สวัสดิการข้าราชการ

สวัสดิการข้าราชการ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ
(15)

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ ในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และพื้นที่พิเศษของข้าราชการ ให้แก่ ผู้มีสิทธิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

หน้าที่: ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และพื้นที่พิเศษของข้าราชการ

เปิดเหมือนปกติ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรั...
25/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ --> https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176360259&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภ...
22/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบา...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด19

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว150.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว150.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175814219&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผ...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว146.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว146.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175803207&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู...
03/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
21/03/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊กรมบัญชีกลางพร้อมดูแลทุกสถานการณ์ เพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และขานรับมาตรการ Social Distancing

➡️➡️กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และกำหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และขานรับมาตรการ Social Distancing โดยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยาที่สถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่ม

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบพิเศษ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งบางประเภทไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และแพทย์ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายตรงค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

2. กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ค่ายารักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีที่สถานพยาบาลจำเป็นต้องส่งตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ให้สามารถเบิกจ่ายตรงค่าพาหนะส่งต่อ และค่าบริการทำความสะอาดพาหนะส่งต่อ ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

➡️➡️“กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาล โดยให้ผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลสามารถรับยาที่บ้านได้ ลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังสถานพยาบาลในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ และขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ย...
20/03/2020

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
26/09/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562
26/07/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
27/05/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
22/03/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป...
07/03/2019

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)...
05/03/2019

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ตามหนังสือกรมบัญขีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 84 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (มกราคม 2562)
05/03/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (มกราคม 2562)

วิธีการเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรหัส รายการ และอัตรา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
04/03/2019

วิธีการเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรหัส รายการ และอัตรา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Mobile Application)" CGD  iHealthcare"
31/01/2019

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(Mobile Application)

" CGD iHealthcare"

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนธันวาคม 2561
24/01/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือนธันวาคม 2561

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
25/12/2018

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
29/11/2018

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

โปรแกรม KTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาล รายการเมนู ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเดิม ค...
11/10/2018

โปรแกรม KTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาล
รายการเมนู ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม
จากเวอร์ชั่นเดิม

คู่มือการใช้งาน ฉบับเต็ม สามารถ DOWNLOAD จากหน้าเว็บ www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเง...
14/08/2018

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ป่วยบางประเภท รวมทั้งความล่าช้าในการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่อง EDC) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ป่วยบางประเภท รวมทั้งความล่าช้าในการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่อง EDC) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
04/05/2018

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก ได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้มีการเตรียมความพร้อม และเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก    และสถานพยาบาลเอกชนท...
19/04/2018

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

05/04/2018
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
https://www.youtube.com/watch?v=RSq66Sr9uac

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
26/03/2018

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง เรื่อง กรมบัญชีกลาง ยกเลิกสแกนนิ้ว ใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที ดีเดย์ 4 พ.ค.61

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งประกาศแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บั...
20/03/2018

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งประกาศแนวทางปฏิบัติ
การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ที่ทางราชการออกให้ทำธุรกรรมในการเข้ารับการรักษา
พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ขอประชาสัมพันธ์นะคะ กรมบัญชีกลางโดยกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เปิดให้บริการเพื่อตอบข้อหารือเกี่ย...
15/03/2018

ขอประชาสัมพันธ์นะคะ กรมบัญชีกลางโดยกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เปิดให้บริการเพื่อตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตามเพจด้านล่างค่ะ

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ตามหนังสือกรมบัญชีก...
22/02/2018

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0416.4/ว76 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้จัดทำ infographic เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาใบประเมินการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับส่วนราชการและผู้มีสิทธิได้เข้าใจตรงกัน
สามารถ Download รูปได้ ตามที่ http://bit.ly/2HFiVLE

15/02/2018

ด่วน!!! ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับข้อหารือจากโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง เกี่ยวกับรายการยาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
ขอประชาสัมพันธ์ว่า ยา EYLEA (Aflibercept) ใช้โรคจอประสาทตาเสื่อม และ PROLIA (Denosumab) ใช้รักษาโรคกระดูกพรุน สามารถเบิกจ่ายตรงได้

