สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ Official Page - เพจอย่างเป็นทางการ
ของ..สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สดย.ท.) Children and Youth Council of Thailand (CYCT) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (The Children and Youth Council of Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์(พม.)
และดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ชั้น 2 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-651-7785 โทรสาร 02-253-9119

โครงสร้างของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1.ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 คน
2.ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 คน
3.ผู้แทนเด็กและเยาวชน จากกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์กำหนด จำนวน 38 คน
รวมทั้งหมด 115 คน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่..
1.เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ
2.ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.ให้ความเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
5.เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
6.ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละครั้ง

นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อีกจำนวน 26 คน ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

คณะบริหารฯมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ต่อสำนักงาน สท.เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้แทน หรือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย..

อ้างอิงจาก : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

เปิดเหมือนปกติ

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกคนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 (เลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.)วันอาทิตย์ที่ ...
20/11/2021

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ขอเชิญทุกคนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 (เลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.)
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
.
✅🔎 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
.
❗️⚠️ ไม่สะดวก อยู่ไกล สามาถแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.) ได้ ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย. 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2564) ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
- แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ขอเชิญทุกคนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 (เลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.)
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
.
✅🔎 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
.
❗️⚠️ ไม่สะดวก อยู่ไกล สามาถแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.) ได้ ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย. 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2564) ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
- แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

วันนี้เเล้วนะ‼️‼️ “ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ” ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️เรี...
20/11/2021

วันนี้เเล้วนะ‼️‼️

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ”

ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️

เรียนในโรงเรียนมันก็ดี แต่ก็มีบางทีที่คุณไม่เข้าใจ ลงเรียนพิเศษก็พอได้ แต่สุขภาพเป็นไง? ต่อมหมวกไตแทบล้าาาา🤧

เราเคยสงสัยกันไหม ว่าเราเรียนพิเศษกันไปทำไม ?

แล้วข้อดีของมันล่ะ คืออะไร ?

ทุกวันนี้พวกเราเรียนหนักเกินไปไหม?

แล้วที่เราต้องเรียนพิเศษมันเป็นเพราะตัวเรา หรือเพราะใครกันแน่นะ ?

ถ้าเรียนขนาดนี้สุขภาพของเราล่ะ เป็นอย่างไร ?

👉🏻มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนพิเศษของคุณร่วมกับพวกเรา รวมถึงบอกเล่าปัญหาและผลกระทบจากการเรียนพิเศษที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กไทย หรือถ้าคุณไม่เคยพบเจอปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ไปพร้อมๆกับพวกเรานะ 👈🏻

📍 📍เชิญเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในหัวข้อการเสวนา “สะท้อนปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากการเรียนพิเศษ ” โดยนัดหมายขึ้นรถโรงเรียนทิพย์อย่างพร้อมเพียงกัน📍📍

🗓ในวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เท่านั้นนะจ๊ะ
เวลา 20.00 - 22.00 น. ⏱
ผ่าน สเปซทวิตเตอร์ https://twitter.com/i/spaces/1DXxyDPzenZJM

📌ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
💙Twitter : @TeenageWellness หรือ https://twitter.com/TeenageWellness
💜Instagram : theteenagewellness หรือ https://www.instagram.com/theteenagewellness?utm_source=qr

🙏🏻🤟🏻👌🏻แล้วมาเจอกันนะ💕🌈✨

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ” ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️มาพบกับ The Teenage W...
12/11/2021

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ”

ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️

มาพบกับ The Teenage Wellness เรื่องวัยเรียน ชวนเวียนหัว จัดโดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม

พบกับผู้ร่วมกิจกรรมจากหลากหลายวงการ ที่จะมาเสวนาสะท้อนประเด็นปัญหาของวัยรุ่นที่พบเจอจากการเรียนพิเศษ 📍📝📍

แล้วพบกันในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 20.00 - 22.00 น.⏱

ผ่านช่องทางสเปซทวิต 👉🏻@TeenageWellness👈🏻

📌📌สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ผ่านทาง📌📌

🐦Twitter : @Theteenagewellness
https://mobile.twitter.com/TeenageWellness

🧡Instagram: Theteenagewellness
https://instagram.com/theteenagewellness?utm_medium=copy_link

💙Facebook : The Teenage Wellness
https://m.facebook.com/TheTeenageWellness/?tsid=0.37120857652938166&source=result

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ”

ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️

มาพบกับ The Teenage Wellness เรื่องวัยเรียน ชวนเวียนหัว จัดโดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม

พบกับผู้ร่วมกิจกรรมจากหลากหลายวงการ ที่จะมาเสวนาสะท้อนประเด็นปัญหาของวัยรุ่นที่พบเจอจากการเรียนพิเศษ 📍📝📍

แล้วพบกันในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 20.00 - 22.00 น.⏱

ผ่านช่องทางสเปซทวิต 👉🏻@TeenageWellness👈🏻

📌📌สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ผ่านทาง📌📌

🐦Twitter : @Theteenagewellness
https://mobile.twitter.com/TeenageWellness

🧡Instagram: Theteenagewellness
https://instagram.com/theteenagewellness?utm_medium=copy_link

💙Facebook : The Teenage Wellness
https://m.facebook.com/TheTeenageWellness/?tsid=0.37120857652938166&source=result

ตามหา ทายาท “ร่างทรง” ลอยกระทง ไปพร้อมกันกับการแข่งขันเพื่อค้นหาคนมง ในงานลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย แห่งบ้านทีย...
09/11/2021

ตามหา ทายาท “ร่างทรง” ลอยกระทง ไปพร้อมกัน
กับการแข่งขันเพื่อค้นหาคนมง ในงานลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย แห่งบ้านทียูทราเวล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาท‼️👑

คุณสมบัติผู้สมัครง่ายๆ เพียงแค่ 👀💥
•กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา
•ไม่จำกัดเพศ อายุ
•มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดที่สนใจ
•มีความสามารถในการออกแบบการแต่งกาย ที่สะท้อนถึงประเพณีการลอยกระทงของจังหวัดที่สนใจได้อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่

กติกาและรายละเอียด
1.อัดคลิปวิดีโอเเนะนำวัฒนธรรมการลอยกระทงของจังหวัดที่ท่านสนใจ ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมโพสต์ลง Facebook ของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ และติด Hashtag
#ลอยกระทงอลเวงครื้นเครงวัฒนธรรมไทย
#ลอยกระทงTUTravel2564
#TUTravel
2.กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form แนบลิงค์คลิปวิดีโอที่โพสต์ใน Facebook พร้อมเเนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เปิดรับสมัครรอบ Audition ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2564 ✨

ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอ “ชุดลอยกระทง” ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมเเละประเพณีการลอยกระทงของจังหวัดที่ท่านสนใจ 🇹🇭 ในรอบ Final ผ่าน Live Stream : Facebook TU Travel ในวันที่ 19 พ.ย. 2564 🎟

ดูรายละเอียดการเเข่งขันได้ที่ 👇🏼
https://bit.ly/3mwE4xS

กรอกแบบฟอร์ม และส่งผลงานได้ที่👇🏼
https://bit.ly/3bAAY5D

สอบถามเพิ่มเติม
[email protected]

095-854-9900 (คุณโมบาย)
062-3514156 (คุณซีตรอง) 📞

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
FB:TU.Travel
IG: tu.travel_official

#ลอยกระทงอลเวงครื้นเครงวัฒนธรรมไทย
#ลอยกระทงTUTravel2564
#TUTravel

ตามหา ทายาท “ร่างทรง” ลอยกระทง ไปพร้อมกัน
กับการแข่งขันเพื่อค้นหาคนมง ในงานลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย แห่งบ้านทียูทราเวล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาท‼️👑

คุณสมบัติผู้สมัครง่ายๆ เพียงแค่ 👀💥
•กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา
•ไม่จำกัดเพศ อายุ
•มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดที่สนใจ
•มีความสามารถในการออกแบบการแต่งกาย ที่สะท้อนถึงประเพณีการลอยกระทงของจังหวัดที่สนใจได้อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่

กติกาและรายละเอียด
1.อัดคลิปวิดีโอเเนะนำวัฒนธรรมการลอยกระทงของจังหวัดที่ท่านสนใจ ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมโพสต์ลง Facebook ของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ และติด Hashtag
#ลอยกระทงอลเวงครื้นเครงวัฒนธรรมไทย
#ลอยกระทงTUTravel2564
#TUTravel
2.กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form แนบลิงค์คลิปวิดีโอที่โพสต์ใน Facebook พร้อมเเนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เปิดรับสมัครรอบ Audition ถึงวันที่ 10 พ.ย. 2564 ✨

ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอ “ชุดลอยกระทง” ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมเเละประเพณีการลอยกระทงของจังหวัดที่ท่านสนใจ 🇹🇭 ในรอบ Final ผ่าน Live Stream : Facebook TU Travel ในวันที่ 19 พ.ย. 2564 🎟

ดูรายละเอียดการเเข่งขันได้ที่ 👇🏼
https://bit.ly/3mwE4xS

กรอกแบบฟอร์ม และส่งผลงานได้ที่👇🏼
https://bit.ly/3bAAY5D

สอบถามเพิ่มเติม
[email protected]

095-854-9900 (คุณโมบาย)
062-3514156 (คุณซีตรอง) 📞

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
FB:TU.Travel
IG: tu.travel_official

#ลอยกระทงอลเวงครื้นเครงวัฒนธรรมไทย
#ลอยกระทงTUTravel2564
#TUTravel

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ” ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️เรียนในโรงเรียนมันก็ด...
07/11/2021

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ”

ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️

เรียนในโรงเรียนมันก็ดี แต่ก็มีบางทีที่คุณไม่เข้าใจ ลงเรียนพิเศษก็พอได้ แต่สุขภาพเป็นไง? ต่อมหมวกไตแทบล้าาาา🤧

เราเคยสงสัยกันไหม ว่าเราเรียนพิเศษกันไปทำไม ?

แล้วข้อดีของมันล่ะ คืออะไร ?

ทุกวันนี้พวกเราเรียนหนักเกินไปไหม?

แล้วที่เราต้องเรียนพิเศษมันเป็นเพราะตัวเรา หรือเพราะใครกันแน่นะ ?

ถ้าเรียนขนาดนี้สุขภาพของเราล่ะ เป็นอย่างไร ?

👉🏻มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนพิเศษของคุณร่วมกับพวกเรา รวมถึงบอกเล่าปัญหาและผลกระทบจากการเรียนพิเศษที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กไทย หรือถ้าคุณไม่เคยพบเจอปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ไปพร้อมๆกับพวกเรานะ 👈🏻

📍 📍เชิญเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในหัวข้อการเสวนา “สะท้อนปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากการเรียนพิเศษ ” โดยนัดหมายขึ้นรถโรงเรียนทิพย์อย่างพร้อมเพียงกัน📍📍

🗓ในวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เท่านั้นนะจ๊ะ
เวลา 20.00 - 22.00 น. ⏱
ผ่าน สเปซทวิตเตอร์ @TeenageWellness

📌ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
💙Twitter : @TeenageWellness หรือ https://twitter.com/TeenageWellness
💜Instagram : theteenagewellness หรือ https://www.instagram.com/theteenagewellness?utm_source=qr

🙏🏻🤟🏻👌🏻แล้วอย่าลืมนัดของเรานะ💕🌈✨

“ เรียนก็หนัก รักก็ยุ่ง แถมวันพรุ่งต้องไปเรียนพิเศษ”

ฮั่นแน่❗️เรารู้หน่าว่าคุณเคยพบเจอปัญหาแบบนี้❗️

เรียนในโรงเรียนมันก็ดี แต่ก็มีบางทีที่คุณไม่เข้าใจ ลงเรียนพิเศษก็พอได้ แต่สุขภาพเป็นไง? ต่อมหมวกไตแทบล้าาาา🤧

เราเคยสงสัยกันไหม ว่าเราเรียนพิเศษกันไปทำไม ?

แล้วข้อดีของมันล่ะ คืออะไร ?

