สวัสดิการข้าราชการ

สวัสดิการข้าราชการ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ ในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และพื้นที่พิเศษของข้าราชการ ให้แก่ ผู้มีสิทธิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

เปิดเหมือนปกติ

14/08/2021
26/04/2021
‼️ FAKE NEWS ‼️ #หยุดแชร์เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในคร...
23/12/2020

‼️ FAKE NEWS ‼️ #หยุดแชร์

เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าตรวจและรักษาโรคโควิด19 ได้ในโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ กรณีแพทย์ดำเนินการสอบสวนโรคแล้ว เห็นว่า เสี่ยงหรือติดเชื้อฯ ทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ไม่ได้จำกัดโรงพยาบาล ทั้งนี้ รายการและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่จะสามารถเบิกได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลว.20 มีนาคม 2563 (สถานพยาบาลของทางราชการ

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว130 ลว.3 เมษายน 2563

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/273 ลว.18 มิถุนายน 2563 (สถานพยาบาลเอกชน)

4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/565 ลว.30 พฤศจิกายน 2563 (แจ้งเวียนสถานพยาบาลของทางราชการ)

23/12/2020
www.cgd.go.th

รวมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%89+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%89+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7273.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7273.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176410131&ssbinary=true

4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยบาลกรณีกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%A7+565.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%A7+565.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438177174423&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรค...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+450+%28%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%29.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+450+%28%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%29.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176818830&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (เวียนสถานพยาบาล) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 442 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (เวียนสถานพยาบาล) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+442.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+442.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176806981&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 (เวียนส่วนราชการ) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่า...
14/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 (เวียนส่วนราชการ) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดหนังสือเวียนได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+441.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+441.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176806947&ssbinary=true

กรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้...
15/09/2020

กรมบัญชีกลาง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านทาง QR Code นี้ หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-tQ7dijmvv7DmTGJvrrCMCL4B9b3Vt45G4-DoJxiKEDv8Q/viewform?fbclid=IwAR1o3vjqk_HjWn-7SLwW5P4W-Zj1hnJ5xIycuHNSUB8ahn21b_M4QipuhTs

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ค่ะ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย...
11/09/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรั...
25/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ดาวน์โหลดได้ที่ --> https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7+279.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176360259&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภ...
22/06/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบา...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
เรื่อง การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด19

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว150.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว150.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175814219&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผ...
15/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22ว146.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22ว146.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175803207&ssbinary=true

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู...
03/04/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22หลักเกณฑ์+Covid+19+ฉ+2.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175754231&ssbinary=true

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
21/03/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊กรมบัญชีกลางพร้อมดูแลทุกสถานการณ์ เพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และขานรับมาตรการ Social Distancing

➡️➡️กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และกำหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และขานรับมาตรการ Social Distancing โดยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยาที่สถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่ม

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบพิเศษ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งบางประเภทไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และแพทย์ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายตรงค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

2. กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ค่ายารักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีที่สถานพยาบาลจำเป็นต้องส่งตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ให้สามารถเบิกจ่ายตรงค่าพาหนะส่งต่อ และค่าบริการทำความสะอาดพาหนะส่งต่อ ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

➡️➡️“กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาล โดยให้ผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลสามารถรับยาที่บ้านได้ ลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังสถานพยาบาลในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ และขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ย...
20/03/2020

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+Covid+19+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%A7+102.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438175662568&ssbinary=true

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
26/09/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562
26/07/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
27/05/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
22/03/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป...
07/03/2019

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 85 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)...
05/03/2019

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ตามหนังสือกรมบัญขีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 84 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (มกราคม 2562)
05/03/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (มกราคม 2562)

วิธีการเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรหัส รายการ และอัตรา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
04/03/2019

วิธีการเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรหัส รายการ และอัตรา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Mobile Application)" CGD  iHealthcare"
31/01/2019

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(Mobile Application)

" CGD iHealthcare"

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนธันวาคม 2561
24/01/2019

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ประจำเดือนธันวาคม 2561

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
25/12/2018

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
29/11/2018

สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

โปรแกรม KTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาล รายการเมนู ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเดิม ค...
11/10/2018

โปรแกรม KTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาล
รายการเมนู ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม
จากเวอร์ชั่นเดิม

คู่มือการใช้งาน ฉบับเต็ม สามารถ DOWNLOAD จากหน้าเว็บ www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเง...
14/08/2018

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ป่วยบางประเภท รวมทั้งความล่าช้าในการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่อง EDC) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ป่วยบางประเภท รวมทั้งความล่าช้าในการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่อง EDC) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
04/05/2018

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก ได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้มีการเตรียมความพร้อม และเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก    และสถานพยาบาลเอกชนท...
19/04/2018