สำหรับยา Zaltrap (Aflibercept) และ Xgeva (Denosumab) เป็นยารักษาโรคมะเร็ง ห้ามเบิกในระบบจ่ายตรง แต่สามารถนำใบเสร็จค่ายาดังกล่าวไปยื่นเบิกที่ต้นสังกัดได้

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ตามหนังสือก...
14/02/2018

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ในสถานพยาบาลของเอกชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องผ่านระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์การคัดแยกที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด และเมื่อผลการพิจารณาว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ แต่เนื่องจากส่วนราชการและผู้มีสิทธิ ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง และต้องแนบใบประเมินทุกครั้งหรือไม่ กรมบัญชีกลางจึงได้เวียนซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการและผู้มีสิทธิทราบ โดยพิจารณา ดังนี้
1. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ต้องแนบ “ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน” ทุกครั้ง
2. ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องพิจารณาดังนี้
1 หัวข้อ 2.3 ผลการประเมินจะต้องปรากฏข้อความว่า “ไม่เข้าเกณฑ์”
2 หัวข้อ 2.1 การประเมินโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยพิจารณาจากรหัส ESI หากผลการประเมินเป็น “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” หรือ “ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง” จะปรากฏข้อความว่า “xxเร่งด่วนx” หรือ “xxไม่รุนแรงx” ตามลำดับ ถ้าหากผลการประเมินเป็น “xxอื่นๆx” หรือ “xxทั่วไปx” กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามประกาศกระทรวงการคลังฯ และไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้

ว 43 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
29/01/2018

ว 43 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบ กรณีกรม...
29/01/2018

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบ กรณีกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เพื่อให้สามารถกำกับและติดตามค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิตลอดจนสามารถรับรู้ธุรกรรมได้ทันทีเมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางกากกรแพทย์ ณ สถานพยาบาลทั้งนี้ ขอให้สถานพยาบาลแจ้งข้อมูลจำนวนจุดรับชำระเงิน เพอกรมบัญชีกลางจะพิจารณาจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชนชนให้กับสถานพยาบาลต่อไป นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลผลการตอบกลับแบบสอบถาม ผ่านระบบ Goole Forms ปรากฏว่า สถานพยาบาลบางแห่งแจ้งขอรับการจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่สถานพยาบาลได้เคยส่งเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งในบางกรณีมีความประสงค์จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้นอกที่ตั้งของสถานพยาบาล ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ ให้กับสถานพยาบาล โดยพิจารณาจากคำร้องของสถานพยาบาลและข้อมูลธุรกรรมที่สถานพยาบาลได้ส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งพิจารณาในสัดส่วน 50 ธุรกรรม/วันทำการเครื่อง โดยสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ ได้ที่จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ประสานงานที่สถานพยาบาลเคยแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง หรือผ่านช่องทาง Faceebook ที่หน้าเพจ “สวัสดิการข้าราชการ” ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ เพิ่มเติม ภายหลังจากดำเนินการโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 43 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบ กรณีกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เพื่อให้สามารถกำกับและติดตามค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิตลอดจนสามารถรับรู้ธุรกรรมได้ทันทีเมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางกากกรแพทย์ ณ สถานพยาบาลทั้งนี้ ขอให้สถานพยาบาลแจ้งข้อมูลจำนวนจุดรับชำระเงิน เพอกรมบัญชีกลางจะพิจารณาจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชนชนให้กับสถานพยาบาลต่อไป นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลผลการตอบกลับแบบสอบถาม ผ่านระบบ Goole Forms ปรากฏว่า สถานพยาบาลบางแห่งแจ้งขอรับการจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่สถานพยาบาลได้เคยส่งเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งในบางกรณีมีความประสงค์จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้นอกที่ตั้งของสถานพยาบาล ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ ให้กับสถานพยาบาล โดยพิจารณาจากคำร้องของสถานพยาบาลและข้อมูลธุรกรรมที่สถานพยาบาลได้ส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งพิจารณาในสัดส่วน 50 ธุรกรรม/วันทำการเครื่อง โดยสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ ได้ที่จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ประสานงานที่สถานพยาบาลเคยแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง หรือผ่านช่องทาง Faceebook ที่หน้าเพจ “สวัสดิการข้าราชการ” ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาจัดสรรเครื่องอ่านบัตรฯ เพิ่มเติม ภายหลังจากดำเนินการโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 43 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 สามารถดาวน์โหลดระเบียบดังกล่าวได้ที่ http://...
22/01/2018

