สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิ

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับที่ 3 /2564เรื่อง เลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์ส...
19/04/2021

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ฉบับที่ 3 /2564
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ฉบับที่ 3 /2564
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง  ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบ...
16/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสมาคมฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงาน ที่จะมาดำเนินการติดต่อภารกิจกับทางสมาคมฯโดยมีหนังสือที่ สมท.3/ว.006/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้ทราบแล้ว หากท่านมีความประสงค์ติดต่อกับทางสมาคมฯขอความกรุณาติดต่อผ่านทาง [email protected] และ Messenger ได้ที่ https://www.facebook.com/Vatthai ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-16.30 น. โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสมาคมฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vat.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสมาคมฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงาน ที่จะมาดำเนินการติดต่อภารกิจกับทางสมาคมฯโดยมีหนังสือที่ สมท.3/ว.006/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้ทราบแล้ว หากท่านมีความประสงค์ติดต่อกับทางสมาคมฯขอความกรุณาติดต่อผ่านทาง [email protected] และ Messenger ได้ที่ https://www.facebook.com/Vatthai ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-16.30 น. โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสมาคมฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vat.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเม...
03/04/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)
วิทยากร : รศ.รมิดา พัชราวนิช
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ" ใ...
01/04/2021

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ" ในวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม กรุงเทพมหานคร
ท่านใดที่สนใจการอบรมหลักสูตรนี้สามารถสมัครได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ" ในวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม กรุงเทพมหานคร
ท่านใดที่สนใจการอบรมหลักสูตรนี้สามารถสมัครได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/

30/03/2021
29/03/2021

เรียน สมาชิกสมาคมที่สมัครเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการทุกท่าน
สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง ID และ Password เข้าระบบ Zoom Application ให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเข้ามา หากท่านไม่ได้รับเมลดังกล่าว โปรดแจ้งสมาคมฯ ที่ [email protected] ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เรียน   สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการทุกท่าน      สมาชิกท่านใดที่ได้ลงทะเ...
29/03/2021
คำถามที่พบบ่อย – สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการทุกท่าน

สมาชิกท่านใดที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ กับทางสมาคมฯ แล้วบัตรสมาชิกได้มีการหมดอายุลง ขอได้โปรดทำการต่ออายุสมาชิกของท่านให้เรียบร้อยก่อน เพราะในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ นั้น สมาชิกจะต้องดำรงสถานภาพความเป็นสมาชิกอยู่(บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุ) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการต่ออายุได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย SHARE !!! คำถามที่พบบ่อย Question >> ถ้าต้องการสมัครสมาชิกสมาคมจะต้องทำอย่างไร? ANSWER >> ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ...

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ปร...
28/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การเงินการบัญชีเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
วิทยากร : รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https:/...
25/03/2021

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/

การประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564
24/03/2021

การประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564

การประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ป...
21/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การประเมินราคาเครื่องจักร
วิทยากร : อ.สกลนคร เพชรอ่อน
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ป...
21/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : WS 3 กรณีอาคารสูง โรงงาน โรงแรม
วิทยากร : อ.กรุง อังคนาพร
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

ภาพบรรยากาศการอบรมในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Stock) ในโครงกา...
20/03/2021

ภาพบรรยากาศการอบรม
ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Stock) ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : เสวนาปัญหาที่พบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภท สินค้าคงคลัง (Inventory Stock)
วิทยากร : นายณถิร ธนะโสธร ,นายณถิร ธนะโสธร,นายวิเศษ นุ้ยตูม ,นายวิบูลย์ ภัทรปรีชา

ภาพบรรยากาศการอบรมในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Stock) ในโครงกา...
20/03/2021

ภาพบรรยากาศการอบรม
ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Stock) ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทสินค้าคงคลัง
วิทยากร : นายณถิร ธนะโสธร
อดีตผู้อํานวยการ ฝ่ายประเมินหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค้าสินค้าคงคลัง (Inventory Stock) ในโครงกา...
20/03/2021

ภาพบรรยากาศการอบรม
ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค้าสินค้าคงคลัง (Inventory Stock) ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทสินค้าคงคลัง
วิทยากร : นายธีรัตต์ ว่องลีลาเศรษฐ์
นักวิชาการพาณิชย์ กองมาตรฐานนําเข้าส่งออก(สํานักงานมาตรฐานสินค้า)
กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเ...
20/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีต้นทุน ( Cost Approach)
วิทยากร : อ.กรุง อังคนาพร
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยจะมีกา...
19/03/2021

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยจะมีการจัดประชุมในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88/

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยจะมีการจัดประชุมในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://vat.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88/

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ป...
14/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5
ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : WS 1 Sale Grid Adjustment, WS 2 Weighted Quality Score (WQS)
วิทยากร : ผศ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

การประชุมกลุ่ม เพื่อจะทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษากล...
13/03/2021

การประชุมกลุ่ม เพื่อจะทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษากลุ่มทั้ง 4 กลุ่มมาให้ข้อคิดเห็นและแนะนำวิธีการ จัดทำรายงานดังกล่าว ในนามที่ปรึกษากลุ่ม
กลุ่มที่ 1 อ.วิเศษ นุ้ยตูม
กลุ่มที่ 2 อ.วิบูลย์ ภัทรปรีชา
กลุ่มที่ 3 อ.นพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย
กลุ่มที่ 4 อ.อติพล สถานุพงษ์

#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเ...
13/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5
ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : Weighted Quality Score (WQS),Sale Grid Adjustment
วิทยากร : อ.วุฒิชัย ซึ่งศิลป์
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

10/03/2021
ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเม...
07/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ( Market Approach)
วิทยากร : วุฒิชัย ซึ่งศิลป์
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเม...
06/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ :การพัฒนาการประเมินกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( EIA )
วิทยากร : อ.สัญญา สืบสิงห์
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

ภาพบรรยากาศการเรียน ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเม...
06/03/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์
วิทยากร : ผศ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่ 02-886-6335

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หลักสูตร “การประเมินมูลค่า สินค้าคงคลัง (INVENTORY STOCK...
01/03/2021

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หลักสูตร “การประเมินมูลค่า สินค้าคงคลัง (INVENTORY STOCK)”
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม นูโวซิตี้ บางลำพู

กรอกใบสมัครได้ที่>>>https://forms.gle/xVuJeyCyjqeFvox97

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หลักสูตร “การประเมินมูลค่า สินค้าคงคลัง (INVENTORY STOCK)”
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม นูโวซิตี้ บางลำพู

กรอกใบสมัครได้ที่>>>https://forms.gle/xVuJeyCyjqeFvox97

วันอาทิตย์ที่​ 28​ กพ​ 2564​ ได้รับเกียรติ​จากท่านเลขาธิการสมาคม​ " ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร " ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอ...
28/02/2021

วันอาทิตย์ที่​ 28​ กพ​ 2564​
ได้รับเกียรติ​จากท่านเลขาธิการสมาคม​ " ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร " ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร.​ PV​ VAT​ 5​ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ​ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน​"
#สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5
สนใจสมัครเรียน ติดต่อ www.vat.or.th และ 02-88663335

ภาพบรรยากาศการเรียน ในช่วงบ่าย ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอ...
27/02/2021

ภาพบรรยากาศการเรียน ในช่วงบ่าย
ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
: การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ดิน
วิทยากร : ดร.วิรัช ศิลป์เสรีกุล
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5

ภาพบรรยากาศการเรียนวันแรก ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสม...
27/02/2021

ภาพบรรยากาศการเรียนวันแรก ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ของการอบรมหลักสูตร PV VAT รุ่นที่ 5 ในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ : มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ สมชาย จันทร์เหมือนเผือก
ณ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
#PVVATรุ่นที่5

ประชาสัมพันธ์ข่าว    เรื่อง การติดต่อขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และบัตรผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ และชั้นสามัญ   ...
08/02/2021
รายชื่อรับบัตร สามัญ.pdf

