สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ Official Page - เพจอย่างเป็นทางการ
ของ..สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สดย.ท.) Children and Youth Council of Thailand (CYCT) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (The Children and Youth Council of Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์(พม.)
และดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ชั้น 2 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-651-7785 โทรสาร 02-253-9119

โครงสร้างของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1.ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 คน
2.ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 คน
3.ผู้แทนเด็กและเยาวชน จากกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์กำหนด จำนวน 38 คน
รวมทั้งหมด 115 คน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่..
1.เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ
2.ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.ให้ความเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
5.เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
6.ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละครั้ง

นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อีกจำนวน 26 คน ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

คณะบริหารฯมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ต่อสำนักงาน สท.เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้แทน หรือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย..

อ้างอิงจาก : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

เปิดเหมือนปกติ

เดินทางมาสู่รุ่นที่ 4 รุ่นสุดท้ายของปี 2021 😍📚 ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่นที่ 4 ทุกคนที่มาร่วมจอยกัน แอคทีฟสุด ๆ และทีมวิทยากรสุ...
19/09/2021

เดินทางมาสู่รุ่นที่ 4 รุ่นสุดท้ายของปี 2021 😍

📚 ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่นที่ 4 ทุกคนที่มาร่วมจอยกัน แอคทีฟสุด ๆ และทีมวิทยากรสุดปังที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างเรา ๆ แบบจัดเต็ม ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ☺️

😎 ไว้เจอกันออนไซต์เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นน๊า ผู้นำเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น 😍

Thank You ❗️😊

เดินทางมาสู่รุ่นที่ 4 รุ่นสุดท้ายของปี 2021 😍

📚 ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่นที่ 4 ทุกคนที่มาร่วมจอยกัน แอคทีฟสุด ๆ และทีมวิทยากรสุดปังที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างเรา ๆ แบบจัดเต็ม ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ☺️

😎 ไว้เจอกันออนไซต์เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นน๊า ผู้นำเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น 😍

Thank You ❗️😊

😍 ID-Sign 2021 พรุ่งนี้ | 18 ก.ย.64 รุ่นที่ 4เจอกัน 8.00 น. (ระบบห้องเปิด 7.30 น.) ทาง Zoom Meeting📱💻 เข้า Zoom โดยการกด...
17/09/2021

😍 ID-Sign 2021 พรุ่งนี้ | 18 ก.ย.64 รุ่นที่ 4
เจอกัน 8.00 น. (ระบบห้องเปิด 7.30 น.) ทาง Zoom Meeting

📱💻 เข้า Zoom โดยการกดลิงก์ในระบบเว็บไซต์ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021

เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ผ่าน Line เลือก เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" หรือกดลิงก์ในไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น, E-mail หรือ Line ที่ทางโครงการส่งให้ได้เลย

✅ อย่าลืมเปลี่ยนชื่อเป็น ID ตามด้วยชื่อจริงเพื่อเป็นการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วม ชื่อเหมือนในไลน์กลุ่ม (มีผลต่อการรับเกียรติบัตร)
และอย่าลืมเปลี่ยนพื้นหลังด้วยน๊า

📝 เช็กเวลาการเข้าร่วม และดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" บนเว็บไซต์

🔐 ID คือ Username ที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ที่ Line ตอนยืนยันการเข้าร่วม หรือ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/listG4

📚 คู่มือทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/manual/ เมนูคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม

🎉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น หรือ Line OA คลิก https://page.line.me/733zwvfd?openQrModal=true

* https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/prepare-gen4/

😍 ID-Sign 2021สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ทุกท่าน ขณะนี้ท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วเจอกัน 18-19 ก.ย. 64 นี...
16/09/2021

😍 ID-Sign 2021
สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ทุกท่าน ขณะนี้ท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว

เจอกัน 18-19 ก.ย. 64 นี้ทาง Zoom Meeting 📱💻

✅ สามารถเข้าไปทดลองใช้งานระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021 เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" กดเข้าสู่ระบบ กดระบบเข้าร่วมกิจกรรม กดรุ่นที่ 4

