วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ

วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับช่างกลพระนครเหนือ ###ประวัติช่างกลพระนครเหนือ### โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2497 ประกอบด้วยตึกอำนวยการ โรงงานอลูมิเนียม 4 หลัง 10 ห้อง บ้านพักคนงาน 14 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 หลัง โรงเก็บรถยนต์ 1 หลัง สโมสรข้าราชการ 1 หลัง โรงสูบน้ำบาดาลและถังเก็บน้ำบาดาล 9 ถัง อยู่ในที่ดิน 26 ไร่ ความประสงค์ที่ตั้งกรมโยธาธิการขึ้นมาก็เพื่อควบคุมการก่อสร้าง สถานที่ราชการนอกเขตเทศบาล และในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และมีโครงการผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อจำหน่ายแก่หน่ายราชการและประชาชนด้วยราคาถูกตลอดจนสร้างบ้านราคาถูกเพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชน กรมโยธาธิการได้ถูกยกเลิกในสมัยปฏิวัติ 16 กันยายน 2500 เพราะเห็นว่างานของกรมโยธาธิการไปพ้องกับงานของกรมโยธาเทศบาล จึงได้โอนกิจการต่างๆ และข้าราชการฝ่ายช่างให้กรมโยธาเทศบาลทั้งหมด ส่วนข้าราชการในส านักเลขานุการกรม ได้จัดแยกย้ายโอน ไปยังหน่วยต่างๆ ตามวุฒิและความต้องการของหน่วยราชการนั้นๆ เมื่อกรมโยธาธิการถูกสั่งยุบแล้ว กรมโยธาเทศบาลต้องการสถานที่ทั้งหมดของกรมโยธาธิการ และในขณะเดียวกัน มีนักเรียนที่สำเร็จมัธยมปีที่ 6 สมัยนั้น หรือมัธยม 3 ในปัจจุบัน มีจำนวนมากที่ต้องการเรียนอาชีวศึกษาแผนกช่างกล อาจารย์สนั่น สุมิตร อธิบดีกรมอาชีวศึกษาในสมัยนั้น ได้ทำการติดต่อกระทรวงศึกษาธิการขอเปิดโรงเรียนช่างกลขึ้นอีก 2 แห่ง คือช่างกลนนทบุรี และช่างกลพระนครเหนือ ในปีการศึกษา 2501 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการศึกษาธิการใช้สถานที่เดิมของกรมโยธาธิการเปิดเป็นโรงเรียน ช่างกลพระนครเหนือ รับนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 803 คน ในภาคการศึกษาแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2501 แต่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากกรมโยธาเทศบาลยังรับโอนพัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนข้าราชการไปยังไม่หมด ประกอบกับโรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้าง ซึ่งเป็นนักศึกษาของกรมโยธาธิการเดิมยังไม่มีสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนของตนเอง จึงต้องอาศัยตึกอำนวยการเป็นสถานที่เรียนและสถานที่ทำงานของกรมโยธาเทศบาล ช่างกลพระนครเหนือจึงยังไม่มีที่เรียน ก่อนเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ เมื่อเป็นที่แน่นอนว่า สถานที่คือกรมโยธาธิการ อาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์จรัส กฤษณะจินดา นำครู อาจารย์ช่างกลปทุมวัน 10 คน มาทำการย้าย เพื่อจัดสถานที่ในการ เรียนการสอน โดยนำนักเรียนฝึกหัดครูช่างกลจำนวน 20 คน มาช่วยขนย้าย และจัดสถานที่เรียนในโรงงานอลูมิเนียม 4 หลัง 10 ห้อง ให้เป็นโรงเรียนและฝึกงาน พร้อมกันนั้น ได้เปิดรับครู อาจารย์ เพิ่มขึ้นอีกเป็นการจ้างชั่วคราว 40 คนและกว่าจะจัดสถานที่พร้อมทำการสอนได้ประมาณเดือนกรกฎาคม แต่โดยที่ถือว่าวันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา เพราะกรมโยธาธิการได้สถาปนาใน วันที่ 14 กรกฎาคม พ .ศ. 2497 ดังนั้น โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ จึงถือเอาวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจนมาถึงปัจจุบันนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเปิดเรียนในปีแรกในวันที่ 14 ก.ค. 2501 การเรียนการสอนในรุ่นแรกนี้มีนักเรียนจำนวน 803 คน แบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบเช้า 400 คน รอบบ่าย 403 คน จำนวนรอบละ 10 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40คน ห้องสุดท้าย 43 คน ผลัดเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรอบเช้า 10 ห้อง เรียนภาคปฏิบัติในเวลา 09.00-12.00 น. และรอบเช้า 10 ห้องเรียนปฏิบัติ และรอบบ่ายเรียนทฤษฎีในตอนบ่าย คือเวลา 13.00-16.00 น. ส่วนครู-อาจารย์ที่สอนมาจากช่างกลปทุมวัน 12 คน โอนมาูลสงครามเป็นเส้นแบ่งเขต โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ได้แยกออกจากโรงเรียนช่างกลปทุมวันในปี 2502 เพราะการบริหารโรงเรียนไม่สะดวก เดิมนั้นรวมกิจการและอาจารย์ใหญ่คนเดียวกันกับโรงเรียนช่างกลปทุมวัน โดยที่นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ จะไปสมัครเรียนและสอบที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน แล้วทางโรงเรียนช่างกลปทุมวันจะได้ดำเนินการสอบคัดเลือกส่งมาเรียนที่โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ต้นปีการศึกษา 2502 อาจารย์กิตติ ภมร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ในปีนั้นมีนักเรียนทั้งรอบเช้า รอบบ่ายประมาณ 1,600 คนเศษ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้สำหรับเป็นห้องเรียน 1 หลัง ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นปี่ที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ยังคงใช้โรงฝึกงานเป็นที่เรียน ต่อมาเมื่อกรมโยธาเทศบาล และโรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้างได้ขนย้ายไปหมดแล้ว จึงได้ใช้อาคารอำนวยการเป็นห้องเรียนชั้นปีที่ 1 อาจารย์กิตติ ภมร เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ประมาณ 2 ปี ได้งบประมาณสร้างอาคารไม้ขึ้นอีก 1 หลัง และอาจารย์กิตติ ภมร ได้ย้ายเป็นศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา (อาคารไม้ทั้ง 2 หลัง ปัจจุบันคือ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ, อาคารอนุสรณ์40ปี, อาคารเครื่องจักรอัตโนมัติ) ในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ มาเป็น วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518 โดยได้โอนกิจการบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีความเปลี่ยนแปลงฐานะจากโรงเรียน มาเป็นวิทยาลัย และ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยเป็น วิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีชื่อเต็มว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ” เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็น ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกจัดเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 50 ปีเศษได้มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน ครู อาจารย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การฝึกงาน ทั้งนี้เพราะได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลียภายใต้แผนโคลัมโบ โครงการเงินยืมเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับช่างเทคนิค โครงการผลิตกำลังคนในสาขาเทคโนโลยีทันสมัย ในปี 2534 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคือศูนย์ฝึกอบรมและบริการซ่อมเครื่องจักรโดยใช้สถานที่ในบริเวณวิทยาเขตพระนครเหนือ ในปี 2537 ได้มีโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้แก่ หอการค้าไทย-เยอรมัน บริษัท ไทยฮีโน มอเตอร์เซลส์ จำกัด บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งยังผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทางวิชาการได้หลายสาขา จนเป็นที่ยอมรับของวงการทั่วไปในปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