ประชาสัมพันธ์ข่าว
เรื่อง การติดต่อขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และบัตรผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ และชั้นสามัญ
ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และบัตรผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ และชั้นสามัญ ตามตารางรายชื่อที่สมาคมฯ ระบุไว้ ดังนี้
ชั้นวิสามัญ >>>https://drive.google.com/file/d/1FNVvltqz1WSbT9O3_tNWb8UWA3KLhxF3/view
ชั้นสามัญ >>>https://drive.google.com/file/d/1Q2yWw3WrqXPnsrn0NCRMU3WFcC6wtpBu/view
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมารับบัตรผู้ประเมินพร้อมใบสำคัญได้ในวันดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งแก่ทางสมาคมฯ ให้ทราบด้วยว่าท่านสะดวกเข้ามาในวันและเวลาใด เพื่อทางสมาคมฯ จะได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารให้ท่านได้

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยขอเชิญให้สมาชิกบริษัทประเมินเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ปรับปรุงประกาศการให้คว...
21/01/2021

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยขอเชิญให้สมาชิกบริษัทประเมินเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่อง ปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และแบบคำขอให้ความเห็นชอบ

จากที่สมาคมฯ นำโดยท่านนายกสมาคมฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นำเสนอและประสานโดยตรงกับผู้บริหาร ก.ล.ต.กรณีเรื่องการขอปรับปรุงกฎเกณฑ์ ให้ความเห็นชอบของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยขอให้ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประเมินหลัก ลดจำนวนเอกสาร รวมถึงสามารถยื่นขอonlineได้

สำนักงาน ก.ล.ต.ขอเชิญบริษัท ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น(ไม่เกิน 3 ท่าน) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 โดยจัดการประชุมผ่าน Microsoft Team Meetingซึ่งทางบริษัท จะได้รับLink ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านที่E-mail ของบริษัทที่ใช้ติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นได้ที่ WEBSITE ก.ล.ต.
(https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=68)

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยขอเชิญให้สมาชิกบริษัทประเมินเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่อง ปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และแบบคำขอให้ความเห็นชอบ

จากที่สมาคมฯ นำโดยท่านนายกสมาคมฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นำเสนอและประสานโดยตรงกับผู้บริหาร ก.ล.ต.กรณีเรื่องการขอปรับปรุงกฎเกณฑ์ ให้ความเห็นชอบของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยขอให้ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประเมินหลัก ลดจำนวนเอกสาร รวมถึงสามารถยื่นขอonlineได้

สำนักงาน ก.ล.ต.ขอเชิญบริษัท ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น(ไม่เกิน 3 ท่าน) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 โดยจัดการประชุมผ่าน Microsoft Team Meetingซึ่งทางบริษัท จะได้รับLink ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านที่E-mail ของบริษัทที่ใช้ติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นได้ที่ WEBSITE ก.ล.ต.
(https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=68)

03/01/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
25/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

โครงการพัฒนาฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "ทิศทางการประเมินโรงแรมในยุค Covid...
19/12/2020

โครงการพัฒนาฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "ทิศทางการประเมินโรงแรมในยุค Covid-19" ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/jaoPr29QUvWYz7QAA

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-8866335

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ขอสอบถามครับ ถ้าผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถรับประเมินอาคารและที่ดินได้ ใช่รึป่าวครับ
โรงรับจำนำ MeMoney เปิดรับสมัครงานดังนี้ 1.ผู้ประเมินราคาทรัพย์ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน: 25,000 - 35,000 บาท สถานที่ทำงาน : สามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี //เขตดุสิต กทม. 2.ผู้รักษาทรัพย์ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน: 25,000 - 35,000 บาท สถานที่ทำงาน : สามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี //เขตดุสิต กทม. เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น. ติดต่อ 092-365-8093 / Email [email protected] [email protected] :
เพื่อทราบครับ
บัตรสมาชิกสมาคมฯหมดอายุ ต้องดำเนินการอย่างไรครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รหัสองค์กรแม่ข่าย 7013 จากสภาวิศวกร ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผลกระทบของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อผู้ประกอบการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรการอบรมนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนความรู้ (PDU) จำนวน 9 หน่วย (รหัสกิจกรรม:103-06-7013-00/6205-001) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วลัยลักษณ์ โทร. 02-934323347 ต่อ 348 email: [email protected]
ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการสอบชั้นวิสามัญ สามัญ และชั้นวุฒิ ของสมาคม ฯ ครับ