กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา กยศ. Call Center โทร 0-2016-4888 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

[ ในหลวง พระราชินี พระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้ กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง-ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ].เม...
11/06/2021

[ ในหลวง พระราชินี พระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้ กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง-ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ]
.
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ จำนวน 16 คัน และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน ซึ่งมีคณะบุคคลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้ ประกอบด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก กับรถต่อพ่วงชีวนิรภัย ซึ่งเป็นตู้สำหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 สามารถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล
นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด กับพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย
ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานแล้ว จำนวน 20 คัน และพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ 16 คัน รวมเป็น 36 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 คัน รวมทั้งรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำคัญอย่างมากในการตรวจค้นหาผู้ป่วย โรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงที เพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป็นการจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลง ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยส่วนรวม
#ทรงพระเจริญ
.
.
[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​พฤหัสบดี​ที่ 10 มิถุนายน​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.348544050221643/348542590221789/
.
.
[ โครงการ "ตำรวจมาแล้ว" เพื่อบรรเทาผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ]
.
พ.ต.อ.ปณิธาน ยามานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และข้าราชการตำรวจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกุดจอก และ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ด้วยการใช้รถยนต์ควบคุมผู้ต้องหา จำนวน 1 คัน ปรับสภาพการใช้งานชั่วคราวให้เป็น "รถพุ่มพวง" (รถกับข้าว) ในการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกใหม่ พร้อมรับประทาน (ก๊วยจั๊บ) พร้อมพืชผัก ผลไม้สดตามฤดูกาล รวมถึงวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหาร แก่พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#รถพุ่มพวง
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/299134911920969
.
.
[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​พุธ​ที่ 9 มิถุนายน​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.347938273615554/347937730282275/
.
.
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมี พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้แทนพระองค์ นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเลิดสิน เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทานดังกล่าว ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน การได้รับพระราชทานอาหารครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
คลิกhttps://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.347830710292977/347830466959668/
.
.
[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​อังคาร​ที่ 8 มิถุนายน​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.347277390348309/347277093681672/

กยศ.ปรับกำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถานศึกษาได้มี...
07/06/2021

กยศ.ปรับกำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานศึกษาได้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564 ออกไป
จึงปรับกำหนดเวลาในการกู้ยืมเงินกองทุน ดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://bit.ly/3fVKlA4

07/06/2021
กำลังจะย้ายออกจากคลองเตย | จือปาก

"ในฐานะที่เรารักเรียนมาก เราก็ไม่ต้องหยุดเรียน
ถ้าเรามั่นใจว่าการศึกษาของเราทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ ก็อย่าหยุดเรียน
เพราะ กยศ. คือทางออก"
.
เอแคลร์ จือปาก
ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
😍😘
.
#กยศ #กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
#กู้ยืม #กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กยศConnect

02/06/2021
📚รุ่นน้องก็อยากได้รับโอกาสดีๆ เหมือนที่รุ่นพี่เคยได้รับเสียงจากรุ่นน้องจะดังมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับโอกาสทางการศึกษาที่จ...
02/06/2021

📚รุ่นน้องก็อยากได้รับโอกาสดีๆ เหมือนที่รุ่นพี่เคยได้รับ

เสียงจากรุ่นน้องจะดังมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับโอกาสทางการศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพียงทุกคนช่วยกันกดปุ่ม #แชร์ ส่งต่อโพสต์นี้ไปถึงรุ่นพี่ที่กู้ยืม กยศ. เพื่อไม่ให้ลืมชำระหนี้ภายใน #5กรกฎาคม นี้

✍🏻มาส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสู่รุ่นน้อง เหมือนกับที่รุ่นพี่เคยได้รับกันเถอะค่ะ

#กยศ #กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กู้ยืม #กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กยศConnect

01/06/2021
ส่งต่อคลิปนี้ไปให้ถึงรุ่นพี่ เพื่อส่งต่อโอกาสดีๆ ให้รุ่นน้อง

#5กรกฎาคม นี้ วันอะไรน้า...?
ก็วันครบกำหนดชำระหนี้ กยศ. ไง

🌈 รุ่นพี่อย่าลืมชำระหนี้ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมนี้น้า
📲 สามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และชำระหนี้ได้ผ่านทุกช่องทางที่สะดวก ดังนี้
▪️ ธนาคารที่กองทุนกำหนด
▪️ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
▪️ ไปรษณีย์ไทย

📌1 แชร์ = ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องอีกมากมาย
❣️ช่วยกัน #แชร์ ส่งต่อคลิปนี้ไปให้ถึงรุ่นพี่ เพื่อส่งต่อโอกาสดีๆ ให้รุ่นน้องกันนะคะ

#กยศ #กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กู้ยืม #กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กยศConnect

[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]ฉบับวัน​พฤหัสบดี​ที่ 20 พฤษภาคม​ พ.ศ.2564“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัว...
21/05/2021