อัตลักษณ์ของเราที่มิอาจลืมเลือน "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ"นักเรียนช่างกลชุดสีเทา กระเป๋าเสื้อปักสัญลักษ...
15/09/2020

อัตลักษณ์ของเราที่มิอาจลืมเลือน "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ"
นักเรียนช่างกลชุดสีเทา กระเป๋าเสื้อปักสัญลักษณ์อันทรงเกียรติ จงภูมิใจในสัญลักษณ์นี้ จงภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นลูกราชมงคล จงภูมิใจในตัวตนของตนเอง...พระนครเหนือ ผู้ต่างรู้ศักดิ์ตน
⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙
- ช.ก.พ. ช่างกลของพระราชา -
- ช.ก.พ. ช่างกลพระนครเหนือ -
#15กันยาวันพระราชทานนามราชมงคล
#อย่าลืมว่าเรามีอะไร #อย่าลืมว่าเราเป็นใคร

"วันราชมงคล" เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" โดยเมื่อปี พ.ศ....
15/09/2020

"วันราชมงคล" เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" โดยเมื่อปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

#15กันยาวันพระราชทานนามราชมงคล
#สถาบันที่เรารักยิ่ง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษาขอพระ...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
#เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

_______________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันช่างกลพระนครเหนือ

#ขอแสดงความยินดีด้วยครับ #เฟืองเหนือยินดียิ่ง     ๑ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕-๒๕๖๓      ครบรอบ ๘๘ ปีโรงเรียนช่า...
01/08/2020