🎈จะมีระบบลิงก์ไปยังการประชุม Zoom Meeting เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม ลิงก์ดาวน์โหลดกำหนดการและภาพพื้นหลัง Zoom รวมทั้งระบบตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

📚 สามารถศึกษาระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/manual/

🔐 เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ผ่าน Line
ID คือ Username ที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ที่ Line ตอนยืนยันการเข้าร่วม หรือ
รุ่นที่ 4 > https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/listG4

📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น หรือ Line OA คลิก https://page.line.me/733zwvfd?openQrModal=true

* https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/welcome-gen4/

😍 ID-Sign 2021
สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ทุกท่าน ขณะนี้ท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว

เจอกัน 18-19 ก.ย. 64 นี้ทาง Zoom Meeting 📱💻

✅ สามารถเข้าไปทดลองใช้งานระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021 เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" กดเข้าสู่ระบบ กดระบบเข้าร่วมกิจกรรม กดรุ่นที่ 4

🎈จะมีระบบลิงก์ไปยังการประชุม Zoom Meeting เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม ลิงก์ดาวน์โหลดกำหนดการและภาพพื้นหลัง Zoom รวมทั้งระบบตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

📚 สามารถศึกษาระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/manual/

🔐 เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ผ่าน Line
ID คือ Username ที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ที่ Line ตอนยืนยันการเข้าร่วม หรือ
รุ่นที่ 4 > https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/listG4

📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น หรือ Line OA คลิก https://page.line.me/733zwvfd?openQrModal=true

* https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/welcome-gen4/

10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา🎈 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Digita...
15/09/2021

10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

🎈 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Digital Resilience อย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนไทย

😗 โดยนายบุรินทร์ เรือนแก้ว รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

😍 💉ภายใต้ "โครงการวัคซีนเพื่อรับมือปัญหา: การศึกษาภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล (Digital Resilience) และ Cyberbullying ของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย" โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลในการลงนามครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชการ หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัย เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ กล่าวเปิดและแนะนำโครงการในฐานะหัวหน้าโครงการ

✒️การลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกับหน่วยงานอื่นอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สภาเด็กและเยาวชนแหง่ประเทศไทย, มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยการเปิดตัว Comprehensive online platform ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ การบรรยายบทบาทและก้าวต่อไปในการทำงานด้าน Cyberbullying และ Digital Resilience โดยผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทำอย่างไรให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์" โดย อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว หัวหน้าศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยมี ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่อง 3 เป็นผู้ดำเนินรายการ

รบชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/81kE4ZfpSP/

💡 ผนึกกำลังเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี องค์กรด้านเด็กและเยาวชนระดับประเทศ🎤ในการจัดเวทีทางสังคมเพื่อ...
15/09/2021

💡 ผนึกกำลังเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี องค์กรด้านเด็กและเยาวชนระดับประเทศ

🎤ในการจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เด็กเยาวชนและครอบครัว : การปรับตัวในความท้าทายของการระบาด covid-19 ปัจจุบันและอนาคต” วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00– 17.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

😗โดยในห้องย่อยมีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมให้ข้อเสนอ ความคิดเห็นร่วมอภิปราย กับองค์กรต่าง ๆ

