สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
The Crown Property Bureau

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดินเราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิ...
21/08/2023

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์
พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นประจักษ์ถึงพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง การศึกษา การทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอื่น ๆ ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมายตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎร ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ ปรากฎชัดในพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่สีชมพู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอันตรายสูง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสำรวจพื้นที่ รับฟังสภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อวางแผนและพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ปรากฎชัดจากการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดารภาคกลาง พื้นที่ชายแดนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#พระปฐมบรมราชโองการ
#ทศมราชาพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ที่มาข้อมูล : หนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่และกำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 1...
18/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่และกำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ข้อมูลพื้นที่ #กำหนดการ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดฉะเชิงเทรา #จังหวัดเพชรบุรี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหา...
17/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกาศ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดฉะเชิงเทรา #จังหวัดเพชรบุรี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุ...
16/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 48 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://goo.gl/maps/yPZdtHbuhwVoriNG9
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 83 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/KZerxVBV2Rpcb9Jd6

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอบางไทร #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุ...
15/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 38 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://goo.gl/maps/M9FQyNzh3cVEGFMq5
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 47 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/QvZzWoZ97WLVav5i6

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอบางไทร #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร...
12/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #วันเฉลิมพระชนมพรรษา #๑๒สิงหาคม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มู...
11/08/2023

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๒๖ องค์กร ที่ดำเนินการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

#มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ #สีสรรพรรณไม้ #สืบสานรักษาต่อยอด #สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
11/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุ...
11/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 21/2 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://goo.gl/maps/sm7doiWPG4D19Lgo8
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 35 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/HRg4nXJTvKnxmgb36

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอบางไทร #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุ...
10/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://goo.gl/maps/ZvceT6a8EF5u49nx8
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 8/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/Qb2DizCtMmucvN2n8

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอบางไทร #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบ...
09/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 287/2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
https://goo.gl/maps/RXooC6cGFUfJoP947
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 269/5 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี https://goo.gl/maps/NPt8MNyF3Rbewa8C6

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอเมืองเพชรบุรี #จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบ...
08/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 1ค ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
https://goo.gl/maps/4TUHmtnJbQDp8SePA

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอเมืองเพชรบุรี #จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเ...
07/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อัตรา

1. อาคาร 3 ชั้นครึ่ง หมายเลข 5 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
https://goo.gl/maps/t4Y6cdL9S7Lo4nt47
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 43 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
https://goo.gl/maps/dzMY1ZiKCDTnydsa7

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่ดิน #อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา #จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ...
04/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 2/7 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
https://goo.gl/maps/Vm9zyXUqrKSWDBfC7

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #อำเภอเมืองนครปฐม #จังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 1...
03/08/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

1. อาคาร 2 ชั้น และอาคาร 3 ชั้น หมายเลข 344 -346 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
https://goo.gl/maps/5qhdad25xMNvCGX7A

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #เขตบางรัก #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ...
28/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #วันเฉลิมพระชนมพรรษา #๒๘กรกฎาคม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖วันอาสาฬหบูชาวันพ...
27/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)

#วันหยุด #วันหยุดทำการ #สิงหาคม

สรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า จำนวน 2 อัตรา กรุง...
27/07/2023

สรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า จำนวน 2 อัตรา กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการประมูลการเช่า ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2566
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Duh8XZ

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับสิทธิการเช่า #วิธีเช่าตรง #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #เขตดุสิต #เขตบางขุนเทียน #กรุงเทพมหานคร

ประกวดราคา :  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานรื้อถอนอาคารที่โครงสร้างทรุดโทรม จำนวน 3 อัตรา หมายเลข 21...
27/07/2023

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานรื้อถอนอาคารที่โครงสร้างทรุดโทรม จำนวน 3 อัตรา หมายเลข 217-218/219-221, 219/217, 220/215 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7101 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Ybu0LV

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกวดราคา #งานรื้อถอนอาคาร #แขวงจักรวรรดิ #เขตสัมพันธวงศ์ #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖วันห...
27/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

#วันหยุด #วันหยุดทำการ #กรกฎาคม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหา...
27/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา

1. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 175 ซอยรามไมตรี ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
https://goo.gl/maps/T9RCNAXDCZfE79kS9
2. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 77 และ 79 ถนนเจริญกรุง ซอย 11 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
https://goo.gl/maps/isaN4jNH3AeoCVrV7

