คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCIENCE AND TECHNOLOGY BSRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
FACULTY OF SCIENCE AND TECNOLOGY BANSOMDEJCHAOPRA RAJABHAT UNIVERSITY

สีประจำคณะ : สีเหลือง

ปณิธาน : สร้างบัณฑิตคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ค่านิยม : ร่วมใจทำงาน วิชาการเป็นเลิศ เทิดจิตคุณธรรม นำการพัฒนาสังคม

พันธกิจ :
1) สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
2) สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
3) สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเก่ง - ดี มีทักษะดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาที่ได้รับมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการที่ทันสมัยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2564---------------...
20/08/2021

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting >>
**** ขอความร่วมมือนักศึกษาตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็น "รหัสนักศึกษา+ชื่อของตนเอง" ****

โดยนักศึกษาเข้าร่วมประชุมได้ที่
🖱 Join Zoom Meeting >>> https://link.bsru.ac.th/loan6401
Meeting ID : 886 0033 3028 Passcode : 1112
..................................................................................................................................

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting >>
**** ขอความร่วมมือนักศึกษาตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็น "รหัสนักศึกษา+ชื่อของตนเอง" ****

โดยนักศึกษาเข้าร่วมประชุมได้ที่
🖱 Join Zoom Meeting >>> https://link.bsru.ac.th/loan6401
Meeting ID : 886 0033 3028
Passcode : 1112
..................................................................................................................................

นักศึกษาผู้ยืมรายใหม่ และกู้เก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบยันยันกา...
19/08/2021

นักศึกษาผู้ยืมรายใหม่ และกู้เก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

ที่ได้รับการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบยันยันการเบิกเงินกู้ยืมและทำสัญญากู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

1.วิธีการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและสัญญากู้ยืมเงิน
2.เอกสารที่จะต้องมาที่มหาวิทยาลัย
3.ช่องทางการส่งเอกสาร

ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งมาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2564

**สาขาที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ได้ให้รอประกาศจากเพจกองทุน

{Announcement}เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา : http://refu...
19/08/2021

{Announcement}
เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา : http://refund.bsru.ac.th
----
ข้อมูลในเว็บไซต์มีการให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยืนยันเรียบร้อยแล้ว
หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้ลงรหัสนักศึกษาได้ที่แบบฟอร์มนี้
: https://forms.gle/psho4taZmZhHYPzv6
หรือที่ QR Code ด้านล่าง
----
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ เปิดระบบให้แก้ไข / เปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะประกาศในเพจ facebook กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ส่งอีเมลไปยังอีเมลที่นักศึกษาตอบไว้

** แบบสอบถามนี้บันทึกได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 อีเมล **
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : กองคลัง

ประกาศ
เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์
เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา http://refund.bsru.ac.th
----------------------------------------------------------
ข้อมูลในเว็บไซต์มีการให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยืนยันเรียบร้อยแล้ว
หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้ลงรหัสนักศึกษาได้ที่แบบฟอร์มนี้
----------------------------------------------------------
https://forms.gle/psho4taZmZhHYPzv6
----------------------------------------------------------
หรือที่ QR Code ด้านล่าง
---------------------------------------------------------
เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้แก้ไข / เปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะประกาศในเพจ facebook
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และ ส่งอีเมลไปยังอีเมลที่นักศึกษาตอบไว้
----------------------------------------------------------
** แบบสอบถามนี้บันทึกได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 อีเมล **
---------------------------------------------------------

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ----คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
18/08/2021

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
----
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ "ดีมาก" โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
----
1. รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์​​ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์​​กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ​​กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี​กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี​​​กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์​​​ผู้สังเกตการณ์
----
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/61m

🔴🔴ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ 🔴🔴🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึก...
18/08/2021

