ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.

ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ. รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. โดยจัดเจ้าหน้า? รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวและเจ้าหน้าที่สายตรวจไว้ตลอด 24 ชม.
(41)

24/10/2023
23/10/2023
💥เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อายุระหว่าง 18 – 50 ปี ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ส่วนรัฐวิส...
23/10/2023

💥เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อายุระหว่าง 18 – 50 ปี ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ส่วนรัฐวิสาหกิจตลอดจนธุรกิจเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร , ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนมาก มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีรายได้และสวัสดิการดี
สนใจติดต่อ ได้ที่
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
27 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 25 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220
โทร.02-551-0728 และ 02-6445834
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทหารผ่านศึกนอกประจำการหรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการหรือผู้สำเร็จวิชาทหารปี 3 – 5 หรือทหารกองเกิน

สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

อายุระหว่าง 18 – 55 ปี (อายุ 18 ปี ต้องผ่านการเรียน รด. มาแล้ว)

หลักฐานการรับสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)

บัตรผ่านศึก / สมุดกองหนุน, หนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด (ส.ด.8,ส.ด.43) และบัตรผ่านศึกของบิดา หรือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึก(ฉบับจริง) 4 ฉบับ

สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบสุทธิ / ประกาศนียบัตร) 3 ฉบับ

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง / ไม่สวมหมวก /
ไม่สวมแว่นตา)

สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว – ชื่อนามสกุล 4 ฉบับ (ถ้ามี)

กรณีทหารกองหนุนนอกประจำการให้นำสมุดกองหนุนไปประทับตรา อผศ. ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตก่อนมาสมัคร

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งระบุไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย,โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง และเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบ หรือไม่ทุพลภาพ

**เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. (รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ)**


สิ่งของที่ต้องเตรียมมา

กางเกงขายาว 3 ตัว

รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ และรองเท้าทหาร (คอมแบ็ทบูท) 1 คู่ (ถ้ามี)

ของเครื่องใช้ส่วนตัวได้แก่ ผ้าเช็ดตัว , สบู่ , แปรงและยาสีฟัน ฯลฯ

หมายเหตุ **อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างหรือเรียกเก็บเงินเพิ่ม นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 4. โดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ โดยตรง**

หน้าที่ของ รปภ.

ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ – ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย

รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณกองเก็บสินค้า ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ หากไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตรอนุญาตฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามระเบียบ

หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรม หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำอันตรายแก่ทรัพย์สิน

ทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร เมื่อประสพเหตุซึ่งหน้า แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง

ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาและตัวแทนผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

http://security.go.th/benefits/

http://security.go.th/recruitment-info/

23/10/2023
23/10/2023

22 ตุลาคม 2566 วันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลี
ร่วมรำลึกวันทหารไทย ไปร่วมรบสงครามเกาหลี ตามมติสหประชาชาติจากสงครามความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ องค์การสหประชาชาติ ได้ร้องขอประเทศสมาชิกไปร่วมรบเพื่อผลักดันกองกำลังเกาหลีเหนือ รัฐบาลไทยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยการนำของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติเป็นประเทศแรก และตกลงใจส่งทหารภาคพื้นดิน 1 กรมผสม คือ กรมผสมที่ 21 ไปร่วมรบกับกองกำลังสหประชาชาติโดยเดินทางออกจากประเทศไทย ด้วยเรือของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2493 และไปปฏิบัติการรบจนได้รับชัยชนะในที่สุด#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

กำหนดการพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกลาง...
23/10/2023

กำหนดการพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

https://fb.watch/nRFbb5g-yC/?mibextid=Nif5oz

⚫ กำหนดการพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกล...
23/10/2023

⚫ กำหนดการพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
https://fb.watch/nRFbb5g-yC/?mibextid=Nif5oz

🙏๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช🙏พระมหากรุณาธิคุณแห่งอิสรภาพทางสังคมของชาวไทย📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้...
22/10/2023

🙏๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช🙏
พระมหากรุณาธิคุณแห่งอิสรภาพทางสังคมของชาวไทย
📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣
เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. เรื่องในวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 2 เท่า (2 แรง)

21/10/2023

📌 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
--------------------
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ของแผ่นดิน
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศชาติมีมากมาย พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาให้แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันสำคัญของประเทศไทย
▶ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/31/iid/225246
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯Instragram : prd_offcial.ig
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

19/10/2023

📣💂‍♂️ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67

📌📋รายละเอียดเพิ่มเติม...https://rcm.rta.mi.th/

#ทหารออนไลน์
#ทหารกองประจำการ
#สมัครใจรับใช้ชาติสร้างโอกาสสร้างอนาคต

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

18/10/2023

ชื่นชมคนดี

13/10/2023

🙏น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ทรงนำหนุนชนชาติไทยได้หรรษา น้อมประณตพระนวมินทรมหาราชา ด้วยชีวาด้วยจงรักและภักดี✨

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช" จ่ายปกติ 1 แรง
13/10/2023

13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช" จ่ายปกติ 1 แรง

12/10/2023

🙏๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช🙏

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

📣 ประชาสัมพันธ์การยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน
10/10/2023

📣 ประชาสัมพันธ์การยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน

10/10/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และให้มีการดูแลทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพในด้านการฟื้นฟูบำบัดและการฝึกหัดอาชีพ อีกทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารด้วยพระองค์เอง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2513#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

📣เปิดรับสมัครด่วน‼จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #หญิง 2 คน ชาย 3 คนสนง.ปปง.                   1  คน เพศชายม...
09/10/2023

📣เปิดรับสมัครด่วน‼
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #หญิง 2 คน ชาย 3 คน
สนง.ปปง. 1 คน เพศชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน 1 คน เพศชาย
ศาลเเรงงานกลาง 1 คน เพศชาย

ที่อยู่

27 ถ. รามอินทรา ซ. รามอินทรา25 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+6622454618

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัด
📌กำหนดจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งวดระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564
💸กำหนดจ่ายวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.(6โมงเช้า) เป็นต้นไปนะครับ ปฏิทินวันจ่ายค่าตอบแทนและวันหยุดตามประเพณีของ รปภ.อผศ. ออนไลน์ - http://bit.ly/sswvo-payout
สวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและป้องกันโควิด
📢จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
📞02-245-4618(ติดต่อทำธุรกรรมและส่วนต่างๆ)
#วินัยต้านโควิด #รปภอผศต้องรอด #รักษาความสะอาด #ป้องกันโรคติดต่อโควิด19 #ดูแลสุขภาพกันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก แผนกฎีกาค่าตอบแทน1,แผนกฎีกาค่าตอบแทน2 ส่วนดำเนินงาน สปภ.🙏
📢แจ้งข่าวเงินชดเชยค่าตอบแทนวันพักผ่อนประจำปีสำหรับ จนท.รปภ. ที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 5808 # # # # # # ,5908 # # # # # # ,6008 # # # # # #, 6108 # # # # # # ,6208 # # # # # # และ 6308 # # # # # #
เงินจะโอนเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่เปิดบัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต ในวันที่ 30 ก.ย.64 และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 1 ต.ค.64 หากต้องการตรวจสอบรายชื่อ กรณีไม่ได้รับเงินตามวันที่แจ้ง **สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกฎีกาค่าตอบแทนฯ 0-2248-1355 เท่านั้น**
กดลิ้งค์ ระบบตรวจสอบเบื้องต้น(ทดลองใช้) - https://bit.ly/lineOA-sswvo
🙏ขอขอบคุณ แผนกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รปภ. ส่วนการเงินและแผนกฎีกาค่าตอบแทน1-2 ส่วนดำเนินงาน สำหรับข้อมูลครับ🙏🙏ขอขอบคุณท่าน ผอ.อผศ. และ ผอ.สปภ. ครับ🙏 #ดูแลสุขภาพ #มิสเตอร์ปกป้องเป็นห่วงสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ #รปภยุคดิจิทัล #รปภวิถีขีวิตใหม่
#}