ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์กลางในการอำนวยการด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.พง. และ ศรชล.จว.พง. บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้...
06/07/2021

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.พง. และ ศรชล.จว.พง. บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคุระบุรี ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)ในการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า (PI) และแจ้งออก (PO) จำนวน 1 ลำ รวมลูกเรือ 8 คน (ไทย 3 คน เมียนมา 5 คน ) โดยการปฏิบัติได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลูกเรือประมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมทั้งได้แนะนำให้สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมเรือโดยเคร่งครัด ตรวจไม่พบการกระทำความผิด

ใน ๖ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.รย. และ ศคท.จว.รย. บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพของ ด่านตรวจประมงระยอง ตรวจเรือประมงหน้าท่าภายใต้...
06/07/2021

ใน ๖ ก.ค.๖๔
ศรชล.จว.รย. และ ศคท.จว.รย. บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพของ ด่านตรวจประมงระยอง ตรวจเรือประมงหน้าท่าภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยทำการตรวจคัดกรองเรือประมง เวลา ๑๒.๐๐ น. ชื่อเรือ สินชัยบุญ ๑๗ ทะเบียน ๔๕๒๑๐๑๑๖๕ หมายเลขการแจ้ง ๖๔๐๕๒๐๑๘๘๔ เลขที่ใบอนุญาต ๖๓๒๑๐๑๐๑๐๑๗๖ หมายเลข VMS - ประเภทการแจ้ง Pi สถานะปกติ ท่าเรือสินชัยบุญ เครื่องมืออวนล้อมจับ เบ็ดมือ เครื่องหมายประจำเรือ TS3279B ขนาดเรือ ๒๒.๔๐ ตันกรอส จำนวนลูกเรือรวม ๑๓ คน (ไทย ๑ คน กัมพูชา ๑๒ คน) วัตถุประสงค์ทำขึ้นสัตว์น้ำ เหตุผลการตรวจ สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม. การตรวจได้เข้มงวด ตรวจสอบ ข้อมูลเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาต สมุดบันทึกการตรวจเรือประมงหน้าท่า (LB) เครื่องมือทำการประมง การตรวจแรงงาน และสุขอนามัยในเรือซึ่งถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ กปม. และ รง. กำหนด และการตรวจคัดกรองได้กําชับให้ จนท. และลูกเรือประมง ปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

ศรชล.ภาค ๓ ตรวจเรือสินค้าอย่างต่อเนื่อง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยก...
06/07/2021

ศรชล.ภาค ๓ ตรวจเรือสินค้าอย่างต่อเนื่อง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่านทางน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่
วันที่ ๖ ก.ค.๖๔ ศรชล.ภาค ๓ โดย ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค ๓ บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.V.THOR MAXIMUS สัญชาติสิงคโปร์ จำนวน ๑๕ คน ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ลูกเรือทั้งหมดจำนวน ๒๒ คน เดินทางมาจาก (Last Port) สิงคโปร์ จอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ และ ศคท.จว.ภก. ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ศคท.จว.ภก. ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคฯ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ทำการส่งมอบลูกเรือ จำนวน ๑๕ คน ให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรม รีเซนต้าภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต (Local State Quarantine) จำนวน ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19

ใน  6 ก.ค.64 ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร และ PSCC จังหวัดสมุทรสาคร ขอรายงานการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้1. ร่วมกับชุดสหวิชาชีพของ ศ...
06/07/2021

