร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท - รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2551) - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2549) - รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย-หญิง (ไม่เกิดก่อนพ.ศ. 2547) สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ เติมสุข คัพ 2021 โทร. 081 7241100 คุณกิ๊ก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/TermsukCup ลิงก์ใบสมัคร TERMSUK CUP 2021 3X3 Basketball Tournament https://forms.gle/rVPzmhV5NsUKem8e8 ค่าธรรมเนียมการสมัครเพียงทีมละ 1,000 บาทเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2564
ขอเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมออกกำลังกายกันค่ะ #ชวนคนที่คุณรักมาออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา #ExcerciseOnValentineDay
https://youtu.be/atlOOONAtmI ขอ mp3 ทีครับ
ครบแล้วนะคะ
การแข่งขันกีฬาสูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ที่ จ.นครศรีธรรมราช งดจัดแน่นอนแล้วใช่หรือไม่ อย่างไร
วิธีสมัครสมาชิก
ขอทราบกำหนดการและสถานที่การแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บัวแดงเกมส์ ค่ะ เพื่อเตรียมแผนการเดินทางของทางคณะเราค่ะ จาก สิงห์บุรีค่ะ