#ขอแสดงความยินดีด้วยครับ #เฟืองเหนือยินดียิ่ง
๑ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕-๒๕๖๓
ครบรอบ ๘๘ ปีโรงเรียนช่างกลปทุมวัน
โรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย
⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙

เมื่อใดที่ธงสองผืนคู่นี้
ถูกโปรยลงจากยอดตึก !
เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณบ่งบอก
ให้เพื่อนพี่น้อง ชาวช่างกลปทุมวัน
ได้รับรู้โดยทั่วกัน ว่าที่บ้านของเรา “กำลังจะมีงานใหญ่”
——————————————————————
๑ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕-๒๕๖๓
ครบรอบ ๘๘ ปีโรงเรียนช่างกลปทุมวัน
โรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย

"เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ...
28/07/2020

"เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าพระพุทธเจ้า คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันช่างกลพระนครเหนือ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันช่างกลพระนครเหนือ

#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#ช่างกลของพระราชา
#ช่างกลพระนครเหนือ

- ตั้งมานานกว่า ๖๒ ปีศิวิไล - ๕ ยุคสมัย ๖๒ รุ่น...เป็นหนึ่งเดียว ช.ก.พ.⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙#โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ#วิทยาลัย...
13/07/2020

- ตั้งมานานกว่า ๖๒ ปีศิวิไล -
๕ ยุคสมัย ๖๒ รุ่น...เป็นหนึ่งเดียว ช.ก.พ.
⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙
#โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ
#วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ
#วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพระนครเหนือ
#สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พระนครเหนือ

...เรื่องของพรุ่งนี้...ฟันเฟืองแต่ละฟัน จะกลับมารวมกันให้เฟืองเหนือนั้นเต็มวง ⚙  ขอให้พี่น้อง เฟืองเหนือ ทั่วทุกสารทิศ ...
13/07/2020

...เรื่องของพรุ่งนี้...ฟันเฟืองแต่ละฟัน จะกลับมารวมกันให้เฟืองเหนือนั้นเต็มวง ⚙
ขอให้พี่น้อง เฟืองเหนือ ทั่วทุกสารทิศ เดินทางกลับบ้านเราอย่างปลอดภัย ปราศจากภัยอัตรายใดๆ ขอพรพ่อคุ้มครองลูกๆด้วยครับ
#๑๓๘๑พิบูลสงคราม
#พระนครเหนือที่แรกคือเรา
#เรารักพระนครเหนือ_เพราะเราอยู่เหนือสุดพระนคร

- เพจวิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ -⚠️ปัจจุบันนี้ไม่ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน มีการพ่นกำแพงใดๆเป็นเหตุสร้างความเ...
09/07/2020

- เพจวิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ -
⚠️ปัจจุบันนี้ไม่ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน มีการพ่นกำแพงใดๆเป็นเหตุสร้างความเดือดร้อนหรือแคลงใจแก่สังคมบ้านเมืองไทย ⚠️
ชื่อและศักดิ์ศรีเรามีค่าและสง่างามพอที่จะไม่ไปอยู่บนกำแพง-รั้ว ตามข้างทาง
ทางเพจอยากเป็นสื่อกลางนำเสนอถึง #คนที่พ่นหรือแอบอ้างมาพ่น ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าทำและน่าภาคภูมิใจเลย เป็นการกระทำที่สิ้นคิดและเป็นที่ไม่น่าจดจำมากๆ
หลายๆคนพยามสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่ช่างกล และก็มีไม่กี่คนหรอกที่มักจะทำลายโดยวิธีที่เขาคิดว่ามันเท่ห์และได้รับคำชม บอกไว้เลยตรงนี้นะครับ การกระทำของคุณสร้างชื่อครับ แต่...มันสร้าง "ชื่อที่เสีย" ฉะนั้นก่อนจะทำอะไรชุกคิดถึงผู้ที่อยู่ร่วมและใช้นามสกุล ช.ก.พ. กับคุณบ้างว่ามันได้รับผลกระทบชื่อเสียขนาดไหน #คนที่พ่นหรือแอบอ้างมาพ่น
#ไม่ใช่เพราะใครเพราะพวกเราเองหรือเปล่า???
#สนุกตอนทำ #ใครลบ #สังคมโทษใคร

...เมฆไร้รูป ลมไร้ลักษน์ การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์...#ช่างกลพระนครเหนือ
09/07/2020

...เมฆไร้รูป ลมไร้ลักษน์ การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์...
#ช่างกลพระนครเหนือ

...อีก 7 วัน...ฟันเฟืองย่านถนนพิบูลสงครามจะขับเคลื่อนอย่างกลมเกลียวเฉกเช่นทุกคราปี...กลับมาในที่ที่ทุกคนเคยยืน#เฟืองเหนื...
07/07/2020

...อีก 7 วัน...
ฟันเฟืองย่านถนนพิบูลสงครามจะขับเคลื่อนอย่างกลมเกลียวเฉกเช่นทุกคราปี...กลับมาในที่ที่ทุกคนเคยยืน
#เฟืองเหนือ
#พระนครเหนือผู้รู้ศักดิ์ตน
#14กรกฎาคมของทุกปี
#สุภาพบุรุษชกพ.

16/06/2020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี

ช่างกลพระนครเหนือขอแสดงความยินดี
ช่างกลนนทบุรี

เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ ๖๓ ปี
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
สถาปนาช่างกลนนทบุรี

#ครบรอบ๖๓ปี
#ช่างกลนนทบุรี

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถาปนาครบรอบ ๖๓ ปี ช่างกลนนทบุรี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพร...
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันช่างกลพระนครเหนือ

....ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราชที่ ๒๕๐๐ มีวิกฤติการณ์เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจากสมัยนั้น...
18/05/2020

....ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วประมาณปีพุทธศักราชที่ ๒๕๐๐ มีวิกฤติการณ์เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจากสมัยนั้นมีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนด้านวิชาชีพเพียงไม่กี่แห่งในย่านฝั่งพระนคร ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้น จึงได้ถูกเรียกร้องไปยังรัฐบาลในยุคนั้นเกี่ยวกับการเปิดสถานศึกษาด้านวิชาชีพเพิ่มเติม ทางกรมอาชีวะจึงได้มอบหมายให้ ‘’ท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน” ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่ช่างกลปทุมวัน พร้อมกับ “ท่านอาจารย์สนิท ศรีลิโก” ที่ดำรงผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่จัดตั้งโรงเรียนช่างกลขึ้นเพิ่มเติมจากเดิม
​ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ จากที่ท่านทำการสำรวจจัดหาสถานที่จัดตั้ง โรงเรียนช่างกลขึ้นเพิ่มเติม ทำให้มีโรงเรียนช่างกลเปิดการเรียนการสอนขึ้นในปีนั้น คือ “โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ” และ “โรงเรียนช่างกลนนทบุรี”
​โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ เปิดทำการสอนวันแรกคือ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑
​โรงเรียนช่างกลนนทบุรี เปิดทำการสอนวันแรกคือ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๑
และในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๑ เป็นวันที่ “ท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน” ดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างกลลพบุรี (เปิดทำการสอนก่อนหน้านี้) โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ และโรงเรียนช่างกลนนทบุรี
นับว่าเป็นวันสำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนื่องจากเป็นวันที่ “โรงเรียนช่างกลทั้ง 4 แห่ง มีอาจารย์ใหญ่คนเดียวกัน” จนเป็นที่มาของคำว่า
“สี่เฟืองทอง” ประกอบด้วย โรงเรียนช่างกลปทุมวัน โรงเรียนช่างกลลพบุรี โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ และโรงเรียนช่างกลนนทบุรี
จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีสถานศึกษาแห่งใดมีอาจารย์ใหญ่พร้อมกันทั้งเฉกเช่นโรงเรียนช่างกลทั้ง ๔ แห่งนี้
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน “สี่เฟืองทอง” ยังคงอยู่ ยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสอนของ “ท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน” ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเสมอมา

#เราคือเจ้าของเฟืองทองไทย
#เฟืองทอง
#เฟืองลิง
#เฟืองเหนือ
#เฟืองทุเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ​พี่น้อง​ "ช่างกลลพบุรี" ในวันสถาปนา ๑๐ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓​ ทุกๆท่านด้วยครับ​          ครบรอบ​ ๖๔...
10/05/2020

ขอแสดงความยินดีกับ​พี่น้อง​ "ช่างกลลพบุรี"
ในวันสถาปนา ๑๐ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓​ ทุกๆท่านด้วยครับ​

ครบรอบ​ ๖๔ ปี​ ช่างกลลพบุรี
⚙️⚙️⚙️⚙️

#หนึ่งในสี่เฟืองทองไทย
#เฟืองสามยินดีอย่างยิ่ง
#ช่างกลลพบุรี ๖๔ ปี
#สืบสานตำนานบัวร้อยเฟือง

..ณ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ด้วยกัน ๒ แห่งที่มีถนนพิบูลสงครามกั้นระหว่างกลางคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
02/05/2020