[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​พฤหัสบดี​ที่ 20 พฤษภาคม​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตาม
พระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง]
.
ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มมีโครงการจนพี่น้องประชาชนสามารถทำเกษตรมีน้ำใช้และมีพื้นที่ทำกิน เมื่อก่อนยามแล้ง ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค หลังจากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง มาช่วยขุดบ่อ ขุดสระ กักเก็บน้ำฝนไว้ และขุดคลองส่งน้ำ ทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ในการเกษตรทำให้นาข้าวได้ผลดียิ่งขึ้น หนี้สินที่เคยมีลดลง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสาต้านภัยแล้ง
#จิตอาสา904
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/3024546527863513
.
.
วัคซีนโควิด-๑๙ ทำหน้าที่อย่างไร?และวัคซีนจะช่วยป้องกันเราจากโควิด-๑๙ ได้อย่างไร การออกฤทธิ์ของวัคซีน ประสิทธิภาพรวมถึงความเสี่ยง หาตำตอบเกี่ยวกับวัคซีนดังกล่าว
.
วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#COVID19
#วัคซีนโควิด19
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/326858728963396
.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรค covid-19
.
.
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ทรงพระเจริญ
#COVID19
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.334390048303710/334389341637114/
.
.
[ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมพระราชทานให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ]
.
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย สามารถรองรับและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีอาการหนักซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษในการรักษาพยาบาล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างหาที่สุดมิได้
.
อุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย
1. ชุดวัดและติดตามคลื่นสมองขณะให้ยาระงับความรู้สึกตัว จำนวน 8 ชุด
2. ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต 1 ชุด
3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 4 เครื่อง
4. เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 เครื่อง
5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง
6. รถเข็นฉีดยา จำนวน 2 คัน
7. เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน จำนวน 5 เครื่อง
8. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณแจ้งเตือน
9. เครื่องซัคชั่นไฟฟ้าแรงดูดต่ำ จำนวน 12 เครื่อง
10. เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายอย่างต่อเนื่อง 1 เครื่อง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.334282138314501/334282021647846/
.
.
[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​พุธ​ที่ 19 พฤษภาคม​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตาม
พระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.334173344992047/334173064992075/

07/05/2021
ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ภายใต้ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลอุตรดิตถ์” เป็นแห่งที่ 11 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
#ทรงพระเจริญ
#COVID19
.
.
[ "ในหลวง"พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำ ]
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน เวลา 18.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ระยะที่ 2
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลรายงานการเริ่มดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมาโดยตลอด
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และพระราชทานพระราชดำริว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ ข้อกำหนดแมนเดลา และข้อกำหนดกรุงเทพ ฯ ที่เป็นข้อกำหนดของสหประชาชาติ
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.320809559661759/320809469661768/
.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "รถพยาบาลพระราชทาน" ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 13 แห่ง ทั่วทุกภาคทั่วประเทศ
.
ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข รถพยาบาลพระราชทานเหล่านี้ได้ถูกออกแบบ เลือกเฟ้น กำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในรถโดยละเอียดทุกชิ้นจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลพื้นที่ปลายทางที่จะได้รับ จนออกมาเป็นรถพยาบาลที่ดีที่สุดเหล่านี้
.
#จิตอาสา904
#เรารักในหลวง
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/205759577800379
.
.
ภาพบรรยากาศความปลื้มปิติของพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัยและจิตอาสา ๙๐๔ ที่รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปร่งเสียง ""ทรงพระเจริญ""
.
ด้วยความซาบซึ้งดังกึกก้องไปทั่ว ศาลจังหวัดสุโขทัย ประชาชนชาวสุโขทัยปลื้มปิติ รอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย
.
.
#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสา904
#สุโขทัย
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/823129018620397
.
.
[ โครงการรถตรวจเชื้อพระราชทานฯ จังหวัดนครราชสีมา ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คันเพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ
.
เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บ ตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ
.
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
.
ทรงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#รถตรวจเชื้อพระราชทาน
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/488219345665872

05/05/2021
03/05/2021
30/04/2021
พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ให้กับให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ แห่งที่๑๙ และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แห่งที่๒๐ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
#ทรงพระเจริญ
#ห้องตรวจหาเชื้อ
#COVID19
#สงขลา

29/04/2021
📣 กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 📣🔴 ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน  ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้ง...
28/04/2021

📣 กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 📣

🔴 ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน
ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

🔴 ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี
เป็นการเฉพาะกิจสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
(ปกติกองทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงเหลือ)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

🔴 ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

✅ ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ
และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th
โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความ
และค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
✅ ลดเบี้ยปรับ 80%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
✅ ลดเงินต้น 5%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
โดยชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว
✅ ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

🔴 ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564
ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564

🔴 งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน
และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้
จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

กองทุนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมกันสู้เพื่อให้ผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน ❤
-----------------------------
🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ https://bit.ly/2Pszcw2
.
📱 ตรวจสอบยอดชำระ
ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
.
🟢 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)
.
📞 โทร. 0-2016-4888

📣 กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 📣

🔴 ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน
ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

🔴 ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี
เป็นการเฉพาะกิจสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
(ปกติกองทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงเหลือ)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

🔴 ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

✅ ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ
และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th
โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความ
และค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
✅ ลดเบี้ยปรับ 80%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
✅ ลดเงินต้น 5%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
โดยชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว
✅ ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

🔴 ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564
ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564

🔴 งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน
และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้
จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

กองทุนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมกันสู้เพื่อให้ผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน ❤
-----------------------------
🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ https://bit.ly/2Pszcw2
.
📱 ตรวจสอบยอดชำระ
ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
.
🟢 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)
.
📞 โทร. 0-2016-4888

ที่อยู่

ตึกเอไอเอ
Bangkok
10400

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3 หรือรถประจำทางสาย 73, 73ก, 136, 172, 179, 185, 206, 514, 528

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2016-4888

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา:

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่แฟนเพจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำชี้แจงของแอดมิน

สวัสดีค่ะ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็น Official Account ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กยศ. โดยมุ่งหวังเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับกองทุนและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของกองทุนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ดูแลแฟนเพจขอสงวนสิทธิในการลบการแสดงความคิดเห็นบนหน้า Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด