Clicky

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
The Crown Property Bureau มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

น้ำพระราชหฤทัยดุจสายธารา ปกป้องปวงประชาจากภัยโควิด 19 “...เรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ...
04/04/2022

น้ำพระราชหฤทัยดุจสายธารา ปกป้องปวงประชาจากภัยโควิด 19

“...เรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น. สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด. อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเผื่อมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีการเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้. อันที่ ๒ ก็คือจากข้อที่ ๑ ก็คือการมีการบริหารจัดการมีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด. รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุด โดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผน และการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไปและจะแก้ได้ในที่สุด. ...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

นับตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วยห้องตรวจเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจน หน้ากากอนามัย หมวก Face Shield ชุดป้องกันการติดเชื้อโรค ฯลฯ เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด 19 อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระราชปณิธาน #พระราชกรณียกิจ #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #COVID19 #โรคโควิด19 #โรคระบาด

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...
02/04/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันคล้ายวันพระราชสมภพ #๒เมษายน

๑ เมษายน ๒๔๔๘ วันเลิกทาส ทาส คือ สถานภาพทางสังคมที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคนในอดีต มีอยู่ในชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ต้นกรุงรัตนโกส...
01/04/2022

๑ เมษายน ๒๔๔๘ วันเลิกทาส

ทาส คือ สถานภาพทางสังคมที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคนในอดีต มีอยู่ในชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าไทยมีทาสหนึ่งในสามของจำนวนประชากรทั้งหมด พ่อแม่เป็นทาสลูกก็จะเป็นทาส และหากไม่สามารถนำเงินมาไถ่ถอนตนเอง จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเลิกทาส แต่ด้วยทรงตระหนักดีว่าการแก้ไขสิ่งที่ทำกันมาจนเป็นหนึ่งในวิถีชีวิต จะต้องอาศัยขั้นตอน วิธีการ และเวลา จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา “พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไท” เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๗ แก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่ให้ลดค่าตัวลงตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ จนหมดเมื่ออายุ ๒๐ ปี ห้ามซื้อขายบุคคลที่มีอายุเกิน ๒๐ ปี เป็นทาสอีก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชบัญญัติให้ทาสในมณฑลต่าง ๆ มีโอกาสไถ่ถอนตัวเองได้ง่ายขึ้น ต่อมามีพระบรมราชโองการประกาศ “พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก ๑๒๔” ให้ทาสในเรือนเบี้ยทุกคนเป็นไท เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๘ ยุติระบบทาสในไทย โดยไม่เสียเลือดเนื้อเหมือนในประเทศอื่น

#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่๕ #วันเลิกทาส #เลิกทาส #ระบบทาส #พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไท #พระราชบัญญัติทาส #๑เมษายน

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ...
01/04/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕
วันสงกรานต์

#TheCrownPropertyBureau #CPB #วันหยุด #วันหยุดทำการ #เมษายน

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎ...
31/03/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ #๓๑มีนาคม

โครงการป่ารักน้ำ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
25/03/2022

โครงการป่ารักน้ำ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ที่นำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดิน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมา เพื่อนำไปต้มเอาเกลือมาใช้ประโยชน์ บริเวณผิวดินนั้นจะปรากฏเป็นส่าเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ในขณะที่บางแห่งเป็นดินที่มีแต่ฝุ่นทราย และถูกทิ้งร้างไว้นับเป็นสิบๆ ไร่ โดยไม่มีพืชพรรณเติบโตขึ้นได้ ประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของราษฎร ซึ่งได้ตัดไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้แดง และไม้ประดู่เป็นจำนวนมาก เพียงเพื่อนำไปใช้เป็นฟืนในการต้มเกลือ