ใน 6 ก.ค.64 ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร และ PSCC จังหวัดสมุทรสาคร ขอรายงานการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1. ร่วมกับชุดสหวิชาชีพของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (จังหวัดสมุทรสาคร) บูรณาการตรวจเรือประมงหน้าท่า จำนวน 3 ลำ ดังนี้
1.1 เวลา 1210 ตรวจเรือ พรพรตชัยนาวี ทะเบียนเรือ 287435254 ขนาด 70.96 ตันกรอส เป็นเรือประเภท อวนล้อมจับ จำนวนลูกเรือ 25 คน (ไทย 25 ) มีคำแนะนำ ข้อสังเกตหรือรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร
1.2 เวลา 1230 ตรวจเรือ ส.รุ่งอรุณนาวี ทะเบียนเรือ 217418096 ขนาด 59.17 ตันกรอส เป็นเรือประเภท อวนล้อมจับ จำนวนลูกเรือ 25 คน (ไทย 14 เมียนมาร์ 11) มีคำแนะนำ ข้อสังเกตหรือรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร
1.3 เวลา 1400 ตรวจเรือ ส.ปริญญา 1 ทะเบียนเรือ 200913425 ขนาด 80.15 ตันกรอส เป็นเรือประเภท อวนลากคู่ จำนวนลูกเรือ 12 คน (ไทย 3 เมียนมาร์ 9) มีคำแนะนำ ข้อสังเกตหรือรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร
ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในการนี้ได้กำชับให้ลูกเรือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะทำงานในเรือหรืออยู่บนฝั่งรวมทั้งหมั่นล้างมือให้สะอาด และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และได้เน้นย้ำให้ลูกเรือสวมเสื้อชูชีพขณะปฏิบัติงานในทะเล
2. เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สกัดกั้น แรงงานภาคเรือประมงที่อนุญาตให้ออกทำการประมง แล้วกลับเข้าเทียบพื้นที่ท่าเทียบเรือ 16 ท่าเรือ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อป้องกันการติดเชื้อฯ จากบกสู่กลุ่มแรงงานภาคประมงทะเล จำนวน 5 ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ท่าเรือกลุ่มเกษตรกรทำประมงมหาชัย ท่าเรือรุ่ง ท่าเรือ ส.วัชรพล และท่าเรือวัดช่องลม รวมเรือจำนวน 29 ลำ

ใน ๖ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.สป. และ ศคท.จว.สป. ร่วมบูรณาการกับชุดสหวิชาชีพ ศจร.สมุทรปราการ ตรวจเรือประมงหน้าท่า ภายใต้สถานการณ์ก...
06/07/2021

ใน ๖ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.สป. และ ศคท.จว.สป. ร่วมบูรณาการกับชุดสหวิชาชีพ ศจร.สมุทรปราการ ตรวจเรือประมงหน้าท่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทำการคัดกรองเรือประมง จำนวน ๓ ลำ ดังนี้
๑. เวลา ๑๒๓๐ ตรวจเรือศักดิ์นรินทร์ ณ ท่าเทียบเรือ ส.โชคชัชวรรณ ขนาด ๓๕.๙๐ ตันกรอส เครื่องมืออวนลากคานถ่าง ทะเบียนเรือ ๒๔๒๐๑๘๔๓๑ ลูกเรือจำนวน ๕ คน สัญชาติไทย ๑ คน สัญชาติกัมพูชา ๔ คน สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.
๒. เวลา ๑๓๐๐ ตรวจเรือ ร.ทรงพล ณ ท่าเทียบเรือเจ้าพระยากิจประมง ขนาด ๕๔.๒๑ ตันกรอส เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ทะเบียนเรือ ๓๑๐๙๐๔๒๘๓ ลูกเรือจำนวน ๖ คน สัญชาติไทย ๕ คน สัญชาติกัมพูชา ๑ คน สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.
๓. เวลา ๑๓๐๐ ตรวจเรือ อ.โชคบุญมี ๖ ณ ท่าเทียบเรือเจ้าพระยากิจประมง ขนาด ๘๖.๙๕ ตันกรอส เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ทะเบียนเรือ ๒๕๒๒๑๐๗๕๐ ลูกเรือจำนวน ๗ คน สัญชาติไทย ๒ คน สัญชาติกัมพูชา ๕ คน สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.
ผลการตรวจลูกเรือมีเอกสารถูกต้อง และไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือสวมเสื้อชูชีพ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานในเรือ รวมทั้งให้ระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมทั้งหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