..ณ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ด้วยกัน ๒ แห่งที่มีถนนพิบูลสงครามกั้นระหว่างกลางคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งท่านบางท่านเกิดคำถามในใจขึ้นมาจนทำให้สับสนได้เมื่อพูดถึงคำว่า “พระนครเหนือ” และเป็นที่แน่นอนสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนมากต้องคิดว่าเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” แต่สำหรับบางท่านที่พอจะทราบถึงความเป็นมาก็จะมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่า พระนครเหนือฝั่งไหน?...ฝั่งพระจอมเกล้าหรือฝั่งแม่น้ำ? ซึ่งบางท่านจะเรียกฝั่งแม่น้ำว่า “ฝั่งช่างกล” และส่วนตัวผมจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “ช่างกล”
หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของ “ช่างกลพระนครเหนือ” ผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้ก็ยังมีคนที่สับสนอยู่ว่า “ช่างกลพระนครเหนือ” คือสถาบันใดกันแน่ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปัจจุบัน
สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” หรือ “เทคนิคพระนครเหนือ” ในอดีต
สำหรับพวกเรา “เหล่าช่างกล” ทราบอยู่แล้วเป็นอย่างดีในคำว่า “พระนครเหนือ” และที่มาของคำว่า “ช่างกลพระนครเหนือ” นั้นแต่เดิมคือ โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ ที่จัดตั้งขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๐๑ โดยท่านอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเหล่าช่างกล “ท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน”
พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ” เป็น “วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ” ที่พวกเราเรียกติดปากกันว่า “ยุคที่ ๒”
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๑๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ” เหล่าช่างกลทุกคนเรียกกันว่า “ยุคที่ ๓”
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนอาชีวศึกษาและรวมถึงพวกเรา “เหล่าช่างกลพระนครเหนือ” ทุกคน เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีความหายว่า “สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา” จึงทำให้ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ” เปลี่ยนเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ” ซึ่งอาจจะกล่าวเป็นอีกนัยหนึ่งก็ได้ว่า “เราคือช่างกลของพระราชา” นับตั้งแต่นั้นมาเราเหล่าช่างกลทุกคนจะเรียกติดปากว่า “ยุคที่ ๔”
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๑๘ ปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีทั้งหมด ๙ แห่ง จึงเป็นที่มาของคำว่า “๙ ราชมงคล” ทำให้ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ” (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ในปัจจุบัน และที่เราเรียกกันว่า “ยุคที่ ๕”

จากข้อความข้างต้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ “ช่างกลพระนครเหนือ” จากโรงเรียนสู่ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงยังคงไว้ซึ่งคำว่า “พระนครเหนือ” เสมอมาจนปัจจุบัน

ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

สำหรับพวกเรา “นายร้อยพิบูลสงคราม” เหล่าช่างกลพระนครเหนือทุกท่านรู้กันอยู่แก่ใจกันดีว่า “พระนครเหนือ” ตั้งอยู่ที่ ๑๓๘๑ ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

จากวันนั้น...สู่วันนี้ “พระนครเหนือ” ยังคงเป็น “ช่างกลพระนครเหนือ”

ด้วยรักและห่วงใย...ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้อง​ ขอให้ประเทศเราผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงนี้ไปให้ได้
21/03/2020

ด้วยรักและห่วงใย...ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้อง​ ขอให้ประเทศเราผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงนี้ไปให้ได้

⚙️ #ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆครับ​ ⚙️
21/01/2020

⚙️ #ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆครับ​ ⚙️

NORTH​ GEAR​ RIDER
#NGR_5th

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒#วันราชมงคลพระนคร..ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดเป็นสถาบันการศึ...
18/01/2020

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
#วันราชมงคลพระนคร

..ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลานานและมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบัน มาเป็น มหาวิทยาลัยเป็นต้นมา..
_________________________
#วิทยาเขตพระนครเหนือ ปัจจุบันคือ ศูนย์พระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์

#จากอดีตสู่ปัจจุบัน..

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓#วันครูน้อมเคารพ พระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคยสั่งสอนคอยนึกถึงวันเวลาที่เราได้กลับมากราบไหว้ท่านอีกครั้ง...
16/01/2020

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
#วันครู
น้อมเคารพ พระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคยสั่งสอนคอยนึกถึงวันเวลาที่เราได้กลับมากราบไหว้ท่านอีกครั้งเพราะท่านคือผู้ให้ที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆเลย

#ครูผู้สร้าง ท่านคืออาจารย์ของเราชาวช่างกลพระนครเหนือ

..ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาให้'พี่น้องช่างกลพระนครเหนือทุกท่าน' ประสบแต่ความสุข ...
31/12/2019

..ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาให้
'พี่น้องช่างกลพระนครเหนือทุกท่าน' ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

#ประชาสัมพันธ์​#เรียนพี่น้องชาวเฟืองเหนือทุกท่าน#พี่น้องโปรดอ่านให้ครบถ้วน เกี่ยวกับร่างพรบ มหาวิยาลัยพระนคร ที่จะมีการท...
26/11/2019

#ประชาสัมพันธ์​
#เรียนพี่น้องชาวเฟืองเหนือทุกท่าน
#พี่น้องโปรดอ่านให้ครบถ้วน
เกี่ยวกับร่างพรบ มหาวิยาลัยพระนคร ที่จะมีการทำประชาพิจารณ์ ณ.ศูนย์พระนครเหนือ ในวันอังคารที่​3 ธค.​นี้นั้น
ผมมีทั้งเรื่องที่ ต้องทำความเข้าใจร่วมกัน ความคืบหน้า และ ขอความร่วมมือ พี่น้องศิษย์เก่า ดังนี้
(1.)​ กลุ่มศิษย์เก่า คัดค้าน เฉพาะ
-มาตรา3 (เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโดยตัดคำว่า"ราชมงคล" )
-มาตรา 42 วงเล็บ3 (เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตจาก
"พระนครเหนือ" ไปเป็นชื่ออื่นๆ)
ส่วนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ศิษย์เก่าไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินของคณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(2.)​ การทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็น ไม่ใช่การทำประชามติ จึงไม่มีการโหวตคะแนนเพื่อรับ หรือไม่รับ ร่างพรบ.ฉบับนี้ ดังนั้น สมาคมฯ อาจารย์อาวุโส และพี่ๆศิษย์เก่าอาวุโส ได้ประชุมร่วมกันและจัดทีมในการให้ความคิดเห็นในครั้งนี้แล้ว โดยมี ผช.ศจ. ภวัต มีสดีย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร ซึ่งท่านเป็น ศิษย์เก่า MC22 ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย พี่น้องจึงวางใจได้ว่า ทีมงานนี้ สามารถทำหน้าที่แทนพี่น้องได้แน่นอน
3.​ สภามหาวิทยาลัย** เท่านั้น ที่เป็นผู้ร่าง พรบ.ฉบับนี้
4.​ ขณะนี้ สภามหาวิทยาลัย รับทราบถึงกระแสการคัดค้านในประเด็นนี้แล้ว
5.​ ผู้บริหาร ศูนย์พระนครเหนือ เห็นชอบและอนุญาตให้นำคำว่า​ "ศูนย์พระนครเหนือ" กลับมาติดตั้งอีกครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา
นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ปลาบปลื้มใจ ในหมู่ศิษย์เก่าที่รักในคำว่า​ "พระนครเหนือ" จริงๆ
ดังนั้นเราควรแสดงความขอบคุณต่อผู้บริหาร ศูนย์พระนครเหนือ ด้วยการเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ด้วยความสงบ สุภาพ
ไม่ใข้อารมณ์ ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้บริหารต้องลำบากใจ ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
ดังนั้นผมจึงอยากขอความร่วมมือให้พี่น้องส่งตัวแทนมาร่วมกับ สมาคมฯ คณะอาจารย์อาวุโส และพี่ๆศิษย์เก่าอาวุโส แทนการรวมตัวเพื่อแสดงพลังคัดค้าน ซึ่งยังไม่อยู่ในขั้นตอนนี้ ซึ่งหากขั้นตอนนั้นมาถึง ผมจะแจ้งให้พี่น้องทราบอย่างแน่นอน
การทำงานกับทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ผม ให้ความมั่นใจกับพี่น้องที่รักพระนครเหนือจริงๆทุกท่านได้ว่า แนวทางที่ผมขอความร่วมมือมานี้นั้น เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการที่จะทำให้เรายังคงช่วยกันรักษา "ราชมงคล" และ "พระนครเหนือ" ไว้ได้

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน
บัณฑิต ปานรักษา
เลขานุการ สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

เรา...ช่างกลพระนครเหนือคำว่า​ "พระนครเหนือ" เราคือที่แรก​ แล้วเราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะมีคนบอกให้เปลี่ยน​ เราจะไม่เปลี...
15/11/2019

เรา...ช่างกลพระนครเหนือ
คำว่า​ "พระนครเหนือ" เราคือที่แรก​ แล้วเราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะมีคนบอกให้เปลี่ยน​ เราจะไม่เปลี่ยนไปเพราะมีคนบอกว่าเราซ้ำหรือทับรอยใคร​
ช่างกลพระนครเหนือ...เปิดเรียนวันแรก​ ๑๗​ พฤษาคม​ ๒๕๐๑​ สถาปนาอย่างเป็นทางการ​ ๑๔​ กรกฎาคม​ ๒๕๐๑
...เราเป็นพระนครเหนือตั้งแต่วันนั้น​ และยังคงเป็นพระนครเหนือตลอดกาล...