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดระเบียบดังกล่าวได้ที่

http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.22477_1_BCS_1_pdf

ฝากประชาสัมพันธ์คะ
16/01/2018

ฝากประชาสัมพันธ์คะ

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2127 7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวัสดิการข้าราชการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสามารถเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรได้หรือไม่
ขอสอบถามหน่อยค่ะว่า พอดีว่ายายได้รับการนัดหมายทำบอลลูนหัวใจนอกเวลาราชการและพยาบาลได้แจ้งว่ามีส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้อยู่ประมาณ 30,000 บาท ทั้งนี้เมื่อได้ใบเสร็จมาแล้ว ทาง รพ เขียนในใบเสร็จว่า ค่าส่วนเกินอุปกรณ์และอวัยวะเทียม พอทักท้วงไป ว่าทำไมลงแบบนี้ ไม่ใช่ ค่าบริการทางการแพทย์นอกเวลา... ทางการเงินแจ้งว่า ค่าบริการทางการแพทย์ เบิกจ่ายตรงไปแล้วว จึงอยากเรียนถามว่า การเงินออกใบเสร็จแบบนั้นถูกต้องแล้วใช่มั้ยคะ? ขอบคุณค่ะ
ถ้าคู่สมรสที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เบิกจ่ายตรงเสียชีวิต สามี/ภรรยาจะถูกตัดสิทธิ์มั้ยคับ?
บิดามารดา_ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอสิทธิ​เบิกจ่ายตรง กับกรมบัญชีกลาง
ใบเสร็จใบนี้เบิกได้มั๊ยครับ
เรียนปรึกษากรณีเช่าบ้านครับ ข้าราชการได้เบิกเงินค่าเช่าซื้อบ้าน โดยยังมีหนี้สินผ่อนชำระอยู่ ต่อมา ได้ย้ายไปพักอาศัย บ้านมารดา (พักอาศัยจริง) ในพื้นที่อำเภอเดียวกัน 1. สามารถเปลี่ยนค่าเช่าซื้อบ้าน เป็น ค่าเช่าบ้าน บิดา-มารดาได้หรือไม่ 2. ควรทำเรื่องเปลี่ยน ตาม แบบ 6005 หรือไม่ ขอขอบคุณครับ
สอบถามค่ะเบิกตรง กทม. พอดีแม่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะนำตัวแม่มารักษาที่โรงพยาบาลในกทม.ทำได้มั้ยค่ะ ต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มมั้ยค่ะ
ภรรยามีประกันสังคม สามีข้าราชการ ไปฝากครรภ์โรงบาลรัฐที่ไม่ใช่ที่ตัวเองมีสิทธิ์ประกันสังคม สามารถนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดได้ไหมครับ
ถ้าบุตรทำงานแล้วรับราชการเป็นตำรวจนายสิบ ยังใช้สิทธิบิดาเบิกค่าเล่าเรียนได้มั้ยคะ ระเบียบกำหนดบุตรมีอายุ3-25 ปี สามารถเบิกได้แต่กรณีนี้เป็นข้าราชการตำรวจ มีระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องมั้ยคะ
สอบถามหน่อยครับบุตรสามารถใช้สิทธิข้าราชการกับผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการถึงอายุกี่ปีครับ
ขอสอบถามเรื่องบำเน็จตกทอด เป็นข้าราชการบำนาญสังกัด อบจ.แพร่ มีสิทธิขอกู้บำเน็จตกทอดได้ไหน กู้ได้ติดต่อที่ไหนครับ
เรียนถามหน่อยครับ ลูกจ้างประจำเมื่อเกษียณแล้วรับบำนาญและสิทธิ์รักษาพยาบาลก็หมดไป ส่วนสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตรยังสามารถเบิกได้อยู่ไหมครับ ขอเรียนถามแค่นี้นะครับ ขอรบกวนกรุณาตอบด้วยนะครับ