🔴🔴ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ 🔴🔴
🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
🟢กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64
🟠จากเดิม กำหนดการสอบ : วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564 (ยกเลิก)
เป็นกำหนดการใหม่
---------------------------
✅วันที่ 21สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. (พร้อมกันทุกหลักสูตร)
---------------------------
🟩การเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบสอบ
1) การเข้าสอบ สามารถสอบด้วย คอมพิวเตอร์ /Smart Phone / Tablet
2) ควรใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าระบบสอบ
3) ควรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าระบบสอบโดยตรงที่ Web Browser ไม่แนะนำให้กดลิงค์จาก Line หรือ Facebook
4) อย่าลืมเปิดการแสดง Pop up message ใน Web Browser ก่อนเข้าระบบสอบ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=1098
5) ควรจดจำชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าสอบ dl.bsru.ac.th
6) การเข้าสู่ระบบสอบ ใช้ Username/Password เดียวกับระบบ MIS
7) ก่อนถึงกำหนดการสอบ ควรลอง Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และ ชุดข้อสอบที่ได้รับ
---
📢🔴✅✅

นักศึกษาสามารถเพิ่มเติมข้อมูลและลบข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oSVbS2s6CW3Qu2aegfQd4FmdhprBeUQQ0...
18/08/2021

นักศึกษาสามารถเพิ่มเติมข้อมูลและลบข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oSVbS2s6CW3Qu2aegfQd4FmdhprBeUQQ0W2NPftzOHY/edit#gid=0

**นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขค่าเทอม แต่ได้ทำการยืนยันการเบิกเงินไปแล้ว นักศึกษาต้องยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมพร้อมแจ้งในแบบสำรวจว่าได้ยกเลิกแล้ว จึงจะสามารถแก้ค่าเทอมได้

นักศึกษาสามารถเพิ่มเติมข้อมูลและลบข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oSVbS2s6CW3Qu2aegfQd4FmdhprBeUQQ0W2NPftzOHY/edit#gid=0

**นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขค่าเทอม แต่ได้ทำการยืนยันการเบิกเงินไปแล้ว นักศึกษาต้องยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมพร้อมแจ้งในแบบสำรวจว่าได้ยกเลิกแล้ว จึงจะสามารถแก้ค่าเทอมได้

ประกาศเลื่อน กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี 1” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย...
17/08/2021

ประกาศเลื่อน กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี 1” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงทำให้กิจกรรมต้องขยายระยะเวลาออกไป ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารกิจกรรมผ่านช่องทาง เพจองค์การนักศึกษา มบส.

ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับ🥰

📢📢#เสาร์อาทิตย์นี้ เรามีนัดกันนะคะ น้อง ๆ ปี 1 📢📢🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษ...
17/08/2021

📢📢#เสาร์อาทิตย์นี้ เรามีนัดกันนะคะ น้อง ๆ ปี 1 📢📢
🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

🟢กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64

🟠กำหนดการสอบ : วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564
---
✅วันที่ 21 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00-11.00 น.
- คณะครุศาสตร์
- วิทยาลัยการดนตรี
เวลา 14.00-15.00 น.
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นศ.ภาคพิเศษทุกคณะ
---
✅วันที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00-11.00 น.
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
เวลา 14.00 -15.00 น.
--
❗️หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. เข้าสอบตามรอบเวลาของคณะที่สังกัด
--
🟩การเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบสอบ
1) การเข้าสอบ สามารถสอบด้วย คอมพิวเตอร์ /Smart Phone / Tablet
2) ควรใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าระบบสอบ
3) ควรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าระบบสอบโดยตรงที่ Web Browser ไม่แนะนำให้กดลิงค์จาก Line หรือ Facebook
4) อย่าลืมเปิดการแสดง Pop up message ใน Web Browser ก่อนเข้าระบบสอบ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th
5) ควรจดจำชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าสอบ dl.bsru.ac.th
6) การเข้าสู่ระบบสอบ ใช้ Username/Password เดียวกับระบบ MIS
7) ก่อนถึงกำหนดการสอบ ควรลอง Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และ ชุดข้อสอบที่ได้รับ
---

📢🔴✅✅

#เปิดเทอมแล้ว ใครยังเข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้บ้าง ยกมือขึ้น \o/มาคะ  ลองศึกษาคลิปต่าง ๆ ที่สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ที่ล...
16/08/2021
04-การเข้าเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

#เปิดเทอมแล้ว ใครยังเข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้บ้าง ยกมือขึ้น \o/
มาคะ ลองศึกษาคลิปต่าง ๆ ที่สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
-----
#การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
https://link.bsru.ac.th/4s2
.
#การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์
https://youtu.be/sD65K9hrvkk

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
16/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

{Announcement}ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบี...
16/08/2021

{Announcement}
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับ ทุกชั้นปี
----
ทำการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ : http://refund.bsru.ac.th
----
- ใช้รหัสในการเข้าเว็บไซต์เหมือนกับที่เข้าระบบบริการการศึกษา (รหัส 64 รหัสผ่านคือเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
- โปรดยืนยันการขอรับสิทธิ์ / ไม่ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
- กรณีได้รับเงินคืน (รหัส64) ให้ระบุ พร้อมเพย์บัตรประชาชน /เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่เป็นชื่อตนเองเท่านั้น
- กรณีผู้ปกครองได้รับสิทธิ์สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรจากหน่วยงานต้นสังกัดโปรดระบุ
----
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เท่านั้น !!
----
- สำหรับนักศึกษารหัส 64 ทุกชั้นปี มีค่าธรรมเนียมที่ไม่ถูกคิดในส่วนลดของ อว. ดังนั้นโปรดดูรายละเอียดในภาพข่าว
- ระดับปริญญาตรี รหัส 64 ต้องกรอกใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องนำส่ง กระทรวง อว. เพิ่มเติม
----
ในส่วนของกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามกระทรวง อว. แล้วจะประกาศวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อไป
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองคลัง

{Announcement}ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการ...
16/08/2021

{Announcement}
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

{Announcement}
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
14/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

🍨ประกาศ🍨 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา(ภาคปกติ)4101101 แคลคูลัส 1...
14/08/2021

🍨ประกาศ🍨 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
(ภาคปกติ)
4101101 แคลคูลัส 1
4101102 แคลคูลัส 2
4101203 แคลคูลัส 3
4101104 คณิตศาสตร์ทั่วไป
4101105 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์

(ภาคพิเศษ)
4101101 แคลคูลัส 1
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหมู่เรียนที่ลงทะเบียนในระบบ MIS แล้วเข้ากลุ่ม LINE เพื่อติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละหมู่เรียน

🧃หมายเหตุ🧃
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนในภายหลัง แต่ในตอนนี้ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม LINE ตามหมู่เรียนของแต่ละคนไปก่อน
----
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
13/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
13/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

ช่องทางการส่งคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ทบ.4 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาhttps://link.bsru.ac.th/aa4ทบ.5 คำร้องขอหนังสือรับรองh...
13/08/2021

ช่องทางการส่งคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ทบ.4 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
https://link.bsru.ac.th/aa4

ทบ.5 คำร้องขอหนังสือรับรอง
https://link.bsru.ac.th/aa5
และ บส.9 คำร้องขอขึ้นทะเบียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ม.ค.64 - ก.ค. 64
https://link.bsru.ac.th/bs9

*กรอกแบบฟอร์มในการขอ*
และสามารถมารับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม
ตามวันที่จองเข้ารับเอกสาร ได้เลย
หรือ
- หากขอเอกสารเป็นไฟล์ PDF
ยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถรับไฟล์ได้จากทาง email ที่ขอไว้
โดยจะได้รับหลังยื่นขอประมาณ 5 วันทำการ
เอกสารฉบับจริงต้องมาชำระค่าธรรมเนียมและมารับเอกสารที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ช่องทางการส่งคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ทบ.4 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
https://link.bsru.ac.th/aa4

