คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันการศึกษา ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของสถาบันราชภัฏพระนครมีภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต และบุคลากรในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ และสายนิเทศศาสตร์ เริ่มมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2527 โดยมีสำนักงานคณะวิชาการจัดการ อยู่ที่อาคาร 1 ชั้นล่าง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของวิทยาลัยครู และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้มีการลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการบริหารงาน ในคณะวิชามีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาตามลำดับ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ.2527 - พ.ศ.2530
2. รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม พ.ศ.2530 - พ.ศ.2533
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบ ไทยยิ่ง พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ.2536 - พ.ศ.2538
ใน พ.ศ. 2538 วิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นนามที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานให้ และชื่อคณะวิชาวิทยาการจัดการ เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม พ.ศ.2538 - พ.ศ.2545
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2556
3. ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2560
4. ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ทั้ง 4 คน คือ 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร...
17/09/2021

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ทั้ง 4 คน คือ
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
2. ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.คฑาวุฒิ สังฆมาศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บุตรชีวัน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา อุดม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 14)http://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/1...
14/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 14)

http://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/17/9ab9242a0569a034b8f54b14f40a7fd7.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 14)

http://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/17/9ab9242a0569a034b8f54b14f40a7fd7.pdf

“เวลาจะสื่อสารงานวิจัยต้องมองว่าเรากำลังจะสื่อสารเรื่องนั้นกับใคร คน ๆ นั้นสนใจในเรื่องอะไร แปลงเนื้อหาวิจัยของเราให้เขา...
12/09/2021

“เวลาจะสื่อสารงานวิจัยต้องมองว่าเรากำลังจะสื่อสารเรื่องนั้นกับใคร คน ๆ นั้นสนใจในเรื่องอะไร แปลงเนื้อหาวิจัยของเราให้เขากับความสนใจของเขา”
รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง "การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้" รุ่นที่ 1 ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ ดำเนินการโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 #TSRI #สกสว #อว #FMS #PNRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.
หากท่านต้องการรับฟ้งกิจกรรมอีกครั้ง สามารถฟังย้อนหลังทาง FB LIVE ได้ที่ https://fb.watch/7z7VYrqTQ6/
หรือคลิกลิงก์:
https://us02web.zoom.us/rec/share/QK49JZWkVrkgmwCDOZgOTHzb1sDyIU16kjgmY2tOOMGDOC-9olmw2BU3DQsxY8Co.Xfk2QPDf-u7AahGL
Passcode: ho6?7=.n

“เวลาจะสื่อสารงานวิจัยต้องมองว่าเรากำลังจะสื่อสารเรื่องนั้นกับใคร คน ๆ นั้นสนใจในเรื่องอะไร แปลงเนื้อหาวิจัยของเราให้เขากับความสนใจของเขา”
รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง "การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้" รุ่นที่ 1 ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ ดำเนินการโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 #TSRI #สกสว #อว #FMS #PNRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.
หากท่านต้องการรับฟ้งกิจกรรมอีกครั้ง สามารถฟังย้อนหลังทาง FB LIVE ได้ที่ https://fb.watch/7z7VYrqTQ6/
หรือคลิกลิงก์:
https://us02web.zoom.us/rec/share/QK49JZWkVrkgmwCDOZgOTHzb1sDyIU16kjgmY2tOOMGDOC-9olmw2BU3DQsxY8Co.Xfk2QPDf-u7AahGL
Passcode: ho6?7=.n

📢📢 หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”โดยมีหัวข้อ...
09/09/2021

📢📢 หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

โดยมีหัวข้อบรรยายและวิทยากรดังนี้

💚 “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้ … ปัง” โดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 💚

💛 “เขียนบทความเพื่อลงวารสาร ABC ทำอย่างไร และ วารสารระดับนานาชาติที่เหมาะกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา” โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15💛

🗓ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

⏰เวลา 13.00 – 16.30 น.

🌏ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/LrjiQyujwxXJXTQB7

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ หน่วย บพท. จะจัดส่งลิงค์ประชุมซูมให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

📢📢 หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

โดยมีหัวข้อบรรยายและวิทยากรดังนี้

💚 “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้ … ปัง” โดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 💚

💛 “เขียนบทความเพื่อลงวารสาร ABC ทำอย่างไร และ วารสารระดับนานาชาติที่เหมาะกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา” โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15💛

🗓ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

⏰เวลา 13.00 – 16.30 น.

🌏ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/LrjiQyujwxXJXTQB7

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ หน่วย บพท. จะจัดส่งลิงค์ประชุมซูมให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

📣 โอกาสครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด ‼️ เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ "X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4"เปิดรับสมัครนิสิต น...
08/09/2021
X Campus Ads Idea Contest 2021

📣 โอกาสครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด ‼️ เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ "X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4"

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย... 💡

📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564 ‼️
สมัครได้ที่ : https://www.x-campuscontest.com/register
----------------------------------------
📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB : https://www.facebook.com/XCampusAdsIdeaContest
website : https://www.x-campuscontest.com/
Call : คุณรัฐพงศ์ (เจเล่) 02-661-7750 ต่อ 217

#xcampus #xcampusปี4 #โฆษณา #ไวรัลคลิป #สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย #DUGA #MDES

สามารถดาวน์โหลด poster ได้ที่ลิงก์นี้นะคะ
https://drive.google.com/drive/folders/1SMjQeOgsUt4lEDF6dE52dI0l7T0ygISv?usp=sharing

X

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1*เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน(วัคซีนคงเหลือ จากผู้ที่ไม่มาแสดงตน 100,000...
07/09/2021

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1
*เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
(วัคซีนคงเหลือ จากผู้ที่ไม่มาแสดงตน 100,000 โดส)
เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
*** ฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ***

แก้ไข! ไทยร่วมใจปรับการฉีดวัคซีน
ที่จะฉีดในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด
เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca
เพื่อฉีดเข็ม 2 เร็วขึ้น
จาก 12 สัปดาห์เป็น 3 สัปดาห์
เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น

‼️‼️ ขยายเวลาเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ‼️‼️ "เยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% จากกระทรวงอว. ภาคการศึกษา 1/2564"...
07/09/2021

‼️‼️ ขยายเวลาเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ‼️‼️
"เยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% จากกระทรวงอว. ภาคการศึกษา 1/2564" ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่ https://reg.pnru.ac.th

‼️‼️ ขยายเวลาเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ‼️‼️
"เยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% จากกระทรวงอว. ภาคการศึกษา 1/2564" ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่ https://reg.pnru.ac.th

***หมายเหตุ***

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับเงินตามมาตรการเยียวยาจากกระทรวง อว. ทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ กำลังรอรับงบประมาณจากกระทรวงอว. เพื่อโอนให้กับนักศึกษาทาง Promptpay ต่อไป

ในส่วนของระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นี้ มหาวิทยาลัยฯ ใช้เก็บเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบภายหลังเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่จะได้รับเงินจากรัฐบาล

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า...
07/09/2021

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

นักศึกษาท่านใดสนใจยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://std-aff.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=687

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

นักศึกษาท่านใดสนใจ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://std-aff.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=687

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสา...
06/09/2021

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่
https://manage.pnru.ac.th/ และทำดังนี้
1. กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
2. ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมส่งต่อให้คณะดำเนินการต่อไป

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่
https://manage.pnru.ac.th/ และทำดังนี้
1. กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
2. ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมส่งต่อให้คณะดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความยินดี กับมหาวิทยาลัยไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา#พลิกโฉมมหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ...
06/09/2021

ร่วมแสดงความยินดี กับมหาวิทยาลัยไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา
#พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก !! จัดอันดับโดยสถาบันน่าเชื่อถือที่สุด
.
Times Higher Education (THE) อีกหนึ่งสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก โดยการจัดอันดับนั้นมีเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นที่เชื่อถือของสถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งหลักการจัด
อันดับนั้นพิจารณาความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ดังนี้
1.การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30
2.การวิจัย (Research) ร้อยละ 30
3.การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30
4.ความเป็นนานาชาติ (International outlook) ร้อยละ 7.5
5.รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry income) ร้อยละ 2.5
ซึ่งวิธีการประเมินนั้นมี 3 อย่างคือ
1.ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา จ านวนนักศึกษาต่างชาติ
2.ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Scopus เพื่อประเมินศักยภาพในการวิจัย เช่น จ านวนงานวิจัย ค่าดัชนีการอ้างอิง
(Citation Index)
3.ข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้หลักการที่ถูกตรวจสอบแล้ว จากหน่วยงานวิจัยด้านการตลาดชั้นน าของโลก เช่น
ความมีชื่อเสียงในด้านการสอน และการวิจัย
ข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ทางเว็บไซท์
>>> https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
.
ในปีนี้การจัดอันดับสุดเข้มข้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากกว่า 1,600 แห่งจาก 99 ประเทศและเขตการปกครอง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่ได้ครอง 5 อันดับแรกของโลกได้แก่
University of Oxford, California Institute of Technology, Harvard University, Stanford University,
University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology
.
แต่สิ่งที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการศึกษาไทย คือ มีมหาวิทยาลัยในประเทศถึง 17 แห่งติดอันดับโลก !!
โดย 5 อันดับแรกที่อยู่ในล าดับสูงสุดมีดังนี้
.
1.มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดอันดับ 601-800 ของโลก พร้อมครองอันดับที่ ในไทย
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 801-1000 ของโลก
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับโลก 1001-1200
ส่วน 12 มหาวิทยาลัยที่เหลือ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น ติดอันดับโลกที่ 1201+ ถือว่าเป็นอันดับที่ 6 ร่วม
.
ผลจัดอันดับครั้งนี้ แสดงถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทย ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาจากอุตสาหกรรม ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับนั้น ล้วนมีจุดแข็งในสาขาความเป็นเลิศของตนเอง พร้อมการพัฒนาการวิจัยและการสอนให้เป็นที่ยอมรับ โดยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นั้นสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่
.
>> https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings2022-methodolog
.
อย่างไรก็ตามถึงแม้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วแต่มหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลกก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการได้รวดเร็ว กว่าที่เป็นอยู่

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก !! จัดอันดับโดยสถาบันน่าเชื่อถือที่สุด
.
Times Higher Education (THE) อีกหนึ่งสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก โดยการจัดอันดับนั้นมีเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นที่เชื่อถือของสถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งหลักการจัด
อันดับนั้นพิจารณาความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ดังนี้
1.การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30
2.การวิจัย (Research) ร้อยละ 30
3.การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30
4.ความเป็นนานาชาติ (International outlook) ร้อยละ 7.5
5.รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry income) ร้อยละ 2.5
ซึ่งวิธีการประเมินนั้นมี 3 อย่างคือ
1.ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา จ านวนนักศึกษาต่างชาติ
2.ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Scopus เพื่อประเมินศักยภาพในการวิจัย เช่น จ านวนงานวิจัย ค่าดัชนีการอ้างอิง
(Citation Index)
3.ข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้หลักการที่ถูกตรวจสอบแล้ว จากหน่วยงานวิจัยด้านการตลาดชั้นน าของโลก เช่น
ความมีชื่อเสียงในด้านการสอน และการวิจัย
ข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ทางเว็บไซท์
>>> https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
.
ในปีนี้การจัดอันดับสุดเข้มข้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากกว่า 1,600 แห่งจาก 99 ประเทศและเขตการปกครอง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่ได้ครอง 5 อันดับแรกของโลกได้แก่
University of Oxford, California Institute of Technology, Harvard University, Stanford University,
University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology
.
แต่สิ่งที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการศึกษาไทย คือ มีมหาวิทยาลัยในประเทศถึง 17 แห่งติดอันดับโลก !!
โดย 5 อันดับแรกที่อยู่ในล าดับสูงสุดมีดังนี้
.
1.มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดอันดับ 601-800 ของโลก พร้อมครองอันดับที่ ในไทย
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 801-1000 ของโลก
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับโลก 1001-1200
ส่วน 12 มหาวิทยาลัยที่เหลือ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น ติดอันดับโลกที่ 1201+ ถือว่าเป็นอันดับที่ 6 ร่วม
.
ผลจัดอันดับครั้งนี้ แสดงถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทย ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาจากอุตสาหกรรม ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับนั้น ล้วนมีจุดแข็งในสาขาความเป็นเลิศของตนเอง พร้อมการพัฒนาการวิจัยและการสอนให้เป็นที่ยอมรับ โดยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นั้นสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่
.
>> https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings2022-methodolog
.
อย่างไรก็ตามถึงแม้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วแต่มหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลกก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการได้รวดเร็ว กว่าที่เป็นอยู่

‼️‼️ ขยายเวลาเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ‼️‼️ "เยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% จากกระทรวงอว. ภาคการศึกษา 1/2564"...
03/09/2021

‼️‼️ ขยายเวลาเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ‼️‼️
"เยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% จากกระทรวงอว. ภาคการศึกษา 1/2564" ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564

ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่ https://reg.pnru.ac.th

‼️‼️ ขยายเวลาเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ‼️‼️
"เยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% จากกระทรวงอว. ภาคการศึกษา 1/2564" ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564

ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่ https://reg.pnru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)https://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/...
31/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)

https://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/17/bdb039d4f6b467edd149b6dbac92c639.pdf?fbclid=IwAR1zei1R0jC-tBPJTFm2ocKyAIETcy4Qv5JDrcYynN_6uY1wI3laVEsIHQ4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)

https://pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/17/bdb039d4f6b467edd149b6dbac92c639.pdf?fbclid=IwAR1zei1R0jC-tBPJTFm2ocKyAIETcy4Qv5JDrcYynN_6uY1wI3laVEsIHQ4

ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 วันนี้!! .🔴ขอเชิญรับชม Live ITA DAY 2021 งานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ถ่ายทอดสด...
26/08/2021

ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 วันนี้!!
.
🔴ขอเชิญรับชม Live ITA DAY 2021
งานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACC
🗓️วันนี้ (26 สิงหาคม 2564)
🕰️เวลา 13.30-14.30 น.
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📍https://www.facebook.com/events/866804834236097/?ref=newsfeed
📍https://www.youtube.com/c/ITAnacc

ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 วันนี้!!
.
🔴ขอเชิญรับชม Live ITA DAY 2021
งานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACC
🗓️วันนี้ (26 สิงหาคม 2564)
🕰️เวลา 13.30-14.30 น.
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📍https://www.facebook.com/events/866804834236097/?ref=newsfeed
📍https://www.youtube.com/c/ITAnacc

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 และ 2564 เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำด้วยนะครับhttps://jobs.pnru.ac.th/login
22/08/2021

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 และ 2564

เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ด้วยนะครับ
https://jobs.pnru.ac.th/login

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 และ 2564

เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ด้วยนะครับ
https://jobs.pnru.ac.th/login

TCAS65: ปฏิทิน TCAS65 4 รอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 21 มิถุนายน 2565
22/08/2021

TCAS65: ปฏิทิน TCAS65 4 รอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 21 มิถุนายน 2565

TCAS65: ปฏิทิน TCAS65 4 รอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 21 มิถุนายน 2565

สรุปขั้นตอนการเยียวยาและช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายของกระทรง อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18/08/2021

สรุปขั้นตอนการเยียวยาและช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายของกระทรง อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สรุปขั้นตอนการเยียวยาและช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายของกระทรวง อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สอนการใช้งาน Scopus เพื่อหางานวิจัยที่ใช่สำหรับคุณ ดูตามนี้รับรองไม่มีพลาด !!.มีผู้ใช้มือใหม่หลายท่านที่ยังสงสัยวิธีการใ...
18/08/2021

สอนการใช้งาน Scopus เพื่อหางานวิจัยที่ใช่สำหรับคุณ ดูตามนี้รับรองไม่มีพลาด !!
.
มีผู้ใช้มือใหม่หลายท่านที่ยังสงสัยวิธีการใช้งานฐานข้อมูล Scopus โดยเฉพาะเวลาที่จะ download บทความ กับปัญหาสารพัดทั้ง ดาวน์โหลดอย่างไร ทำไมโหลดไม่ได้เลยล่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้
.
Scopus จัดเป็น Abstract and Citation Database หรือฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยในรูปแบบของบทคัดย่อ และทำหน้าทีjชี้ทางให้เราไปสู่แหล่งเก็บข้อมูลนั้นๆ ให้ ส่วนการจะดึง full text ออกมาได้ไหมนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละห้องสมุดว่าได้ตอบรับวารสารฉบับนั้นหรือไม่

17/08/2021
studentloan.pnru.ac.th

ประกาศ 📣📣📣
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินรายไหม่ ประจำปี 2564

ก่อนบันทึกสัญญากู้ยืมเงินในระบบ DSL ให้ดาวน์โหลด "หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.104) สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินครั้งแรก" เพื่อนำไปติดต่อเปิดบัญชี กยศ. ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายกับธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิดใหม่

ดาวน์โหลดที่นี่ >> https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=350

ที่อยู่

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
Bangkok
10220

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา บูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ บริหารจัดการ และบูรณาการองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจดังนี้ 1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่องระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเองและสร้างงานได้ 3. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านภาษาอื่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4. พัฒนาสถานที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการให้ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอน 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448410

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด