Clicky

สวัสดิการข้าราชการ

สวัสดิการข้าราชการ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ?

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้แก่ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

เปิดเหมือนปกติ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1238 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพย...
12/10/2022

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1238 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

กำหนดให้ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลใครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลของเอกชน กรณีป่วยด้วยโรคโควิด 19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีได้รับการวินิจฉัยจากระบบสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่า "เข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต" (ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง) ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสถานพยาบาลของเอกชนจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบเบิกจ่ายตรงแทนผู้มีสิทธิ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดได้ที่ --> https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/(%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2)%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 04...
06/07/2022

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 693
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา
28/05/2022

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post
05/04/2022

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post
31/03/2022

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post

รายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่แสดงความประสงค์  "ที่จะ" ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อย (สีเขียว)...
28/03/2022

รายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่แสดงความประสงค์ "ที่จะ" ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) กับ สปสช. ซึ่งอนุโลมใช้กับสิทธิราชการ

📢📣 ทั้งนี้ "ก่อน" เข้ารับบริการ ขอให้ติดต่อ 📞📲สถานพยาบาลของเอกชนก่อนว่า เป็นคู่สัญญากับ สปสช. แล้วหรือไม่ ***หากเข้ารับบริการโดยที่สถานพบาบาลฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับ สปสช. จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้***

หมายเหตุ ลำดับที่ 89 รพ.ธนบุรี ยกเลิกให้บริการ

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post
18/03/2022

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post
17/03/2022

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post
17/03/2022

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post
10/03/2022

Photos from สวัสดิการข้าราชการ's post

27/01/2022
30/12/2021
24/11/2021
14/08/2021
26/04/2021
‼️ FAKE NEWS ‼️ #หยุดแชร์เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในคร...
23/12/2020

‼️ FAKE NEWS ‼️ #หยุดแชร์

เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าตรวจและรักษาโรคโควิด19 ได้ในโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ กรณีแพทย์ดำเนินการสอบสวนโรคแล้ว เห็นว่า เสี่ยงหรือติดเชื้อฯ ทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ไม่ได้จำกัดโรงพยาบาล ทั้งนี้ รายการและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่จะสามารถเบิกได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลว.20 มีนาคม 2563 (สถานพยาบาลของทางราชการ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว130 ลว.3 เมษายน 2563

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/273 ลว.18 มิถุนายน 2563 (สถานพยาบาลเอกชน)

4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/565 ลว.30 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งเวียนสถานพยาบาลของทางราชการ)

23/12/2020
www.cgd.go.th

รวมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%89+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%89+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7273.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7273.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176410131&ssbinary=true

4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยบาลกรณีกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%A7+565.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%A7+565.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438177174423&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรค...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+450+%28%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%29.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+450+%28%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%29.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176818830&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (เวียนสถานพยาบาล) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (เวียนสถานพยาบาล) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+442.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+442.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176806981&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 (เวียนส่วนราชการ) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่า...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 (เวียนส่วนราชการ) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดหนังสือเวียนได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+441.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+441.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176806947&ssbinary=true

กรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้...
15/09/2020

กรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านทาง QR Code นี้ หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-tQ7dijmvv7DmTGJvrrCMCL4B9b3Vt45G4-DoJxiKEDv8Q/viewform?fbclid=IwAR1o3vjqk_HjWn-7SLwW5P4W-Zj1hnJ5xIycuHNSUB8ahn21b_M4QipuhTs

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ค่ะ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย...
11/09/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรั...
25/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ --> https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176360259&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภ...
22/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบา...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด19

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว150.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว150.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175814219&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผ...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว146.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว146.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175803207&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู...
03/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
21/03/2020

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ย...
20/03/2020

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
26/09/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562
26/07/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
27/05/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621277000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวัสดิการข้าราชการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าบัญชีเงินฝากเดิมเป็นของธนาคารทหารไทยต้องเปลี่ยนหรทอเปล่า
เรียนสอบถามครับ
ผมเป็นข้าราชการท้องถิ่น ภรรยาเพิ่งคลอดบุตรได้ 2 เดือน และพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนรวมของบุตร
#จึงขอเรียนสอบจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับ
สอบถามการเบิกจ่ายยารักษาโรคโลหิตวิทยา ลำดับที่ 8 Daratumumab ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯ ปัจจุบันยังเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 อยู่ไหมครับ
ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน
ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว

"แอพฯเป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มที่ผมช่วยออกแบบตั้งแต่ต้น เป็นแอพฯ ของธนาคารกรุงไทย ผมเสือกเข้ามารับภาระทำโครงการหลาย ๆ อย่างให้กับกระทรวงการคลัง เริ่มตั้งแต่ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ ขณะเดียวกันก็ให้บริการเรื่องอื่นๆ เปิดมา 2 รอบขายพันธบัตรรัฐบาล 200 ล้านบาทหมดภายใน 99 วินาที"