พระองค์ทรงวิตกว่า หากปล่อยไว้เช่นนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องกลายเป็นทะเลทรายอย่างแน่นอน จึงทรงศึกษาค้นคว้า และทรงพบว่ารากต้นไม้จะอุ้มน้ำจืดเอาไว้ และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินใต้รากลงไป ทำให้น้ำเค็มหรือดินเค็มไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาข้างบนได้ เมื่อต้นไม้ถูกตัดมากๆ และนานเข้า ดินเค็มจะลอยตัวขึ้นมา เมื่อดินมีสภาพเป็นดินเค็มทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล ราษฎรก็จะไม่มีที่ทำกิน และผืนดินก็จะยิ่งแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ต่อไปยิ่งๆ ขึ้น เนื่องจากต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นดินนั้น

ดังนั้น พระองค์จึงมีพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชน ด้วยทรงตระหนักว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้น จำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนเสียก่อน โดยให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเอง "โครงการป่ารักน้ำ" จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

“โครงการป่ารักน้ำ” เป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะบรรเทาวิกฤติการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง พระองค์ทรงตรัสว่า “ขาดน้ำ ทุกชีวิตสิ้นสุดทันที” การรักษาแหล่งน้ำไว้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมวลสัตว์โลกทั้งหลายนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด น้ำ นอกจากจะมีประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคกับคนแล้ว ยังมีประโยชน์กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าทุกชนิด เพราะเป็นการฟื้นฟูสภาพของป่าที่เสื่อมโทรมบริเวณของต้นน้ำลำธาร ให้กลับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิม ซึ่งการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า จะทำให้พื้นที่บริเวณป่าชุ่มชื้น อุดมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นการรักษาป่าและต้นน้ำลำธาร ของพื้นที่ป่าและบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดียิ่ง

โครงการป่ารักน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน ๕ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
๒. โครงการป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๓. โครงการป่ารักน้ำ บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
๔. โครงการป่ารักน้ำ บ้านจาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
๕. โครงการป่ารักน้ำ บ้านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

#สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง #โครงการป่ารักน้ำ #การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ #บ้านถ้ำติ้ว #บ้านป่ารักน้ำ #บ้านกุดนาขาม #บ้านจาร #บ้านทรายทอง #ตำบลส่องดาว #ตำบลโคกสี #ตำบลเจริญศิลป์ #ตำบลม่วง #ตำบลปทุมวาปี #อำเภอส่องดาว #อำเภอสว่างแดนดิน #อำเภอเจริญศิลป์ #อำเภอบ้านม่วง #จังหวัดสกลนคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานลอกท่อระบายน้ำและปรับปรุ...
16/03/2022

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานลอกท่อระบายน้ำและปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณรอบตลาดกรมภูธเรศ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3tdxX4U

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานลอกท่อระบายน้ำ #งานปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ #ตลาดกรมภูธเรศ #แขวงสัมพันธวงศ์ #เขตสัมพันธวงศ์ #กรุงเทพมหานคร

โครงการหลวง ผลผลิตคุณภาพ “ชาสมุนไพร เห็ดหลินจือ ผสมเจียวกู้หลาน”โครงการหลวง (Royal Project) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๒ ถือเป็นโ...
11/03/2022

โครงการหลวง ผลผลิตคุณภาพ “ชาสมุนไพร เห็ดหลินจือ ผสมเจียวกู้หลาน”

โครงการหลวง (Royal Project) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๒ ถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชสร้างรายได้ ทดแทนการปลูกฝิ่น

ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานในพื้นที่ ๖ จังหวัดทางภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งยังมีผลผลิตคุณภาพมากมายภายใต้ชื่อ "โครงการหลวง" หนึ่งในนั้นคือ ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ผสมเจียวกู้หลาน เครื่องดื่มที่อัดแน่นไปด้วยประโยชน์และสารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ได้แก่ Germanium ช่วยกำจัดสารพิษ Protien Lz-๘ ช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้ทำงานปกติ Triterpenoids ช่วยลดอาการแพ้จากโรคภูมิแพ้ และ Polysaccharides ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ดื่มง่ายได้ประโยชน์เพียงต้ม ๑๕ นาที สามารถเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้

#รัชกาลที่๙ #GoldenPlace #โกลเด้นเพลซ #โครงการหลวง #ผลผลิตคุณภาพ #ชาสมุนไพร #ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ #เห็ดหลินจือ #เจียวกู้หลาน

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพมหานคร ผู...
11/03/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3L6o4Nr ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3H5WCgz

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่พักอาศัย #ที่ดิน #เขตบางรัก #เขตบางซื่อ #เขตสัมพันธวงศ์ #เขตธนบุรี #เขตบางกอกใหญ่ #เขตราชเทวี #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพมหา...
10/03/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3L6o4Nr ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3H5WCgz

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #ประกาศ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่พักอาศัย #ที่ดิน #เขตบางรัก #เขตบางซื่อ #เขตสัมพันธวงศ์ #เขตธนบุรี #เขตบางกอกใหญ่ #เขตราชเทวี #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา ...
09/03/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ข้อมูลพื้นที่การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3L6o4Nr ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3H5WCgz

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #ข้อมูลพื้นที่ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่พักอาศัย #ที่ดิน #เขตบางรัก #เขตบางซื่อ #เขตสัมพันธวงศ์ #เขตธนบุรี #เขตบางกอกใหญ่ #เขตราชเทวี #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: กำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพม...
08/03/2022

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: กำหนดการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 อัตรา กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3L6o4Nr ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3H5WCgz

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #กำหนดการ #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่พักอาศัย #ที่ดิน #เขตบางรัก #เขตบางซื่อ #เขตสัมพันธวงศ์ #เขตธนบุรี #เขตบางกอกใหญ่ #เขตราชเทวี #กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6627877777