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2127 7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวัสดิการข้าราชการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามครับ ผมเป็นข้าราชการท้องถิ่น ภรรยาเพิ่งคลอดบุตรได้ 2 เดือน และพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนรวมของบุตร #จึงขอเรียนสอบจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
สอบถามการเบิกจ่ายยารักษาโรคโลหิตวิทยา ลำดับที่ 8 Daratumumab ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯ ปัจจุบันยังเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 อยู่ไหมครับ
ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว "แอพฯเป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มที่ผมช่วยออกแบบตั้งแต่ต้น เป็นแอพฯ ของธนาคารกรุงไทย ผมเสือกเข้ามารับภาระทำโครงการหลาย ๆ อย่างให้กับกระทรวงการคลัง เริ่มตั้งแต่ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ ขณะเดียวกันก็ให้บริการเรื่องอื่นๆ เปิดมา 2 รอบขายพันธบัตรรัฐบาล 200 ล้านบาทหมดภายใน 99 วินาที" ผมในที่นี้คือนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว กล่าวถึง การร่วมงานกับโครงการภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้า สมคิดได้ก่อตั้งบริษัท settrade.com ให้กับ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปลี่ยนจากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ทำ K-Transformation ตั้ง KBTG บริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทย พัฒนา K-Plus หลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคารกรุงไทย และช่วยทำโครงการภาครัฐ สมคิด จิรานันตรัตน์ เบื้องหลัง แอพฯเป๋าตัง "คนที่ทำแอพฯนี้ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมเป็นคนรุ่นเก่ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบ ช่วยคิด ช่วยทำ มีคนเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาร่วมโครงการหลายคน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเทคโนโลยี แม้เขาจะไม่ได้ลงลึกถึงมุมของการโค้ดดิ้ง แต่เขาก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ชีวิต" สมคิดเล่า และบอกว่า แต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน (ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ) "ชิมช้อปใช้ เป็นลักษณะแจกเงินให้กับประชาชน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ รอบสอง ให้ประชาชนเอาเงินของตัวเองมาใส่ใน G wallet แล้วไปซื้อสินค้าได้ โดยหักลดหย่อนภาษี ส่วน เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง ให้ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นที่นิยมมาก เพราะเราไม่ให้ร้านใหญ่ๆ เข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆ รถเข็น, สตรีทฟู้ด ช่วยให้พวกเขาขายดีขึ้น ทำให้ร้านค้าและประชาชนจำนวนมากอยากร่วมด้วย ร้านค้าที่รับแอพฯเป๋าตัง อย่างเมื่อเช้านี้ (20 ม.ค. 2564) ลงทะเบียนรับ 1.34 ล้านคน มีคนเข้าแอพฯ มารอก
ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พ่อป่วยจะทำpetscan ที่รพ.จุฬาภรณ์ สามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงได้ให้ใหมครับ
สอบถามการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์จ่ายตรงจากกรณีคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ (หย่าร้าง) มาใช้สิทธิ์ของบุตรทีเป็นข้าราชการแทน เนื่องจากบุตรที่เป็นข้าราชการได้ยื่นขอใช้สิทธิ์ผ่านต้นสังกัดแล้ว แต่ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ ต้นสังกัดแจ้งว่าสิทธิ์ทับซ้อนกับต้นสังกัดเดิมของคู่สมรส (ปัจจุบันหย่าร้างนานแล้ว) จึงได้แจ้งให้ไปยกเลิกสิทธิ์จากต้นสังกัดของคู่สมรสเก่าก่อน ซึ่งได้แจ้งไปตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 แต่ปัจจุบันสิทธิ์จ่ายตรงของมารดาก็ยังใช้ไม่ได้ จึงอยากทราบรายละเอียดว่าต้องดำเนินการอย่างไร
อยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ และควรดำเนินการอย่างไรค่ะ
เรียนถามคะใช้สิทธิ์รัฐวิสาหกิจต้องทำอย่างไรบ้างคะให้กับพ่อแม่คะ
ขอสอบถามค่ะ ตรวจสอบสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบบุคลากรภาครัฐ ระบบแจ้งว่าไม่มีสิทธิตามหนังสือที่ กค 0416.3/ว 140 ลว.15/05/2560 ไม่ทราบว่าพอจะมีรายละเอียดหนังสือตัวนี้ไหมคะ เพราะแต่ก่อนยังใช้สิทธิได้ตามปกติ ค้นหาอย่างไรก็หาหนังสือที่ดังกล่าวไม่เจอค่ะ
ขออนุญาติสอบถาม แฟนคลอดบุตร ใน รพ. ของรัฐ และได้ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคม ส่วนผมเป็นข้าราชการจะเบิกส่วนเกินจากประกันสังคมได้หรือไม่อย่างไร เพราะปัญหาคือ ผมกรอกใบแจ้งสิทธิเบิกส่วนเกิน กับ รพ ไปแล้ว แต่ รพ ให้จ่ายเงินสดทั้งหมด ... ผมจะเบิกคืนได้หรือไม่ ครับ
รบกวนสอบถาม กรณีข้าราชการเกิดอุบัติเหตุจากรถ พรบ.ขาดและเป็นฝ่ายผิด 1.โรงพยาบาลออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้เพราะจ่ายเงินเองโดยไม่ผ่านกองทุนฯ สามารถนำมาเบิกต้นสังกัดได้เลยหรือไม่ 2. กรณีเบิกได้และเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะสามารถยืนเบิกต้นสังกัดหลังวันเกษียณแต่ภายใน 1 ปี ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ถ้าแม่มีประกันสังคมอยู่ แล้วมาทำสิทธิรักษาพยาบาลของลูกที่เป็นข้าราชการแล้ว ประกันสังคมจะยังใช้ได้อยู่มั้ยครับ
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสามารถเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรได้หรือไม่