สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TFAC Family เปิดให้บริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์(หยุดวันนักขัตฤกษ์)
(143)

เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการและพร้อมรับการแข่งขันในสากล

📣📣📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566👉 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชา...
19/05/2023

📣📣📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566
👉 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ออกประกาศเกี่ยวกับสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี

📌 โดยกำหนดให้ 🏢 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballroom 1-3 เป็นสถานที่ในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
ดูประกาศได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/dncGnuJC36.pdf
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/166243

#สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566

🎉🎉 ย้ำอีกครั้ง!!! กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 256...
19/05/2023

🎉🎉 ย้ำอีกครั้ง!!! กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)
📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.30 น.
🏛 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
🔸 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-มีระยะเวลาการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
-เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
-ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี📌 เก็บชั่วโมง CPD
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php...
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)
📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.30 น.
🏛 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
🔸 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-มีระยะเวลาการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
-เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
-ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี📌 เก็บชั่วโมง CPD
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23020077
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

📣 ❗❗ ประกาศ ❗❗ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting ...
18/05/2023

📣 ❗❗ ประกาศ ❗❗ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability” สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทาง
👉 https://eservice.tfac.or.th/accec/
👉 หรือการ SCAN ผ่าน QR code

จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นาย...
18/05/2023

📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
👉 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้มีประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแล้วนั้น
👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 และข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน
👉 ท่านสามารถศึกษาดูรายละเอียดประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ 📌https://www.tfac.or.th/upload/9414/jI30qOYKGQ.pdf

#สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566 #บัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ชุดวิชาการตรวจ...
17/05/2023

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ชุดวิชาการตรวจสอบภายใน
📆 วันศุกร์ที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 13.00 น.
🏛 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ
1. การตรวจสอบภายใน
2. การกำกับดูแลกิจการ
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การควบคุมภายใน
5. หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- รูปแบบกระดาษคำตอบ (Paper) ครั้งที่ 9/2566 :
https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23050006
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ครั้งที่ 10/2566 :
https://e-testing.tfac.or.th/
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2544 ศูนย์ทดสอบและประเมินผล 099 621 9326 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชี #อบรมสัมมนา

โค้งสุดท้าย!!! กับหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.🏛 อาคารสภาวิ...
17/05/2023

โค้งสุดท้าย!!! กับหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2
📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่่อ การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเล่มที่2 เพื่่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
📌 เก็บชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านบัญชี 5 ช.ม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ช.ม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010094
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2
📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่่อ การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเล่มที่2 เพื่่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
📌 เก็บชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านบัญชี 5 ช.ม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ช.ม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010094
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

📣 TFRS 17 กับกิจการที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัยคำถามยอดนิยมที่ได้รับคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง ส...
16/05/2023

📣 TFRS 17 กับกิจการที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัย
คำถามยอดนิยมที่ได้รับคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ TFRS 17 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 กระทบเฉพาะธุรกิจประกันภัยใช่หรือไม่ (ธุรกิจประกันภัยประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยต่อ)
คำตอบคือ ไม่ใช่ เนื่องจาก TFRS 17 กำหนดให้ใช้กับประเภทสัญญา ไม่ใช่ประเภทธุรกิจ ในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นไปตามคำนิยามสัญญาประกันภัยตาม TFRS 17 ต้องพิจารณาและวิเคราะห์เป็นรายสัญญา
👉 ขอขอบคุณบทความโดย
คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
📌 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/d7qyJnE1Gi.pdf
#สภาวิชาชีพบัญชี

โค้งสุดท้าย!!! กับ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"📆 ในวันอ...
16/05/2023

โค้งสุดท้าย!!! กับ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"
📆 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีดีขึ้น พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการจัดเรียงรายการทางบัญชีจำนวนมาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสอนการใช้สูตรต่าง ๆ ในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงระดับซับซ้อน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel มีพื้นฐานน้อย จนไปถึงบุคคลที่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel ค่อนข้างมาก
📌 เก็บชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชม. ด้านอื่นๆ 3 ชม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3oGU04s
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"
📆 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีดีขึ้น พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการจัดเรียงรายการทางบัญชีจำนวนมาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสอนการใช้สูตรต่าง ๆ ในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงระดับซับซ้อน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel มีพื้นฐานน้อย จนไปถึงบุคคลที่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel ค่อนข้างมาก
📌 เก็บชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชม. ด้านอื่นๆ 3 ชม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3oGU04s
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