#๑๓๘๑พิบูลสงคราม
#saveราชมงคล
#saveวิทยาเขตพระนครเหนือ
#saveช่างกลพระนครเหนือ

ช่วงเช้านี้ประชาพิจารณ์ครั้งแรก​ ที่ศูนย์เทเวศน์" ไม่มา​ = ยอม​ ​" #saveราชมงคล#saveวิทยาเขตพระนครเหนือ#saveชกพ
14/11/2019

ช่วงเช้านี้ประชาพิจารณ์ครั้งแรก​ ที่ศูนย์เทเวศน์
" ไม่มา​ = ยอม​ ​"
#saveราชมงคล
#saveวิทยาเขตพระนครเหนือ
#saveชกพ

⚠️ เราไม่เอา​ พวกเจ้านายมาร!!! ⚠️#saveราชมงคลพระนคร#saveวิทยาเขตพระนครเหนือ#รวมเฟืองศิษย์เก่าทั้งหลาย​ ช่างกลทั้งหลาย​ ถ...
13/11/2019

⚠️ เราไม่เอา​ พวกเจ้านายมาร!!! ⚠️
#saveราชมงคลพระนคร
#saveวิทยาเขตพระนครเหนือ
#รวมเฟือง

ศิษย์เก่าทั้งหลาย​ ช่างกลทั้งหลาย​ ถ้าท่านไม่อาจนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ครั้งนี้​ โปรดเข้าร่วมการประชาพิจารณ์​ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ในลิ้งค์นี้​ สถานที่วันและเวลาตามภาพ​ในคอมเม้น

https://rmutp.ac.th/publichearing/#!/

10/11/2019
ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

#ลงชื่อ​ #ประชาพิจารน์ #การไม่เห็นด้วย
#แชร์ไปให้ถึงพี่น้องเรา​ #ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบัน!!!
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับ​ ลงทะเบียนประชาพิจารณ์การไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านของพวกเราครับ​ ....มาตรา​ 3 เกี่ยวกับการตัดคำว่า​ "ราชมงคล" อยู่ในหมวดแรกเลย หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จ (หมวดหลักการและเหตุผล) มาตรา​ 42 การเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต

"เรารักพระนครเหนือ​ เพราะเราอยู่เหนือสุดพระนคร"
หากมีใครมาย่ำยี​ เราพร้อมยอมพลีชีพนี้เพื่อ... ช.ก.พ.​ !!!

#saveราชมงคลพระนครเหนือ
#saveช่างกลพระนครเหนือ
#NoChange​ ⛔

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://rmutp.ac.th/publichearing/#!/

#ประชาสัมพันธ์​ #รวมเฟือง​ #เพื่อบ้านเราการที่สภามหาวิทยาลัย จะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกนอกระบบ ศิษย์เก่า...
10/11/2019

#ประชาสัมพันธ์​ #รวมเฟือง​ #เพื่อบ้านเรา

การที่สภามหาวิทยาลัย จะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกนอกระบบ
ศิษย์เก่าคงไม่ไปก้าวล่วง เพราะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แต่การตัดคำว่า"ราชมงคล" นามพระราชทาน ออก คุณอาจจะอ้างเหตุผลอื่นๆ แต่ลึกๆผมคิดว่าคุณไม่ได้ภาคภูมิใจ และไม่ได้สำนึกในคำนี้
แต่ศิษย์เก่าเทิดทูนคำนี้ และร่วมกันทำให้"ราชมงคล" เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของอุตสาหกรรมไทย มาโดยตลอด ด้วยบุคคลิกของคนที่สู้งาน เข้าใจในปัญหางานที่ซับซ้อน เพราะลึกซึ้งในงานปฎิบัติ และ เท้าติดดินอยู่เสมอ

การตัดคำว่า"พระนครเหนือ" ออก เป็นการไม่ให้เกียรติความภูมิใจ ที่คนรุ่นก่อนๆ ยึดโยงกัน และร่วมสร้างกันมาจนถึงปัจจุบัน
จากโรงเรียน มาเป็น วิทยาลัย สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จนถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คำว่า"พระนครเหนือ" อยู่คู่กับเรามาโดยตลอด
ชื่อวิทยาเขตพระรามเจ็ดนั้น ถ้าจะมีมงคล ก็เห็นจะมีแต่ มงคลกิตติ์ เท่านั้น