ใน ๐๖ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.จบ./ศคท.จว.จบ. โดย ร.อ.ถวิล  พงษ์พิทักษ์ จนท.ส่งกำลังบำรุงฯ ได้ดำเนินการตรวจเรือประมงจำนวน ๓ ลำ ดัง...
06/07/2021

ใน ๐๖ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.จบ./ศคท.จว.จบ. โดย ร.อ.ถวิล พงษ์พิทักษ์ จนท.ส่งกำลังบำรุงฯ ได้ดำเนินการตรวจเรือประมงจำนวน ๓ ลำ ดังนี้
๑. เรือประมง ส.สุภโชค ๕๙ หมายเลขทะเบียนเรือ ๓๓๙๐๐๐๙๖๗ ขนาดเรือ ๓๕.๖๔ ตันกรอส
ชนิดเครื่องมือทำการประมงอวนครอบปลากะตัก แจ้งขออนุญาตออกที่ท่าเรือ พีรพัฒน์ ในเวลา ๑๕๐๐ มีลูกเรือทั้งสิ้น ๙ คน เป็นชาวไทย ๔ คน ชาวลาว ๑ คน และชาวกัมพูชา ๔ คน ผลการตรวจไม่พบผู้กระทำผิด
๒.เรือประมง เบ็ญจวรรณนาวา หมายเลขทะเบียนเรือ ๒๖๙๔๐๙๔๑๗ ขนาด ๒๐.๐๐ ตันกรอส
ชนิดเครื่องมือทำการประมงอวนครอบปลากะตัก แจ้งขออนุญาตออกที่ท่าเรือ วัดปากน้ำแขมหนู ในเวลา ๑๖๐๐
มีลูกเรือทั้งสิ้น ๘ คน ชาวไทย ๕ คน และชาวกัมพูชา ๓ คน ผลการตรวจไม่พบผู้กระทำผิด
๓.เรือประมง ส.เจริญทรัพย์ทวี หมายเลขทะเบียนเรือ ๓๙๒๑๐๐๑๖๖ ขนาดเรือ ๒๗.๑๒ ตันกรอส
ชนิดเครื่องมือทำการประมงอวนครอบปลากะตัก แจ้งขออนุญาตออกที่ท่าเรือ วัดปากน้ำแขมหนู ในเวลา ๑๖๐๐
มีลูกเรือทั้งสิ้น ๙ คน ชาวไทย ๖ คน และชาวกัมพูชา ๓ คน ผลการตรวจไม่พบผู้กระทำผิด
ผลการตรวจเรือหน้าท่าปรากฏว่า เอกสารของทางเรือ ลูกเรือประมง และเจ้าของเรือถูกต้องการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID - 19 ของ จนท.ศรชล.จว.จบ. โดยการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นกับลูกเรือทั้ง ๒๖ คนปรากฏว่ามีอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ได้กำชับกับผู้ประกอบการ ขอให้ผู้ที่ทำงานที่ท่าเรือและครอบครัวของลูกเรือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและอย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID - 19 และได้เน้นย้ำผู้ควบคุมเรือ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนเรือในทะเล

ในวันที่ 6 ก.ค.64 ศคท.จังหวัด รน. บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดระนอง ในกา...
06/07/2021

ในวันที่ 6 ก.ค.64 ศคท.จังหวัด รน. บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดระนอง ในการตรวจเรือประมงไทยหน้าท่าโดยใช้วิธีตรวจระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า (PI) แจ้งออก (PO) จำนวน 1 ลำ มีลูกเรือ จำนวน 9 คน (ไทย 1 คน เมียนมา 8 คน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการงดลูกเรือขึ้นฝั่งโดยเด็ดขาด ตามคำสั่งจังหวัดระนอง

ในวันที่ 6 ก.ค.64 ศูนย์ยุทธการ.ศรชล.ภาค 3 จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่าง ศูนย์ปฎิบัติการ.ศรชล...
06/07/2021

ในวันที่ 6 ก.ค.64 ศูนย์ยุทธการ.ศรชล.ภาค 3 จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่าง ศูนย์ปฎิบัติการ.ศรชล.ภาค 3 กับหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานของรัฐภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 ได้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน และมองเห็นภาพสถานการณ์ทางทะเลที่เกิดขึ้น รับรู้ขีดความสามารถของระบบต่างที่ ศปก.ศรชล.ภาค 3 หน่วยงานต่างๆ ที่มีปัจจุบันอยู่และเพิ่มเติมในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล POC ของหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติการต่างๆของ ศรชล.ภาค 3 เพื่อรองรับการสั่งการอำนวยการปฏิบัติของ ศปก.ศรชล.ภาค 3 กับ
ศรชล.จังหวัด และศคท.จังหวัด รวมถึงแนวทางการจัดทำคำสั่งปฏิบัติการของ มวก.เรือ ศรชล.ภาค 3 รูปแบบการรายงานที่เป็นขั้นตอน ครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวงรอบตามที่ ศปก.ศรชล.ภาค 3 และ มวก.เรือ ศรชล.ภาค 3 กำหนด เมื่อเผชิญเหตุการณ์ภัยทางทะเลและภัยคุกคาม 9 ด้าน
โดยมี พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมี พล.ร.ต.สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานต่างๆใน ศรชล.ภาค 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ค.64 ณ โรงแรมสันต์สุริย์ หาดในหาน อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต

ใน ๐๖ มิ.ย.๖๔ น.อ.นิคม  แจ่มยิ่ง รอง ผอ.ศรชล.จว.สส.ศรชล.ภาค ๑ มอบหมายให้ ร.อ.ประสาน  ขวัญอยู่เย็น จนท.ยุทธการและการข่าว ...
06/07/2021

ใน ๐๖ มิ.ย.๖๔ น.อ.นิคม แจ่มยิ่ง รอง ผอ.ศรชล.จว.สส.ศรชล.ภาค ๑ มอบหมายให้ ร.อ.ประสาน ขวัญอยู่เย็น จนท.ยุทธการและการข่าว ศรชล.จว.สส.บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จว.สส., ตำรวจภูธร จว.สส., ประมง.จว.สส. และ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจพื้นที่ทะเลชายฝั่ง จากกรณีประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการทำประมงของเรือคราดหอย ขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส เข้ามาทำการประมงในแนวเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลสร้างความเสียหายให้กับ อวนลอยปูม้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำประมงของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามโดยได้รับการสนับสนุนเรือจากประชาชนในพื้นที่ ต.บางแก้ว จว.สมุทรสงคราม ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันที่ 6 ก.ค.64 ศรชล.จังหวัด รน. และ ศคท.จังหวัด รน. บูรณาการร่วมกับ ศปชล.ทม, สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง, ตำรวจน้ำระน...
06/07/2021

ในวันที่ 6 ก.ค.64 ศรชล.จังหวัด รน. และ ศคท.จังหวัด รน. บูรณาการร่วมกับ ศปชล.ทม, สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง, ตำรวจน้ำระนองและประมงจังหวัดระนอง ในการตรวจท่าเทียบเรือที่ได้รับการอนุญาตให้เรือขนถ่ายสินค้าที่มาจากประเทศเมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ศรชล.ภาค3 โดย ศรชล.จังหวัดระนอง ได้รับแจ้งจากว่าใน 5 ก.ค. 64 เวลา 20.30 น.เรือ ต.232 ได้รับการแจ้งจาก ร้อย.ร.2521 ว่ามีก...
06/07/2021

