คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCIENCE AND TECHNOLOGY BSRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
FACULTY OF SCIENCE AND TECNOLOGY BANSOMDEJCHAOPRA RAJABHAT UNIVERSITY

สีประจำคณะ : สีเหลือง

ปณิธาน : สร้างบัณฑิตคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ค่านิยม : ร่วมใจทำงาน วิชาการเป็นเลิศ เทิดจิตคุณธรรม นำการพัฒนาสังคม

พันธกิจ :
1) สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
2) สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
3) สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเก่ง - ดี มีทักษะดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาที่ได้รับมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการที่ทันสมัยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

{Announcement}สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รั...
11/05/2021

{Announcement}
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2
----
รับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
----
สมัครผ่านเว็บไซต์
https://www.mytcas.com
----
Admission 1 จำนวนรับ 2,115 คน
Admission 2 จำนวนรับ 1,990 คน
----
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
----
สอบถามผ่านเพจเฟซบุ๊กของสาขาวิชา FST.BSRU
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-473-7000 ต่อ 5420-5421

#FoodscienceandtechnologyBSRU #BSRU #บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

#Announcement

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2
----
รับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
----
สมัครผ่านเว็บไซต์
https://www.mytcas.com
----
Admission 1 จำนวนรับ 2,115 คน
Admission 2 จำนวนรับ 1,990 คน
----
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
สอบถามผ่านเพจเฟซบุ๊กของสาขาวิชา FST.BSRU
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-473-7000 ต่อ 5420-5421
#FoodscienceandtechnologyBSRU #BSRU #บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS6...
11/05/2021

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
----
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
- ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
- ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
----
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
- ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
- ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564

{Announcement}รอบ 3 มาแล้วววววว !!!สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี...
11/05/2021

{Announcement}
รอบ 3 มาแล้วววววว !!!
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2
—-
รับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
—-
สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
—-
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
—-
#สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU

รอบ 3 มาแล้วววววว !!!

สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2
----
รับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
----
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
----
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
----
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BSRUAnimationStudios/

TCAS รอบ 3 ...เปิดรับสมัครแล้วนะคะ!!!ฝากนักศึกษาประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ#สาขาวิชาเคมี#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน...
11/05/2021

TCAS รอบ 3 ...เปิดรับสมัครแล้วนะคะ!!!
ฝากนักศึกษาประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

#สาขาวิชาเคมี
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU

TCAS รอบ 3 ...เปิดรับสมัครแล้วนะคะ!!!

ฝากนักศึกษาประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

{Announcement}สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาให...
11/05/2021

{Announcement}
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission !!!!
----
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
----
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
—-
#สาขาวิชาฟิสิกส์
#หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU

สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission !!!!
----
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
----
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

{Announcement}สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปรับบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้----- ปลอด...
07/05/2021

{Announcement}
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปรับบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
----
- ปลอดค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ Book Delivery สำหรับนักศึกษายืมหนังสือ 15เล่ม/คน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- ผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย : ติดต่อคุณชุมภู เมืองคลี่ [email protected] โทร.02-473-7000 ต่อ 1700 กด 8207
- แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ตาม Link : http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
- แนะนำการให้บริการผ่าน VROOM ตาม Link : http://link.bsru.ac.th/120
- ตอบคำถามทางออนไลน์
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
E-mail : [email protected]
----
***งดใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแจ้งปรับบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
📍 ปลอดค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
📍 ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ Book Delivery สำหรับนักศึกษายืมหนังสือ 15เล่ม/คน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
📍 ผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย ติดต่อคุณชุมภู เมืองคลี่ [email protected] โทร.02-473-7000 ต่อ 1700 กด 8207
📍 แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ตาม Link http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
📍 แนะนำการให้บริการผ่าน VROOM ตาม Link http://link.bsru.ac.th/120
📍 ตอบคำถามทางออนไลน์ Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
E-mail : [email protected]
-------------
👉 งดใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2...
07/05/2021

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
——
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
——
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
——
เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์
ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
——
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
——
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
——
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
——
เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์
ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
——
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCA...
07/05/2021

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2
----
รับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
----
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
----
Admission 1 จำนวนรับ 2,115 คน
Admission 2 จำนวนรับ 1,990 คน
----
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2
----
รับสมัคร วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
----
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
----
Admission 1 จำนวนรับ 2,115 คน
Admission 2 จำนวนรับ 1,990 คน
----
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th

{Announcement}สำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบ VPN เพื่อให้สามารถใช้ระบบ MIS-ERP ทำงานที่บ้านได้ ——สามารถลงสมัคร หรือลงทะเบียน...
06/05/2021

{Announcement}
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบ VPN เพื่อให้สามารถใช้ระบบ MIS-ERP ทำงานที่บ้านได้
——
สามารถลงสมัคร หรือลงทะเบียนตามลิงก์นี้ : staffvpn.bsru.ac.th/login.php
.
สมัครการใช้งานครั้งแรก เสร็จแล้วจะมีคู่มือการ ติดตั้งระบบ VPN สามารถ ทำตามคู้มือได้เลย
——
#ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th
อีเมล์ : [email protected]
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2...
06/05/2021

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
——
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
——
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
——
เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์
ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
——
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
——
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
——
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)
ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
——
เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์
ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
——
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

TCAS64 : สาธิตวิธีการสมัครรอบ 3 Admission——ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ Mytcas.com——ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา...
06/05/2021

TCAS64 : สาธิตวิธีการสมัครรอบ 3 Admission
——
ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ Mytcas.com
——
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 15.00 น.

TCAS64: สาธิตวิธีการสมัครรอบ 3 Admission

ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ขอปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2564....
05/05/2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ขอปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2564
.
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางไลน์ หรือ เฟซบุ๊ก หรือ อีเมล ได้ตามปกติ ในช่วงวันเวลาทำการ
.
ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ กองคลังปิดการให้บริการเคาน์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ในระห...
05/05/2021

ประกาศ กองคลังปิดการให้บริการเคาน์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในระหว่างนี้ ทางกองคลังเปิดช่องทางการสื่อสารสำหรับนักศึกษาผู้ที่ต้องการติดต่อได้ทางเพจนี้
https://www.facebook.com/financebsru

.............
หมายเหตุ : ส่วนเรื่องเงินคืน 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาการเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่ครับ กำหนดโอนเงินทางเราก็ดำเนินการให้อยู่ แต่เนื่องจากสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ไม่สามารถทราบวันที่จะโอนให้จริงๆ แต่อีกไม่นานแน่นอนครับ
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาโปรดงดคำถามกำหนดวันโอนในอินบ็อกของเพจ เนื่องจากนักศึกษาถามวันโอนเป็นจำนวนมากๆ ทำให้คนที่ต้องการติดต่อชำระเงินจริงๆถูกดันลงไปด้วยคำถามจนเจ้าหน้าที่มองไม่เห็น

ขอบคุณครับ

ประกาศ กองคลังปิดการให้บริการเคาน์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในระหว่างนี้ ทางกองคลังเปิดช่องทางการสื่อสารสำหรับนักศึกษาผู้ที่ต้องการติดต่อได้ทางเพจนี้
https://www.facebook.com/financebsru

.............
หมายเหตุ : ส่วนเรื่องเงินคืน 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาการเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่ครับ กำหนดโอนเงินทางเราก็ดำเนินการให้อยู่ แต่เนื่องจากสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ไม่สามารถทราบวันที่จะโอนให้จริงๆ แต่อีกไม่นานแน่นอนครับ
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาโปรดงดคำถามกำหนดวันโอนในอินบ็อกของเพจ เนื่องจากนักศึกษาถามวันโอนเป็นจำนวนมากๆ ทำให้คนที่ต้องการติดต่อชำระเงินจริงๆถูกดันลงไปด้วยคำถามจนเจ้าหน้าที่มองไม่เห็น

ขอบคุณครับ

{Announcement}คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร นักศึก...
05/05/2021

{Announcement}
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร นักศึกษา ปริญญาโท
——
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2564
——
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ บัณฑิตวิทยาลัย
——
Website : http://mis.bsru.ac.th

{Recent News}ข่าวการศึกษา : มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ——ขอบคุณข่าวจาก : เดลินิวส์  https://www.dailynews.co.th/...
05/05/2021
มรภ.บ้านสมเด็จฯรับนศ.ป.ตรีภาคปกติ

{Recent News}
ข่าวการศึกษา : มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ
——
ขอบคุณข่าวจาก : เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/education/841386
——
#BSRURecentNews มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับนศ.ป.ตรี ภาคปกติ #BSRUNews

มรภ.บ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ทีแคสรอบ 3 ระหว่างวันที่ 7-15 พ.ค.2564

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS6...
05/05/2021

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
----
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
- ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
- ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
----
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
- ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
- ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ...
05/05/2021

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
----
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
- ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
(เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครควรลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันยืนยันสิทธิ์)
- ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/student_info
----
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2564-2-2-pass

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
----
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
- ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
(เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครควรลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันยืนยันสิทธิ์)
- ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/student_info
----
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2564-2-2-pass

{Announcement}ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวร...
04/05/2021

{Announcement}
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา FACULTY OF SCIENCE AND TECNOLOGY BANSOMDEJCHAOPRA RAJABHAT UNIVERSITY สีประจำคณะ : สีเหลือง ปรัชญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน พันธกิจ : การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024737000 ต่อ 3000 ถึง 3003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :

Our Story

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา FACULTY OF SCIENCE AND TECNOLOGY BANSOMDEJCHAOPRA RAJABHAT UNIVERSITY สีประจำคณะ : สีเหลือง ปรัชญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน พันธกิจ : การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับสอนภาษาเยอรมัน พื้นฐานทั้งหมดที่ใช้ในการสอบA1และสอนเกี่ยวกับการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจะติวเนื้อหาการสอบA1พร้อมแนวข้อสอบA1 กรณีนักเรียนอยู่ไทยทางเราจะจัดส่งแนวข้อสอบไปให้คับ คอสA1หากไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการไปสอบภายในระยะเวลาสั้นจะใช้คอสลง20ชม5,600บาทแต่จะแถมชมการเรียนให้15ชม และ คอส10ชม2,900บาทจะแถมชมเรียนให้5ชมคับ สอนสดตัวต่อตัวทางไลน์คับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอนคอสA2-B2 ราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดคับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪ผู้สอนโตและจากประเทศเยอรมันโดยตรงคับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอบpat7.2ครับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก เข้าร่วมอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1725262484345206/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการอบรมในห้วข้อ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1722741921263929/
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ...*** คณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ ณ สำนักงานคณะแต่ละคณะและสำนักโรงเรียนสาธิต ...***ข้าราชการและบุคลาการสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ *** ฝากท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงสมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ..ท่านสามรถลงคะแนนเลือกล่วงหน้าในวันที่ 1 มี.ค.64 (กรณีท่านมีคำสั่งไปราชการ) และลงคะแนนเลือกในวันที่ 4 มี.ค.64 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1701599153378206/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ในรูปแบบออนไลน์ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1701528186718636/
แนะนำภาพยนตร์ใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1700043876867067/
รวมแหล่งสืบค้นงานวิจัย อยู่ที่ไหนก็สามารถหาข้อมูลได้ https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1695441410660647/
ข่าวดี...สำหรับผู้ที่กำลังทำวิจัยมาทางนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการผู้ช่วยสนับสนุนการวิจัย https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1695346570670131/