มาเช่าบ้านเค้าอยู่ ก็อย่าคิดไปย้ายศาลพระภูมิบ้านเค้า

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ ในครั้งนี้ ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเฟืองเหนือ ในวันอังคารที่ 3 ธค.
9:00-12:00 ณ.ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น7 อาคารกิจการนักศึกษา

credit​ : Joey​ Stark​ (พี่ดิษ​ ช.ก.พ.๓๐)

ก่อนมาเรียน​ "ช่างกลพระนครเหนือ" คุณจบที่ไหนมา? #อธิบายโดยห้ามบอกชื่อโรงเรียน​#คอมเมนท์กันมาเลย#กิจกรรมผ่อนคลาย#ในวันที่...
24/10/2019

ก่อนมาเรียน​ "ช่างกลพระนครเหนือ" คุณจบที่ไหนมา? #อธิบายโดยห้ามบอกชื่อโรงเรียน​

#คอมเมนท์กันมาเลย
#กิจกรรมผ่อนคลาย
#ในวันที่ทุกอย่างรอบตัวมันตึง
#ขอให้ทุกท่านมีทุกวันที่ดี

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒#วันปิยมหาราชร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"พ่อหลวงรัชกาลที่ ...
23/10/2019

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
#วันปิยมหาราช

ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"พ่อหลวงรัชกาลที่ ๕"
________________________
ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันช่างกลพระนครเหนือ

คำที่หายไป.....คำแห่งความภาคภูมิใจ......ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิอีกครั้ง.....  สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ร่วมกับ ...
19/10/2019

คำที่หายไป.....
คำแห่งความภาคภูมิใจ......
ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิอีกครั้ง.....

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ร่วมกับ ชมรมเฟืองเหนือMC/TD/MM
ขอกราบขอบพระคุณ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ได้เห็นชอบและอนุมัติตามที่สมาคมฯและชมรมฯ เสนอขอให้นำคำว่า​ "พระนครเหนือ" กลับมาติดตั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกครั้ง​ ในนามของ​ "ศูนย์พระนครเหนือ"

credit​ : Joey​ Stark​ (พี่ดิษ​ ช.ก.พ.๓๐)

๑๓ ตุลาคม​ ๒๕๖๒วันคล้าย​วัน​สวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมห...
13/10/2019

๑๓ ตุลาคม​ ๒๕๖๒
วันคล้าย​วัน​สวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#๑๓ตุลาคม
#KingBhumibol
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ธสถิตในดวงใจนิรันดร์
________________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันช่างกลพระนครเหนือ

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

02-913-2424

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

วันนี้ได้เจอและได้คุยกับรุ่นพี่ช่างกลพระนครเหนือ.รุ่น10และที่สำคัญเคยทำงานโรงงานซันโยด้วยกันอีกขอบคุณ FB ที่ทำให้กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยขอรูปพี่เค้าทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆรุ่น10มาให้ชมกันครับ
อาจารย์​ Moss​ Piadipan นโยบายชัดเจน​ ในการเลือกตั้ง​กรรมการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัย​ ครับ
ขอบคุณมากครับ
โลหะ35
ช่างไฟฟ้ากำลังห้อง 1 ปีการศึกษา 2517-2519
กางปีกโบยบินถึงถิ่นฟ้า เมฆาบังปิกไม่หลีกหนี.... พวกเราเทคนิคอุตสาหกรรม
รับสอน autocad แบบตัวต่อตัวเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงใช้งานจริงในราคาเหมาจ่ายครั้งเดียว 3,500 บาทสนใจสอบถาม ติดต่อ : 0929488835 สอนโดยสถาปนิกประสบการณ์😀
รูป ปวส.แผนกช่างอีเลคโทรนิคส์ประมาณปี 2523-2525 กับอาจารย์แม่คิดถึงท่านและอาจารย์ท่านอื่นทุกๆท่านครับ... เพื่อนๆไปอยู่ไหนกันบ้าง... ❤❤❤
เกือบจะ30ปีแล้วนะ อยู่ที่ไหนก็จะเอาไปด้วย จะได้สำนึกในบุุญคุณ
บรรยากาศเก่าๆของความเป็นเพื่อน EP30 (ปวส.รอบบ่าย รหัส 302###)
ปวส. ช่างโลหะ (MT25) ถ่ายวันสอบวันสุดท้ายก่อนจบ