MDCU medical science Chula

MDCU medical science Chula Program in Medical Sciences (หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์) Program in Medical Sciences, Faculty of medicine, Chulalongkorn University
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด) ศาสตราจารย์ Frederick Gay จาก Service de Parasitologie-Mycologie, Université Pierre et Marie ...
11/04/2016

ประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด)

ศาสตราจารย์ Frederick Gay จาก Service de Parasitologie-Mycologie, Université Pierre et Marie Curie Paris กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จะเดินทางมาสอนบรรยาย เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Epidemiology – Statistics" Training course applied to Medical Biology
ในวันที่ 18-22 เมย. 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ. ตึกอปร. ชั้น 2 ห้อง มล.เกษตร สนิทวงศ์ (203/1)

ผู้สนใจทุกท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการนี้ได้ที่ นพ.ดร. กนก พฤฒิวทัญญู ที่ [email protected]
หรือที่ 084-519-9519 โดยในการอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพ
ขอบคุณมากค่ะ

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรั...
30/10/2015

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ (ปีการศึกษา 2558)

1. วันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
1.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ระบบทวิภาค)
- นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย/ ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558
- นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น/ ปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
1.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ระบบทวิภาค)
- นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย/ ปีการศึกษา 2555 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558
- นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น/ ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

2. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ (ระบบทวิภาค)
- วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

3. วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ระบบทวิภาค)
3.1 ภาคการศึกษาต้น วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558
3.2 ภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

16/10/2015
The resource cannot be found.

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับการรับสมัครนิสิตทุกชั้นปีที่ประสงค์ขอย้ายสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองที่ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-forpeople_check.aspx หรือโทรสายด่วน 1330 และนำส่งเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ

สามารส่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ CU Student Corner ชั้นล่าง อาคารศาลาพระเกี้ยว ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ #ภายในวันที่6พฤศจิกายน2558

ประชาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดอบรมความปลอดภัยทางเคมี ในวันที่ 2-4 กันยายน 2558 เวลา 16.30-19.00...
24/08/2015

ประชาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดอบรมความปลอดภัยทางเคมี ในวันที่ 2-4 กันยายน 2558 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ #ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการอบรม นิสิตสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรูปภาพค่ะ

25/05/2015

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจงานด้าน Immunofluorescence
technician จากบริษัท E for L (กล้อง Olympus) จะ มาสอนวิธีการใช้โปรแกรม CellP ซึ่งใช้งานกับกล้องFluorescence inverted microscopy
เนื้อหาการสอนเช่น การถ่ายสไลด์เพื่อ Merge ภาพ การถ่ายภาพ Z-stack และการวิเคราะห์ภาพ
หากนักวิจัย นิสิตคนใดสนใจมาร่วมฟัง และดูการสาธิตได้ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ครับ เริ่มเวลา 9.30 น.ที่ห้องกล้อง Fluorescence ชั้น 10 อปร.

27/04/2015
IU Webmaster redirect

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางข้อมูล ข่าวสารใหม่ของหลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์การแพทย์ทาง Website: http://medsci.md.chula.ac.th/

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน" ใ...
22/04/2015

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดตามภาพ และสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนจาก สกอ. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inrit-2015.com

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามภาพ
26/02/2015

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามภาพ

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนก...
24/02/2015

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ
1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 พ.ศ.2558
2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ.2557
รายละเอียดตามภาพ

04/02/2015
GRADUATE MD. CHULA.

GRADUATE MD. CHULA.

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ประจำปี 2558
ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยมีเงินรางวัลสำหรับแต่ละประเภท ดังนี้

1) รางวัลดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
2) รางวัลดีมาก 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
3) รางวัลดี 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

นิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและบทคัดย่อมาที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา E-mail : [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://grad.md.chula.ac.th/thai/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม

หรือลิงค์ http://grad.md.chula.ac.th/thai/index.php/newsevents/109-research-contest

ประชาสัมพันธ์นิสิตปริญญาโท-เอก และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานประชุม Joint TPAA-Chula Internationat Medical Congress 201...
29/01/2015

ประชาสัมพันธ์นิสิตปริญญาโท-เอก และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานประชุม Joint TPAA-Chula Internationat Medical Congress 2015 ในหัวข้อเรื่อง "Growing Old Graciously: Focused on Asing Population" ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 16 ก...
20/01/2015

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามไฟล์ภาพ

แจ้งตารางเรียนรายวิชาAdvance Cell Bio 2014
13/01/2015

แจ้งตารางเรียนรายวิชาAdvance Cell Bio 2014

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบ...
09/01/2015

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา"

ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Seminar in primate cognition and neuroscience research จัดโดยโครงการจัดตั้...
26/11/2014

ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Seminar in primate cognition and neuroscience research จัดโดยโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถติดต่อเข้าร่วมอบรมที่ คุณพนิดา กรุดทอง โทร 02-2185275 หรือ e-mail: [email protected] ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม รายละเอียดเนื้อหาตามภาพ

ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดยสมาคมหลอดเลือดจุลภาค ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00-12.1...
24/11/2014

ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดยสมาคมหลอดเลือดจุลภาค ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00-12.15 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกฝ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามภาพ

11/11/2014

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะปิดทำการสำนักงานตั้งแต่วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557
และจะเปิดทำการสำนักงานตามปกติในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณค่ะ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 25571. นิสิตทุกชั้นปีที่จะเข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557ยกเว้นนิ...
07/11/2014
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

1. นิสิตทุกชั้นปีที่จะเข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ยกเว้นนิสิตที่ขอสำเร็จการศึกษาไว้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ https://www.reg.chula.ac.th/
#ตั้งวันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2557
2. นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน (CR74) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/
ในหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ (CR74 & CR58)
พร้อมชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์#ในวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 (กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าเล่าเรียน นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการทะเบียน โทร. 02-2180022, 02-2180004)
3. นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม - ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียนที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/
#ภายในวันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 (เฉพาะการลงทะเบียนเรียนสายนิสิตต้องชำระค่าเล่าเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15.00 น.)

Registration Procedures Second Semester, Academic Year 2014

1. All students, including those returning to the University in the second semester of Academic Year 2014 but excluding those intending to graduate at the end of the first semester Academic Year 2014, register for the second semester of Academic Year 2014 on November 19 - 28, 2014 at https://www.reg.chula.ac.th/

2. On December 22 - 26, 2014 All students check the result of registration as requested (CR74) at https://www.reg.chula.ac.th/ under the menu "Personal Information" and "CR74&CR58". Tuition Fee Payment students pay through Siam Commercial Bank. Students must pay tuition fees within the deadline or their registration result will be cancelled (For more infoemation about payment of tuition fee at https://www.reg.chula.ac.th/ and click on "Paying Tuition Fees." If the website is down, students may phone the Registrat's Office for information at 02-2180022 or 02-2810004)

3. On January 5 -16, 2015 (All students including these with late registration must pay tuition fees before 3.00 pm.). Late registration, add-drop and section change at https://www.reg.chula.ac.th/

ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานการทะเบียน จะทำการ Update Grade ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557จำนวน 4 ราย...
04/11/2014

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 3000737 การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ในยุคของเทคโนโลยี
2. รายวิชา 3000753 วิธีการวิจัยทางชีวเวชศาตร์และชีวเทคโนโลยี
3. รายวิชา 3000754 สถิติทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
4. รายวิชา 3000767 ชีววิทยาเชิงระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังแนบ

#สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.md.chula.ac.th หรือติดต่อ คุณณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร (คุณเอ็มชาย)
e-mail: [email protected]
โทร. 02-2564663

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้1. รับสมัครทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับอาจารย์และนักว...
31/10/2014
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้
1. รับสมัครทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับอาจารย์และนักวิจัยและใบสมัครขอรับทุน (แบบทุนสวช. 1)
2. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อขอรับทุนการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีนและใบสมัครขอรับทุน (แบบทุนสวช. 5)
3. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และนักวิจัย เพื่อขอรับทุนการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานในต่างประเทศและใบสมัครขอรับทุน

#กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nvco.go.th

ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาเรียน อาจารย์และผู้สนใ...
10/10/2014
ระบบ NRPMS

ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา

เรียน อาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โดย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย- ทุนบัณฑิต (กบง.) เปิดรับสมัคร
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2557
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nrpms.nrct.go.th/SingleWindow/PublicPage.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


ขอบคุณค่ะ

โปรด Login เพื่อสมัครทุน หรือถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชี โปรดสร้างใหม่ได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ NRPMS

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันสุดท้ายของการขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ...
19/09/2014

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันสุดท้ายของการขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามภาพ

ประชาสัมพันธ์เนื่องจากศูนย์เครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ บ.จีอี เฮลธแคร์ ไบโอไซส์ (ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท แบ...
18/09/2014

ประชาสัมพันธ์
เนื่องจากศูนย์เครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับ บ.จีอี เฮลธแคร์ ไบโอไซส์ (ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด และ RUSHMORE Precision CO.,LTD. จัดสัมนาเชิงปฎิบัติการทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพเซลล์ รายละเอียดตามรูป ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้อง 221-222 ชั้น 2 ตึก แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12/09/2014

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราชรำลึก 2557” เรื่อง Advances in Research and Treatment of Liver Diseases ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.md.chula.ac.th/new.html หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4455,02-256-4466 ต่อ 15,16

ประชาสัมพันธ์ข่าวจากบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 เรื่อง1. บริการให้คำปรึกษาทางด้านสถิติจากนักสถิติ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา2. เ...
11/09/2014

ประชาสัมพันธ์ข่าวจากบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 เรื่อง
1. บริการให้คำปรึกษาทางด้านสถิติจากนักสถิติ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
2. เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา (ปรับปรุงใหม่)

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปภาพ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย ตั้งแ...
11/09/2014
GRADUATE MD. CHULA.

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/grad.md.chula

บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.md.chula.ac.th/thai/

04/09/2014

ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557 ดังนี้
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 24.00 น.
และเปิดบริการวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
#หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามมติของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

ขอบคุณค่ะ

ประชาสัมพันธ์เรื่องใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น/ที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2557 (The receipt of Tuition fees Fir...
01/09/2014

ประชาสัมพันธ์เรื่องใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น/ที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2557 (The receipt of Tuition fees First semester, Academic year 2014)

ประชาสัมพันธ์งาน IIE U.S. Higher Education Fair 2014ใครสนใจเข้าร่วมงานกันได้นะค่ะ
01/09/2014

ประชาสัมพันธ์งาน IIE U.S. Higher Education Fair 2014
ใครสนใจเข้าร่วมงานกันได้นะค่ะ

Timeline Photos
20/08/2014

Timeline Photos

08/08/2014

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาทำความดี ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
กำหนดการ
07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ใต้ตึกอานันทมหิดล
07.30 น. เริ่มออกเดินทาง
09.00 น ถึงวัดอมฤต บางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
09.00 - 10.00 น. แบ่งกลุ่มอาสา ออกเป็น 5 กลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม
สวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม และนั่งสมาธิ
และรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. เริ่มกิจกรรมโครงการจิตอาสา ตามกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- ทำความสะอาดห้องน้ำ
- กวาดพื้นศาลาวัด อุโบสถ
- กวาดหยากไย่ เช็ดกระจก
- เก็บขยะรอบๆ บริเวณวัด
- ตัดหญ้า
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อยของกิจกรรมในภาคเช้า
พร้อมทั้งร่วมกันถวายปัจจัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดให้วัด
14.00 – 14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 – 16.00 น. เดินทางออกจากวัด และแวะซื้อของฝาก
16.00 – 17.00 น. เดินทางกลับคณะโดยสวัสดิภาพ

#หมายเหตุ: 1. หมายกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจจำนวน 30 คน (กรุณาแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมทางEmail: [email protected] ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อหลักสูตรฯ เช่น นส......รหัส 577.....หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิญญา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา หรือทางEmail: [email protected]

20/06/2014
Index Page

ประชาสัมพันธ์
ให้นิสิตทุกคนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบงานทะเบียนนิสิต ซึ่งมีการพัฒนาระบบใหม่ โดยได้ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลนิสิตจากฐานข้อมูลในระบบเดิม
สามารถตรวจสอบได้ที่ www2.reg.chula.ac.th
หากพบปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้งมาที่ cugolive.force.com

ประชาสัมพันธ์นิสิตทุกชั้นปีที่จะเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ https://www.reg.chula.ac.th/ตั้งว...
10/06/2014
www.reg.chula.ac.th

ประชาสัมพันธ์นิสิตทุกชั้นปีที่จะเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ https://www.reg.chula.ac.th/
ตั้งวันที่ 23 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 และตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์ในวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2557

10/06/2014

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาของหลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามที่ทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพาน้องทำความดี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามต่อการช่วยเหลือสังคม ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในหลักสูตรฯ สร้างความรักและสามัคคีต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนององค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นั้น
ในการนี้ ขอเชิญนิสิตที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมแจ้งความประสงค์มาที่ Email: [email protected] ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 รับจำนวนนิสิตจำกัด 50 คนเท่านั้น
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

6.00 – 6.30 ลงทะเบียน (ใต้อาคารอานันทมหิดล) พร้อมออกเดินทาง
9.00 – 10.00 ถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
10.00 – 12.00 ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับเต่าทะเล
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 ทำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ทางทะเล
13.30 – 15.00 ทำกิจกรรมปลูกปะการัง
15.00 – 16.00 ไหว้พระหลวงพ่อดำ
16.00 – 16.30 แวะซื้อของฝากตลาดร้อยลีลา
16.30 – 18.30 ถึงอาคารอานันทมหิดลโดยสวัสดิภาพ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม

06/06/2014

ประชาสัมพันธ์งานอานันทมหิดล จะดำเนินการวางพวงมาลา เพื่อแสดงความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 จึงขอเชิญนิสิตทุกคนเข้าร่วมงานในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ. ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตึกเวชศาสตร์ป้องกัน (ตึกเรนาโต้ ชั้น1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางEmail: [email protected]

ที่อยู่

Faculty Of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MDCU medical science Chulaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MDCU medical science Chula:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

In nalillahi wa inna ilaihiraju una allah ya yiwa momy na rasuwa inabaran addu'a agareku
In nalillahi wa inna ilaihiraju una allah ya yiwa momy na rasuwa