งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทย

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทย งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดเหมือนปกติ

เลื่อนฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2564
23/12/2021
ทบ.ประกาศเลื่อนฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

เลื่อนฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2564

     ตามที่กองทัพบกได้กำหนดให้มีการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นไปต....

29/11/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด www.rotcs.ru.ac.th โปรดอ่านอย่างละเอียด
ระบบสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา fis.ru.ac.th/rotcs/index.php
คู่มือการใช้งานการกรอกข้อมูลผ่อนผัน www.rotcs.ru.ac.th/hanbookponpan64.pdf

กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 www.rotcs.ru.ac...
29/11/2021

กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549
www.rotcs.ru.ac.th/kotponpan49.pdf

กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549
www.rotcs.ru.ac.th/kotponpan49.pdf

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศ...
29/11/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด www.rotcs.ru.ac.th โปรดอ่านอย่างละเอียด
ระบบสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา fis.ru.ac.th/rotcs/index.php
คู่มือการใช้งานการกรอกข้อมูลผ่อนผัน www.rotcs.ru.ac.th/hanbookponpan64.pdf

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด www.rotcs.ru.ac.th โปรดอ่านอย่างละเอียด
ระบบสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา fis.ru.ac.th/rotcs/index.php
คู่มือการใช้งานการกรอกข้อมูลผ่อนผัน www.rotcs.ru.ac.th/hanbookponpan64.pdf

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศ...
28/10/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดhttp://www.rotcs.ru.ac.th/rotcs64.pdf โปรดอ่านอย่างละเอียด

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดhttp://www.rotcs.ru.ac.th/rotcs64.pdf โปรดอ่านอย่างละเอียด

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะดำเนินการเริ่มฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2564 ตั้งแต...
03/10/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะดำเนินการเริ่มฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่สมัครและส่งเอกสารรายงานตัวเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประจำปี 2564 กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ดำเนินการเข้ากลุ่ม line เพื่อตรวจสอบรายชื่อการรายงานตัวฝึกเรียนวิชาทหาร โดยสามารถตรวจสอบได้จากข้อความในโน๊ต ของกลุ่ม และรับข่าวสารการฝึกเรียนต่อไป

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะดำเนินการเริ่มฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่สมัครและส่งเอกสารรายงานตัวเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประจำปี 2564 กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ดำเนินการเข้ากลุ่ม line เพื่อตรวจสอบรายชื่อการรายงานตัวฝึกเรียนวิชาทหาร โดยสามารถตรวจสอบได้จากข้อความในโน๊ต ของกลุ่ม และรับข่าวสารการฝึกเรียนต่อไป

27/09/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565
งานนักศึกษาวิชาทหาร จะดำเนินการรับเอกสารการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 (สำหรับผู้ที่เกิดปี 2544) โดยจะเริ่มเปิดรับเอกสารในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับรายละเอียด หลักฐานและวิธีการดำเนินการ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ สำหรับ นศ.ที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว เมื่อผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนลงในระบบแล้ว ให้ดำเนินการส่งผลการเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์ผ่อนผันต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง  ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564(สำหรับ นศ.ที่ยังไม...
05/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
(สำหรับ นศ.ที่ยังไม่สมัครเป็น นศ.ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้รีบดำเนินสมัครทางออนไลน์ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rotcs.ru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
(สำหรับ นศ.ที่ยังไม่สมัครเป็น นศ.ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้รีบดำเนินสมัครทางออนไลน์ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rotcs.ru.ac.th

27/07/2021

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2564

-ให้หน่วยงานมีมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน
-เน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
-งดการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
-----
หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ
สามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
Inbox Facebook : สวป. ม.รามคำแหง
Inbox Facebook : PR Ramkhamhaeng University
www.ru.ac.th

แนะนำวิธีการสมัครนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 และส่งเอกสารทางไปร...
05/07/2021
ส่งเอกสารสมัคร นศท.รามทางไปรษณีย์

แนะนำวิธีการสมัครนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

https://youtu.be/wwwHvb9nPTE

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร นศท. ม.รามคำแหงทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2564 (สำหรับ นศท.ที่โอนย้ายสถานศึกษา)

งานนักศึกษาวิชาทหารเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร  ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น – ...
05/05/2021

งานนักศึกษาวิชาทหารเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น – ซ้ำชั้น – รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ 1 สมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำกัดจำนวนผู้มาติดต่อแต่ละวันตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) และสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียด www.rotcs.ru.ac.th/IMG7.pdf , www.rotcs.ru.ac.th

15/03/2021
www.rotcs.ru.ac.th

+++ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร+++
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564 (เกิด พ.ศ.2543) หรือ ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นครั้งแรกตามรายชื่อทุกคนhttp://www.rotcs.ru.ac.th/reports64.pdf ให้มาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พร้อมรับเอกสารสำเนาการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การแต่งกายชุดนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้ผ่อนผันจากสัสดีประจำจังหวัด จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นการส่วนตัว)

แจ้งผลการดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 หรือผ่อนผัน ฯ เป็นครั้งแรก(อยู่ระหว่างส...
01/03/2021

แจ้งผลการดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564
สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 หรือผ่อนผัน ฯ เป็นครั้งแรก
(อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่ออนุมัติผลการผ่อนผัน ฯ ) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก QR CODE
สำหรับผู้ที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัย ฯ ไว้แล้วให้ดำเนินการส่งเกรดเพื่อรักษาสิทธิ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

แจ้งผลการดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564
สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 หรือผ่อนผัน ฯ เป็นครั้งแรก
(อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่ออนุมัติผลการผ่อนผัน ฯ ) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก QR CODE
สำหรับผู้ที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัย ฯ ไว้แล้วให้ดำเนินการส่งเกรดเพื่อรักษาสิทธิ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

31/01/2021

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ามาติดต่อเรื่องผ่อนผันทหาร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากวัน เวลาใด ที่จำนวนนักศึกษามีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด จะดำเนินการติดต่อแจ้งให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงวัน เวลาใหม่ หากไม่มีการติดต่อกลับ สามารถที่จะดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้เลยครับ

20/01/2021

+++นักศึกษาที่จะทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรดดูให้ละเอียด!!!

15/01/2021
11/01/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ให้ดำเนินการส่งผลการเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์การผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

QR CODE การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
11/01/2021

QR CODE การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

QR CODE การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบสารสนเทศ (การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร) https://fis.ru.ac.th/rotcs/index.phpคู่มือการเข้าใชงานระบบสารสนเทสฃศ (การผ่อน...
11/01/2021

ระบบสารสนเทศ (การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร) https://fis.ru.ac.th/rotcs/index.php

คู่มือการเข้าใชงานระบบสารสนเทสฃศ (การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร)
http://www.rotcs.ru.ac.th/pgp3.pdf

ประกาศแจ้งจากงานนักศึกษาวิชาทหารเรื่อง แนวทางการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2...
11/01/2021

ประกาศแจ้งจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการด้วยตนเองและส่งเอกสารทางไปรษณีย์) หลักฐานที่ใช้แนบจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

07/01/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
สำหรับการดำเนินการผ่อนผัน ฯ กรณีดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณี ให้นักศึกษารอฟังประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกครั้งนะครับ

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร(กรณีเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง)
07/01/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
(กรณีเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง)

04/01/2021

การเปลี่ยนแปลงการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจากประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ

04/11/2020
ผ่อนผันทหารม.ราม

ผ่อนผันทหารปี 2563 (นักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันครั้งแรกจะต้องมีหน่วยกิตในภาค 1/63 อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ตามที่กฎหมายกำหนด)
ดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังจากผลสอบภาค 1/63 ลงข้อมูลในระบบแล้ว)

ประกาศแจ้ง !!!หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยก...
04/11/2020

ประกาศแจ้ง !!!
หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยกิต เป็นไปตาม กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549

ประกาศแจ้ง !!!
หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยกิต เป็นไปตาม กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาที่จะด...
04/11/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาที่จะดำเนินการยื่่นเรื่องผ่อนผันจะต้องมีผลการเรียนในภาค 1/63 อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ตามระเบียบ ฯ (ดำเนินการยื่นเรื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากผลการเรียนภาค 1/63 ลงข้อมูลในระบบแล้ว)

ประชุมชี้แจง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง(สมัครใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563
06/08/2020

ประชุมชี้แจง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง(สมัครใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่ ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นป...
11/06/2020

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่ ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ 1 สมัครใหม่ เป็นตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 สิงหาคม 2563

+++ ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร +++เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาท...
20/05/2020

+++ ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร +++
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ ๑ สมัครใหม่ (นักศึกษาวิชาทหารใหม่)
http://www.rotcs.ru.ac.th/214589-1.pdf

++ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร++เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประเภท เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึก...
20/05/2020

++ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร++
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประเภท เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาวิชาทหารเก่าสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
http://www.rotcs.ru.ac.th/12547.pdf

13/05/2020
คำแนะนำการเข้ามาติดต่อขอรับใบสำเร็จ รด. ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

คำแนะนำการเข้ามาติดต่อขอรับใบสำเร็จ รด.ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
https://youtu.be/2QTOquaV6kY

คำแนะนำการเข้ามาติดต่อขอรับใบสำเร็จ รด. ชั้นปีที่ 3 จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทห.....

!!!ประกาศแจ้งนักศึกษา!!! เรื่องการรักษาสิทธิการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ระหว่างกำลังศึกษา+++ สำหรับผลการสอบเพื่อรักษาสิท...
13/05/2020

!!!ประกาศแจ้งนักศึกษา!!! เรื่องการรักษาสิทธิการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ระหว่างกำลังศึกษา

+++ สำหรับผลการสอบเพื่อรักษาสิทธิ์การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้ดำเนินการส่งให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ผลสอบเข้าระบบมหาวิทยาลัย+++

หมายเหตุ สำหรับการรักษาสิทธิการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารในภาคเรียน1/2562 - 2/2562 (นักศึกษาเก่าที่เคยยื่นเรื่องไว้แล้ว)อนุโลมให้นักศึกษายื่นเรื่องล่าช้าได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

13/05/2020

!!!ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2563 !!!
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการจัดส่งสำเนาการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไว้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ไปตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้ว (เอกสารตัวจริงทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการส่งไปยังสัสดีตามภูมิลำเนาทหารของแต่ละคนแล้ว) แต่เนื่องจากมีเอกสารของนักศึกษาบางคนได้ถูกตีกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ หรือให้ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสาร สามารถติดต่อขอถ่ายสำเนาได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ นักศึกษาที่ได้รับเอกสารแล้วให้ปฏิบัติตัวตามประกาศของกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมเรื่องการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2563

ที่อยู่

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023108075

เว็บไซต์

http://www.rotcs.ru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเรื่องการศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ฝึกเรียนวิชาทหาร การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ให้กับนักศึกษาที่มิได้ฝึกเรียนวิชาทหาร สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541 และจะต้องมีผลการศึกษาภาค 1/2561 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และต้องดำเนินการก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทัน จะต้องดำเนินการขอรอรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีถัดไป นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ 1) โทร. 02-3108075 ในวันเวลาราชการ หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รอบรั้วรามฯ สเปเชี่ยลวันนี้... ร่วมกับ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ม.ร. พูดคุยกันเรื่อง 'การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ' หรือที่เราเรียกกันว่า 'ผ่อนผันทหาร' ประจำปี 2565 ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีคุณสมบัติขอผ่อนผันฯได้ ต้องยื่นความจำนงกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดนั้นเป็นอย่างไร ร่วมพูดคุย และถามตอบสดๆ ได้ในรายการ วันนี้ ที่เพจรอบรั้วรามฯ 15:00 น. เป็นต้นไป งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
📌📢ประชาสัมพันธ์ 📢📌 มาร่วมงานกับเรา ห้างสรรพสินค้า The Emporium /Emquartier เปิดรับสมัครพนักงานชั่วคราวเทศกาล ปีใหม่( จำนวนหลายอัตรา ) รายได้ -400-บาท ตำแหน่ง อาทิ เช่น - พนักงานขาย - พนักงานจัดเรียงเติมสินค้า - พนักงานจัดกระเช้า - พนักงานห่อของขวัญ #สนใจร่วมงานยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 -16.00 น. เบอร์โทร.02-2691010, 0854888278 https://line.me/ti/p/0C7NFpTlo_ 📍สนใจร่วมงาน คลิ๊กลิ้งค์สมัครออนไลน์ เพื่อนัดสัมภาษณ์📍📍📍 https://forms.office.com/r/UVHRdTjWt5
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน 2 อัตรา **สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดสถานีบีทีเอสปุณณวิถี ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. อีเมล์ : [email protected] ขออภัยงดติดต่อทางคอมเม้น และแชท*** เวลาทำงาน : 08.00 - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดสถานีบีทีเอสปุณณวิถี เงินเดือน + OT : 1x,### +++ ลักษณะงาน - ขายสินค้า และแนะนำสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ในส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - บุคลิกดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - เบี้ยขยัน, โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / ใน - ค่าทันตกรรม + ตัดแว่นสายตา - วันหยุดประเพณี ไม่น้อยกว่า 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 088-005-7763
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ผ่อนผันฯทหาร วันสุดท้ายวันที่ 11 ก.พ. นะครับ มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองกิจการนักศึกษา ชั้น2 ครับ
📣 สุดยอดยาขัดรองเท้าโคตรเงา !!!!!!! 📌 SAPHIR MEDAILLE DOR 1925 📌 คุณสมบัติ - ช่วยบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องหนัง - เนื้อยาขัดชนิดละเอียด มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการซึมสู่ผิวหน้าของหนังและเซ็ตตัวได้เร็วกว่ายาขัดชนิดอื่น - ให้ความเงางามแบบชุ่มฉ่ำ มันวาว - ประหยัดเวลาการขัดและ High Shine ได้มากกว่า ราคา 600 บาท / 1 ตลับ ส่งฟรี kerry !!!!! #ไอเทมที่จ่านนท์เลือกใช้ #มีติดไว้ไม่โดนแดก
📣 สุดยอดยาขัดรองเท้าโคตรเงา !!!!!!! 📌 SAPHIR MEDAILLE DOR 1925 📌 คุณสมบัติ - ช่วยบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องหนัง - เนื้อยาขัดชนิดละเอียด มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการซึมสู่ผิวหน้าของหนังและเซ็ตตัวได้เร็วกว่ายาขัดชนิดอื่น - ให้ความเงางามแบบชุ่มฉ่ำ มันวาว - ประหยัดเวลาการขัดและ High Shine ได้มากกว่า ราคา 600 บาท / 1 ตลับ ค่าส่ง kerry 50บาท #ไอเทมที่จ่านนท์เลือกใช้ #มีติดไว้ไม่โดนแดก
ขอ อณุญาตสอบถามนะครับ พรุ่งนี้วันที่25 มียาคม 2561 คนที่ขอผ่อนผันเกณทหาร ให้ไปยื่นขอรับสำเนาเอกสารการผ่อนผันฯ เวลา 8.00น. ที่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถ้าไปไม่ทัน8 โมง 8โมงครึ่งยังทันยุมั่ยครับ. พอดีต้องเลิกงาน8.00น. ครับ (ช่วยตอบหน่อยนะครับ)🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับโทรศัพท์ เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ ผมโทรไปเพื่อสอบถามเรื่องเอกสาร พูดดีๆด้วยน้ำเสียงปกติ และสุภาพ แต่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเหวี่ยง ๆ ซ้ำยังไม่ให้คำตอบ แล้วบอกว่าทำไมไม่ขึ้นไปดูข้างบนที่ห้อง ถามคำถามอะไรไป ก็ถามย้อนกลับ ถ้าเป็นอย่างนี้ จะมีเบอร์ติดต่อไว้ทำไมหรอครับ ? รบกวนพิจารณาด้วยครับ
แม่มึงเอ๋ยเจอกูเป็นไงช่วยติดตามเรื่องของนาย จักรพงษ์ ภูนาแสน จักรพงษ์ ภูนาแสน ช่วยติดตามข่าวใน เฟส จักรพงษ์ ภูนาแสน ด้วยนะครับ
ช่วยติดตามนาย วีรภาพ ศรีสระฉินาไลน์ หน่อยครับ บุคลผู้นี้ใด้รัตัวนางสาว เจนจิรา คาดแค้ว ออกจากคุกข์ เพื่อหวังจะเอานางสาว เจนจิรา คาดแค้ว มาต่อรองเอมอละดก ของนาย จักรพงษ์ ภูนาแสน เฉย