สวัสดิการข้าราชการ

สวัสดิการข้าราชการ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ ในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และพื้นที่พิเศษของข้าราชการ ให้แก่ ผู้มีสิทธิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
(68)

เปิดเหมือนปกติ

26/04/2021
‼️ FAKE NEWS ‼️ #หยุดแชร์เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในคร...
23/12/2020

‼️ FAKE NEWS ‼️ #หยุดแชร์

เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าตรวจและรักษาโรคโควิด19 ได้ในโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ กรณีแพทย์ดำเนินการสอบสวนโรคแล้ว เห็นว่า เสี่ยงหรือติดเชื้อฯ ทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ไม่ได้จำกัดโรงพยาบาล ทั้งนี้ รายการและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่จะสามารถเบิกได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลว.20 มีนาคม 2563 (สถานพยาบาลของทางราชการ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว130 ลว.3 เมษายน 2563

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/273 ลว.18 มิถุนายน 2563 (สถานพยาบาลเอกชน)

4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/565 ลว.30 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งเวียนสถานพยาบาลของทางราชการ)

23/12/2020
www.cgd.go.th

รวมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%89+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%89+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7273.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7273.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176410131&ssbinary=true

4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยบาลกรณีกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%A7+565.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%A7+565.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438177174423&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรค...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+450+%28%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%29.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+450+%28%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%29.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176818830&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (เวียนสถานพยาบาล) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (เวียนสถานพยาบาล) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+442.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+442.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176806981&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 (เวียนส่วนราชการ) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่า...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 (เวียนส่วนราชการ) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดหนังสือเวียนได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+441.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+441.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176806947&ssbinary=true

กรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้...
15/09/2020

กรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านทาง QR Code นี้ หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-tQ7dijmvv7DmTGJvrrCMCL4B9b3Vt45G4-DoJxiKEDv8Q/viewform?fbclid=IwAR1o3vjqk_HjWn-7SLwW5P4W-Zj1hnJ5xIycuHNSUB8ahn21b_M4QipuhTs

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ค่ะ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย...
11/09/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรั...
25/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ --> https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176360259&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภ...
22/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบา...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด19

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว150.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว150.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175814219&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผ...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว146.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว146.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175803207&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู...
03/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
21/03/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊กรมบัญชีกลางพร้อมดูแลทุกสถานการณ์ เพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และขานรับมาตรการ Social Distancing

➡️➡️กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และกำหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และขานรับมาตรการ Social Distancing โดยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยาที่สถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่ม

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบพิเศษ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งบางประเภทไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และแพทย์ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายตรงค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

2. กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ค่ายารักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีที่สถานพยาบาลจำเป็นต้องส่งตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ให้สามารถเบิกจ่ายตรงค่าพาหนะส่งต่อ และค่าบริการทำความสะอาดพาหนะส่งต่อ ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

➡️➡️“กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาล โดยให้ผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลสามารถรับยาที่บ้านได้ ลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังสถานพยาบาลในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ และขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ย...
20/03/2020

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
26/09/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562
26/07/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
27/05/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
22/03/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป...
07/03/2019

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)...
05/03/2019

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ตามหนังสือกรมบัญขีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 84 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (มกราคม 2562)
05/03/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (มกราคม 2562)

วิธีการเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรหัส รายการ และอัตรา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
04/03/2019

วิธีการเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรหัส รายการ และอัตรา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Mobile Application)" CGD  iHealthcare"
31/01/2019

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(Mobile Application)

" CGD iHealthcare"

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนธันวาคม 2561
24/01/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือนธันวาคม 2561

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
25/12/2018

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
29/11/2018

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

โปรแกรม KTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาล รายการเมนู ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเดิม ค...
11/10/2018

โปรแกรม KTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาล
รายการเมนู ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม
จากเวอร์ชั่นเดิม

คู่มือการใช้งาน ฉบับเต็ม สามารถ DOWNLOAD จากหน้าเว็บ www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเง...
14/08/2018

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ป่วยบางประเภท รวมทั้งความล่าช้าในการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่อง EDC) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ป่วยบางประเภท รวมทั้งความล่าช้าในการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่อง EDC) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
04/05/2018

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก ได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้มีการเตรียมความพร้อม และเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก    และสถานพยาบาลเอกชนท...
19/04/2018

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2127 7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวัสดิการข้าราชการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พ่อป่วยจะทำpetscan ที่รพ.จุฬาภรณ์ สามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงได้ให้ใหมครับ
สอบถามการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จ่ายตรงจากกรณีคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ (หย่าร้าง) มาใช้สิทธิ์ของบุตรทีเป็นข้าราชการแทน เนื่องจากบุตรที่เป็นข้าราชการได้ยื่นขอใช้สิทธิ์ผ่านต้นสังกัดแล้ว แต่ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ ต้นสังกัดแจ้งว่าสิทธิ์ทับซ้อนกับต้นสังกัดเดิมของคู่สมรส (ปัจจุบันหย่าร้างนานแล้ว) จึงได้แจ้งให้ไปยกเลิกสิทธิ์จากต้นสังกัดของคู่สมรสเก่าก่อน ซึ่งได้แจ้งไปตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 แต่ปัจจุบันสิทธิ์จ่ายตรงของมารดาก็ยังใช้ไม่ได้ จึงอยากทราบรายละเอียดว่าต้องดำเนินการอย่างไร
อยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ และควรดำเนินการอย่างไรค่ะ
เรียนถามคะใช้สิทธิ์รัฐวิสาหกิจต้องทำอย่างไรบ้างคะให้กับพ่อแม่คะ
ขอสอบถามค่ะ ตรวจสอบสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบบุคลากรภาครัฐ ระบบแจ้งว่าไม่มีสิทธิตามหนังสือที่ กค 0416.3/ว 140 ลว.15/05/2560 ไม่ทราบว่าพอจะมีรายละเอียดหนังสือตัวนี้ไหมคะ เพราะแต่ก่อนยังใช้สิทธิได้ตามปกติ ค้นหาอย่างไรก็หาหนังสือที่ดังกล่าวไม่เจอค่ะ
ขออนุญาติสอบถาม แฟนคลอดบุตร ใน รพ. ของรัฐ และได้ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคม ส่วนผมเป็นข้าราชการจะเบิกส่วนเกินจากประกันสังคมได้หรือไม่อย่างไร เพราะปัญหาคือ ผมกรอกใบแจ้งสิทธิเบิกส่วนเกิน กับ รพ ไปแล้ว แต่ รพ ให้จ่ายเงินสดทั้งหมด ... ผมจะเบิกคืนได้หรือไม่ ครับ
รบกวนสอบถาม กรณีข้าราชการเกิดอุบัติเหตุจากรถ พรบ.ขาดและเป็นฝ่ายผิด 1.โรงพยาบาลออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้เพราะจ่ายเงินเองโดยไม่ผ่านกองทุนฯ สามารถนำมาเบิกต้นสังกัดได้เลยหรือไม่ 2. กรณีเบิกได้และเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะสามารถยืนเบิกต้นสังกัดหลังวันเกษียณแต่ภายใน 1 ปี ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ถ้าแม่มีประกันสังคมอยู่ แล้วมาทำสิทธิรักษาพยาบาลของลูกที่เป็นข้าราชการแล้ว ประกันสังคมจะยังใช้ได้อยู่มั้ยครับ
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสามารถเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรได้หรือไม่
ขอสอบถามหน่อยค่ะว่า พอดีว่ายายได้รับการนัดหมายทำบอลลูนหัวใจนอกเวลาราชการและพยาบาลได้แจ้งว่ามีส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้อยู่ประมาณ 30,000 บาท ทั้งนี้เมื่อได้ใบเสร็จมาแล้ว ทาง รพ เขียนในใบเสร็จว่า ค่าส่วนเกินอุปกรณ์และอวัยวะเทียม พอทักท้วงไป ว่าทำไมลงแบบนี้ ไม่ใช่ ค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลา... ทางการเงินแจ้งว่า ค่าบริการทางการแพทย์ เบิกจ่ายตรงไปแล้วว จึงอยากเรียนถามว่า การเงินออกใบเสร็จแบบนั้นถูกต้องแล้วใช่มั้ยคะ? ขอบคุณค่ะ
ถ้าคู่สมรสที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เบิกจ่ายตรงเสียชีวิต สามี/ภรรยาจะถูกตัดสิทธิ์มั้ยคับ?
บิดามารดา_ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอสิทธิ​เบิกจ่ายตรง กับกรมบัญชีกลาง