Clicky

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา กยศ. Call Center โทร 0-2016-4888 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

03/05/2022
กยศ. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ DSL ชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ🔴 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565เวลา 21.00 – 24.00 ...
02/05/2022

กยศ. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ DSL ชั่วคราว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

🔴 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
เวลา 21.00 – 24.00 น.
สำหรับสถานศึกษา องค์กรนายจ้าง
และสำนักทนายความ ไม่สามารถเข้าระบบได้

🔴 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 21.00 – 24.00 น.
สำหรับนักเรียน ผู้กู้ ผู้ค้ำ และผู้แทน
ไม่สามารถใช้งานระบบการให้กู้ยืมและตรวจสอบยอดหนี้
บนระบบ DSL และแอปพลิเคชัน กยศ.Connect ได้

กองทุนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

29/04/2022
13/04/2022
12/04/2022
ลักษณะและขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565ดูรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.studentloan.or.th/th/highli...
07/04/2022

ลักษณะและขอบเขต
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1649146659

05/04/2022
05/04/2022
01/04/2022
📣กำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2565📣เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมh...
29/03/2022

📣กำหนดการให้กู้ยืมเงิน
ประจำปีการศึกษา 2565📣

เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1643000016

📣กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยที่ นครศรีธรรมราช📣กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ย...
29/03/2022

📣กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยที่ นครศรีธรรมราช📣

กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี
จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
เข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.studentloan.or.th/th/news/1648521024

กยศ. ร่วมกับ ตลท.เพิ่มหลักสูตร e-Learning เรียนฟรี 35 หลักสูตรจากเดิม 15 หลักสูตรทั้งหลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุ...
25/03/2022

กยศ. ร่วมกับ ตลท.
เพิ่มหลักสูตร e-Learning
เรียนฟรี 35 หลักสูตร
จากเดิม 15 หลักสูตร
ทั้งหลักสูตรด้านการวางแผน
การเงินการลงทุน และความเป็นผู้ประกอบการ

สามารถนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะ
สูงสุดรวม 49 ชั่วโมง
👩‍💼🧑‍💻
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก https://www.studentloan.or.th/th/news/1647489438

22/03/2022
บทบาทของกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ครั้งที่ 29

ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก APEC 2022 ตลอดทั้งปี 2565

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 (APEC 2022)
ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

ติดตามได้ใน VTR APEC 2022 Thailand สัมภาษณ์พิเศษ
📽 คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

หรือรับชมผ่าน Youtube >> https://youtu.be/eDQ_v0gT-Y8

📣ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ณ จ.สงขลา📣กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที...
22/03/2022

📣ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ณ จ.สงขลา📣

กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี
จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่จังหวัดสงขลา
ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
เข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
ณ หาดใหญ่ฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ซึ่งลูกหนี้ที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3wpwwCw

**เปลี่ยนแปลงกยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 11 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 24 ...
15/03/2022

**เปลี่ยนแปลงกยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงาน
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
11 จังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2565

📌 วันที่ 18 มีนาคม 2565 จังหวัดนครราชสีมา
ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมา

📌 วันที่ 23 มีนาคม 2565 จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

📌 วันที่ 1 เมษายน 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช

📌 วันที่ 28 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่
**เปลี่ยนแปลง

📌 วันที่ 29 เมษายน 2565 จังหวัดลำปาง
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(จังหวัดเพิ่มเติม)

📌 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท

📌 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จังหวัดพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
**เปลี่ยนแปลง

📌 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาคารสัมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
(จังหวัดเพิ่มเติม)

📌 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จังหวัดระยอง
โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

📌 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดพิษณุโลก
มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จ.อุดรธานี
**เปลี่ยนแปลง

📌 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
(จังหวัดเพิ่มเติม)

📌 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📌 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 จังหวัดราชบุรี
โรงแรม ณ เวลา

📌 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา

เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมให้ไม่ถูกดำเนินคดี
พร้อมมีส่วนลดเบี้ยปรับ
• กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา
และกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
• ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี

จัดโดย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://bit.ly/3sQCRnj📌 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

กยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมให้ไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมมีส่วน...
17/02/2022

กยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงาน
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมให้ไม่ถูกดำเนินคดี
พร้อมมีส่วนลดเบี้ยปรับ

• กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา
และกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
• ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี

วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://bit.ly/3sQCRnj

กยศ. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ DSL ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ เวลา 05....
10/02/2022

กยศ. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ DSL ชั่วคราว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่ เวลา 05.00 - 20.00 น.
ท่านจะไม่สามารถใช้งานระบบการให้กู้ยืม
และตรวจสอบยอดหนี้ บนระบบ DSL
และแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ได้
รวมถึง ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
ได้แก่
• เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ตู้ ATM
• แอปพลิเคชัน Krungthai Next และ เป๋าตัง

