กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐ

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐ หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง มุ่งมั่นส่งเสริมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาระบบและมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามคำสั่งกรมประมง เรื่อง การจังตั้งศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง และปัจจุบันคือ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป....
02/11/2021

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ได้เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อการเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับฟาร์มปลาทะเล (มกษ. 7429-2559) ฟาร์มลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด (มกษ. 7421-2561) ฟาร์มสาหร่ายทะเล (มกษ. 7434-2562) และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436-2563) ให้แก่เจ้าหน้าที่รับคำขอรับการรับรอง และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินของกรมประมง รวมจำนวน 386 คน จากหน่วยงานทั้งหมด 151 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัด ประมงอำเภอ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
ซึ่งระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว กรมประมง โดย กมป.ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามนโยบายเรื่อง e-service ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีจำนวนมาตรฐานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
12/10/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
08/10/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมงLine Official Account “จีเอพี กรมประมง”เพื่อความสะดวกของเก...
01/10/2021

เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง
Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”
เพื่อความสะดวกของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้นข้อมูลผู้ผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หน่วยรับรอง กมป. ให้การรับรอง

โดยสามารถแอดผ่านลิงค์ https://lin.ee/NUAuw6R
หรือแสกน QR Code ในภาพได้เลยค่ะ

เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง
Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”
เพื่อความสะดวกของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้นข้อมูลผู้ผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หน่วยรับรอง กมป. ให้การรับรอง

โดยสามารถแอดผ่านลิงค์ https://lin.ee/NUAuw6R
หรือแสกน QR Code ในภาพได้เลยค่ะ

📌📌รู้หรือไม่ GMP  อย.ฉบับใหม่ครอบคลุมผู้ประกอบการแปรรูปทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วนะ และยังช่วยสร้างความมั่นใจ ค...
17/09/2021

📌📌รู้หรือไม่ GMP อย.ฉบับใหม่ครอบคลุมผู้ประกอบการแปรรูปทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วนะ และยังช่วยสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอีกด้วย📣📣🔎🔎📑

📌📌รู้หรือไม่ GMP อย.ฉบับใหม่ครอบคลุมผู้ประกอบการแปรรูปทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วนะ และยังช่วยสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอีกด้วย📣📣🔎🔎📑

วันที่ 6 – 8 ก.ย. 64 คณะผู้แทนไทยจากกรมประมง โดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้เข้าร...
08/09/2021

วันที่ 6 – 8 ก.ย. 64 คณะผู้แทนไทยจากกรมประมง โดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน (Follow-up Meeting of the 1st Meeting of Expert Working Group on ASEAN Good Aquaculture Practices: EWG-ASEAN GAqP) ซึ่งมีประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ และมีประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศเข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียนสำหรับสัตว์น้ำบริโภค (ASEAN GAqP for Food Fish) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง และสัตว์น้ำทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย รวมถึงเอไคโนเดิร์ม และครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์ ฟาร์มอนุบาล จนถึงฟาร์มเลี้ยง ซึ่งประเทศไทยจะนำร่างมาตรฐานดังกล่าวมาหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานจีเอพีภายในประเทศ เพื่อให้ใบรับรองมาตรฐานจีเอพีของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

06/09/2021

สื่อวีดิทัศน์ มาตรฐาน GAP ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ( มกษ. 7436-2563 )

🔎🔎🔎 มาทำความรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มกษ. 7417 -2559 กันครั...
24/08/2021

🔎🔎🔎 มาทำความรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มกษ. 7417 -2559 กันครับ
📋📋📋 ด้วยข้อกำหนดที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสรรลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ใส่ใจในทุกกระบวนการเลี้ยง จนกระทั่งขั้นตอนการจับก่อนขนส่งออกภายนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตอีกด้วย
🐟🐟🐟 เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถติดต่อหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดของท่าน หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานในกรมประมง ได้แล้ววันนี้