ผมในที่นี้คือนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว กล่าวถึง การร่วมงานกับโครงการภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้า สมคิดได้ก่อตั้งบริษัท settrade.com ให้กับ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปลี่ยนจากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ทำ K-Transformation ตั้ง KBTG บริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทย พัฒนา K-Plus หลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคารกรุงไทย และช่วยทำโครงการภาครัฐ

สมคิด จิรานันตรัตน์

เบื้องหลัง แอพฯเป๋าตัง

"คนที่ทำแอพฯนี้ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมเป็นคนรุ่นเก่ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบ ช่วยคิด ช่วยทำ มีคนเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาร่วมโครงการหลายคน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเทคโนโลยี แม้เขาจะไม่ได้ลงลึกถึงมุมของการโค้ดดิ้ง แต่เขาก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ชีวิต" สมคิดเล่า และบอกว่า แต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน (ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ)

"ชิมช้อปใช้ เป็นลักษณะแจกเงินให้กับประชาชน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ รอบสอง ให้ประชาชนเอาเงินของตัวเองมาใส่ใน G wallet แล้วไปซื้อสินค้าได้ โดยหักลดหย่อนภาษี ส่วน เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง ให้ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นที่นิยมมาก เพราะเราไม่ให้ร้านใหญ่ๆ เข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆ รถเข็น, สตรีทฟู้ด ช่วยให้พวกเขาขายดีขึ้น ทำให้ร้านค้าและประชาชนจำนวนมากอยากร่วมด้วย

ร้านค้าที่รับแอพฯเป๋าตัง

อย่างเมื่อเช้านี้ (20 ม.ค. 2564) ลงทะเบียนรับ 1.34 ล้านคน มีคนเข้าแอพฯ มารอก
ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พ่อป่วยจะทำpetscan ที่รพ.จุฬาภรณ์ สามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงได้ให้ใหมครับ
สอบถามการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จ่ายตรงจากกรณีคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ (หย่าร้าง) มาใช้สิทธิ์ของบุตรทีเป็นข้าราชการแทน
เนื่องจากบุตรที่เป็นข้าราชการได้ยื่นขอใช้สิทธิ์ผ่านต้นสังกัดแล้ว แต่ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ ต้นสังกัดแจ้งว่าสิทธิ์ทับซ้อนกับต้นสังกัดเดิมของคู่สมรส (ปัจจุบันหย่าร้างนานแล้ว) จึงได้แจ้งให้ไปยกเลิกสิทธิ์จากต้นสังกัดของคู่สมรสเก่าก่อน ซึ่งได้แจ้งไปตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 แต่ปัจจุบันสิทธิ์จ่ายตรงของมารดาก็ยังใช้ไม่ได้ จึงอยากทราบรายละเอียดว่าต้องดำเนินการอย่างไร
อยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ และควรดำเนินการอย่างไรค่ะ
เรียนถามคะใช้สิทธิ์รัฐวิสาหกิจต้องทำอย่างไรบ้างคะให้กับพ่อแม่คะ
ขอสอบถามค่ะ ตรวจสอบสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบบุคลากรภาครัฐ ระบบแจ้งว่าไม่มีสิทธิตามหนังสือที่ กค 0416.3/ว 140 ลว.15/05/2560 ไม่ทราบว่าพอจะมีรายละเอียดหนังสือตัวนี้ไหมคะ เพราะแต่ก่อนยังใช้สิทธิได้ตามปกติ ค้นหาอย่างไรก็หาหนังสือที่ดังกล่าวไม่เจอค่ะ
ขออนุญาติสอบถาม แฟนคลอดบุตร ใน รพ. ของรัฐ และได้ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคม ส่วนผมเป็นข้าราชการจะเบิกส่วนเกินจากประกันสังคมได้หรือไม่อย่างไร เพราะปัญหาคือ ผมกรอกใบแจ้งสิทธิเบิกส่วนเกิน กับ รพ ไปแล้ว แต่ รพ ให้จ่ายเงินสดทั้งหมด ... ผมจะเบิกคืนได้หรือไม่ ครับ
รบกวนสอบถาม กรณีข้าราชการเกิดอุบัติเหตุจากรถ พรบ.ขาดและเป็นฝ่ายผิด
1.โรงพยาบาลออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้เพราะจ่ายเงินเองโดยไม่ผ่านกองทุนฯ สามารถนำมาเบิกต้นสังกัดได้เลยหรือไม่
2. กรณีเบิกได้และเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะสามารถยืนเบิกต้นสังกัดหลังวันเกษียณแต่ภายใน 1 ปี ได้หรือไม่
ขอบคุณค่ะ
ถ้าแม่มีประกันสังคมอยู่ แล้วมาทำสิทธิรักษาพยาบาลของลูกที่เป็นข้าราชการแล้ว ประกันสังคมจะยังใช้ได้อยู่มั้ยครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Thai smile สำนักงาน กปร. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญ หวยรัฐบาล แบ่งปันกันฟรีๆๆ Bawornmongkol Fire Station. สถานีดับเพลิงบวรม แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลว งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand Bangkok Tourism Division Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร Fire Alarm By TTK Trade Service ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด - สน. sirirajpr