16/05/2023
สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE รุ่นที่ 3

📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 3
📆 วันที่ 15 - 17, 21 - 24 และ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
💥 วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive: CAE) ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
• ได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อจบหลักสูตร
💥 หลักสูตรนี้เหมาะกับ
• ระดับผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานอื่นๆ
• ผู้บริหารระดับกลางที่กำลังเติบโตในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน
• ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบ
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://shorturl.asia/sUbhK
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] , [email protected]

📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี(การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบ...
15/05/2023

📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี
(การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)
📌 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.15 น.ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หรือรับชมในช่องทาง Facebook Live
👉 วิทยากรโดย...
- ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
- คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
- คุณจุฑามณี ยอดแสง
- ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ
- รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
👉 ดำเนินรายการโดย...
- ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
📌 ลงทะเบียนฟรี!
✅สำหรับรูปแบบ onsite ท่านสามารถลงทะเบียนแบบได้ที่ >> https://forms.gle/h8F2vYHchzp2EH9W7
✅สำหรับ Facebook live สามารถรับชมได้ตามวันและวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ >>https://bit.ly/42JM5lj
📌 พิเศษ! การนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
- รูปแบบ Onsite นับเป็นด้านอื่น ๆ 3 ชั่วโมง
- Facebook live ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

📣 กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า 'คงอยู่' ก่อนนำส่งงบการเงิน👉 พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออาย...
15/05/2023

📣 กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า 'คงอยู่' ก่อนนำส่งงบการเงิน

👉 พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯ และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469424027&fbclid=IwAR0qh-PgI_p72z1lbqpcNi3xWeuhDg6TEe8Z9qCuc5ayIwDzdMIJUu3ZWus

กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า ‘คงอยู่’ ก่อนนำส่งงบการเงิน
พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯ และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี
อ่านต่อได้ที่...
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469424027

🎉🎉 ขอแนะนำหลักสูตร "การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/66"📆 วันที่ 2-3 มิถุนาย...
15/05/2023

🎉🎉 ขอแนะนำหลักสูตร "การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/66"
📆 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันวิชาชีพทางการบัญชี ที่มีพันธกิจด้านหนึ่งคือการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานโดยเพิ่มบทบาทในการให้คำแนะนำกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของไทยให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชี การเสนอรายงานทางการเงิน การจัดการ และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน การวางระบบบัญชีทางการเกษตรเป็นโครงการหนึ่งในการนำแนวทางการวางระบบบัญชี การบัญชีต้นทุนเกษตร มาใช้ให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกษตรกรสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010101
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ #อบรมสัมมนา

🥰🎉ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 53 (1/2566) คลิก 👉 http://eservice.tfac.or.th/cpa_exam/announceform.phpเปิดให้ดูสมุดคำตอบขอ...
15/05/2023

🥰🎉ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 53 (1/2566) คลิก 👉 http://eservice.tfac.or.th/cpa_exam/announceform.php
เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบ CPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 25-26,29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ** Click 👉https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login

📣 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Cer...
12/05/2023

📣 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 ซีพีทาวเวอร์ ซึ่งได้มีการจัดทดสอบไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และมีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งดังกล่าวทั้งหมด 35 ท่าน (ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 3 ได้ที่ 👉 https://www.tfac.or.th/Article/Detail/166428 )
ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบเข้าร่วมรับมอบวุฒิบัตร ทั้งหมด 31 ท่าน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบวุฒิบัตร พร้อมด้วย นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล คณะทำงาน และ รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา ในคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ที่ได้รับ
สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการทดสอบและรับวุฒิบัตรโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ทำความรู้จักกับ Professional Accountant Certificate: PAC 👉 https://bit.ly/3KlkqON

หรือติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 👉 www.tfac.or.th

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร Financial Model ทั้งหมด 3 หลักสูตรFinancial Model 1 Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1...
12/05/2023

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร Financial Model ทั้งหมด 3 หลักสูตร
Financial Model 1 Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ⏱ ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 12 ชม.
📌 สนใจสมัครอบรม 👉 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010056
Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่17 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ⏱ ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม.
📌 สนใจสมัครอบรม 👉 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010057
Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ⏱ ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม.
📌 สนใจสมัครอบรม 👉 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010058
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

📣 ขอแนะนำหลักสูตร "ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/66📆 วันที่ 27 พฤษภาคม ...
12/05/2023

📣 ขอแนะนำหลักสูตร "ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
⏰ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
💥 เพื่อแนะนำความรู้ขั้นพื้นฐานของ Forensic Accounting, Data Analytics และ Forensic Analytics
💥เพื่อเข้าใจในแนวคิดของระบบขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน
💥เพื่อนำระบบ Software – Pannipa มาประยุกต์ใช้โดยสามารถเป็นพื้นฐานในการนำมาปรับปรุงใช้จริง
📌 More Details
https://bit.ly/3VYXXht

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง Thai Chartered Management Accountants...
11/05/2023

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional"
📆 วันที่ 9-10, 16-17, 23-24, 30 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
🔸 ประโยชน์ที่ได้รับ
- สามารถใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีอาเซียน ASEAN CPA
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบัญชีบริหารและการเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และตำแหน่งบริหารอื่นในระดับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
🔸 คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่กำหนดสาขา)
- มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี การบริหาร หรือเทียบเท่า
มากกว่า 3 ปี
📌 ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี อยู่ระหว่างพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://bit.ly/42L5K4p
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] #สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ #อบรมสัมมนา

📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร Certificate ด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 หลักสูตร 1. กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบสาก...
10/05/2023

📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร Certificate ด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 หลักสูตร
1. กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบสากลที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
• โอกาสในการศึกษาและเข้าใจ COSO ERM 2017 อย่างละเอียด
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 18 ชั่วโมง
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 http://bit.ly/3YFtuoy
2. กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 25 และ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
หลักสูตรนี้ทำให้เข้าใจ
• คำจำกัดความของ ESG และแนวทางปฏิบัติต่างๆ
• ความสัมพันธ์ของ ESG กับ ERM, GRC และ Sustainability
• แนวทางและการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 5 องค์ประกอบ สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG
• การจัดทำรายงาน ESG
• ผลกระทบของ ESG ต่อการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
• การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างงานด้านบริหารความเสี่ยงและด้านความยั่งยืน
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 12 ชั่วโมง
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 http://bit.ly/3KMfqWo
3. การบริหารความเสี่ยงภาคปฏิบัติกับการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ของ ERM รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 12 และ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ COSO ERM (COSO Enterprise Risk Management) ฉบับรวมตัวอย่าง อย่างละเอียด โดยศึกษาจากธุรกิจ 9 ประเภท ที่นำมาเป็นตัวอย่าง และครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 20 หลักการ
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 12 ชั่วโมง
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://bit.ly/43lZ4e2
ทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตร Certificate โดยผู้ข้าอบรมที่จะได้รับ Certificate ต้องมีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

ที่อยู่

133 Sukhumvit 21
Bangkok
10110

รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟใต้ดิน MRT รถไฟใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) รถยนต์ส่วนตัว (อาคารจอดรถของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถรองรับรถยนต์ได้ 150 คัน) จากถนนสุขุมวิท เมื่อถึงแยกอโศก เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น) จากถนนรัชดาภิเษก (ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) เมื่อถึงแยกอโศก ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 6852500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ


 • สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

 • พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  📣📣📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566
  👉 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
  👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ออกประกาศเกี่ยวกับสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี

  📌 โดยกำหนดให้ 🏢 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballroom 1-3 เป็นสถานที่ในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
  ดูประกาศได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/dncGnuJC36.pdf
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/166243

  #สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566
  🎉🎉 ย้ำอีกครั้ง!!! กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)
  📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.30 น.
  🏛 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
  🔸 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  -มีระยะเวลาการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
  และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
  -เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  -ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี📌 เก็บชั่วโมง CPD
  📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php...
  ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  #สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
  📣 ❗❗ ประกาศ ❗❗ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability” สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทาง
  👉 https://eservice.tfac.or.th/accec/
  👉 หรือการ SCAN ผ่าน QR code

  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566
  เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
  👉 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้มีประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแล้วนั้น
  👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 และข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน
  👉 ท่านสามารถศึกษาดูรายละเอียดประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ 📌https://www.tfac.or.th/upload/9414/jI30qOYKGQ.pdf

  #สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566 #บัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ชุดวิชาการตรวจสอบภายใน
  📆 วันศุกร์ที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2566
  🕐 เวลา 9.00 - 13.00 น.
  🏛 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  📌 ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ
  1. การตรวจสอบภายใน
  2. การกำกับดูแลกิจการ
  3. การบริหารความเสี่ยง
  4. การควบคุมภายใน
  5. หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  - รูปแบบกระดาษคำตอบ (Paper) ครั้งที่ 9/2566 :
  https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23050006
  - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ครั้งที่ 10/2566 :
  https://e-testing.tfac.or.th/
  ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2544 ศูนย์ทดสอบและประเมินผล 099 621 9326 หรือ Email: [email protected]
  #สภาวิชาชีพบัญชี #อบรมสัมมนา
  โค้งสุดท้าย!!! กับหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2
  📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566
  🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
  🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  🔸สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่่อ การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเล่มที่2 เพื่่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
  📌 เก็บชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านบัญชี 5 ช.ม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ช.ม.
  📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010094
  ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  #สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  📣 TFRS 17 กับกิจการที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัย
  คำถามยอดนิยมที่ได้รับคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ TFRS 17 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 กระทบเฉพาะธุรกิจประกันภัยใช่หรือไม่ (ธุรกิจประกันภัยประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยต่อ)
  คำตอบคือ ไม่ใช่ เนื่องจาก TFRS 17 กำหนดให้ใช้กับประเภทสัญญา ไม่ใช่ประเภทธุรกิจ ในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นไปตามคำนิยามสัญญาประกันภัยตาม TFRS 17 ต้องพิจารณาและวิเคราะห์เป็นรายสัญญา
  👉 ขอขอบคุณบทความโดย
  คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย
  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
  📌 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/d7qyJnE1Gi.pdf
  #สภาวิชาชีพบัญชี
  📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 3 (Forensic Accounting Certificate: FAC)
  📆วันที่ 17-18, 24-25 มิถุนายน , วันที่ 1-2, 8, 15-16, 22-23 กรกฎาคม , วันที่ 5-6, 26 สิงหาคม พ.ศ.2566
  ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา
  💥 วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีนิติวิทยาให้แก่ผู้เข้าอบรม
  • เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักบัญชีนิติวิทยาที่มีความรู้ความ สามารถ และปฏิบัติงานสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
  • เพื่อพัฒนาทางเลือกในการประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับนักบัญชีในอนาคต
  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการป้องกันการทุจริตระดับองค์กรและระดับประเทศ
  💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
  • ได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อจบหลักสูตร
  💥 หลักสูตรนี้เหมาะกับ
  • ผู้สอบบัญชี
  • นักบัญชีทั่วไป
  • ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทีมีการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติิ
  • ผู้ที่มิใช่นักบัญชีแต่มีความสนใจ เช่น นักกฎหมาย ผู้ประกอบการทั่วไป นักลงทุนอาจารย์เป็นต้น
  📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23040004
  ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2504, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] , [email protected]
  โค้งสุดท้าย!!! กับ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"
  📆 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
  🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
  🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  🔸 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีดีขึ้น พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการจัดเรียงรายการทางบัญชีจำนวนมาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสอนการใช้สูตรต่าง ๆ ในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงระดับซับซ้อน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel มีพื้นฐานน้อย จนไปถึงบุคคลที่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel ค่อนข้างมาก
  📌 เก็บชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชม. ด้านอื่นๆ 3 ชม.
  📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  👉🏻 https://bit.ly/3oGU04s
  ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  #สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 3
  📆 วันที่ 15 - 17, 21 - 24 และ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
  ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
  💥 วัตถุประสงค์ :
  เพื่อพัฒนาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive: CAE) ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
  💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
  • ได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อจบหลักสูตร
  💥 หลักสูตรนี้เหมาะกับ
  • ระดับผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานอื่นๆ
  • ผู้บริหารระดับกลางที่กำลังเติบโตในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบ
  📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://shorturl.asia/sUbhK
  ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] , [email protected]
  📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี
  (การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)
  📌 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.15 น.ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หรือรับชมในช่องทาง Facebook Live
  👉 วิทยากรโดย...
  - ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
  - คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
  - คุณจุฑามณี ยอดแสง
  - ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ
  - รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
  👉 ดำเนินรายการโดย...
  - ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
  📌 ลงทะเบียนฟรี!
  ✅สำหรับรูปแบบ onsite ท่านสามารถลงทะเบียนแบบได้ที่ >> https://forms.gle/h8F2vYHchzp2EH9W7
  ✅สำหรับ Facebook live สามารถรับชมได้ตามวันและวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ >>https://bit.ly/42JM5lj
  📌 พิเศษ! การนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
  - รูปแบบ Onsite นับเป็นด้านอื่น ๆ 3 ชั่วโมง
  - Facebook live ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  #}