🔎🔎🔎 มาทำความรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มกษ. 7417 -2559 กันครับ
📋📋📋 ด้วยข้อกำหนดที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสรรลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ใส่ใจในทุกกระบวนการเลี้ยง จนกระทั่งขั้นตอนการจับก่อนขนส่งออกภายนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตอีกด้วย
🐟🐟🐟 เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถติดต่อหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดของท่าน หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานในกรมประมง ได้แล้ววันนี้

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ในฐา...
17/08/2021

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับรอง กมป. (TOP) เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) เพื่อประเมินการดำเนินงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานพักใช้เพิกถอน หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่...
10/08/2021

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานพักใช้เพิกถอน หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานตัดสินการรับรอง หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื...
10/08/2021

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานตัดสินการรับรอง หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายตรวจประเมิน หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค...
09/08/2021

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายตรวจประเมิน หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายออกใบรับรองและพัฒนาระบบ หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลัก...
05/08/2021

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายออกใบรับรองและพัฒนาระบบ หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายอำนวยการหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กม...
04/08/2021

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายอำนวยการหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประ...
30/07/2021

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) กับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลากุ้งทะเล และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ป...
29/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) กับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพุธ 28 กรกฎาคม 64 เวลา 13.00-16.00 น.กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกา...
27/07/2021

วันพุธ 28 กรกฎาคม 64 เวลา 13.00-16.00 น.

กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดการอบรมออนไลน์สอนสดผ่าน ZOOM

สำหรับ มือใหม่ที่อยากขายสินค้า ONLINE

หัวข้อ "เริ่มต้นขาย ONLINE อย่างไรให้ปัง"
- Live commerce ดีอย่างไร
- ทำไม Live ช่วยเพิ่มยอดขาย
- คิดหัวข้อ Live ได้ 365 วัน
- เทคนิคที่ทำให้ Live สนุก
- ทำอย่างไรให้ Live สวยขึ้น
- เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ
หัวหน้าโครงการ Live Commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

LINK ZOOM เพื่อเข้าเรียน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6565659999?pwd=K1JkRzBNbTdLTDZSc2FFTkZEenpCUT09

Meeting ID: 656 565 9999
Passcode: 999

เข้ากลุ่มตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อดูการสอนย้อนหลัง 👇👇
https://www.facebook.com/groups/798293430758488/?ref=share

วันพุธ 28 กรกฎาคม 64 เวลา 13.00-16.00 น.

กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดการอบรมออนไลน์สอนสดผ่าน ZOOM

สำหรับ มือใหม่ที่อยากขายสินค้า ONLINE

หัวข้อ "เริ่มต้นขาย ONLINE อย่างไรให้ปัง"
- Live commerce ดีอย่างไร
- ทำไม Live ช่วยเพิ่มยอดขาย
- คิดหัวข้อ Live ได้ 365 วัน
- เทคนิคที่ทำให้ Live สนุก
- ทำอย่างไรให้ Live สวยขึ้น
- เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ
หัวหน้าโครงการ Live Commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

LINK ZOOM เพื่อเข้าเรียน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6565659999?pwd=K1JkRzBNbTdLTDZSc2FFTkZEenpCUT09

Meeting ID: 656 565 9999
Passcode: 999

เข้ากลุ่มตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อดูการสอนย้อนหลัง 👇👇
https://www.facebook.com/groups/798293430758488/?ref=share

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำป...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) กับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ อนุบาล และเลี้ยงปลานิล และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับการตรวจติดตามคุ...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) กับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2561) และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจ...
21/07/2021

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) กับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2562) และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 25...
21/07/2021

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีตรวจประเมินระยะไกล ( Remote Audit) กับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของหน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ อนุบาลกุ้งทะเล (GAP กรมประมง) และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง กมป. และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065: 2012

วันพุธ 30 มิถุนายน 64 เวลา 09.00-12.00 น.กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดก...
29/06/2021

วันพุธ 30 มิถุนายน 64 เวลา 09.00-12.00 น.

กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดการอบรมออนไลน์สอนสดผ่าน ZOOM

หัวข้อ "พื้นฐาน"
- การขายสินค้า ONLINE
- การถ่ายภาพสินค้า
- การไดคัทภาพ
- การแต่งภาพสินค้า

สำหรับ มือใหม่ที่อยากขายสินค้า ONLINE

สิ่งที่ต้องเตรียม คือ
1.โทรศัพท์มือถือหรือคอมเพื่อเรียน
2.โทรศัพท์เพื่อทำตามขณะเรียน
3.DOWNLOAD : PROGRAM KINEMASTER

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ
หัวหน้าโครงการ Live Commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

LINK ZOOM เพื่อเข้าเรียน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6565659999?pwd=K1JkRzBNbTdLTDZSc2FFTkZEenpCUT09

Meeting ID: 656 565 9999
Passcode: 999

เข้ากลุ่มตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อดูการสอนย้อนหลัง 👇👇

https://www.facebook.com/groups/798293430758488/?ref=share

วันพุธ 30 มิถุนายน 64 เวลา 09.00-12.00 น.

กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดการอบรมออนไลน์สอนสดผ่าน ZOOM

หัวข้อ "พื้นฐาน"
- การขายสินค้า ONLINE
- การถ่ายภาพสินค้า
- การไดคัทภาพ
- การแต่งภาพสินค้า

สำหรับ มือใหม่ที่อยากขายสินค้า ONLINE

สิ่งที่ต้องเตรียม คือ
1.โทรศัพท์มือถือหรือคอมเพื่อเรียน
2.โทรศัพท์เพื่อทำตามขณะเรียน
3.DOWNLOAD : PROGRAM KINEMASTER

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ
หัวหน้าโครงการ Live Commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

LINK ZOOM เพื่อเข้าเรียน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6565659999?pwd=K1JkRzBNbTdLTDZSc2FFTkZEenpCUT09

Meeting ID: 656 565 9999
Passcode: 999

เข้ากลุ่มตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อดูการสอนย้อนหลัง 👇👇

https://www.facebook.com/groups/798293430758488/?ref=share

📌📌มาทำความรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด มกษ. 7421 -2...
28/06/2021

📌📌มาทำความรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด มกษ. 7421 -2561 กันครับ 🐟🐟🐟

📑📑📑ด้วยข้อกำหนดที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจนกระทั่งขั้นตอนการรวบรวมก่อนขนส่งออกภายนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และปลอดภัยสำหรับนำไปเลี้ยงเป็นอาหาร อีกทั้งยังใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตอีกด้วย สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้บริโภคในคุณภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด 🐟🐟🐟

อดใจรอซักนิด แล้วพบกับการเปิดขอบข่ายใหม่ เร็วๆนี้ครับ 😊

📌📌มาทำความรู้จักมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด มกษ. 7421 -2561 กันครับ 🐟🐟🐟

📑📑📑ด้วยข้อกำหนดที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจนกระทั่งขั้นตอนการรวบรวมก่อนขนส่งออกภายนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และปลอดภัยสำหรับนำไปเลี้ยงเป็นอาหาร อีกทั้งยังใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตอีกด้วย สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้บริโภคในคุณภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด 🐟🐟🐟

อดใจรอซักนิด แล้วพบกับการเปิดขอบข่ายใหม่ เร็วๆนี้ครับ 😊

ที่อยู่

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625798710

ผลิตภัณฑ์

ให้การรับรอง
GAP กรมประมง
GAP มกษ. 7401-2557
CoC กรมประมง
GAP มกษ. 7405-2553
GAP มกษ. 7422-2553
GAP อาเซียน
GAP มกษ. 7432-2558
มกษ. 9000-2552 เล่ม 1
มกษ. 9000-2554 เล่ม 3
มกษ. 9000-2553 เล่ม 5
มกษ. 7413-2550
GAP มกษ. 7417-2559

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐ:

วิดีโอทั้งหมด

เกี่ยวกับองค์กร

กรมประมง มุ่งมั่นส่งเสริมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามคำสั่งกรมประมง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง และปัจจุบันคือ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

“หน่วยรับรองกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ให้บริการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC และระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าประมงมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/about-us/history

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด