กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา กยศ. Call Center โทร 0-2016-4888 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

📣 กยศ. เพิ่มวงเงินให้กู้เป็น 40,000 ล้าน รองรับผู้กู้ 700,000 ราย 📣จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
30/09/2021

📣 กยศ. เพิ่มวงเงินให้กู้เป็น 40,000 ล้าน
รองรับผู้กู้ 700,000 ราย 📣

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564
จากเดิมที่กองทุนได้กำหนดกรอบการให้กู้ยืมไว้
จำนวน 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 623,891 ราย
โดยได้เพิ่มกรอบวงเงินเป็น 40,000 ล้านบาท
สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 700,000 ราย
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
จึงขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวล
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน
ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน
ซึ่งในปีนี้กองทุนได้รับชำระหนี้ประมาณ 32,000 ล้านบาท
โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้มาหมุนเวียนให้กับผู้กู้ยืม
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

โดยขณะนี้ กองทุนได้ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
หรือทาง www.studentloan.or.th
โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่
ซึ่งกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้เริ่มดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย
ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้ว 584,077 ราย
ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ครบทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่
1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท

---------------------------------

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

🟢 ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)

📞 โทร 0 2016 4888

📣 กยศ. เพิ่มวงเงินให้กู้เป็น 40,000 ล้าน
รองรับผู้กู้ 700,000 ราย 📣

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564
จากเดิมที่กองทุนได้กำหนดกรอบการให้กู้ยืมไว้
จำนวน 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 623,891 ราย
โดยได้เพิ่มกรอบวงเงินเป็น 40,000 ล้านบาท
สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 700,000 ราย
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
จึงขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวล
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน
ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน
ซึ่งในปีนี้กองทุนได้รับชำระหนี้ประมาณ 32,000 ล้านบาท
โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้มาหมุนเวียนให้กับผู้กู้ยืม
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

โดยขณะนี้ กองทุนได้ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
หรือทาง www.studentloan.or.th
โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่
ซึ่งกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้เริ่มดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย
ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้ว 584,077 ราย
ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ครบทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่
1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท

---------------------------------

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

🟢 ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)

📞 โทร 0 2016 4888

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/09/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

📣📣📣กยศ. ขยายเวลาการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม ...
13/09/2021

📣📣📣
กยศ. ขยายเวลา
การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2564
เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2564
---------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nsyqha

กยศ.ลุยแก้กฏหมายช่วยลูกหนี้ถูกฟ้องบังคับคดี ให้กลับมาชำระปกติอีกครั้ง นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ย...
31/08/2021

กยศ.ลุยแก้กฏหมายช่วยลูกหนี้
ถูกฟ้องบังคับคดี
ให้กลับมาชำระปกติอีกครั้ง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. กำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
เพื่อเพิ่มขอบเขตในการบริหาร รวมถึงให้อำนาจกองทุนฯ
เข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี มีจำนวนกว่า 1.1 ล้านราย
ให้สามารถเข้าร่วมการแก้ไขหนี้ แปลงหนี้
เพื่อกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้ง

"ที่ผ่านมา กยศ. ได้ออกมาตรการบรรเทาความช่วยเหลือลูกหนี้
ช่วงโควิดมาแล้ว แต่จะเป็นการช่วยลูกหนี้
กลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นหลัก
เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ขยายการชำระได้นาน 30 ปี
เงินงวดผ่อนชำระลดลง หรือการลดหักบัญชีเงินเดือน
เหลือเดือนละ 10 บาท เป็นต้น แต่ในส่วนลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง
หรือบังคับคดีไปแล้ว กยศ. ยังไม่สามารถช่วยเหลือแก้หนี้ให้ได้
เนื่องจากยังติดขัดข้อกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล"

ดังนั้น การแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฯ ครั้งนี้
จะเข้ามาช่วยลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ขั้นตอนเปิดรับฟัง
จากผู้มีส่วนได้เสีย ลูกหนี้ นายจ้าง ให้มาแสดงความเห็น
ต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ได้จนถึง 31 ส.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงร่างฯ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในสภาต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการเสร็จ
และสามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีได้ในปีหน้า

สำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ.กองทุนฯ ครั้งนี้
มีประเด็นสำคัญหลายส่วน เช่น มาตรา 44
ที่เปิดให้ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี สามารถเข้ารับการช่วยเหลือ
ในการลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
แปลงหนี้ได้ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ
อย่างการปรับลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้นายจ้าง
ที่ไม่ได้หักเงินเดือนแก่ลูกจ้างเพื่อนำส่ง กยศ.
การเพิ่มอำนาจให้ กองทุนฯ พิจารณาปรับเกณฑ์ผ่อนชำระเงินงวด
เป็นรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน ได้ตามความเหมาะสม
การปรับปรุงเบี้ยปรับสำหรับผู้ผิดนัดชำระ หรือการลดเพดานดอกเบี้ย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ กยศ.
ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระแล้ว
เช่น ให้ชะลอการฟ้องคดีจนถึง 31 มี.ค. 65
ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปีนี้
พร้อมกับจะงดการขายทอดตลาด
กรณีที่ถูกบังคับคดีจนถึงสิ้นปีนี้ด้วย
นอกจากนี้ กยศ. ยังออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

..........................................................

ที่มา : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

กยศ.ลุยแก้กฏหมายช่วยลูกหนี้
ถูกฟ้องบังคับคดี
ให้กลับมาชำระปกติอีกครั้ง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. กำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
เพื่อเพิ่มขอบเขตในการบริหาร รวมถึงให้อำนาจกองทุนฯ
เข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี มีจำนวนกว่า 1.1 ล้านราย
ให้สามารถเข้าร่วมการแก้ไขหนี้ แปลงหนี้
เพื่อกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้ง

"ที่ผ่านมา กยศ. ได้ออกมาตรการบรรเทาความช่วยเหลือลูกหนี้
ช่วงโควิดมาแล้ว แต่จะเป็นการช่วยลูกหนี้
กลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นหลัก
เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ขยายการชำระได้นาน 30 ปี
เงินงวดผ่อนชำระลดลง หรือการลดหักบัญชีเงินเดือน
เหลือเดือนละ 10 บาท เป็นต้น แต่ในส่วนลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง
หรือบังคับคดีไปแล้ว กยศ. ยังไม่สามารถช่วยเหลือแก้หนี้ให้ได้
เนื่องจากยังติดขัดข้อกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล"

ดังนั้น การแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฯ ครั้งนี้
จะเข้ามาช่วยลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ขั้นตอนเปิดรับฟัง
จากผู้มีส่วนได้เสีย ลูกหนี้ นายจ้าง ให้มาแสดงความเห็น
ต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ได้จนถึง 31 ส.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงร่างฯ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในสภาต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการเสร็จ
และสามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีได้ในปีหน้า

สำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ.กองทุนฯ ครั้งนี้
มีประเด็นสำคัญหลายส่วน เช่น มาตรา 44
ที่เปิดให้ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี สามารถเข้ารับการช่วยเหลือ
ในการลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
แปลงหนี้ได้ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ
อย่างการปรับลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้นายจ้าง
ที่ไม่ได้หักเงินเดือนแก่ลูกจ้างเพื่อนำส่ง กยศ.
การเพิ่มอำนาจให้ กองทุนฯ พิจารณาปรับเกณฑ์ผ่อนชำระเงินงวด
เป็นรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน ได้ตามความเหมาะสม
การปรับปรุงเบี้ยปรับสำหรับผู้ผิดนัดชำระ หรือการลดเพดานดอกเบี้ย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ กยศ.
ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระแล้ว
เช่น ให้ชะลอการฟ้องคดีจนถึง 31 มี.ค. 65
ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปีนี้
พร้อมกับจะงดการขายทอดตลาด
กรณีที่ถูกบังคับคดีจนถึงสิ้นปีนี้ด้วย
นอกจากนี้ กยศ. ยังออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

..........................................................

ที่มา : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

กยศ. ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ด...
27/08/2021

กยศ. ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2564
อยู่ในเกณฑ์ระดับ A
ด้วยคะแนน 94.30

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jiYEAn

กยศ. ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2564
อยู่ในเกณฑ์ระดับ A
ด้วยคะแนน 94.30

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jiYEAn

13/08/2021
สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19

[ สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19​ ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
.
ด้วยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไม่จบลงในเร็ววัน จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท เพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#Covid19
.
.
[ ร้อยรวมใจชายแดนใต้ ตอน ฝ่าฟันมหันตภัยโควิด 19 ]
.
แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยจิตอาสาภาค 4 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน และผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมฝ่าฟันมหันตภัยร้ายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วด้วยกัน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#ร้อยรวมใจชายแดนใต้
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/381389520112498
.
.
[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.390561659353215/390559769353404/
.
.
จิตอาสามอบอาหารปรุงสุก ผู้ป่วยที่รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19
ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดินแดง ร่วมกันรับมอบและดำเนินการนำอาหารไปมอบให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อรอส่งไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ผู้ป่วยที่รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนเพิ่มสิน - สมบูรณ์สุข เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.390548512687863/390548359354545/
.
.
จิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
จังหวัดสงขลา/ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ด้วยการทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ จำนวน 80 ต้น เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างห้องน้ำ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น และกิจกรรมจิตอาสาแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยนำหน้ากากอนามัย จำนวน 1000 ชิ้น ถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดสามกอง และมอบถุงยังชีพให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกาะแต้ว เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 100 ชุด โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.390546879354693/390546452688069/
.
.
รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทาน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต
.
ด้วยทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด
.
พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน ๘ คัน ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา
ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหารสัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์ สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลา ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
.
กับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
.
#ทรงพระเจริญ
#รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทาน
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/263829338587484
.
.
จิตอาสามอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19​
.
ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา 904​ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดินแดง ร่วมกันรับมอบและดำเนินการนำอาหารไปมอบให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19​ ณ ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.389762349433146/389762272766487/
.
.
จิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ
.
จิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณที่จอดรถ ฟุตบาท สนามหญ้า พื้นที่สาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ขนส่ง จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อบำรุงรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เข้ามารับบริการวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ให้เกิดความสะอาด สะดวด ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข กิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 -​10.00 น.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.389735512769163/389735416102506/
.
.
[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวัน​พุธ​ที่ 11 สิงหาคม​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
คลิก https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/photos/pcb.389711809438200/389711332771581/

11/08/2021
✅นักเรียน นักศึกษารายใหม่✅ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2564สามารถเปิดบัญชี กยศ.เพื่อรับโอนค่าครองช...
04/08/2021

✅นักเรียน นักศึกษารายใหม่✅
ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
สามารถเปิดบัญชี กยศ.
เพื่อรับโอนค่าครองชีพรายเดือน ได้แล้ววันนี้
ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา

✔ เปิดบัญชี 0 บาท
✔ ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM ใบแรก
✔ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

🟢 เพียงแสดงบัตรประชาชน
🟢 พร้อมเอกสารอนุมัติ กยศ. 104
▶️ หรือ ข้อความแจ้งผลจากแอปฯ กยศ.Connect
▶️ หรือจาก เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/

-----------------------------------
ติดต่อ กยศ. ibank
📞02-6506999 ต่อ 5154, 5155, 5159
📱 089 8118260
www.ibank.co.th

✅นักเรียน นักศึกษารายใหม่✅
ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
สามารถเปิดบัญชี กยศ.
เพื่อรับโอนค่าครองชีพรายเดือน ได้แล้ววันนี้
ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา

✔ เปิดบัญชี 0 บาท
✔ ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM ใบแรก
✔ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

🟢 เพียงแสดงบัตรประชาชน
🟢 พร้อมเอกสารอนุมัติ กยศ. 104
▶️ หรือ ข้อความแจ้งผลจากแอปฯ กยศ.Connect
▶️ หรือจาก เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/

-----------------------------------
ติดต่อ กยศ. ibank
📞02-6506999 ต่อ 5154, 5155, 5159
📱 089 8118260
www.ibank.co.th

ที่อยู่

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
Bangkok
10400

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3 หรือรถประจำทางสาย 73, 73ก, 136, 172, 179, 185, 206, 514, 528

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา:

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่แฟนเพจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำชี้แจงของแอดมิน

สวัสดีค่ะ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็น Official Account ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กยศ. โดยมุ่งหวังเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับกองทุนและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของกองทุนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ดูแลแฟนเพจขอสงวนสิทธิในการลบการแสดงความคิดเห็นบนหน้า Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด