คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันการศึกษา ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของสถาบันราชภัฏพระนครมีภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต และบุคลากรในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ และสายนิเทศศาสตร์ เริ่มมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2527 โดยมีสำนักงานคณะวิชาการจัดการ อยู่ที่อาคาร 1 ชั้นล่าง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของวิทยาลัยครู และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้มีการลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการบริหารงาน ในคณะวิชามีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาตามลำดับ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ.2527 - พ.ศ.2530
2. รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม พ.ศ.2530 - พ.ศ.2533
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบ ไทยยิ่ง พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ.2536 - พ.ศ.2538
ใน พ.ศ. 2538 วิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นนามที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานให้ และชื่อคณะวิชาวิทยาการจัดการ เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ.2538 - พ.ศ.2545
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2556
3. ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2560
4. ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)รุณา : กรอกแบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา     ...
03/05/2021

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)
รุณา : กรอกแบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1) จึงให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอก ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา เบอร์ติดต่อ
2. ความประสงค์ขอรับเอกสาร (ในรูปแบบ PDF ไฟล์ )
3. ความประสงค์ขอรับเอกสาร (ฉบับจริง)
4. เลขที่ ปริญญาบัตร (พน.######X/2564)
5. เอกสารที่ต้องแนบ (ตามตัวอย่าง)
- จัดพิมพ์ ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ที่ระบบบริการการศึกษา เมนูอยู่ด้านซ้ายมือ คลิก ที่เมนู ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
- คำร้องขอถอนเงินคืน (ลงชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
- สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : กรณี นศ.พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่ได้ เนื่องจากอาจมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมหนังสือห้องสมุด ให้ติดต่องานทะเบียนด้วยตนเองโดยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบการจองคิวของงานทะเบียน
-- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา 2/2563 รอบ 1 (คณะวิทยาการจัดการ)
https://forms.gle/M25LiLZqGnqdPpcP7

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)
รุณา : กรอกแบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1) จึงให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอก ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา เบอร์ติดต่อ
2. ความประสงค์ขอรับเอกสาร (ในรูปแบบ PDF ไฟล์ )
3. ความประสงค์ขอรับเอกสาร (ฉบับจริง)
4. เลขที่ ปริญญาบัตร (พน.######X/2564)
5. เอกสารที่ต้องแนบ (ตามตัวอย่าง)
- จัดพิมพ์ ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ที่ระบบบริการการศึกษา เมนูอยู่ด้านซ้ายมือ คลิก ที่เมนู ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
- คำร้องขอถอนเงินคืน (ลงชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
- สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : กรณี นศ.พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่ได้ เนื่องจากอาจมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมหนังสือห้องสมุด ให้ติดต่องานทะเบียนด้วยตนเองโดยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบการจองคิวของงานทะเบียน
-- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา 2/2563 รอบ 1 (คณะวิทยาการจัดการ)
https://forms.gle/M25LiLZqGnqdPpcP7

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวฉบับที่ 4
29/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวฉบับที่ 4

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10
27/04/2021

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) http://pnru.ac.th/upload-fil...
19/04/2021

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

http://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/17/ecc173988e62cf0e4ec65b0ae746fbb9.pdf

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

http://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/17/ecc173988e62cf0e4ec65b0ae746fbb9.pdf

ประกาศแจ้งการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19
17/04/2021

ประกาศแจ้งการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19

ประกาศแจ้งการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (วันที่ 14 เมษายน 256...
14/04/2021

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (วันที่ 14 เมษายน 2564)

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
14/04/2021

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ภายใต้หัวข้อ สงกรานต์ร่วมสมัย วิถีไทยพระนคร เพื่อเป็นการสื...
08/04/2021

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ภายใต้หัวข้อ สงกรานต์ร่วมสมัย วิถีไทยพระนคร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

📌 นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา✅ จบ...
07/04/2021

📌 นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
#GSBSMEsStartup

📌 นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
#GSBSMEsStartup

การแต่งกายเข้ารายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ตามนี้นะคะ ขอบคุณภาพจากกองพัฒนานักศึกษาค่ะ  น้องๆสามารถสั่งซื้อชุดนักศึกษา เครื่อ...
07/04/2021

การแต่งกายเข้ารายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ตามนี้นะคะ ขอบคุณภาพจากกองพัฒนานักศึกษาค่ะ น้องๆสามารถสั่งซื้อชุดนักศึกษา เครื่องแบบต่าง ๆ จากร้านบ้านเครื่องแบบ https://www.facebook.com/Uniform.Pnru/

พิธีมอบโล่นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
02/04/2021

พิธีมอบโล่นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที...
02/04/2021

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่2 เม.ย. 64

กิจกรรมวันครบรอบ 37 ปี คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 ก.พ. 64 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
02/04/2021

กิจกรรมวันครบรอบ 37 ปี คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 ก.พ. 64 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ โควตาพิเศษ และ รอบ Portf...
02/04/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ โควตาพิเศษ และ รอบ Portfolio(สายอาชีพ)
ตรวจสอบรายชื่อ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=400

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศกำหนดการเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ โควตาพิเศษ และ รอบ Portfolio(สายอาชีพ)
ตรวจสอบรายชื่อ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=400

กำหนดการรายงานตัวยืนยัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระบบออนไลน์)
02/04/2021

กำหนดการรายงานตัวยืนยัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระบบออนไลน์)

กำหนดการรายงานตัวยืนยัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระบบออนไลน์)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอเชิญนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 (ตามรายชื่อ) เช้าร่วมพิธีรับมอบโล่นักศ...
31/03/2021

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเชิญนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563
(ตามรายชื่อ) เช้าร่วมพิธีรับมอบโล่นักศึกษาดีเด่น
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร15)
โดยขอให้นักศึกษาที่ได้รับโล่แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

ประกาศ!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สามารถติดต่อขอรับเข็มรุ่นและใบทรานสคลิป ได้ใ...
26/03/2021

ประกาศ!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สามารถติดต่อขอรับเข็มรุ่นและใบทรานสคลิป
ได้ในวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่อาคาร 15ชั้น12 ห้องสโมสรนักศึกษา
เวลา 10:30-15:30 น.

ประกาศ!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สามารถติดต่อขอรับเข็มรุ่นและใบทรานสคลิป
ได้ในวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่อาคาร 15ชั้น12 ห้องสโมสรนักศึกษา
เวลา 10:30-15:30 น.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์"ได้รับการแต่งตั้...
22/03/2021

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์"
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"คณบดีคณะวิทยาการจัดการ"
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4/2564
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์"
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"คณบดีคณะวิทยาการจัดการ"
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4/2564
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

18/03/2021
📢เริ่มแล้วววว🎉🎉🎉📍เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ได้แล้ว ‼️ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564‼️นั...
17/03/2021

📢เริ่มแล้วววว🎉🎉🎉

📍เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ได้แล้ว

‼️ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564‼️

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดย Scan QR Codr ในสื่อ หรือ คลิกลิงค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/5ESZoZ6dh86w1kbr9

#คณะวิทยาการจัดการ
#สโมสรนักศึกษาภาคปกติ
#FMS

📢เริ่มแล้วววว🎉🎉🎉

📍เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ได้แล้ว

‼️ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564‼️

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดย Scan QR Codr ในสื่อ หรือ คลิกลิงค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/5ESZoZ6dh86w1kbr9

#คณะวิทยาการจัดการ
#สโมสรนักศึกษาภาคปกติ
#FMS

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563
15/03/2021

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563

🚨มาแล้ววววว....เข็มคณะวิทยาการจัดการ รุ่น Infinity 60สามารถรับเข็มได้ เมื่อเข้าร่วมกิจปัจฉิมนิเทศ online ประจำปีการศึกษา...
12/03/2021

🚨มาแล้ววววว....เข็มคณะวิทยาการจัดการ รุ่น Infinity 60
สามารถรับเข็มได้ เมื่อเข้าร่วมกิจปัจฉิมนิเทศ online ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม นี้
🔅 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม
🔅 ดูคลิปปัจฉิม
🔅 ทำแบบประเมิน

🥰🥰คุณพร้อมรับเข็มรุ่นกันยัง!!!!

🚨มาแล้ววววว....เข็มคณะวิทยาการจัดการ รุ่น Infinity 60
สามารถรับเข็มได้ เมื่อเข้าร่วมกิจปัจฉิมนิเทศ online ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม นี้
🔅 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม
🔅 ดูคลิปปัจฉิม
🔅 ทำแบบประเมิน

🥰🥰คุณพร้อมรับเข็มรุ่นกันยัง!!!!

❤️ ขอเชิญชวนพี่ๆปี4เข้าร่วมประกวดกิจกรรม  1 นาทีโดนใจ❤️เพื่อเป็นการฝึกแนะนำตัวเตรียมพร้อมสมัครงานกติกา : มีอยู่ว่าผู้เข้...
11/03/2021

❤️ ขอเชิญชวนพี่ๆปี4เข้าร่วมประกวดกิจกรรม 1 นาทีโดนใจ❤️

เพื่อเป็นการฝึกแนะนำตัวเตรียมพร้อมสมัครงาน
กติกา : มีอยู่ว่าผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

✅คลิปต้องมีความน่าสนใจ
✅เน้นเนื้อหาในการแนะนำตัวเอง
✅ความสามารถหลัก ความสามารถพิเศษ
✅จุดเด่นของตัวเองที่ทำให้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
** ความยาวคลิป 1 นาที **

🎉ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เงินรางวัล 500 บาท🎉

📥ส่งคลิปได้ที่ [email protected]
👉🏻👉🏻ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2564👈🏻👈🏻
#คณะวิทยาการจัดการ
#สโมสรนักศึกษาภาคปกติ
#FMS #PNRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (TCAS รอบ2)ดูรายละเอียด...
09/03/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (TCAS รอบ2)
ดูรายละเอียดและสมัครเรียน :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (TCAS รอบ2)
ดูรายละเอียดและสมัครเรียน :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
08/03/2021

ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563" ในรูปแบบออนไลน์ โดย...
05/03/2021

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
"ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563" ในรูปแบบออนไลน์
โดยลงทะเบียนได้ในวันที่ 17-21 มีนาคม 2564 ( วิธีการลงทะเบียนจะแจ้งภายหลัง) โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
"ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563" ในรูปแบบออนไลน์
โดยลงทะเบียนได้ในวันที่ 17-21 มีนาคม 2564 ( วิธีการลงทะเบียนจะแจ้งภายหลัง) โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563
28/02/2021

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563

ประกาศ เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 2/2563
11/02/2021

ประกาศ เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 2/2563

ประกาศ เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 2/2563

ประกาศ รายชื่อและสถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ สอบปฏิบัติ รอบPortfolio (Tcas) Link : https://admission.pnru.ac.t...
10/02/2021

ประกาศ รายชื่อและสถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ สอบปฏิบัติ รอบPortfolio (Tcas)
Link : https://admission.pnru.ac.th/home/passapply/MDMsMDUsMDkrMCswKzczNzc5MSsxKzArMA==

ประกาศ รายชื่อและสถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ สอบปฏิบัติ รอบPortfolio (Tcas)
Link : https://admission.pnru.ac.th/home/passapply/MDMsMDUsMDkrMCswKzczNzc5MSsxKzArMA==

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
30/01/2021

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลภาคการศึกษาที่ 2 /2563 ฉบับที่ 2
30/01/2021

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลภาคการศึกษาที่ 2 /2563 ฉบับที่ 2

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
14/01/2021

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลา ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น 🤗
06/01/2021

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลา ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น 🤗

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
03/01/2021

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ที่อยู่

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา บูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ บริหารจัดการ และบูรณาการองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจดังนี้ 1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่องระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ 3. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านภาษาอื่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4. พัฒนาสถานที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการให้ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอน 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448410

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด