Future Innovative Thailand Institute

Future Innovative Thailand Institute Future Innovative Thailand Institute
สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
http://fit.or.th กระบวนการพัฒนาประเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และเป็นธรรม เป็นเรื่องที่พึงปรารถนาของประชาชนใน
ทุกประเทศ มีความพยายามอย่างหลากหลายของรัฐบาลทั่วโลก
ที่ทดลองกระบวนการ และเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไป
ตามบริบท อย่างไรก็ดีภายใต้ความแตกต่างดังกล่าวแต่กลับ
มีความเห็นร่วมกันว่าภายใต้สภาพปัญหาและความท้าทายที่
ซับซ้อนนี้เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาจะต้องอยู่ที่ความอยู่
ดีมีสุขของประชาชนและสังคมไม่ใช่เพียงแต่เน้นการพัฒนา
ในมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นความอยู่ดีมีสุขดังกล่าว ไม่สามารถ
ใช้การจัดทำแผน หรือนโยบายสาธารณะ ซึ่งถูกจัดการโดย
กลุ่มผู้กำหนดนโยบายหรือผู้เชี่ยวชาญแต่เพียงลำพังได้อีกต่อไป
แต่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งข้อมูลและความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวน
การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไตร่ตรองทั้งการคิดการตัดสินใจ
และการร่วมกันดำเนินการ กับประชาชนทุกกลุ่มในสังคม
อย่างแท้จริง ประเทศที่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว เช่น
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ก็ล้วนแล้วแต่มี
วิสัยทัศน์และมีการกำหนดเป้าหมายอนาคตอย่างชัดเจน
นอกจากนั้นแล้วยังมีกลไกพร้อมยุทธศาสตร์การดำเนินการที่
ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้หลากหลายภาคส่วนได้เข้ามาร่วม
ดำเนินการซึ่งส่งผลลัพธ์ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข และมั่งคั่ง
ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ประเทศไทยแม้ว่าจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วง
50 ปีหลัง แต่ส่วนใหญ่ล้วนแล้ว เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ตั้งอยู่บนต้นทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
ที่สูงเข้าไปแลกดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การศึกษา สุขภาพ พฤติกรรม
การบริโภคและการใช้พลังงาน ล้วนแล้วแต่บ่งชี้ถึงปัญหา
และความท้าทายอย่างสูง หากไม่มีการปรับตัวและแก้ไข
อย่างรวดเร็ว
ด้วยสภาวะทางสังคมไทยที่ถูกละเลยให้ความสำคัญ
กับเรื่องดังกล่าวมานาน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง ข้อมูลปัญหา
ที่แท้จริง การพัฒนาความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรม
กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะ กระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการตรวจสอบและเรียนรู้ของสังคม ซึ่งวงจรดังกล่าว
เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างอนาคตที่ดีและความอยู่ดีมีสุข
ของสังคมได้ แม้อาจกล่าวได้ว่าแต่ละองค์ประกอบก็ได้มีการ
ดำเนินการอยู่บ้างแล้วในสังคมไทย แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
แบบแยกส่วนและเป็นปฏิปักษ์กันปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ความรู้ทางวิชาการ และอำนาจของภาครัฐ มักจะ
ไม่ได้สอดคล้องต้องกันไปทำให้วงจรข้างต้นไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้จริง
สังคมไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากลไกที่มีนวัตกรรมสูง
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้วงจรดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง
ไม่แยกส่วนและสามารถหนุนเสริมกันได้อย่างสมดุลย์
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ
เข้าด้วยกัน ทั้งพลังความรู้ พลังทางสังคมและการใช้อำนาจ
เชิงนโยบายที่เหมาะสมเพื่อนำสู่อนาคตใหม่ร่วมกันของ
ประเทศที่พึงปรารถนาได้

25/03/2021

[ข่าวด่วน] เคาะแล้ว ! คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เสนอ “ประเทศไทย ยกเลิกขาย ยานยนต์ เครื่องยนต์ ภายในปี 2035"

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้มีการประชุมและพิจารณา การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้ง มาตรการระยะเร่งด่วนขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้

🔹️วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก

🔸️เป้าหมาย : ภายในปี ค.ศ. 2035 : ผู้ขับขี่ยานยนต์สามารถจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ ได้เฉพาะยานยนต์ไร้มลพิษ ZEV 100% ( Engine Ban)

👉โดยมีมาตรการเร่งด่วนดังนี้
1. มาตรการกระตุ้น การใช้รถ สองล้อ สาม ล้อ และสี่ล้อไฟฟ้า
2. มาตรฐาน และ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ -แผนพลังงาน และ การจัดตั้งสถานีอัด ประจุสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
3. จัดให้มีโครงการเช่ารถเมล์ ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้า 2,511 คัน

👉ส่วนมาตรการในระยะ 1-5 ปี มีดังต่อไปนี้
1.ปรับโครงสร้างภาษี อาทิ ภาษีสรรพสามิต (เริ่มพ.ศ. 2569 หรือ ค.ศ.2026) และ ภาษีรถยนต์ประจำปี ตามหลักสากล “รถยิ่งเก่า ยิ่งต้องจ่าย แพง”
2. มีการบริหารจัดการซาก รถยนต์ แบตเตอรี่ และ Solar cell ใช้แล้ว
3. สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Eco System) เพื่อส่งเสริมการใช้ ZEV
4. จัดให้การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

#ข่าวด่วน
#เคาะเเล้วภายในปี2035
#Move
#สู้ลมหายใจไร้ฝุ่น
#moveforwardforthebetterbreath

เทรนด์ไทย เทรนด์โลก.การแพร่ระบาดของไวรัสร้าย COVID- 19 สร้างผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่ในโลก ซึ่งทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแป...
09/12/2020

เทรนด์ไทย เทรนด์โลก
.
การแพร่ระบาดของไวรัสร้าย COVID- 19 สร้างผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่ในโลก ซึ่งทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรฐกิจในทุก ๆ ด้าน ประเทศไทยเองนั้นก็มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
.
วันนี้ FIT จะพามาสำรวจเทรนด์ใหม่ ๆ ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและเทรนด์อื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

.
เทรนด์โลกในอีก 10 ปีข้างหน้า

• โควิดที่คาดว่าจะยืดเยื้อถึงอย่างน้อยปี 65 เนื่องจากความไม่แน่นอนของวัคซีน หากสามารถผลิตวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปได้ภายในปี 64 อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ทั่วโลก
• สงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกากลายเป็น Tech War โดยเฉพาะในกลุ่ม 5G, AI, E-commerce, Automation, และ Biotech อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายของอเมริกาหลังการเลือกตั้ง
• การขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ด้านเศรษฐกิจของจีนภายในปี 2030 ด้วย GDP ของประเทศจีนที่เติมตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
• การเติบโตของชนชั้นกลางในประเทศอาเซียน โดยชนชั้นกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีถึง 334 ล้านคน ในปี 2030 จากทั้งหมดประมาณ 650 ล้านคน และภายในปี 2050 คนอาเซียนกว่า 70% หรือราว ๆ 500 ล้านจะอาศัยอยู่ในเมือง

.
คาดการณ์เทรนด์ไทยในอนาคต (Future Foresight)

• การย้ายฐานการผลิตจากจีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น สู่โครงการ EEC จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดในปี 61 – 62 มีการขอรับการส่งเสริมใน EEC สูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท
• Top Destination of ASEAN คาดว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเท่าเดิมภายในปลายปี 2565 อาจจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับการผลิตวัคซีนและความสามารถในการเข้าถึงวัคซีนของประชากรโลก
• ความเสี่ยงเรื่องค่าแรง ไร้ทักษะที่ราคาสูง เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งเนื่องจากในอนาคตประชากรวัยแรงงานของไทยจะลดลง อาจทำให้ต่างชาติเลือกประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก (Labor-intensive)
• คนจะทำงานในภาคบริการมากขึ้นหากได้รับการพัฒนาการศึกษาและทักษะอย่างต่อเนื่อง แรงงานของไทยส่วนใหญ่จะย้ายจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุด
• Thailand as a Land Logistics Hub in ASEAN จากการขยายโครงสร้างพื้นฐานอย่าง East-west economic corridor และโครงการขยายการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคอื่น ๆ ในอนาคต
• อุตสาหกรรมอาหารจะมีการให้ความสนใจเรื่องอาหารแห่งอนาคต เช่น Plant-based food หรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การทำเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า
• อุตสาหกรรมสุขภาพ การเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ Telehealth/Telemedicine ในการเชื่อมต่อและรักษาผู้ป่วยเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
• ความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมรถยนต์ เนื่องจากชิ้นส่วนที่ใช้น้อยลงไม่ต่ำกว่า 70% ในขณะที่ SMEs ไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน ไม่นับรวมความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจจะไม่ถูกเลือกเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
• อุตสาหกรรมที่ต้องจับตามองอาทิเช่น Startups โดยเฉพาะด้าน Deep tech, Fintech โดยเฉพาะ AI Loan (Ant Finance) Edtech และ Data analytics
• E-commerce และ Cross boarder e-commerce สามารถเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ต่อปี โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิดรวมถึง Cross-border E-commerce
• คนไทยจะต้องอยู่กับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไปอีกอย่างน้อย 10 ปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนรถเป็น EV 100% (กทม.) และปลอดการเผาเพื่อการเกษตรทั้งในไทยและต่างประเทศ (ภาคเหนือ)
• ต้องติดตามเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นเช่น CPTPP และ EU-Thai ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งในแง่บวกและลบ
• ความไม่แน่นอนทางการเมืองต่างฝ่ายต่างไม่ถอย ยังไม่เห็นจุดจบในระยะสั้น ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ

.
นี่เป็นเพียงการคาดการณ์เทรนด์ไทยและเทรนด์โลกในอนาคต (Future Foresight) เท่านั้น หากท่านมีความคิดเห็นหรือการคาดการณ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต FIT ขอชวนท่านมาร่วมแบ่งปัน ได้ที่คอมเม้นต์ใต้โพสนี้

เพราะความปลอดภัย … เป็นเรื่องใกล้ตัวเราคงคุ้นชินกับการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางภาวะความไร้ระเบียบและไม่ปลอดภัยของเมืองกรุ...
20/10/2020

เพราะความปลอดภัย … เป็นเรื่องใกล้ตัว
เราคงคุ้นชินกับการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางภาวะความไร้ระเบียบและไม่ปลอดภัยของเมืองกรุงในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจราจร ทางเท้า สิ่งปลูกสร้าง อาญชากรรม ยาเสพติด ฯลฯ จนนำไปสู่อันตรายน้อยใหญ่ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และนี่ถือเป็น “วาระเร่งด่วน” เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่งคงให้แก่คนกรุง รวมทั้ง แขกผู้เยือน
.
ด้วยความตระหนักดีว่ากรุงเทพกำลังเผชิญกับปัญหาความปลอดภัย Modern Bangkok จึงต้องการเป็นสื่อกลางเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้เข้ามาสะท้อนปัญหา และร่วมกันออกแบบนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้แคมเปญ “Modern Bangkok Design Lab Workshop Series” ในหัวข้อ “Safer Bangkok” หรือ “กรุงเทพปลอดภัย” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นด้านความปลอดภัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ
.
อย่างลังเลที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันหาทางออกไปพร้อมๆ กัน โดยผลจากการทำ workshop ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และ สังเคราะห์เป็นแผนนโยบายเพื่อนำเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ท่านสามารถลงทะเบียนและแจ้งความสนใจในประเด็นปัญหาที่อยากเข้าร่วม Workshop ผ่านทาง https://forms.gle/UpJp7wJn14PGvjzx5
ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13/10/2020

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

เพราะความปลอดภัย … เป็นเรื่องใกล้ตัวเราคงคุ้นชินกับการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางภาวะความไร้ระเบียบและไม่ปลอดภัยของเมืองกรุ...
08/10/2020

เพราะความปลอดภัย … เป็นเรื่องใกล้ตัว

เราคงคุ้นชินกับการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางภาวะความไร้ระเบียบและไม่ปลอดภัยของเมืองกรุงในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจราจร ทางเท้า สิ่งปลูกสร้าง อาญชากรรม ยาเสพติด ฯลฯ จนนำไปสู่อันตรายน้อยใหญ่ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และนี่ถือเป็น “วาระเร่งด่วน” เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่งคงให้แก่คนกรุง รวมทั้ง แขกผู้เยือน
.
ด้วยความตระหนักดีว่ากรุงเทพกำลังเผชิญกับปัญหาความปลอดภัย Modern Bangkok จึงต้องการเป็นสื่อกลางเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้เข้ามาสะท้อนปัญหา และร่วมกันออกแบบนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้แคมเปญ “Modern Bangkok Design Lab Workshop Series” ในหัวข้อ “Safer Bangkok” หรือ “กรุงเทพปลอดภัย” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นด้านความปลอดภัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ
.
อย่างลังเลที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันหาทางออกไปพร้อมๆ กัน โดยผลจากการทำ workshop ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และ สังเคราะห์เป็นแผนนโยบายเพื่อนำเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ท่านสามารถลงทะเบียนและแจ้งความสนใจในประเด็นปัญหาที่อยากเข้าร่วม Workshop ผ่านทาง https://forms.gle/UpJp7wJn14PGvjzx5
ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

30/09/2020
Modern Bangkok

Modern Bangkok

คุณเปรมมนัช วัชราภัย เจ้าของธุรกิจโรงแรม ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโควิด 19 มาเล่าว่าทำอย่างไร? ใช้วิธีไหน? ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

Modern Bangkok Workshop ครั้งที่ 2 Design Thinking "ฝ่าวิกฤต เศรษฐกิจ Covid-19"

#ModernBangkok

09/09/2020
Modern Bangkok

Modern Bangkok

Modern Bangkok Workshop ครั้งที่ 2
Design Thinking "ฝ่าวิกฤต เศรษฐกิจ Covid-19"

Modern Bangkok
08/09/2020

Modern Bangkok

ด่วน! วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

ร่วมค้นหาทางออก ...ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ Covid-19

.
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมรสุม Covid-19 และต้องการสะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสียงดังกล่าวไปยังผู้บริหารกรุงเทพฯ และภาครัฐเกี่ยวข้อง Modern Bangkok เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในโครงการ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ในหัวข้อ “Design Thinking ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19” ในวันที่ 9 กันยายน 63 เวลา9.00 - 15.00 น. ณ อาคาร KX Knowledge Xchange Center ห้องประชุม X01AB ชั้น10
.
ภายในงานนอกจากท่านจะได้ออกแบบนโยบายเพื่อส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว ท่านจะได้พบทีมวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วง Covid-19 รวมทั้งไอเดีย แนวคิดที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหลังยุค Covid-19 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป โดย 4 ปัญหาที่เราจะร่วมแก้ไขได้แก่
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการ (SMEs)
3. ปัญหากลุ่มผู้ค้าขายรายย่อย / หาบเร่แผงลอย และอาชีพอิสระ
4. ปัญหาว่างงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่

.
อย่าลังเลที่จะมาร่วมกับเราเพื่อระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันหาทางออก แสวงหาแนวทางการเพิ่มรายได้ของคนกรุงเทพฯอย่างยั่งยืน การปรับตัวของธุรกิจ SMEs ต่อ New Normal การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
โดยผลจากการทำ workshop ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และ สังเคราะห์เป็นแผนนโยบายเพื่อนำเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ท่านสามารถลงทะเบียนและแจ้งความสนใจในประเด็นปัญหาที่อยากเข้าร่วม Workshop ผ่านทาง https://forms.gle/sGHyrYXiagN4wcyW6 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

หากท่านไม่สามรถมาร่วมงานได้ สามารถติดตามรับชมได้ที่ FB: Modern Bangkok

Modern Bangkok
31/08/2020

Modern Bangkok

ร่วมค้นหาทางออก ...ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ Covid-19

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมรสุม Covid-19 และต้องการสะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสียงดังกล่าวไปยังผู้บริหารกรุงเทพฯ และภาครัฐเกี่ยวข้อง Modern Bangkok เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในโครงการ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ในหัวข้อ “Design Thinking ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19” ในวันที่ 9 กันยายน 63 เวลา9.00 - 15.00 น. ณ อาคาร KX Knowledge Xchange Center

.
ภายในงานนอกจากท่านจะได้ออกแบบนโยบายเพื่อส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว ท่านจะได้พบทีมวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วง Covid-19 รวมทั้งไอเดีย แนวคิดที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหลังยุค Covid-19 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป โดย 4 ปัญหาที่เราจะร่วมแก้ไขได้แก่
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการ (SMEs)
3. ปัญหากลุ่มผู้ค้าขายรายย่อย / หาบเร่แผงลอย และอาชีพอิสระ
4. ปัญหาว่างงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่

.
อย่าลังเลที่จะมาร่วมกับเราเพื่อระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันหาทางออก แสวงหาแนวทางการเพิ่มรายได้ของคนกรุงเทพฯอย่างยั่งยืน การปรับตัวของธุรกิจ SMEs ต่อ New Normal การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
โดยผลจากการทำ workshop ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และ สังเคราะห์เป็นแผนนโยบายเพื่อนำเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

.
ท่านสามารถลงทะเบียนและแจ้งความสนใจในประเด็นปัญหาที่อยากเข้าร่วม Workshop ผ่านทาง https://forms.gle/sGHyrYXiagN4wcyW6 ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Modern Bangkok
25/08/2020

Modern Bangkok

ร่วมค้นหาทางออก ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ Covid-19 คลิกเพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/sGHyrYXiagN4wcyW6 ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

“ความยากจนหรือความด้อยโอกาสของเด็ก ไม่ใช่ตัวกำหนดความสำเร็จในการศึกษา หากประเทศมีการจัดระบบการกระจายตัวของทรัพยากรทางการ...
18/08/2020

“ความยากจนหรือความด้อยโอกาสของเด็ก ไม่ใช่ตัวกำหนดความสำเร็จในการศึกษา หากประเทศมีการจัดระบบการกระจายตัวของทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีพอ” - Andreas Schleicher

.
ศาสตราจารย์ Eric Hanushek จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยในด้านการนำเอาคะแนนสอบมาตรฐานระดับชาติไปใช้วิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจ ได้กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลในปี 1960-2000 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานนานาชาติของนักเรียนและค่า GDP ของประเทศ พบว่า คะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นตัวแทนของคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

.
จากข้อมูล PISA พบว่าเด็กในประเทศไทยกว่า 43% ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในการนำไปใช้งานในโลกยุคปัจจุบันได้ งานวิจัยของเขาพบว่าในกรณีของประเทศไทย หากนักเรียนไทยทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้จะทำให้ GDP ขยายตัวไปจนตลอดทศวรรษนี้ 3% ต่อปี และถ้านักเรียนที่อยู่ในระบบปัจจุบันมีทักษะพื้นฐานอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำจะสามารถทำให้ไทยมี GDP ที่ขยายตัวโดยเฉลี่ยปีละ 5.5% หรือยิ่งถ้าหากทำให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาทุกคนโดยมีมาตรฐานที่มีคุณภาพขั้นต่ำจะทำให้ GDP ขยายตัวได้ถึง 8.9% ไปจนตลอดศตวรรษนี้

.
อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นการประมาณตัวเลขในช่วงก่อนเกิดโควิด เมื่อเกิดกรณีวิกฤติโควิด-19 ขึ้นมา ทำให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการศึกษาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนการเข้าถึงเทคโนโลยีและเข้าถึงครูที่ดีมีคุณภาพด้วย จากการประมาณการณ์ของศาสตราจารย์ Hanushek พบว่าการสูญหายของความรู้จะทำให้รายได้ตลอดช่วงชีวิตของเด็กในรุ่นนี้ลดลง 3-6%

.
Andreas Schleicher ผู้ริเริ่มเเละผู้อยู่เบื้องหลังการประเมินทักษะนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ได้ประมาณการว่าหากเด็กไทยทุกคนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของ PISA ในระดับ level 2 ได้ จะทำให้เศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศขยายตัวอย่างมหาศาล คิดเป็นมูลค่าประมาณกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4 เท่าของขนาดเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ที่มา: เวทีประชุมวิชาการนานาชาติ “เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย องค์การการศึกษา ยูเนสโก, องค์การยูนิเซฟ และธนาคารโลก (https://thaipublica.org)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผ...
10/08/2020

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมจัดกิจกรรม workshop ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการบริหารท้องถิ่น ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ"

โดยผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการเดินทาง และด้านรายได้ ณ โรงแรมบารอนบีช จ.ชลบุรี (7/8/63)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน-----------------...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
-----------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

เกือบ 1 ใน 3 ของเยาวชนไทย เรียนไม่จบ ม. 6.ในเเต่ละปีมีการเลิกเรียนกลางคันของเยาวชนไทยก่อนจบ ม.6 หรือ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2 แ...
13/07/2020

เกือบ 1 ใน 3 ของเยาวชนไทย เรียนไม่จบ ม. 6

.
ในเเต่ละปีมีการเลิกเรียนกลางคันของเยาวชนไทยก่อนจบ ม.6 หรือ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน เป็นความเสี่ยงของทั้งอนาคตเด็กไทยและอนาคตของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การเสียโอกาสและมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล

.
จากข้อมูลนักเรียนจากสถิติการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการพบว่า ระหว่าง ป.1 - ม.3 มีเด็กต้องหยุดเรียนกลางคันถึง 14% หากใน 1 ปีมีเด็กเกิดประมาณ 6.5 แสนคน เท่ากับว่ามีเด็กที่เรียนไม่จบ ม. 3 ถึง 9 หมื่นคน โดยมีปัญหาความยากจนเป็นสาเหตุหลัก

.
เเละอีกกว่า 10% ของเด็กไทยต้องหยุดเรียนหลังจากจบ ม.3 โดยมีความยากจนคือสาเหตุหลัก การออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร ทำให้แรงงานไทยกลุ่มนี้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ถึง 5,000 บาทต่อเดือน! เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้เรียนจบการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.6

.
ผลกระทบของการหลุดออกนอกระบบการศึกษา ได้แก่ ทักษะและค่าแรงที่ต่ำ วัฏจักรความยากจน ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในระยะยาว และอุปสรรคการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้แก่ประเทศ สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ

พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓________________________ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณ...
04/05/2020

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓
________________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Modern Bangkok
03/05/2020

Modern Bangkok

ส่องแผนเปิดเมืองต่างประเทศ เปิดอย่างไรไม่ให้เจ็บ? (อีกครั้ง)

.
ช่วงที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายพูดถึงแผนการเปิดประเทศ ซึ่งมีถึงความพร้อมของเมืองไทย แล้วต่างประเทศมีแนวทางการเปิดเมืองอย่างไรบ้าง วันนี้ Modern Bangkok จะพาไปชมกัน

.
สำหรับประเทศ New Zealand ที่พึ่งมีมาตรการผ่อนคลายในวันที่ 27 เม.ษ. ซึ่งเป็นการลดระดับการป้องกันจาก Level 4 – Lockdown มาสู่ Level 3 – Restrict หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการลดระดับความเข็มงวดระยะที่ 1 (รัฐบาลนิวซีแลนด์แบ่งระดับมาตรการป้องกัน COVID – 19 เป็น 4 ระดับ ได้แก่ Prepare, Reduce, Restrict และ Lockdown ซึ่งหากท่านใดสนใจเราจะเอามาเล่าให้ฟังในคราวถัดไป) โดยมาตรการผ่อนคลายที่สำคัญได้แก่ การอนุญาตให้การรวมกลุ่มเกิน 10 คน สามารถทำได้เฉพาะงานแต่ง และงานศพ และให้ธุรกิจที่ไม่มีการสัมผัสทางกายภาพกับลูกค้า เช่น การก่อสร้าง สามารถเปิดทำการได้ รวมถึงโรงเรียนประถม สถานออกกำลังกายที่มีความเสี่ยงต่ำ การเดินทางข้ามเมืองยังจำกัดเฉพาะกิจกรรมที่มีความจำเป็น โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการเปิดเมืองในระยะที่ 2 (ลดจาก Level 3 เป็น Level 2 – Reduce) อีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. โดยมีการผ่อนคลายที่สำคัญคือการอนุญาตให้รวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะเป็นไม่เกิน 100 คน ในอาคารและ 500 คน นอกอาคาร รวมถึงอนุญาตให้ธุรกิจและสถานบริการส่วนใหญ่เปิดทำการได้ แต่ต้องรักษามาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

.
อีกหนึ่งประเทศที่กำลังจะมีการผ่อนคลายการเปิดเมืองเร็ว ๆ นี้ (ในวันที่ 4 พ.ค.) คือเบลเยียม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

.
ระยะที่ 1: ห้ามการรวมกลุ่มนอกเคหะสถานเกิน 2 คน ไม่รวมบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ธุรกิจที่สามารถเปิดทำการวันที่ 4 พ.ค. ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า โดยร้านค้าอื่น ๆ สามารถเปิดได้วันที่ 11 พ.ค.

ระยะที่ 2: โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ห้องละไม่เกิน 10 คน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. สำหรับจำนวนการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานศพ จะมีการประกาศในภายหลัง

ระยะที่ 3: คาดว่าจะทยอยเปิดร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ หลังวันที่ 8 มิถุนายนซึ่งจะมีการ ประเมินอีกครั้ง แต่กิจกรรมกลางแจ้งที่มีการร่วมกลุ่มจะยังไม่ถูกเปิดจนกระทั้ง 31 ส.ค.

.
สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าจะยังคงมียอดผู้ติดเชื้ออันดับ 1 ของโลก แต่เมื่อวันที่ 17 เม.ษ. ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ได้ออกมาประกาศให้อำนาจผู้ว่าการรัฐสามารถพิจารณาเปิดเมืองได้ตามความเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะใช้เวลา 14 วัน แต่ละรัฐต้องประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานในแต่ละระยะก่อนที่จะประกาศเข้าสู่ระยะต่อไปโดยประกอบด้วย

.
ระยะที่ 1 ห้ามการรวมกลุ่มนอกเคหะสถานเกิน 10 คน ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ธุรกิจที่สามารถเปิดทำการได้ได้แก่ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นกีฬา โรงยิม ภายใต้ข้อกำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด

ระยะที่ 2 ห้ามรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะเป็นไม่เกิน 50 คน อนุญาตให้สามารถการเดินทางโดยไม่จำเป็นได้ สถานบริการที่สามารถเปิดทำการเพิ่มเติมได้แก่ โรงเรียนและค่ายเยาวชนต่าง ๆ สถานบันเทิง

ระยะที่ 3 ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่มาตรการด้านสาธารณสุขยังคงเข้มงวด มีการตรวจคัดกรอง แยกกักตัวผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง และการรักษาโรคด้วยยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

.
สำหรับประเทศไทย วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมาตรการผ่อนปรนตาม พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 6 ผลลัพธ์หรือแนวทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ยังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด

#ModernBangkok #Covid19

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

02-354-3578

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Future Innovative Thailand Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Future Innovative Thailand Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

⚡️Don't miss out on the amazing opportunity - deadline is end of tomorrow Wednesday! ⚡️ Apply to the AASYP Spotlight Series programme supported by the Australian Government's Australia-ASEAN Council at the Department of Foreign Affairs and Trade. Young Leaders selected to be part of the Spotlight Series will have the opportunity to: ✅Inspire other young people across 11 countries in Southeast Asia and Australia. ✅Showcase their skills and impact on a high-quality and professional platform with over 10,000 followers. ✅Grow their professional network across the region. Apply or nominate someone now at https://aasyp.org/spotlight-series/ Deadline: 30 September 2020