กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ วิสัยทัศน์
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืนและเป็นที่รู้จัก
(1)

เปิดเหมือนปกติ

10/06/2021
04/06/2021
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210...
07/05/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

02/04/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc
(สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

02/04/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc (สำหรับผู้บริหารและพนักงานกองทุน)

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
01/04/2021

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

25/03/2021
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณัทฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่...
25/03/2021

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณัทฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 4.2 การคืนเงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ผู้ดำเนินโครงการ ขอผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกองทุน โดยขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาคืนเงินกองทุนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ หากดำเนินการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ก่อนจะนำเงินดังกล่าวชำระคืนกองทุนต่อไป

เมื่อวันนี้ 17 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา...
18/03/2021

เมื่อวันนี้ 17 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมาธิการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และร่วมพิจารณาการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล การกำหนดผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย และการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยต้นไม้ในแนวถนน ค่าชดเชยต้นไม้จากการจัดรูปแปลง และค่าดำเนินการอื่นๆในโครงการ โดยขอปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ และการประกาศผังที่ดินแปลงใหม่ ตามมาตรา 70 แล้วจึงนำมาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ร่วมกันจั...
18/03/2021

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ร่วมกันจัดเตรียม ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำแบบคำขอการใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้วเสร็จ เพื่อเสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ลงนาม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc(ส...
10/03/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc
(สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc
(สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc  (ส...
10/03/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc (สำหรับผู้บริหารและพนักงานกองทุน)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc (สำหรับผู้บริหารและพนักงานกองทุน)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจั...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และสำนักจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และขอความเห็นชอบการขอใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพังงา มีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินโครงการ และการกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 31,385,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างถนนสายรองพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถมที่ดินจัดหาประโยชน์ และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ โดยโครงการฯ ขอปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ใน 2 ปีแรก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเติม เรณุมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโค...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเติม เรณุมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์ สถาปนิกชำนาญการ น.ส. ภัทรพร กูลประสูตร พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และ น.ส. ปิยาลักษณ์ ปิยะโกศล นักผังเมืองชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมชี้แจงในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดรูปที่ดินฯ การพิจารณาแผนการดำเนินการ - แผนการเงินของโครงการ การพิจารณาราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการ รูปแบบการขายที่ดิน รวมทั้งการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยขอใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ มีมติเห็นชอบ กู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 31,385,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างถนนสายรองพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถมที่ดินจัดหาประโยชน์ และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ และเสนอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพังงา พิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ แล...
08/03/2021

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ และผู้แทนจากสำนักจัดรูปที่ดินฯ ผู้แทนสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง ผลการหารือ ผู้ดำเนินโครงการจะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อค่าชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมืองจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 42 ล้านบาท รวมทั้งในปีงบประมาณ 2565 ผู้ดำเนินโครงการจะเสนอแผนการกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในส่วนการก่อสร้างถนนสายรองให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการปร...
05/03/2021

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 2.4 การชำระเงินอุดหนุนคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มีมติในที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอในที่ประชุม เห็นด้วยกับคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ให้นำเงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ใช้พัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการก่อน แล้วจึงจะนำเงินบริจาคให้กองทุนฯ ในภายหลัง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะ...
05/03/2021

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ครั้ง 1/2564 โดยมี ด.ต. ประนอม รอดแคล้ว เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิทยา สุรินา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมนริศรานุวัตติวงศ์ ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้
การชำระเงินอุดหนุนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จ.ระนอง ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 9,146,000 บาท และตามข้อตกลง ข้อที่ 3 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม ต้องบริจาคเงินให้กับกองทุนฯ เมื่อขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ ซึ่งปัจจุบันผู้ดำเนินโครงการได้ขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ จำนวน 4 แปลง เป็นเงิน 2 ล้านกว่าบาท และได้รับค่ามัดจำ 30% ของจำนวนเงินดังกล่าวแล้ว
คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม มีมติที่ประชุม รับทราบข้อตกลงดังกล่าว แต่มีความประสงค์นำเงินดังกล่าวไปใช้พัฒนาสาธารณูปโภคภายในโครงการก่อน แล้วจึงจะนำเงินบริจาคให้กองทุนฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง

Live! Kickoff ITA 2021More open, more transparent! รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ทาง Fa...
24/02/2021
สตรีมแบบสดของ ITAS NACC

Live! Kickoff ITA 2021
More open, more transparent!
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ทาง Facebook และ YouTube : ITAS NACC
วันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป
Click เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด
Facebook ITAS NACC :
https://fb.watch/3RpydipK_g/
YouTube ITAS NACC :
https://youtu.be/fYHpw0CN5yg

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน...
23/02/2021

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 4301 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 4301 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที...
11/02/2021

การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคม ชั้น 2

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้ดำเนินการประกาศขายที่ดินร่วมกับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงพื้นที่จัดหาประโยชน์จนสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงร่วมฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
2. หากถึงกำหนดดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถรวมที่ดินได้ครบ ให้เตรียมดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุน เพื่อก่อสร้างถนนภายในโครงการให้แล้วเสร็จ
3. ให้หารือกับ อบต.ราชาเทวะ เพื่อให้พิจารณาการก่อสร้างถนนภายในโครงการอีกครั้ง

ในการนี้นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ด้วย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่และโฉนดที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื...
10/02/2021

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่และโฉนดที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม แปลง RL 1 ขนาดเนื้อที่ 51.00 ตารางวา โดยมีนายเกื้อกูล สถาพรวจนา รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบแคชเชียร์เช็คส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 726,750 บาท (ราคาเต็ม 1,040,400 บาท) และมอบโฉนดที่ดินให้แก่ นายอานนท์ ตันติดำรงกุล เจ้าของที่ดิน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดสมุทรสงคราม จะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อไป

ประกาศขายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนา...
26/01/2021

ประกาศขายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 แปลง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ใกล้แหล่งงาน ย่านธุรกิจการค้า สถานที่ราชการ ฯลฯ เป็นพื้นที่สีส้มตามผังเมืองรวมเมืองชัยนาท สามารถประกอบกิจการธุรกิจพาณิชย์ เช่น โรงแรม หอพัก รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร ฯลฯ
สนใจติดต่อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โทร 056-476605 line 089-2836549

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
02/12/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 7" โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ผู้บริหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ สำหรับการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมในทุกระดับ นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพั...
17/11/2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ โดยมีระเบียบวาระ การขอใช้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อศึกษาออกแบบ วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติเห็นชอบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ศึกษาสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นเพื่อออกแบบวางผังและพัฒนาโครงการ
2. ศึกษา ออกแบบ วางผังพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 4 บริเวณ
3. เป็นแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต
ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจ...
17/11/2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนฯ และเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การจัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) ศึกษาความเหมาะสม การออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ แผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3.5 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
17/11/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง จัดอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งรูปแบบ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม ให้สามารถเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง กระชับ และตรงประเด็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
17/11/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งรูปแบบ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม ให้สามารถเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง กระชับ และตรงประเด็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ที่อยู่

224 กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-2018057-61

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบเรื่องการขายพื้นที่โรงเรียน ดรุนพิทยพานิชการค่ะถ้าทราบช่วยตอบกลับด้วยค่ะmalaita