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำ...
26/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 10 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
https://goo.gl/maps/tXjZbseqhLpa6Sge6

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #เขตสัมพันธวงศ์ #กรุงเทพมหานคร

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อความสุขของประชาชน---------------------พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...
26/07/2023

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เพื่อความสุขของประชาชน
---------------------
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงราชย์สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช โดยทรงพากเพียรพยายามบริหารราชการอย่างเต็มพระกำลังความสามารถทุกประการ แต่ด้วยวิกฤตภาวะที่เป็นไปตามกระแสโลก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ปัญหาเรื่องความเคลื่อนไหวด้านแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ทำให้ต้องทรงพระคุณธรรมอย่างหนักแน่นให้อันที่จะทรงถือเอาความสงบสุขของประชาราษฎรเป็นที่ตั้ง

การเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ก็ทรงหวังจะได้ทรงทำนุบำรุงราษฎร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดโปรดมีพระราชดำรัสให้ประชาชนทราบพระราชประสงค์และทรงตักเตือนให้ตั้งใจประกอบสัมมาชีพในหลักศีลธรรมและกฎหมายเสมอ เป็นต้นว่าพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อคราวเสด็จเลียบมณฑลพายัพ ความว่า

“...ด้วยใคร่จะเห็นภูมิลำเนาและคุ้นเคยกับผู้คนชาวมณฑลกับทั้งตรวจตราการงานบ้านเมือง
ให้แจ้งประจักษ์แก่ตนเอง เพื่อประโยชน์ที่จะปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาเขตและประชาชนในสยามประเทศให้สมบูรณ์พูนสุข เสมือนสมเด็จพระราชบรรพบุรุษของเราได้ทรงปกครองมาแต่ปางก่อน ถ้าและสามารถจะให้บ้านเมืองกับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความสุขสมบัติวัฒนาการยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนได้ ก็จะยังเป็นความยินดี...”

ส่วนข้าราชการ พระองค์ก็มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการสำนึกว่าต้องรับราชการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ มิใช่ใช้อำนาจกดขี่ราษฎร จึงมีพระบรมราชโองการให้เสนาบดีทุกกระทรวงควบคุมความประพฤติข้าราชการอย่างจริงจัง

จนแม้ที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ทรงยอมสละพระราชาภิสิทธิ์ลงทุกสถาน เพียงเพื่อหวังความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง มิให้ต้องเดือดร้อนแก่ประชาชนของพระองค์

#พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
#ความสุขของประชาชน
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มาข้อมูล : หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมห...
25/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566

สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 หรือ https://bit.ly/3QbU9Z3

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกาศผล #ประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนนทบุรี #จังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: กำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพม...
25/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: กำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #กำหนดการ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดฉะเชิงเทรา #จังหวัดเพชรบุรี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภูมิภาค

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
24/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุ...
24/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ข้อมูลพื้นที่ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดฉะเชิงเทรา #จังหวัดเพชรบุรี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร แล...
21/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า
#อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดฉะเชิงเทรา #จังหวัดเพชรบุรี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหา...
20/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/44OtrtQ ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rJWz6Y

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกาศ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #กรุงเทพมหานคร #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดฉะเชิงเทรา #จังหวัดเพชรบุรี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภูมิภาค

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงภายในอาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานทรัพย์สินพระ...
19/07/2023

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงภายในอาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการผู้เช่า ฝ่ายบริหารงานผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 6379 และ 0 2787 6383 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (ในวันทำการ) หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th ตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/46VFQhb

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกวดราคา #งานซ่อมแซมอาคาร #งานปรับปรุงอาคาร #อาคาร

ประกวดราคา :  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่คลองไผ่สิงโต (ชุมชนอาค...
19/07/2023

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่คลองไผ่สิงโต (ชุมชนอาคารทรัพย์สินฯ 26-7) และปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด พื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7102 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3DlL7kC

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกวดราคา #งานติดตั้ง #กล้องโทรทัศน์วงจรปิด #พื้นที่คลองไผ่สิงโต #ชุมชนอาคารทรัพย์สินฯ #พื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
19/07/2023

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์
พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการทุกปี อาทิ เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่าน เนปาล ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกครั้ง ทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนและระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้น ๆ ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศไทย อาทิ ทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร อุตสาหกรรม งานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศนั้น ๆ

ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะแทนพระองค์ อาทิ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จออกแทนพระองค์ ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังผู้นำประเทศต่าง ๆ อาทิ พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังนายฮัสซัน รูฮานี ในโอกาสได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง
นายเอ็มมานูเอล มาครง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น

เมื่อครั้งที่ประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศต่าง ๆ ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทรงส่งข้อความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำประเทศนั้น อาทิ พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศเมียนมาตกในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งใกล้เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ใจกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้น

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศร้าพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคต ที่นับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุขซึ่งเป็นที่รักแห่งสหราชอาณาจักร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ หน้าพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปในพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

ด้วยความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์อันแนบแน่นมาช้านาน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองราชวงศ์และสองประเทศนี้ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนสืบไป

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ทศมราชาพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ที่มาข้อมูล : หนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
และเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยรำลึกในพระมหากรุณ...
18/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #วันคล้ายวันสวรรคต #๑๘กรกฎาคม

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precisi...
17/07/2023

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning) สำหรับติดตั้งภายในห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7478 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/43xQR5w

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกวดราคา #เครื่องปรับอากาศ #ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนา...
13/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #วันคล้ายวันประสูติ #๑๓กรกฎาคม

สอบราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้าน 2 ชั้น หมายเลข 14/2231/7 แขวงบางลำภูล่...
10/07/2023

สอบราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้าน 2 ชั้น หมายเลข 14/2231/7 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7101 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3POGyXG

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สอบราคา #งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง #แขวงบางลำภูล่าง #เขตคลองสาน #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่และกำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 1...
07/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่และกำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/45USYTc ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3WVssVL

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ข้อมูลพื้นที่ #กำหนดการ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #เขตดุสิต #เขตบางขุนเทียน #เขตธนบุรี #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #อำเภอบางกรวย #จังหวัดนนทบุรี #อำเภอเมืองนครปฐม #จังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหา...
06/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 18 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/45USYTc ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3WVssVL

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกาศ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ที่ดิน #เขตดุสิต #เขตบางขุนเทียน #เขตธนบุรี #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #อำเภอบางกรวย #จังหวัดนนทบุรี #อำเภอเมืองนครปฐม #จังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหา...
05/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

1. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 353/11 ซอยสวนมะลิ 3 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
https://bit.ly/45ZSxr6

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/45USYTc ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3WVssVL

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ซอยสวนมะลิ #ถนนหลวง #แขวงวัดเทพศิรินทร์ #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
#กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหา...
04/07/2023

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2566 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

1. อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 108 ถนนดิสมาร์ค แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
https://bit.ly/42vnKPH

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 หรือ https://bit.ly/45USYTc ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3WVssVL

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #ถนนดิสมาร์ค #แขวงวัดเทพศิรินทร์ #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6627877777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยี่ห้อ songlandworld ถามตึกแถวใกล้ สนามหลวง บ้านหม้อ โปรดส่งข้อมูลต่างๆมาให้ทางดูด้วย
ผมสร้างระบบการเงินถูกกฎหมาย สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ขึ้นมา เพื่อ ให้ทุกคนทุกท่าน ทุกอาชีพ มีงานทำ มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย มีเงินซื้อขายสินค้า มีเงินลงทุน มีเงินท่องเที่ยว มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดี ไม่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ และ อื่นๆ ผมไม่ได้สร้าง ระบบการเงินถูกกฎหมาย เขียนกฎหมายออกกฎหมายให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเป็นหนี้ ในระบบ นอกระบบ ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเข้าใจระบบการเงิน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ขอบคุณครับ🇹🇭🙏www.bot.or.th www.scb.or.th www.worldbank.com
นครปฐมตลาดบนป้ายซอยที่11ถูกคนทำลายโดยไม่สนใจสายตาใครที่มองอยู่โปรดพิจารณาและจัดการผู้กระทำผิดด้วย
ที่นครปฐมมีผู้จงใจทำลายป้ายของทางทัพย์สินขอให้ตรวจสอบด้วยทำเวลา7ถึง9นาฬิกาโดยไม่สนใจใครคิด
ได้รับใบแจ้งให้จ่าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เราเช่าที่ทรัพย์สินฯ
สร้างอาคารทีพักอาศัย
ตาม กม. ต้องเสียอัตรา 0.02%
แต่ที่ส่งมา คือ อื่น ๆ คือ 0.3%

ใช่เทศบาลคิดกับทรัพย์สินฯ อัตรานี้
เพราะ ทรัพย์สินฯนำที่ดินไปให้เช่า
และในสัญญา ผู้เช่าต้องเสียภาษีที่ดิน
ปีก่อน ๆ ก็ 10 บาท 15 บาท 20 บาท
ผู้เช่าก็รับได้

แต่นี้ มันอะไร
ทรัพย์สินฯ ผลักภาระทุกอย่างให้ผู้เช่า
เกินว่าความเป็นจริงไปแล้ว

เราจ่ายเช่าให้ทรัพย์สิน จนจะไม่มีกินอยู่แล้ว
ร้องไป ก็มี จนท. มาดูถูกเราถึงบ้าน

เราอยู่อาศัย มีห้องให้เช่า 10 ห้อง
ทุกวันนี้ถ้าเต็ม คือจ่ายค่าเช่า
ให้ทรัพย์สินฯ ตกห้อง ละ 770.-
คนอืนมี 50 ห้อง 100 ห้อง
จ่ายตกห้องละ ไมเกิน 200.-
มันคืออะไร

แต่มันไม่เคยเต็ม ตอนนี้เหลือ 5 ห้อง
ร้องไป ทรัพย์สินฯ ก็บอกว่าไม่สน
ทรัพย์สินไม่เคยสนอะไร

เราเป็นผู้เชาปลูกบ้านอยู่ในที่ทรัพย์สินฯ นะ
เราไม่ใช่ทาส ทรัพย์สินฯ นะ

พวกคุณจะให้เราทำยังไง
ต้องขึ้นป้ายประจานตัวเองกันไหม
เอาให้ซะใจกันไปเลย
พวกเราไม่ไหวกันแล้ว
ดิฉัน เป็นครอบครัวผู้เช่าที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินฯ
หมายเลข 2/267 และ 2/268
ภาษาตำบล ศาลายา
ไมได้รับความเป็นทำในการจัดเก็บค่าเช่า

ได้รับจม. ต่อสัญญา และได้ติดต่อกับไป
ว่าขึ้นค่าเช่า เกินว่าผู้เช่าจะรับได้
สนง. จัดดิฉันเป็นอยู่อาศัยและหาประโยชน์
โดนเรามีห้องแบ่งเช่า 10 และ 20 ห้องตามลำดับ
ต้องส่งค่าเช่าให้ สนง. 770 และ 450 ต่อห้อง
คิดอัตราผู้เช่าเต็ม ซึ่ง จริง ๆ เฉลียทั้งปี ประมาณ 75%
อาคารอื่นในพื้นที่เดี่ยวกัน เป็นแบบหาประโยชน์
ยังตกห้องละ 3 ร้อยกว่าบาท ทั้ง ห้องเช่ามากกว่า
ขนาดพื้นที่สวนอ้อย เค้ายังตก ห้องละ 250 เลย

แล้วทำไหมผู้เช่าอย่างดิฉัน ปลูกอาคาร 2 ชั้น อยู่เอง
และแบ่งห้องให้เช่า เพื่อเลี้ยงชีพ ถึงเสีย 770 เลย
เมื่อ หลายปีก่อน พวกเราเคยแย้งไป
สนง. ก็บอกว่าทำถูกต้อง

ผู้เช่าอื่น ๆ ที่มีห้องมากกว่า ราคาแพงกวา มีกำลังมากว่า
ยังจ่ายตก 300กว่า 200กว่า
แล้วพวกดิฉันมีแค่ 10 ห้อง 20 ห้อง ทำไม
เราเสีย 770 , 450 บ้าง มันถูกต้องหรือ

จนท.บอกให้เรา ทำเรื่องขออนุเคราะห์ ลดหย่อน
เหมือนเป็นขอทาน

จนท. ให้เราทำเรื่องอนุเคราะห์ขอลดหย่อน
แล้วยัง เราต้องทำเรื่องลดย่อย
เพือไม่ให้ปรับขึ้นค่าเช่า หรอ มันไม่ใช่ นะ
คนมีห้อง 40 ยังจ่าย 200 300 กว่า
ผู้เช่าอย่างดิฉัน มี 10 ห้อง 20 ห้อง
จ่าย 770 จ่าย 450 อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องลดหย่อนแล้วนะ
สนง. ควรพิจารณาไหม ว่า สนง. ทำอะไร
กับผู้เช่าประเภทเดียวกับดิฉันบ้าง

ในคำร้อง ที่ยื่นขอลดหย่อน เมื่อ 12 มิ.ย.
เราก็แจ้งรายละเอียดไม่น่าจะครบถ้วน
เพราะเอกสารที่เตรียมไป จนท.รับเรื่อง
ไม่ให้ส่ง ให้เขียนใหม่ ตามคำ
และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ถวายฎีกา
ที่สำนักพระราชวัง ก็แจ้งว่าทรัพย์สินฯ
ต้องมายืนที่ ทรัพย์สินฯ เราก็ยื่น

ผู้เช่าประเภทเดียวกันดิฉัน
ตามอยู่บนที่ดิน ทรัพย์สินฯ
ด้วยความกดดัน ลำบาก
พวกเราไม่เคยมีทัศนคติไม่ดี
กับทรัพย์สินฯ พูดถึง สนง. ดีกว่า จนท.บางคนซะอีก
แต่ดูสิ่งที่สำนักงานทรัพย์สินฯ
ทำกับเราตลอด 20 กว่าปี มานี้ซิ

ทีเรามาโพสต์ใน FB นี้
เพราะดิฉันเชื่อวา นอกจากผู้โพสต์
และ สำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว
ก็จะไม่มีบุคคลอื่นเห็น
จะได้ไมเกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สินฯ
แต่เป็นช่องทางทีดิฉันจะได้แจ้งความเดือดร้อนได้
ขอบคุณที่ลดค่าเช่า เดือน พฤษภาคม ให้นะคะ

ทางเรา ก็ลดให้ลูกค้าของเราเหมือนกัน
ตั้งแต่เดือน เมษายน

ขอบคุณค่ะ
เพิ่งได้รับ ใบแจ้งให้ชำระค่าเช่าประจำเดือน
ก่อนหน้าที่มีคนบอก ทรัพย์สิน อาจลดค่าเช่าให้บ้าง

เปิดซอง.ไม่มีลด ซะบาทเดียว!!!!!!!

ทรัพย์สิน ขึ้นเค่าเช่า ทุกครั้งที่ต่อสัญญา
ว่าสุดบอกในสัญญาว่า 10%
แต่คุณปัดเศษเรา เป็นเงินเกือบพันบาท
ขึ้นค่าเช่าเราตลอด ในขณะที่เราขึ้นค่าเช่าเด็กหอไม่ได้
เราขึ้น ก็เห็นใจเด็ก
กลายเป็นเราต้องลดรายจ่ายตัวเอง
ค่ากิน ค้าใช้ เพื่อจ่ายในส่วนนี้

ตอนนี้ วิกฤตโควิค หยุดอีกเป็นเดือน
เด็กก็ขอย้ายออก จะไม่ให้ก็คงไม่ได้
จะให้ไม่คืนประกัน มันก็ไม่ได้

เราเคยโทรไปสอบถามเรื่องรายละเอียดการเช่า
กับสำนักงาน ในเขตที่เราเช่า
ไม่ค่อยได้รับความกระจางเลย

แต่ที่จนท. สำนักงานทรัพย์สินพิจรณาทำกับผู้เช่าสิ

ไม่รู้หละ เราก็ต้องขอระบายบ้างไหม
ต้องลดค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าอยู่
ในขณะที่ จนท.สำนักงานทรัพย์สิน
เงินเดือนขึ้นทุกปี
ถึง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ขอการพิจารณาการลดหย่อนผ่อนชำระค่าเช่า ที่ดินอาคาร ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤต covid 19 ที่ระบาดในขณะนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์..
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
จะปรับปรุงเป็นแบบนี้หรอคะ
เห็นเค้าส่งต่อกัน เลยสงสัย
เพราะไม่ค่อยเห็น สนง.ทรัพย์ฯ
จะเปลี่ยนโครงสร้าง
ยิ่งเปลื่ยนเป็นแบบนี้
เหมือนเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยค่ะ
บาร์โคด ใบชำระค่าเช่า
อ่านกับตู้อัตโนมัติ ไม่ค่อยได้
ผมขอรับงานควบคุมภมิสถาปัตยกรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
#}