ห้องที่ 1 ในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนยุคหลังcovid-19” โดยนางสาวณัชชา เติมสายทอง เลขานุการประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และนายธนวัฒน์ พรหมโชติ ผู้ช่วยประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ห้องที่ 2 ในหัวข้อ เด็กเยาวชนกับ“ความเป็นพลเมืองดิจิทัล: พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21” โดยนางสาวยศวดี ดิสสระ เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย กูลหลัก รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และนายฐนชัย อิสลามนุกูล เลขานุการประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ห้องที่ 3 ในหัวข้อ “เด็กและเยาวชนกับปัญหาเชิงพฤติกรรมความรุนแรงและอาชญากรรม” โดยนายอัฌชา ลิเกษม รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พระเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ห้องที่ 4 ในหัวข้อ “ผลกระทบ covid-19 ต่อสุขภาพกาย จิต สังคมของกลุ่มเด็กและเยาวชน” โดยนายบุรินทร์ เรือนแก้ว รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และนางสาวอลิษา องศารา รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ห้องที่ 5 ในหัวข้อ “ความคาดหวังและบทบาทการมีส่วนร่วมทางสังคม ที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันและอนาคต” โดยนายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และนางสาวอริสรา แตงกระโทก รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

#มาดามมาบอกต่อ ☺️💕💕💕💕💕💕💕ขอเชิญเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady หัวข้อ สื่อสารธ...
14/09/2021

#มาดามมาบอกต่อ ☺️
💕💕💕💕💕💕💕

ขอเชิญเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady หัวข้อ สื่อสารธรรมกับคนรุ่นใหม่ มองผ่านกฎหมายและเสรีนิยม วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18.00-21.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

⏩ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/tE991tt72HSxfrtS9

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก่อนวันที่ 17 กันยายน 2564 (18.00 น.)

ขอสงวนสิทธิ์มอบเกียรติบัตรผู้ทำแบบประเมินเท่านั้น และจะส่งเข้าอีเมล์ ไม่เกิน 7 วัน

รหัสห้อง Zoom
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9519265422?pwd=ZVpSTVV0QlJZNUdWNUNTdW1vQmZSQT09

Meeting ID: 951 926 5422
Passcode: 6629
-----------------------------

ประสานงานและดำเนินรายการโดย:
อาจารย์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร

ดำเนินการจัดงานโดย:
หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

----------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: ครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน
www.ps.mcu.ac.th
สอบถามอีเมล์
[email protected]
[email protected]

#มาดามมาบอกต่อ ☺️
💕💕💕💕💕💕💕

ขอเชิญเข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง Gender Lens by Peace Lady หัวข้อ สื่อสารธรรมกับคนรุ่นใหม่ มองผ่านกฎหมายและเสรีนิยม วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18.00-21.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

⏩ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/tE991tt72HSxfrtS9

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก่อนวันที่ 17 กันยายน 2564 (18.00 น.)

ขอสงวนสิทธิ์มอบเกียรติบัตรผู้ทำแบบประเมินเท่านั้น และจะส่งเข้าอีเมล์ ไม่เกิน 7 วัน

รหัสห้อง Zoom
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9519265422?pwd=ZVpSTVV0QlJZNUdWNUNTdW1vQmZSQT09

Meeting ID: 951 926 5422
Passcode: 6629
-----------------------------

ประสานงานและดำเนินรายการโดย:
อาจารย์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร

ดำเนินการจัดงานโดย:
หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

----------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: ครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน
www.ps.mcu.ac.th
สอบถามอีเมล์
[email protected]
[email protected]

😍 ID-Sign 2021 รุ่นที่ 3 จบไปแล้ว 🏅📚 ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่นที่ 3 ทุกคนที่มาร่วมจอยกัน แอคทีฟสุด ๆ และทีมวิทยากรสุดปังที่เข้...
12/09/2021

😍 ID-Sign 2021 รุ่นที่ 3 จบไปแล้ว 🏅

📚 ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่นที่ 3 ทุกคนที่มาร่วมจอยกัน แอคทีฟสุด ๆ และทีมวิทยากรสุดปังที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างเรา ๆ แบบจัดเต็ม ☺️

😎 ไว้เจอกันออนไซต์เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นน๊า ผู้นำเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น 😍

