Clicky

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเท

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเท สังกัด:สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เป็นหน่วยงานประเภทหน่วยงานภายใน :
อยู่ภายใต้สังกัดสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(ข้างสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ภารกิจ : มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและสื่อประกอบการฝึกของหน่วยงานฝึกภายใต้สังกัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ด้านหลักสูตรและสื่อการฝึก

เปิดเหมือนปกติ

7 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาห...
07/09/2022

7 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 60 คน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

ซึ่งการสัมมนาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุง ยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปใช้ในการฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ และพื้นที่รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังเเรง...
06/07/2022

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังเเรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นายปรีชา แก้วเกื้อ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการสัมมนาดังกล่าว

6 กรกฎาคม  2565  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำล...
06/07/2022

6 กรกฎาคม 2565
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นผู้กล่าวรายงาน

22 มิถุนายน 2565  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำ...
22/06/2022

22 มิถุนายน 2565
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเพลย์ พลา บีช อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นผู้กล่าวรายงาน

2 พ.ค 2565 เวลา 09.30 น. นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิ...
02/05/2022

2 พ.ค 2565 เวลา 09.30 น. นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 8/2565
เพื่อพิจารณาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 13 หลักสูตร ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ (ขั้นตอนที่ 3)
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มอบหมายนายประสิทธิ์ นิยมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มง...
25/04/2022

25 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มอบหมายนายประสิทธิ์ นิยมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับอัญมณีเครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมช่างทองไทย บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด พร้อมกับบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มอบหมายให้นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพั...
31/03/2022

31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มอบหมายให้นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรเเละเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ครั้งที่ 7/2565 เพื่อพิจารณาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน

24 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มอบหมายชาติวุฒิ  ทองกัน เลขานุการกรม เป็นประธา...
24/03/2022

24 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มอบหมายชาติวุฒิ ทองกัน เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร การตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการตรวจและให้บริการตรวจรถยนต์ใช้แล้วในระดับสากล ร่วมกับ บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ บริษัท ชิเชอร์ จำกัด คณะเจ้าหน้าที่ แผนงานและสารสนเทศ และกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23/03/2022

👍👍👍

16 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมการจัดท...
16/03/2022

16 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตร ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บริษัท วริกุล สมาร์ตเซ้นเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 2 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน...
31/01/2022

31 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างเทคนิคระบบภาพและเสียง และ หลักสูตร พนักงานขายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับ ผศ.ดร.เด่นชัย สมปอง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์

17 ธ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการปร...
17/01/2022

17 ธ.ค. 2564 เวลา 15.00 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือด้านเทคนิครองรับอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าและด้านบริการรองรับอุสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 2 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่​ 27​ ธันวาคม​ 2564​  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรองรับการเ...
27/12/2021

วันที่​ 27​ ธันวาคม​ 2564​
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธ.ค 2564 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี นายนที ราชฉวาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึกเป็นผู้กล่าวรายงาน

👏👏👏 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำ...
29/10/2021

👏👏👏 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 🎊😊👍

25/10/2021

#เฉลิมพงษ์ บุญรอด #คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ก่อนอื่น ต้องยินดีกับ ผอ.เฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะไปรับตำแหน่งใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

ทีมงานจึงจัดทำ #สรุปรายงานประจำปี ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจของคนที่ชื่อว่า "ผอ.เฉลิมพงษ์ บุญรอด"

งานนี้ต้องบอกเลยว่า แม้กระทั้ง #ปกก็ไม่ธรรมดา

http://online.anyflip.com/vbgne/fmfr/mobile/index.html

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก #ในรูปแบบ e-book https://anyflip.com/vbgne/fmfr/

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนว...
20/10/2021

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้...
20/10/2021

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ที่ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Photos from สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก's post
11/10/2021

Photos from สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก's post

...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการจะเปิดฝึกการติดตั้งโซลาเซลล์ วันที่ 22-23,27-28 ก.พ.นี้ ณ สพร.1 สมุทรปราการ.........
04/02/2021

...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการจะเปิดฝึกการติดตั้งโซลาเซลล์ วันที่ 22-23,27-28 ก.พ.นี้ ณ สพร.1 สมุทรปราการ...
...สนใจติดต่อ ผอ.นพพร 0994234981 หรือ หน.ฝ่ายไฟฟ้า 02 315 3800 ครับ...😊👌

(22 มค.64) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก (นายนิกร  นิ่มสาย) และผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้...
22/01/2021

(22 มค.64) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก (นายนิกร นิ่มสาย) และผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน (นายประดิษฐ์ ราชเดิม) ร่วมประชุมออนไลน์กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 กพร.

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 21 ...
21/01/2021

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 21 มค.2564 ณ ห้องอัมพร จุณณานนท์ ชั้น10 กพร. โดยมีผอ.สพท.(นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด) เป็นประธานการประชุม

https://youtu.be/B66U5o-RrJc
06/11/2020
DSD-CTA 204 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน (ไฟฟ้า) ตอนที่ 2 - YouTube

https://youtu.be/B66U5o-RrJc

มีคนกล่าวไว้ว่าสินค้าอาหารและเวชภัณฑ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นมีปริมาณเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคน ปัญห.....

13/10/2020
... ถั่วเขียวต้มน้ำตาล...
04/09/2020
DSD-CTA 201 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตอนที่ 6 (ถั่วเขียวต้มน้ำตาล)

... ถั่วเขียวต้มน้ำตาล...

กิจการประกอบอาหารจัดว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการทำอาห...

...การทำแกงจืดสามกษัตริย์...
29/08/2020
DSD-CTA 199 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตอนที่ 4 (แกงจืดสามกษัตริย์)

...การทำแกงจืดสามกษัตริย์...

กิจการประกอบอาหารจัดว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการทำอาห...

...ขนมจีนซาวน้ำครับ... 😋👌
28/08/2020
DSD-CTA 198 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตอนที่ 3 (ขนมจีนซาวน้ำ)

...ขนมจีนซาวน้ำครับ... 😋👌

กิจการประกอบอาหารจัดว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการทำอาห...

23/08/2020
03/08/2020
... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...
28/07/2020

... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...

...กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะบรรยายชี้แจงวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นรวมช่างทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการ และ ส่วนตัวช...
10/07/2020

...กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะบรรยายชี้แจงวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นรวมช่างทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการ และ ส่วนตัวช่าง โดยถ่ายทอดสด ผ่านเฟซบุคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.facebook.com/dsdgothai ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น....

01/07/2020
30/06/2020
23/06/2020
DOT | TTPRS

....การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับ...

20/06/2020
.. นายนพพร​ มานะ​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก​ ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อการฝึก​ เรื่...
18/06/2020

.. นายนพพร​ มานะ​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก​ ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อการฝึก​ เรื่อง​ ช่างควบคุมเครื่องกลึง​ CNC​ ระดับ​ 1​ ณ​ โรงฝึกช่างกลโรงงาน​ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 2​ สุพรรณบุรี​ โดยมีนางพลาพร รัตนปริคณน์​ ผู้อำนวยการสถาบันฯ​ ให้การต้อนรับ​ เมื่อวันที่​ 18​ มิถุนายน​ 2563...

ที่อยู่

Department Of Skill Development, Ministry Of Labour
Bangkok
10400

รถเมล์ที่ผ่านมีสาย 12, ปอ.12, 13, 36, ปอ.36, 54, ปอ.73ก, ปอ.73, 204, ปอ.204

ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก : 1.นายนพพร มานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 2.นางอมรศิริ ทิพย์มาลัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 3.นายเอกราช สำเภาเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการฝึก 4.นางจำรัส ดำนิล หัวหน้างานแผนงานและธุรการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 7 คนประกอบด้วย - ข้าราชการ 5 คน, ลูกจ้างประจำ 1 คน, พนักงานราชการ 1 คน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 245 6622

ผลิตภัณฑ์

1.หลักสูตรการฝึกสาขาช่าง และสาขาที่ไม่ใช่ช่าง
2.สื่อประกอบการฝึกประเภทต่างๆ
3.ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา ด้านพัฒนาหลักสูตร

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👍ยินดีด้วยนะคะ ผอ...คงได้ร่วมงานกับ ผอ อีกครั้ง เจอกันใหม่ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานมหาสารคามนะคะ👏👏👏
สอนเขียนบทความออนไลน์ด้วย Blogger เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ #สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว เปิดเรียน 16 พค.62 โทร 025141840
ร่วมกิจกรรมกดไลท์ให้น้องเมจิกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1999365756963306&id=1796922983874252
รับสมัครคนช่วยโพสงาน
(โพสเกี่ยวกับสินค้า)
(โพสเกี่ยวกับสมัครงาน)
✔คนตกงาน ว่างงาน แม่ลูกอ่อน นักเรียน/นักศึกษา ทำได้
✔รายได้เสริมดีๆ400-2400/วัน
✔เงินออกทุกวันไม่ต้องรอ
✔มีโบนัสแจกทุกเดือน
❎ไม่ต้องรอเงินเดือนออก
❎ไม่ใช่งานขายไม่ต้องขายของแบรนด์ใด
❎ไม่ต้องสต็อกของ
❎ไม่ต้องลงทุนแยอะ ไม่ต้องเสี่ยงกลัวจะขายไม่ได้
❎ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องอบรม
✔งานสบายไม่ต้องตากแดดตากลม
#รับสมัครคนโพสด่วน
💗สมัครงานติดต่อ:ทิ้งไอดีไลน์ไว้เลยน่ะค่ะเดี่ยวติดต่อกลับทันทีค่ะ
มีสอนช่างแอร์มั้ยคับ
สอนวิธีทำขนมกล้วย,ขนมฟักทอง,ขนมมัน,หน่อยค่ะชอบทานมาก...
ภาพเจ้าหน้าที่ของสพท.สวยงาม..สุดยอดค่ะ
พลาดไม่ได้!! สัมมนาฟรี "ชี้ช่องรวยด้วย smart phone" หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาส อยากสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ มาเรียนทักษะการทำเงินผ่าน 8 ช่องทางการหารายได้จาก Smart Phone
ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!!!
สำรองที่นั่งคลิ๊ก
http://ikunnsbestage.weebly.com/
รับจำนวนจำกัด
สอบถามครับ เขียนแบบ Autocad เพิ่มลงในยานยนต์และชิ้นส่วนได้ไหมครับ กลัวลงผิด กิรกรรมเพราะในเอกสารที่ให้โหลดมีแต่อ่านแบบ พอดีมี ปวส2ต้องการยกระดับสาขานี้ครับและหลักสูตรมีแล้ว 18 ชั่วโมง
The Popular Apartment
บริการห้องพักรายวัน - รายเดือน ใจกลางเมืองขอนแก่น
สำหรับผู้ที่ต้องการหาที่พักเมื่อมาขอนแก่น
ติดต่อสอบถามได้นะคะ เรายินดีบริการทุกท่าน
โทร : 043 - 347988
www.facebook.com/ThePopularApartment
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กบค. DOE กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงา กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางา IMthailand กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ EV Society สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือ สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา กองควบคุมผังเมือง สำนักการว OKMD กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางา บ้านถังดับเพลิง