ทบ.5 คำร้องขอหนังสือรับรอง
https://link.bsru.ac.th/aa5
และ บส.9 คำร้องขอขึ้นทะเบียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ม.ค.64 - ก.ค. 64
https://link.bsru.ac.th/bs9

*กรอกแบบฟอร์มในการขอ*
และสามารถมารับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม
ตามวันที่จองเข้ารับเอกสาร ได้เลย
หรือ
- หากขอเอกสารเป็นไฟล์ PDF
ยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถรับไฟล์ได้จากทาง email ที่ขอไว้
โดยจะได้รับหลังยื่นขอประมาณ 5 วันทำการ
เอกสารฉบับจริงต้องมาชำระค่าธรรมเนียมและมารับเอกสารที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
13/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
13/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
12/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
11/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
11/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
11/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

{Announcement}ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่ม Line OpenC...
11/08/2021

{Announcement}
ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่ม Line OpenChat เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับรายวิชา ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักศึกษาตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (ใน OpenChat) ด้วยรหัสประจำตัว ตามด้วยชื่อนักศึกษา
----
D1 : https://line.me/ti/g2/9huZHRn36ud-DfpnhoSrMg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D2 : https://line.me/ti/g2/oSqItgulPu9-g-BPSCvyaA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D3 : https://line.me/ti/g2/OcfIj7L4vx2QuNFLxnn76A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D4 : https://line.me/ti/g2/7iLhzkeMss9pLeIz87pRZw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D5 : https://line.me/ti/g2/v61QdORYWWU-fNEHHvSUMg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D6 : https://line.me/ti/g2/LiOhvYYaHmSy9BTdUQy6bQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D7 : https://line.me/ti/g2/F00DuLCvHoslQVx_x2HQjQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D8 : https://line.me/ti/g2/ap_DFeWy2BGo2YBCLeYTBg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D9 : https://line.me/ti/g2/3XBBgf3upog9Yo8PuUfs_A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

D10 : https://line.me/ti/g2/wwXcgj51ctdthDVRaPDVOg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
----
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบหมู่เรียน ผ่านระบบ MIS BSRU และสแกนเข้ากลุ่มโดย QR Code หรือกด Link เพื่อเข้าสู่หมู่เรียนของตน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
11/08/2021

📍📍รวมช่องทางติดต่อ ตามรายวิชาต่างๆ 📍📍
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📢📢 ประชาสัมพันธ์ QR CODE รายวิชาแกนเคมี 📢📢.ภาคเรียนที่ 1/2564-—#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564
10/08/2021

📢📢 ประชาสัมพันธ์ QR CODE รายวิชาแกนเคมี 📢📢
.
ภาคเรียนที่ 1/2564
-—
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

📢📢 ประชาสัมพันธ์ QR CODE รายวิชาแกนเคมี 📢📢
.
ภาคเรียนที่ 1/2564
-—
#QRCODEกลุ่มไลน์วิชาปี2564

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ** รอบ 5 สิงหาคม 2564** ที่ *ยังไม่ลงทะเบียนจองคิวขอให้จองคิวเพื่อชำระเงินและเข้ารับเอกสารใบคุณว...
10/08/2021

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ** รอบ 5 สิงหาคม 2564**
ที่ *ยังไม่ลงทะเบียนจองคิว
ขอให้จองคิวเพื่อชำระเงินและเข้ารับเอกสารใบคุณวุฒิ+ใบผลการศึกษา
ที่ link นี้ https://link.bsru.ac.th/5aug64

(ขอให้จองแค่คนละ 1ครั้ง นะครับ ผู้ที่เคยจองแล้วไม่ต้องจองใหม่นะครับ)

!! ข่าวดี !! สำหรับผู้ที่ขอเอกสารแบบไฟล์ PDF
*ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม* (ขอสงวนสิทธิให้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเเดินทางมามหาวิทยาลัยได้)
สำนักส่งเสริมยินดีส่งไฟล์เอกสารใบคุณวุฒิ+ใบผลการศึกษา
ให้ตาม E-mail ที่ได้จองคิวไว้ โดยจะจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.64 เป็นต้นไป (ฉบับจริงต้องมาชำระเงินและรับที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ)

ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ารับเอกสารที่มหาวิทยาลัย
ไม่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมมาก่อน
แต่ขอให้พิมพ์เอกสารตอบกลับทาง email
เพื่อนำมาชำระเงินที่กองคลังและรับเอกสารที่สำนักส้งเสริมฯตามคิวที่ได้จองไว้ครับ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ** รอบ 5 สิงหาคม 2564**
ที่ *ยังไม่ลงทะเบียนจองคิว
ขอให้จองคิวเพื่อชำระเงินและเข้ารับเอกสารใบคุณวุฒิ+ใบผลการศึกษา
ที่ link นี้ https://link.bsru.ac.th/5aug64

(ขอให้จองแค่คนละ 1ครั้ง นะครับ ผู้ที่เคยจองแล้วไม่ต้องจองใหม่นะครับ)

!! ข่าวดี !! สำหรับผู้ที่ขอเอกสารแบบไฟล์ PDF
*ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม* (ขอสงวนสิทธิให้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเเดินทางมามหาวิทยาลัยได้)
สำนักส่งเสริมยินดีส่งไฟล์เอกสารใบคุณวุฒิ+ใบผลการศึกษา
ให้ตาม E-mail ที่ได้จองคิวไว้ โดยจะจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.64 เป็นต้นไป (ฉบับจริงต้องมาชำระเงินและรับที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ)

ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ารับเอกสารที่มหาวิทยาลัย
ไม่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมมาก่อน
แต่ขอให้พิมพ์เอกสารตอบกลับทาง email
เพื่อนำมาชำระเงินที่กองคลังและรับเอกสารที่สำนักส้งเสริมฯตามคิวที่ได้จองไว้ครับ

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา FACULTY OF SCIENCE AND TECNOLOGY BANSOMDEJCHAOPRA RAJABHAT UNIVERSITY สีประจำคณะ : สีเหลือง ปรัชญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน พันธกิจ : การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024737000 ต่อ 3000 ถึง 3003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :

Our Story

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา FACULTY OF SCIENCE AND TECNOLOGY BANSOMDEJCHAOPRA RAJABHAT UNIVERSITY สีประจำคณะ : สีเหลือง ปรัชญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน พันธกิจ : การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับสอนภาษาเยอรมัน พื้นฐานทั้งหมดที่ใช้ในการสอบA1และสอนเกี่ยวกับการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจะติวเนื้อหาการสอบA1พร้อมแนวข้อสอบA1 กรณีนักเรียนอยู่ไทยทางเราจะจัดส่งแนวข้อสอบไปให้คับ คอสA1หากไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการไปสอบภายในระยะเวลาสั้นจะใช้คอสลง20ชม5,600บาทแต่จะแถมชมการเรียนให้15ชม และ คอส10ชม2,900บาทจะแถมชมเรียนให้5ชมคับ สอนสดตัวต่อตัวทางไลน์คับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอนคอสA2-B2 ราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดคับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪ผู้สอนโตและจากประเทศเยอรมันโดยตรงคับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอบpat7.2ครับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก เข้าร่วมอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1725262484345206/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการอบรมในห้วข้อ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1722741921263929/
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ...*** คณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ ณ สำนักงานคณะแต่ละคณะและสำนักโรงเรียนสาธิต ...***ข้าราชการและบุคลาการสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ *** ฝากท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงสมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ..ท่านสามรถลงคะแนนเลือกล่วงหน้าในวันที่ 1 มี.ค.64 (กรณีท่านมีคำสั่งไปราชการ) และลงคะแนนเลือกในวันที่ 4 มี.ค.64 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1701599153378206/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ในรูปแบบออนไลน์ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1701528186718636/
แนะนำภาพยนตร์ใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1700043876867067/
รวมแหล่งสืบค้นงานวิจัย อยู่ที่ไหนก็สามารถหาข้อมูลได้ https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1695441410660647/