Thank You ❗️😊

………………………………

🤩 ส่วนรุ่นที่ 4 มาเจอกัน 18-19 ก.ย. 64 นี้น๊าาา 🎈

💻📱 https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/

👧👶 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย🖥📱💻 เชิญสมาชิกเครือข่ายฯ และเพื่อน ๆ ร่วมเสวนาออนไลน์ Webinar Child Rights Series🎈 EP.9 หั...
12/09/2021

👧👶 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
🖥📱💻 เชิญสมาชิกเครือข่ายฯ และเพื่อน ๆ ร่วมเสวนาออนไลน์ Webinar Child Rights Series

🎈 EP.9 หัวข้อ “มองเทศ แลไทย กับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก”
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 19.00–20.30 น.

💡 สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุม Day of General Discussion “เรื่อง สิทธิเด็กกับการเลี้ยงดูทดแทนครอบครัว” ในสมัยการประชุมครั้งที่ 86 วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเด็กและครอบครัว จนเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ความต้องการการเลี้ยงดูทดแทนครอบครัวสำหรับเด็กจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในภาวะปกติและในระยะยาว อันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อขีดความสามารถของครอบครัวในการอุปการะเด็ก นอกจากนี้ โรคระบาดยังส่งผลต่อระบบการคุ้มครองเด็กและบริการต่าง ๆ ที่เกิดภาวะหยุดชะงักงัน ทำให้ความพยายามในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปฏิรูประบบการดูแลได้รับผลกระทบไปด้วย ด้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจต่อผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่อสิทธิเด็กกับการเลี้ยงดูทดแทน การสรุปบทเรียนจากการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแก้ไขปัญหานี้

👍 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “มองเทศ แลไทย กับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักต่อสาธารณะในเรื่องสิทธิเด็กกับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กโดยเรียนรู้ประสบการณ์จากเวทีสากล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปดำเนินการป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัว ด้วยการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการพึ่งพิงสถาบันในการเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กในประเทศไทย

👧👶 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
🖥📱💻 เชิญสมาชิกเครือข่ายฯ และเพื่อน ๆ ร่วมเสวนาออนไลน์ Webinar Child Rights Series

🎈 EP.9 หัวข้อ “มองเทศ แลไทย กับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก”
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 19.00–20.30 น.

💡 สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุม Day of General Discussion “เรื่อง สิทธิเด็กกับการเลี้ยงดูทดแทนครอบครัว” ในสมัยการประชุมครั้งที่ 86 วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเด็กและครอบครัว จนเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ความต้องการการเลี้ยงดูทดแทนครอบครัวสำหรับเด็กจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในภาวะปกติและในระยะยาว อันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อขีดความสามารถของครอบครัวในการอุปการะเด็ก นอกจากนี้ โรคระบาดยังส่งผลต่อระบบการคุ้มครองเด็กและบริการต่าง ๆ ที่เกิดภาวะหยุดชะงักงัน ทำให้ความพยายามในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปฏิรูประบบการดูแลได้รับผลกระทบไปด้วย ด้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจต่อผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่อสิทธิเด็กกับการเลี้ยงดูทดแทน การสรุปบทเรียนจากการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแก้ไขปัญหานี้

👍 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “มองเทศ แลไทย กับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักต่อสาธารณะในเรื่องสิทธิเด็กกับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กโดยเรียนรู้ประสบการณ์จากเวทีสากล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปดำเนินการป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัว ด้วยการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการพึ่งพิงสถาบันในการเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กในประเทศไทย

😍 ID-Sign 2021 รุ่นที่ 2 จบไปแล้ว 🏅📚 ได้ทั้งความรู้ ความสนุก เจอเพื่อน ๆ แลกเปลี่ยนมุมมอง พัฒนาทุกคนสู่การเป็นผู้พิทักษ์...
10/09/2021

😍 ID-Sign 2021 รุ่นที่ 2 จบไปแล้ว 🏅

📚 ได้ทั้งความรู้ ความสนุก เจอเพื่อน ๆ แลกเปลี่ยนมุมมอง พัฒนาทุกคนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น 😳❤️

ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่นที่ 2 ทุกคนที่มาร่วมจอยกัน และทีมวิทยากรสุดปังที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างเรา ๆ แบบจัดเต็ม ☺️

😎 ไว้เจอกันออนไซต์เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ได้เจอพวกเรา 2 วันนี้ ยิ่งทำให้คิดถึงบรรยากาศออนไซต์ที่สุด แต่อยากจะบอกว่าออนไลน์ก็ ปัง❗️มากกกกกกกกกกกกกกกกกก 😍

Thank You ❗️😊

………………………………

🤩 ส่วนรุ่น 3 และ 4 ก็ตื่นเต้นไม่ไหวที่จะได้เจอกัน ไว้เจอกันน๊า

💻📱 https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/

💗 เพราะเยาวชน คือ ปัจจุบันและอนาคตของชาติการสื่อสารกับพวกเขาในวันนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ 💁🏻‍♀️🔥 ขอเชิญชวนเยาวรุ่นผู้สนใจ ไฟ...
10/09/2021

💗 เพราะเยาวชน คือ ปัจจุบันและอนาคตของชาติ
การสื่อสารกับพวกเขาในวันนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ 💁🏻‍♀️

🔥 ขอเชิญชวนเยาวรุ่นผู้สนใจ ไฟแรง 🔥
ร่วมเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
ในหัวข้อ “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 🤱🏻
🎉 ชิงเงินรางวัลรวม 220,000 บาท‼️

❗️ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564
❗️สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.senate.go.th/view/1/ข่าวสารวุฒิสภา/ข่าวสารวุฒิสภา/7653/TH-TH
❗️หรือโทร 02 831 9226

เทสวัยรุ่น เขาเข้าใจกัน 😋
จึงชวนมาสร้างสรรค์
ผ่านโครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น ‼️

อย่าช้า รีบมาส่งผลงานกันเยอะๆน้าาาาา 😍🙏🏻👏🏻

💗 เพราะเยาวชน คือ ปัจจุบันและอนาคตของชาติ
การสื่อสารกับพวกเขาในวันนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ 💁🏻‍♀️

🔥 ขอเชิญชวนเยาวรุ่นผู้สนใจ ไฟแรง 🔥
ร่วมเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้น (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
ในหัวข้อ “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 🤱🏻
🎉 ชิงเงินรางวัลรวม 220,000 บาท‼️

❗️ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564
❗️สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.senate.go.th/view/1/ข่าวสารวุฒิสภา/ข่าวสารวุฒิสภา/7653/TH-TH
❗️หรือโทร 02 831 9226

เทสวัยรุ่น เขาเข้าใจกัน 😋
จึงชวนมาสร้างสรรค์
ผ่านโครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น ‼️

อย่าช้า รีบมาส่งผลงานกันเยอะๆน้าาาาา 😍🙏🏻👏🏻

ขออนุญาตคั่นรายการจ้าาาแวะมาแนะนำ ข่าวสารดีๆ 💗ใครสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้า 👏🏻🥰
10/09/2021

ขออนุญาตคั่นรายการจ้าาา
แวะมาแนะนำ ข่าวสารดีๆ 💗

ใครสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้า 👏🏻🥰

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ "บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2564

▶️สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564

▶️รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Information-News/31รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่ง/ประกาศรับสมัครนักสิทธิ-64-(1).pdf.aspx

▶️ดาวน์โหลดใบสมัครhttp://docs.nhrc.or.th/uploads/8882-nhrct-human-rights-award-2020-form.pdf

😍 ID-Sign 2021 พรุ่งนี้ | 11 ก.ย.64 รุ่นที่ 3เจอกัน 8.00 น. (ระบบห้องเปิด 7.30 น.) ทาง Zoom Meeting📱💻 เข้า Zoom โดยการกด...
10/09/2021

😍 ID-Sign 2021 พรุ่งนี้ | 11 ก.ย.64 รุ่นที่ 3
เจอกัน 8.00 น. (ระบบห้องเปิด 7.30 น.) ทาง Zoom Meeting

📱💻 เข้า Zoom โดยการกดลิงก์ในระบบเว็บไซต์ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021

เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ผ่าน Line เลือก เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" หรือกดลิงก์ในไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น, E-mail หรือ Line ที่ทางโครงการส่งให้ได้เลย

✅ อย่าลืมเปลี่ยนชื่อเป็น ID ตามด้วยชื่อจริงเพื่อเป็นการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วม ชื่อเหมือนในไลน์กลุ่ม (มีผลต่อการรับเกียรติบัตร)
และอย่าลืมเปลี่ยนพื้นหลังด้วยน๊า

📝 เช็กเวลาการเข้าร่วม และดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" บนเว็บไซต์

🔐 ID คือ Username ที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ที่ Line ตอนยืนยันการเข้าร่วม หรือ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/listG3

📚 คู่มือทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/manual/ เมนูคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม

🎉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น หรือ Line OA คลิก https://page.line.me/733zwvfd?openQrModal=true

* https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/prepare-gen2/

😍 ID-Sign 2021สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ทุกท่าน ขณะนี้ท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วเจอกัน 11-12 ก.ย. 64 นี...
09/09/2021

😍 ID-Sign 2021
สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ทุกท่าน ขณะนี้ท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว

เจอกัน 11-12 ก.ย. 64 นี้ทาง Zoom Meeting 📱💻

✅ สามารถเข้าไปทดลองใช้งานระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021 เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" กดเข้าสู่ระบบ กดระบบเข้าร่วมกิจกรรม กดรุ่นที่ 3

🎈จะมีระบบลิงก์ไปยังการประชุม Zoom Meeting เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม ลิงก์ดาวน์โหลดกำหนดการและภาพพื้นหลัง Zoom รวมทั้งระบบตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

📚 สามารถศึกษาระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/manual/

🔐 เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ผ่าน Line
ID คือ Username ที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ที่ Line ตอนยืนยันการเข้าร่วม หรือ
รุ่นที่ 3 > https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/listG3

📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น หรือ Line OA คลิก https://page.line.me/733zwvfd?openQrModal=true

* https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/welcome-gen3/

😍 ID-Sign 2021
สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ทุกท่าน ขณะนี้ท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว

เจอกัน 11-12 ก.ย. 64 นี้ทาง Zoom Meeting 📱💻

✅ สามารถเข้าไปทดลองใช้งานระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021 เมนู "สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม" กดเข้าสู่ระบบ กดระบบเข้าร่วมกิจกรรม กดรุ่นที่ 3

🎈จะมีระบบลิงก์ไปยังการประชุม Zoom Meeting เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม ลิงก์ดาวน์โหลดกำหนดการและภาพพื้นหลัง Zoom รวมทั้งระบบตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

📚 สามารถศึกษาระบบได้ที่ https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/manual/

🔐 เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ผ่าน Line
ID คือ Username ที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ที่ Line ตอนยืนยันการเข้าร่วม หรือ
รุ่นที่ 3 > https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/listG3

📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์กลุ่มแต่ละรุ่น หรือ Line OA คลิก https://page.line.me/733zwvfd?openQrModal=true

* https://cyct.dcy.go.th/ID-Sign2021/welcome-gen3/

ที่อยู่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❌โล๊ะสต็อก​❌ ด่วน‼️ จำนวนจำกัด ปกติ​ 3ชิ้น​ 597บาท​ ลดเหลือ​ 3ชิ้น​ 250​ บาท​ แถม​ จัดส่ง​ฟรี​ ✅ทำจากสแตนเลส10 ✅ไม่เป็น​สนิม ✅หมุนได้360องศา ✅ไม่ทำผ้าเป็นรอย ✅หนีบได้20ชิ้น ❌ไม่ต้อง​ไปตู้​ เอทีเอ็ม​ ไม่โอนก่อนให้ยุ่งยาก❌ พิมพ์​ชื่อ​ที่อยู่​เบอร์​โทรศัพท์​ นอนรอที่บ้านเตรียม​ตังแค่​ 250​ บาท
❌โล๊ะสต็อก​❌ ด่วน‼️ จำนวนจำกัด ปกติ​ 3ชิ้น​ 597บาท​ ลดเหลือ​ 3ชิ้น​ 250​ บาท​ แถม​ จัดส่ง​ฟรี​ ✅ทำจากสแตนเลส10 ✅ไม่เป็น​สนิม ✅หมุนได้360องศา ✅ไม่ทำผ้าเป็นรอย ✅หนีบได้20ชิ้น ❌ไม่ต้อง​ไปตู้​ เอทีเอ็ม​ ไม่โอนก่อนให้ยุ่งยาก❌ พิมพ์​ชื่อ​ที่อยู่​เบอร์​โทรศัพท์​ นอนรอที่บ้านเตรียม​ตังแค่​ 250​ บาท
ขออนุญาตแอดมิน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตแอดมิน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
(light bulb)จับจังหวะโอกาสธุรกิจ LIVE คุยเปรื่อง เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ "SMEs...ผ่านวิกฤติ" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ Senior Fellow, Harvard University, USA (clock)วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 14.00-15.30 น. (pink cellphone)ติดต่อ คุณดาณี 0970509368 เพียงลงทะเบียนล่วงหน้า (red arrow down) (smartphone)ลงทะเบียนล่วงหน้าขอรับชม Live ได้ที่ https://forms.gle/nTxSUHJ3Rfqwtkr18
เพราะแรงแห่งความศรัทธา เราจึงมุ่งหน้า เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน #ร่วมสมทบทุนค่ายจิตอาสาพัฒนาบวร ตอนนี้ยังขาดวัสดึอุปกร์การเรียน และที่สำคัญคือชุดพละ (ชุดละ350) ที่เด็กๆมีความต้องการเป็นอย่างมาก ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ก็เป็นโรงเรียนที่ควรพัฒนา การศึกษาที่ในชุมชนไม่ควรมองข้าม มาแบ่งปันรักแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นกันนะครับ #สอบถามได้ที่ตาชัยพิจิตร 0634020443 หรือแชทมาได้เลยคราบ #ทีมงานจิตอาสาสภาเด็กฯพิจิตร
ชาติบ้านเมืองสำคัญ(กว่าประโยชน์เรืองส่วนตัว)
เราก็อยากรู้นะ ว่าเป็นยังไงบ้างน้อ !
อยากได้งบประมาณจะจัดงานคืนสู่เหย้าและงานเลี้ยงรุ่นอ่ะใครก้อได้ช่วยคับ
วันเสาร์ที่ ๑๔ ต.ค. เป็นวันครบรอบ ๔๔ ปี เหตุการณ์ปฏิวัติประชาชน ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. มีเสวนา "เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา มุมมองคนรุ่นใหม่กับอนาคตสังคมไทย" ณ ห้องประชุม อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ วิทยากรโดย ไซราม ประกายกิจ นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์แพงพุ่ม นักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD - Young People for Social-Democracy Movement, Thailand) เดโช โกมินทร์ ซุ้มเหมราช ม.รามคำแหง สุธารักษ์ ทิพย์โกสุม นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand จักรพล ผลละออ นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา บางแสน และกลุ่มสหายสังคมนิยม Group of Comrades ดำเนินรายการโดย ธัชพงศ์ แกดำ กลุ่ม YPD https://www.facebook.com/YPD.Thailand/photos/a.892156994163175.1073741831.794464537265755/1543956012316600/?type=3&theater *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ย้อนรำลึกถึงวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรี
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/