ทุกวันนี้พวกเราเรียนหนักเกินไปไหม?

แล้วที่เราต้องเรียนพิเศษมันเป็นเพราะตัวเรา หรือเพราะใครกันแน่นะ ?

ถ้าเรียนขนาดนี้สุขภาพของเราล่ะ เป็นอย่างไร ?

👉🏻มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนพิเศษของคุณร่วมกับพวกเรา รวมถึงบอกเล่าปัญหาและผลกระทบจากการเรียนพิเศษที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กไทย หรือถ้าคุณไม่เคยพบเจอปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ไปพร้อมๆกับพวกเรานะ 👈🏻

📍 📍เชิญเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในหัวข้อการเสวนา “สะท้อนปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากการเรียนพิเศษ ” โดยนัดหมายขึ้นรถโรงเรียนทิพย์อย่างพร้อมเพียงกัน📍📍

🗓ในวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เท่านั้นนะจ๊ะ
เวลา 20.00 - 22.00 น. ⏱
ผ่าน สเปซทวิตเตอร์ @TeenageWellness

📌ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
💙Twitter : @TeenageWellness หรือ https://twitter.com/TeenageWellness
💜Instagram : theteenagewellness หรือ https://www.instagram.com/theteenagewellness?utm_source=qr

🙏🏻🤟🏻👌🏻แล้วอย่าลืมนัดของเรานะ💕🌈✨

07/11/2021
แนะนำ Line Official Teen Club คลับที่เข้าใจวัยรุ่น 💗 คลับ

🙏🏻 สวัสดียามบ่าย วันอาทิตย์จ้าา
วันหยุด แต่ซีซี่ไม่หยุดเสิร์ฟความรู้ 🥰

วันนี้มีคลิปวิดีโอดีๆมาฝาก นั่นก็คือออ
วิดีโอแนะนำ “ Line official Teen Club”‼️

💗 คลับสำหรับวัยรุ่น วัยทีน 💗
รวมไปถึงผู้ปกครอง คุณครู คนทำงานกับวัยรุ่น
ที่ใช้งานง่าย และตอบโจทย์มากที่สุดในตอนนี้ ‼️

⚠️ ทุกคนคงอยากรู้แล้ว
ว่าไลน์ Teen Club
สามารถทำอะไรได้บ้าง ❓
ใช้งานอย่างไร ❓
อย่าช้าาา รีบไปกดรับชมวิดีโอกันเลยจ้า
สรุปครบ ❗️ จบในคลิปเดียว ❗️

✅ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
และอยากให้เรื่องเพศ เป็นเรื่องที่คุยได้
อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์ กดแชร์
เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางดีๆ สำหรับวัยรุ่นกันน้าาา 😍

📣📣📣พร้อมกันรึยังงง สำหรับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ววว‼️‼️🤗 โครงการ Mini Youth Power up Workshop เ...
04/11/2021

📣📣📣พร้อมกันรึยังงง สำหรับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ววว‼️‼️

🤗 โครงการ Mini Youth Power up Workshop เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างเยาวชนในด้านการพัฒนาตนเอง, การเข้าใจตนเอง และ ทักษะการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ🙌🏻💖

💘 หากคุณคือ New Generation อายุระหว่าง 15-18 ปี มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้หลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการทำกิจกรรม เตรียมบันทึกวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที (ย้ำไม่เกิน 1 นาที)‼️

📣 เปิดรับสมัครวันนี้ - 7 พฤศจิกายน 2564 และประกาศผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

🥳งานนี้มี E-certificate แบบจัดเต็มซึ่งออกโดยโครงการ Next Gen Leaders ทั้งนี้ยังได้รับลายเซ็นจากประธานโครงการ และตัวแทนโครงการระดับประเทศ ทั้งสิ้น 6โครงการด้วยกัน

✨รายละเอียดเพิ่มเติม ตามในใบสมัครเลยคั้บบบ✨

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
IG: nextgenleaders.th
Facebook: Next Gen Leaders
Call: 083-8624174

กรอกใบสมัครตรงนี้เลยย👇🏻💖
https://docs.google.com/forms/d/17yolDFi9OY3iX2aSJacH_Aq5E8V-r7tro0yaGlVK4vM/edit?ts=61817a58

🎈สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย🎁 ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 🏆 ที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกต...
02/11/2021

🎈สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

🎁 ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

🏆 ที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

😍 นายบุรินทร์ เรือนแก้ว
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
.
😍 นางสาวยศวดี ดิสสระ
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
.
😍 นายวรัญญู วอทอง
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
.
😍 นายเฉลิมพล ทองพา
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
.
💻📱http://www.ncswt.or.th/news64/thai/ผลการคัดเลือกลูกกตัญญู%20ปี%202564.pdf?

🎈สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย.🥳 ขอแสดงความยินดีกับ นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นักศึกษามหาวิทย...
02/11/2021

🎈สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
.
🥳 ขอแสดงความยินดีกับ นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
🏆 ที่ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563
http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/280-reward2562-2

🎈สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
.
🥳 ขอแสดงความยินดีกับ นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
🏆 ที่ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563
http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/280-reward2562-2

😍 UNICEF และ World Vision ขอเชิญเด็ก เยาวชนเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคม 28...
27/10/2021

😍 UNICEF และ World Vision ขอเชิญเด็ก เยาวชนเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคม 28-29 ต.ค.64

(😗งานเป็นภาษาอังกฤษมีล่ามแปลตลอดงาน)

💻📱 ลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_rfoyBXitTe2bKdU-Mj55sQ

#WebinarAlert via UNICEF East Asia & Pacific Regional Office and World Vision International Asia Pacific Regional Office

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲’𝘀 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗘𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗘𝗮𝘀𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰: 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘁𝗵𝘄𝗮𝘆𝘀 𝘁𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁

🗓️ 28 and 29 October 2021, 10 a.m. GMT +8

🗣️ Simultaneous translations in five languages; Bahasa, Mandarin, Vietnamese, Khmer, and Thai as well as closed captioning will be available

Register: http://ow.ly/ce4T50Gx4ef

😍 UNICEF และ World Vision ขอเชิญเด็ก เยาวชนเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคม 28-29 ต.ค.64

(😗งานเป็นภาษาอังกฤษมีล่ามแปลตลอดงาน)

💻📱 ลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_rfoyBXitTe2bKdU-Mj55sQ

#WebinarAlert via UNICEF East Asia & Pacific Regional Office and World Vision International Asia Pacific Regional Office

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲’𝘀 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗘𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗘𝗮𝘀𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰: 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘁𝗵𝘄𝗮𝘆𝘀 𝘁𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁

🗓️ 28 and 29 October 2021, 10 a.m. GMT +8

🗣️ Simultaneous translations in five languages; Bahasa, Mandarin, Vietnamese, Khmer, and Thai as well as closed captioning will be available

Register: http://ow.ly/ce4T50Gx4ef

🥰 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ไปสู่อาเซียน🇹🇭🇧🇳🇰🇭🇱🇦🇲🇾🇲🇲🇵🇭🇸🇬🇻🇳🇮🇩🏕 ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2021"Greetings from...
14/10/2021

🥰 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ไปสู่อาเซียน
🇹🇭🇧🇳🇰🇭🇱🇦🇲🇾🇲🇲🇵🇭🇸🇬🇻🇳🇮🇩

🏕 ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2021

"Greetings from Jakarta.

We are so glad you are able to join us in this event. It is unfortunate that due to the circumstances we are not able to meet face to face. But we believe that we have the same spirit to make this event successful."

วันนี้มาดามมีเรื่องมาเล่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โกอินเตอร์ไปอาเซียนในโครงการ ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2021 ซึ่งหากเป็นสถานการณ์ปกติในปีนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนจะอยู่กันที่อินโดนีเซีย แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ปรับรูปแบบออนไลน์

โครงการนี้เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นำเสนอข้อมูลโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พูดคุยปัญหาวิธีการแก้ไขร่วมกันในอาเซียน

ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564 โดยทางประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ 🇹🇭 ในส่วนของประเทศไทย มีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 5 คน จากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 2 คน คือ นายธวัชชัย กูลหลัก (สัน) และนางสาวยศวดี ดิสระ (สอง) รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน และฝ่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามลำดับ ส่วนอีก 3 คนเป็นเพื่อน ๆ ที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (อาทิ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์) มาร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูล ผ่านมุมมองของเยาวชนไทยในครั้งนี้

👍 ไฮไลท์สำคัญของพวกเราเยาวชนไทยในครั้งนี้ คือการได้นำเสนอโครงการ สมัชชาเด็กและเยาวชน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนได้จัดทุกปี เกิดผลงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลต่อภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานนานาชาติ ถูกนำเสนอให้กับเพื่อน ๆ ในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงองค์กรในระดับอาเซียน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกก้าวหนึ่งของสภาเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นในเวทีระดับนานาชาติ ❤️

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และหากเพื่อน ๆ สนใจเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยในปีต่อไปที่อาจจะได้เดินทางไปเข้าร่วมจริง ๆ ณ ประเทศในอาเซียน สามารถติดตาม ศึกษาข้อมูล ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) ไว้ได้เลย ปังมากจริง ๆ ค่าาาา มาดามคอนเฟิร์ม 🥳

ที่อยู่

ชั้น 16 Zone A อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623068687

เว็บไซต์

http://cyct.dcy.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[ ⚠️คำเตือน] 😡 😡 🤬 🤬😡🤬 😡🤬😡 🤬😡🤬 😡😡 🤬 🤬😡 😡 😡 🤬😡🤬 😡 😡🤬😡 ถ้าคุณต้องรับข้อมความแสดงความเกลียดชังตลอดทั้งวัน Hana ต้องเผชิญเรื่องนี้นานนับหลายสัปดาห์ ร่วมกัน และ ร่วมกับ @UNFPA เพื่อ #ยุติความรุนแรง #ENDViolence: http://unf.pa/Hana #16Days [⚠️ 𝗧𝗿𝗶𝗴𝗴𝗲𝗿 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴] 😡 😡 🤬 🤬😡🤬 😡🤬😡 🤬😡🤬 😡😡 🤬 🤬😡 😡 😡 🤬😡🤬 😡 😡🤬😡 Imagine getting HATE all day. Hana got that for weeks. Join @UNFPA to #ENDViolence: unf.pa/Hana #16Days UNFPA Asia and the Pacific UNFPA UN Women Asia and the Pacific United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand UNICEF Thailand UNESCO Bangkok UNDP Thailand
เช้านี้ ดร.รัฐศาสตร์ รองผู้อานวยการ สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.โอซา ทอร์คิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA ร่วมกันนำน้องๆ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพื่อหารือแนวทางการป้องกันการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศบนพื้นที่ดิจิทัล เราจะร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงและทุกๆ คน ---------------------------------------------------- This morning, Dr. Ratthasart Korrasud, Senior Executive Vice President, Digital Economy Promotion Agency or depa, together with Dr. Asa Torkelsson, Country Director of UNFPA Thailand, led the discussion on preventing sexual exploitation & abuse on digital platforms with young digital entrepreneurs. Together we are building a safe world for women and everyone. United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย UNFPA Asia and the Pacific UNFPA UN Women Asia and the Pacific Thai Permanent Mission to the United Nations กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand Social Innovation & Youth สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand UNICEF Thailand UNESCO Bangkok
📣 ร่วมต้อนรับ ดร. โอซา ทอคิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทย คนล่าสุด ภายใต้แนวนโยบายของ ดร. โอซา UNFPA ประเทศไทย 💊 มุ่งให้ประชากรทุกลุ่ม ทุกวัย เข้าถึงการวางแผนครอบครัวบนฐานสิทธิ ❌ มุ่งขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 🤝 มุ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนในสังคมไทยผ่านการพัฒนาประชากรตลอดทุกช่วงวัย 🇹🇭 ----------------------------- 📣Join us in welcoming Dr. Asa Torkelsson, our new Country Director for UNFPA Thailand! Under her leadership, UNFPA aims 💊 to end unmet need for family planning among vulnerable youth; ❌ to end GBV among women & girls; 🤝 to ensure inclusive society with life-cycle approach to ageing for all population groups in Thailand. 🇹🇭 See full information about our new Country Director, Dr. Asa Torkelsson at https://thailand.unfpa.org/en/country-director-11 UNFPA Asia and the Pacific UNFPA United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย United Nations ESCAP UN Women Asia and the Pacific UNESCO Bangkok UNDP Thailand UNICEF Thailand World Health Organization Thailand World Bank Thailand UNHCR ประเทศไทย IOM Thailand กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand กระทรวงสาธารณสุข TICA Cooperation กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาพัฒน์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
🤔..มุมมอง นักวิชาการ(รุ่นกลาง)อิสระ..😔 https://www.facebook.com/100003034331139/posts/4157891437655293/?d=n
❌โล๊ะสต็อก​❌ ด่วน‼️ จำนวนจำกัด ปกติ​ 3ชิ้น​ 597บาท​ ลดเหลือ​ 3ชิ้น​ 250​ บาท​ แถม​ จัดส่ง​ฟรี​ ✅ทำจากสแตนเลส10 ✅ไม่เป็น​สนิม ✅หมุนได้360องศา ✅ไม่ทำผ้าเป็นรอย ✅หนีบได้20ชิ้น ❌ไม่ต้อง​ไปตู้​ เอทีเอ็ม​ ไม่โอนก่อนให้ยุ่งยาก❌ พิมพ์​ชื่อ​ที่อยู่​เบอร์​โทรศัพท์​ นอนรอที่บ้านเตรียม​ตังแค่​ 250​ บาท
❌โล๊ะสต็อก​❌ ด่วน‼️ จำนวนจำกัด ปกติ​ 3ชิ้น​ 597บาท​ ลดเหลือ​ 3ชิ้น​ 250​ บาท​ แถม​ จัดส่ง​ฟรี​ ✅ทำจากสแตนเลส10 ✅ไม่เป็น​สนิม ✅หมุนได้360องศา ✅ไม่ทำผ้าเป็นรอย ✅หนีบได้20ชิ้น ❌ไม่ต้อง​ไปตู้​ เอทีเอ็ม​ ไม่โอนก่อนให้ยุ่งยาก❌ พิมพ์​ชื่อ​ที่อยู่​เบอร์​โทรศัพท์​ นอนรอที่บ้านเตรียม​ตังแค่​ 250​ บาท
ขออนุญาตแอดมิน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตแอดมิน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
(light bulb)จับจังหวะโอกาสธุรกิจ LIVE คุยเปรื่อง เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ "SMEs...ผ่านวิกฤติ" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ Senior Fellow, Harvard University, USA (clock)วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 14.00-15.30 น. (pink cellphone)ติดต่อ คุณดาณี 0970509368 เพียงลงทะเบียนล่วงหน้า (red arrow down) (smartphone)ลงทะเบียนล่วงหน้าขอรับชม Live ได้ที่ https://forms.gle/nTxSUHJ3Rfqwtkr18
เพราะแรงแห่งความศรัทธา เราจึงมุ่งหน้า เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน #ร่วมสมทบทุนค่ายจิตอาสาพัฒนาบวร ตอนนี้ยังขาดวัสดึอุปกร์การเรียน และที่สำคัญคือชุดพละ (ชุดละ350) ที่เด็กๆมีความต้องการเป็นอย่างมาก ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ก็เป็นโรงเรียนที่ควรพัฒนา การศึกษาที่ในชุมชนไม่ควรมองข้าม มาแบ่งปันรักแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นกันนะครับ #สอบถามได้ที่ตาชัยพิจิตร 0634020443 หรือแชทมาได้เลยคราบ #ทีมงานจิตอาสาสภาเด็กฯพิจิตร
ชาติบ้านเมืองสำคัญ(กว่าประโยชน์เรืองส่วนตัว)
เราก็อยากรู้นะ ว่าเป็นยังไงบ้างน้อ !