*สำหรับการชำระหนี้ผ่านช่องทางอื่นๆ
สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

🙏กองทุนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏

21/01/2022

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ปี 2565
#APEC2022THAILAND
#เอเปค2565
#OpenConnectBalance
#APECFMP2022
#คลังเอเปค2565

07/01/2022
🎁กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565🎁ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสู้ภัยโควิดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลก...
28/12/2021

🎁กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565🎁
ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงิน
ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดังนี้

✅ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

✅ ลดเงินต้น 5%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว

✅ ลดเบี้ยปรับ 100%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้
▫️ ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
▫️ ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

✅ ลดเบี้ยปรับ 80%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

✅ ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นของขวัญปีใหม่
ที่กองทุนมอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน
โดยกองทุนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมกันสู้เพื่อให้ผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน

-----------------------------
🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ https://bit.ly/3mCIW4c
.
📱 ตรวจสอบยอดชำระ
ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
.
🟢 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)
.
📞 โทร. 0-2016-4888

กยศ. ชี้แจงการโอนเงินค่าครองชีพ เร่งโอนที่เหลือทั้งหมดภายใน 30 ธันวาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.student...
23/12/2021

กยศ. ชี้แจงการโอนเงินค่าครองชีพ เร่งโอนที่เหลือทั้งหมดภายใน 30 ธันวาคมนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1640238084

07/12/2021
04/12/2021
“กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเตรียมจัดงานไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระ”.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ...
18/11/2021

“กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เตรียมจัดงานไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระ”
.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้กู้ยืมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือการระงับข้อพิพาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ กระทรวงยุติธรรม
โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธี
นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ
.
กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระติดต่อกันหลายงวด
ซึ่งอาจถูกบอกเลิกสัญญาและถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล รวมถึงเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.studentloan.or.th/th/event/1637135871

29/10/2021
พบกับ...การถ่ายทอดสด

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Video Conference งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวรายงาน

โดยในปีนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ” ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม เนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปี 2564

22/10/2021
12/10/2021
📣 กยศ. เพิ่มวงเงินให้กู้เป็น 40,000 ล้าน รองรับผู้กู้ 700,000 ราย 📣จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
30/09/2021

📣 กยศ. เพิ่มวงเงินให้กู้เป็น 40,000 ล้าน
รองรับผู้กู้ 700,000 ราย 📣

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564
จากเดิมที่กองทุนได้กำหนดกรอบการให้กู้ยืมไว้
จำนวน 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 623,891 ราย
โดยได้เพิ่มกรอบวงเงินเป็น 40,000 ล้านบาท
สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 700,000 ราย
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
จึงขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวล
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน
ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน
ซึ่งในปีนี้กองทุนได้รับชำระหนี้ประมาณ 32,000 ล้านบาท
โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้มาหมุนเวียนให้กับผู้กู้ยืม
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

โดยขณะนี้ กองทุนได้ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
หรือทาง www.studentloan.or.th
โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่
ซึ่งกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้เริ่มดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย
ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้ว 584,077 ราย
ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ครบทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่
1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท

---------------------------------

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

🟢 ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)

📞 โทร 0 2016 4888

ที่อยู่

ตึกเอไอเอ
Bangkok
10400

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3 หรือรถประจำทางสาย 73, 73ก, 136, 172, 179, 185, 206, 514, 528

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2016-4888

เว็บไซต์

http://www.studentloan.or.th

ผลิตภัณฑ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา:

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่แฟนเพจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำชี้แจงของแอดมิน

สวัสดีค่ะ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็น Official Account ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กยศ. โดยมุ่งหวังเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับกองทุนและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของกองทุนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ดูแลแฟนเพจขอสงวนสิทธิในการลบการแสดงความคิดเห็นบนหน้า Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กยศ. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ DSL ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 🔴 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 – 24.00 น. สำหรับสถานศึกษา องค์กรนายจ้าง และสำนักทนายความ ไม่สามารถเข้าระบบได้ 🔴 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 – 24.00 น. สำหรับนักเรียน ผู้กู้ ผู้ค้ำ และผู้แทน ไม่สามารถใช้งานระบบการให้กู้ยืมและตรวจสอบยอดหนี้ บนระบบ DSL และแอปพลิเคชัน กยศ.Connect ได้ กองทุนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ลักษณะและขอบเขต การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1649146659
📣กำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2565📣 เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1643000016
📣กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยที่ นครศรีธรรมราช📣 กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง เข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1648521024
กยศ. ร่วมกับ ตลท. เพิ่มหลักสูตร e-Learning เรียนฟรี 35 หลักสูตร จากเดิม 15 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรด้านการวางแผน การเงินการลงทุน และความเป็นผู้ประกอบการ สามารถนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะ สูงสุดรวม 49 ชั่วโมง 👩‍💼🧑‍💻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.studentloan.or.th/th/news/1647489438