ศรชล.ภาค3 โดย ศรชล.จังหวัดระนอง ได้รับแจ้งจากว่า
ใน 5 ก.ค. 64 เวลา 20.30 น.
เรือ ต.232 ได้รับการแจ้งจาก ร้อย.ร.2521 ว่ามีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวไปเข้าจุดพักคอย บริเวณ ทับหลีรีสอร์ท ม.6 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง จึงได้จัด กำลังพลและ ชปพ.จว.ระนอง เข้าตรวจสอบ เมื่อคนขับรถขนแรงงานเห็น จนท. จึงขับรถหลบหนีมาทางขาเข้าตัวเมืองระนอง จนท.ได้ไล่ติดตามไปจนถึงบริเวณห้วยค้างคาว ม.4 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง คนขับรถได้ไล่แรงงานต่างด้าวลงบริเวณดังกล่าวแล้วขับรถหลบหนีไป
ผลการปฏิบัติ
ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 22 คน ( ช.17,ญ.5 )มีรายชื่อ ดังนี้
1. Soe Myat Tun อายุ 30 ปี
2. Aung Lin Soe อายุ 22 ปี
3. Li Myint Shwe อายุ 40 ปี
4. Soe Soe Aung อายุ 20 ปี
5. Thin Win Aung อายุ 25 ปี
6. Thar Maung Aye อายุ 22 ปี
7. Iaw Win Tun อายุ21 ปี
8. San Myint Aung อายุ 28 ปี
9. Khin Shwe อายุ 45 ปี
10. Aung Kyan San อายุ 22 ปี
11. Maung Shwe Khine อายุ 38 ปี
12. Maung Hai อายุ 40 ปี
13. Kyaw Naing Win อายุ 28 ปี
14. Win Soe Naing อายุ 18 ปี
15. U Kyaw Hlaing อายุ 48 ปี
16. Kyaw Win Hlaing อายุ 18 ปี
17. Aung Tun San อายุ 43 ปี
18. Khin Myint Shwe อายุ 39 ปี
19. Khin Aye อายุ 30 ปี
20. Aye Hnin Phyu อายุ 28 ปี
21. Myint Myint Htwe อายุ 25 ปี
22. Win Win Aye อายุ 38 ปี
หลบอยู่บริเวณกองทราย จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารหรือหนังสือเดินทาง จึงควบคุมตัวส่ง สภ.บางแก้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ใน ๕ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.รย. และ ศคท.จว.รย. บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพของ ด่านตรวจประมงระยอง ตรวจเรือประมงหน้าท่าภายใต้...
05/07/2021

ใน ๕ ก.ค.๖๔
ศรชล.จว.รย. และ ศคท.จว.รย. บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพของ ด่านตรวจประมงระยอง ตรวจเรือประมงหน้าท่าภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยทำการตรวจคัดกรองเรือประมง เวลา ๐๙.๐๐ น. ชื่อเรือ สินชัยนาวี ๘๘ ทะเบียน ๑๑๘๖๐๔๓๔๘ หมายเลขการแจ้ง ๖๔๐๕๑๐๒๐๔๕ เลขที่ใบอนุญาต ๖๔๒๑๐๑๐๑๐๐๐๖ หมายเลข VMS 01133207SKY3F30 ประเภทการแจ้ง PO สถานะ ปกติ ท่าเรือ เอกมารีน เครื่องมือ อวนติดตา เครื่องหมายประจําเรือ TM2625F ขนาดเรือ ๕๙.๓๖ ตันกรอส จํานวนลูกเรือรวม ๑๐ คน (ไทย ๑ คน เมียนมาร์ ๙ คน) วัตถุประสงค์ ทำการประมง เหตุผลการตรวจ ไม่ได้ผ่านการตรวจนสนกว่า 180 วัน การตรวจได้เข้มงวด ตรวจสอบ ข้อมูลเรือ คนประจําเรือ ใบอนุญาต สมุดบันทึกการตรวจเรือประมงหน้าท่า (LB) เครื่องมือทําการประมง การตรวจแรงงาน และ สุขอนามัยในเรือซึ่งถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ กปม. และ รง. กําหนด และการตรวจคัดกรองได้กําชับให้ จนท. และลูกเรือประมง ปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. กําหนดอย่างเคร่งครัด

ใน ๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศรชล.จว.รย. และศคท.จว.รย. ได้ร่วมกับด่านตรวจประมงระยอง สมาคมประมงระยอง และเทศบาลนครระยอง ประชา...
05/07/2021

ใน ๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศรชล.จว.รย. และศคท.จว.รย. ได้ร่วมกับด่านตรวจประมงระยอง สมาคมประมงระยอง และเทศบาลนครระยอง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มประมงไม่ทิ้งขยะลง
ในทะเลและนำกลับมาทิ้งบนฝั่ง “ขยะทิ้งง่าย ทำลายยาก” และมลพิษจากขยะจะทำลายระบบนิเวศส่งผลให้สัตว์น้ำตายมากมาย ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์และเครือข่ายวิทยุมดดำนาวี ซึ่งกลุ่มประมงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ร่วมทำความสะอาดชายหาดแหลมเจริญ หาดแสงจันทร์ และหาดสุชาดา เนื่องจากมีขยะพัดพามาจากทะเลขึ้นฝั่งเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับประมงพื้นบ้านตากวนและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง

ใน ๕ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.สป. และ ศคท.จว.สป. ร่วมบูรณาการกับชุดสหวิชาชีพ ศจร.สมุทรปราการ ตรวจเรือประมงหน้าท่า ภายใต้สถานการณ์ก...
05/07/2021

ใน ๕ ก.ค.๖๔ ศรชล.จว.สป. และ ศคท.จว.สป. ร่วมบูรณาการกับชุดสหวิชาชีพ ศจร.สมุทรปราการ ตรวจเรือประมงหน้าท่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทำการคัดกรองเรือประมง จำนวน ๒ ลำ ดังนี้
๑. เวลา ๑๑๓๕ ตรวจเรือ ฮ.พิชิตนาวี ๕ ณ ท่าเทียบเรือเจ้าพระยากิจประมง ขนาด ๗๓.๖๘ ตันกรอส เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ทะเบียนเรือ ๒๐๐๙๑๒๓๑๔ ลูกเรือจำนวน ๗ คน สัญชาติไทย ๔ คน สัญชาติกัมพูชา ๓ คน สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.
๒. เวลา ๑๔๐๙ ตรวจเรือชัยประเสริฐ ๑๘ ณ ท่าเทียบเรือองคืการสะพานปลาสมุทรปราการ ขนาด ๕๖.๑๖ ตันกรอส เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ทะเบียนเรือ ๓๑๒๒๐๐๗๒๔ ลูกเรือจำนวน ๖ คน สัญชาติไทยทั้งหมด สั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.
ผลการตรวจลูกเรือมีเอกสารถูกต้อง และไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือสวมเสื้อชูชีพ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานในเรือ รวมทั้งให้ระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมทั้งหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

ในวันที่ 5 ก.ค.64 เวลา 0930 ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.รน.และ ศรชล.จว.รน. บูรณาการร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่า...
05/07/2021

ในวันที่ 5 ก.ค.64 เวลา 0930 ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.รน.และ ศรชล.จว.รน. บูรณาการร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือระนอง ตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ HAIDUONG 16 ซึ่งเป็นเรือสัญชาติเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ทั้งหมดเป็นคนไทย โดยเรือลำดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศเมียนมา และได้แจ้งขอเข้าเทียบท่าเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนองตามวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล https://1th.me/Or0g9
05/07/2021

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
https://1th.me/Or0g9

ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64 เวลา1000-1130 น.อ.เอกภาพ สายโสภา รองผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร  น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศคท.จว.สมุ...
05/07/2021

ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64 เวลา1000-1130 น.อ.เอกภาพ สายโสภา รองผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศคท.
จว.สมุทรสาคร และกำลังพล ศรชล.จว.สมุทรสาคร/ศคท.
จว.สมุทรสาคร พร้อมประมง จว.สมุทรสาคร , ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.สมุทรสาคร ,ผู้แทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จว.สมุทรสาคร ,ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่า จว.สมุทรสาคร
ผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร และ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน จว.สมุทรสาคร
เข้าร่วมในพิธีทำลายเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายจากการตรวจยึดของ จนท. ในพื้นที่ จว.สมุทรสาครจำนวน1,500 ชุดโดยมี นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร

ที่อยู่

Itsaraphap Road, Banchanglaw, Bangkoknoi
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624754532

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช:

ความมุ่งหมาย

“ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เรียกโดยย่อว่า“ศรชล.” มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีหน้าที่และอำนาจและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” หมายความว่า ผลประโยชน์ของประเทศไทยอันพึงได้รับ จากกิจกรรมทางทะเล (“กิจกรรมทางทะเล”หมายความว่า การดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตทางทะเลใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การพาณิชยนาวี การประมง การท่องเท่ียว การแสวงประโยชน์จากทรัพยากร ที่ไม่มีชีวิต การวางสายเคเบิลหรือท่อใต้ทะเล การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการสำรวจและวิจัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล) หรือประโยชน์อื่นใดในเขตทางทะเล (“เขตทางทะเล”หมายความว่า ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตย หรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้หรือจะใช้ หรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย ระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือด้วยประการใด ๆ ได้แก่ น่านน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหล่ทวีป และทะเลหลวง และให้หมายความรวมถึงเกาะเทียม สิ่งติดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างในทะเล รวมทั้งห้วงอากาศเหนือทะเล พ้ืนดินท้องทะเล ใต้พื้นดินท้องทะเล และพื้นท่ีทางทะเลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือด้านส่ิงแวดล้อม) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดย “นายกรัฐมนตรี”เป็น “ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศรชล.” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน ศรชล. และ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล. โดยมี “ผู้บัญชาการทหารเรือ”เป็น “รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”เรียกโดยย่อว่า “รอง ผอ.ศรชล.” และให้ “เสนาธิการทหารเรือ” เป็น“เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานอำนวยการและธุรการ ของ ศรชล.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับ
ของคือสำนักงานหรือหน่วยงานนี้ จัดตั้งเป็นของขวัญวันเกิดตัวเอง ประเทศไทย #Hunnymoon ..love you’re sons birthday 🎂 son my bron to me give bonus
มายาภาพแห่งสัมมาปฏิบัติ มายาทุกอย่างเป็นมายา เมื่อเราไม่หมายมั่นก็ไม่ทุกข์ ไปวุ่นวายกับมันมากมันก็ทุกข์ ค้นหาความจริงแห่งจิตคือธรรมะ อันดับทุกข์ อันไม่มีมายา มันก็พ้นจากภาพลวงตา อันหมายมั่นไว้นั้น มันไม่เกี่ยวกับสังขารธรรม มันเป็นอนัตตา ความเป็นมายาอันมีอยู่ ตั้งอยู่บนความว่างเปล่า หมายมั่นยึดมั่นอยู่ บนความว่างเปล่า ธรรมะอันบริสุทธิ์ มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังขาร ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจากความคิด ความหมายมั่นในความรู้ เราก็ดับไปโดยความรู้แจ้งรู้จัก สังขารธรรมก็เดินไปด้วยมรรค อันเป็นทางดำเนินชีวิตให้ปรกติสุขชื่นบาน อันเป็นการคลายตัวของความกังวล และเป็นตัวส่งเสริมปัญญา มันไม่เคยข้องเกี่ยวกับธรรมโดยตรง มันก็ไม่เคยข้องติดกับธรรม เราเห็นความไม่ข้องติด ระหว่างความว่างเปล่ากับสังขารธรรม มันก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นทั้งหลาย ธรรมะปฏิบัติ เธอไม่จำเป็นต้องกระทำ อย่างหมายมั่นโดยรูปลักษ์ กิเลสตัณหา เป็นเพียงมายา ปัญญาส่องสว่างเข้าไปก็สาปสูญ เหมือนเงาปีศาจกระทบแสงไฟฉนั้น
จะติดต่อ สน.บริหารกลาง ศร.ชล. ได้ ? ครับ
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC กับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ ทั้ง ๖ จังหวัด
วันที่10มี.ค.63 เวลา1200 มีปักโพงพางในร่องน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ทุ่น33 จนถึงทุ่น29
ขออนุญาตสอบถามครับ คำว่า "ชายฝั่งทะเล" ใน มาตรา 3 ของ พรบ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562 มีนิยามว่าอย่างไรครับ ขอบคุณครับ