เว็บไซต์

http://www.crownproperty.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยี่ห้อ songlandworld ถามตึกแถวใกล้ สนามหลวง บ้านหม้อ โปรดส่งข้อมูลต่างๆมาให้ทางดูด้วย
ผมสร้างระบบการเงินถูกกฎหมาย สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ขึ้นมา เพื่อ ให้ทุกคนทุกท่าน ทุกอาชีพ มีงานทำ มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย มีเงินซื้อขายสินค้า มีเงินลงทุน มีเงินท่องเที่ยว มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดี ไม่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ และ อื่นๆ ผมไม่ได้สร้าง ระบบการเงินถูกกฎหมาย เขียนกฎหมายออกกฎหมายให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเป็นหนี้ ในระบบ นอกระบบ ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเข้าใจระบบการเงิน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ขอบคุณครับ🇹🇭🙏www.bot.or.th www.scb.or.th www.worldbank.com
นครปฐมตลาดบนป้ายซอยที่11ถูกคนทำลายโดยไม่สนใจสายตาใครที่มองอยู่โปรดพิจารณาและจัดการผู้กระทำผิดด้วย
ที่นครปฐมมีผู้จงใจทำลายป้ายของทางทัพย์สินขอให้ตรวจสอบด้วยทำเวลา7ถึง9นาฬิกาโดยไม่สนใจใครคิด
ได้รับใบแจ้งให้จ่าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราเช่าที่ทรัพย์สินฯ สร้างอาคารทีพักอาศัย ตาม กม. ต้องเสียอัตรา 0.02% แต่ที่ส่งมา คือ อื่น ๆ คือ 0.3% ใช่เทศบาลคิดกับทรัพย์สินฯ อัตรานี้ เพราะ ทรัพย์สินฯนำที่ดินไปให้เช่า และในสัญญา ผู้เช่าต้องเสียภาษีที่ดิน ปีก่อน ๆ ก็ 10 บาท 15 บาท 20 บาท ผู้เช่าก็รับได้ แต่นี้ มันอะไร ทรัพย์สินฯ ผลักภาระทุกอย่างให้ผู้เช่า เกินว่าความเป็นจริงไปแล้ว เราจ่ายเช่าให้ทรัพย์สิน จนจะไม่มีกินอยู่แล้ว ร้องไป ก็มี จนท. มาดูถูกเราถึงบ้าน เราอยู่อาศัย มีห้องให้เช่า 10 ห้อง ทุกวันนี้ถ้าเต็ม คือจ่ายค่าเช่า ให้ทรัพย์สินฯ ตกห้อง ละ 770.- คนอืนมี 50 ห้อง 100 ห้อง จ่ายตกห้องละ ไมเกิน 200.- มันคืออะไร แต่มันไม่เคยเต็ม ตอนนี้เหลือ 5 ห้อง ร้องไป ทรัพย์สินฯ ก็บอกว่าไม่สน ทรัพย์สินไม่เคยสนอะไร เราเป็นผู้เชาปลูกบ้านอยู่ในที่ทรัพย์สินฯ นะ เราไม่ใช่ทาส ทรัพย์สินฯ นะ พวกคุณจะให้เราทำยังไง ต้องขึ้นป้ายประจานตัวเองกันไหม เอาให้ซะใจกันไปเลย พวกเราไม่ไหวกันแล้ว
ดิฉัน เป็นครอบครัวผู้เช่าที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ หมายเลข 2/267 และ 2/268 ภาษาตำบล ศาลายา ไมได้รับความเป็นทำในการจัดเก็บค่าเช่า ได้รับจม. ต่อสัญญา และได้ติดต่อกับไป ว่าขึ้นค่าเช่า เกินว่าผู้เช่าจะรับได้ สนง. จัดดิฉันเป็นอยู่อาศัยและหาประโยชน์ โดนเรามีห้องแบ่งเช่า 10 และ 20 ห้องตามลำดับ ต้องส่งค่าเช่าให้ สนง. 770 และ 450 ต่อห้อง คิดอัตราผู้เช่าเต็ม ซึ่ง จริง ๆ เฉลียทั้งปี ประมาณ 75% อาคารอื่นในพื้นที่เดี่ยวกัน เป็นแบบหาประโยชน์ ยังตกห้องละ 3 ร้อยกว่าบาท ทั้ง ห้องเช่ามากกว่า ขนาดพื้นที่สวนอ้อย เค้ายังตก ห้องละ 250 เลย แล้วทำไหมผู้เช่าอย่างดิฉัน ปลูกอาคาร 2 ชั้น อยู่เอง และแบ่งห้องให้เช่า เพื่อเลี้ยงชีพ ถึงเสีย 770 เลย เมื่อ หลายปีก่อน พวกเราเคยแย้งไป สนง. ก็บอกว่าทำถูกต้อง ผู้เช่าอื่น ๆ ที่มีห้องมากกว่า ราคาแพงกวา มีกำลังมากว่า ยังจ่ายตก 300กว่า 200กว่า แล้วพวกดิฉันมีแค่ 10 ห้อง 20 ห้อง ทำไม เราเสีย 770 , 450 บ้าง มันถูกต้องหรือ จนท.บอกให้เรา ทำเรื่องขออนุเคราะห์ ลดหย่อน เหมือนเป็นขอทาน จนท. ให้เราทำเรื่องอนุเคราะห์ขอลดหย่อน แล้วยัง เราต้องทำเรื่องลดย่อย เพือไม่ให้ปรับขึ้นค่าเช่า หรอ มันไม่ใช่ นะ คนมีห้อง 40 ยังจ่าย 200 300 กว่า ผู้เช่าอย่างดิฉัน มี 10 ห้อง 20 ห้อง จ่าย 770 จ่าย 450 อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องลดหย่อนแล้วนะ สนง. ควรพิจารณาไหม ว่า สนง. ทำอะไร กับผู้เช่าประเภทเดียวกับดิฉันบ้าง ในคำร้อง ที่ยื่นขอลดหย่อน เมื่อ 12 มิ.ย. เราก็แจ้งรายละเอียดไม่น่าจะครบถ้วน เพราะเอกสารที่เตรียมไป จนท.รับเรื่อง ไม่ให้ส่ง ให้เขียนใหม่ ตามคำ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ถวายฎีกา ที่สำนักพระราชวัง ก็แจ้งว่าทรัพย์สินฯ ต้องมายืนที่ ทรัพย์สินฯ เราก็ยื่น ผู้เช่าประเภทเดียวกันดิฉัน ตามอยู่บนที่ดิน ทรัพย์สินฯ ด้วยความกดดัน ลำบาก พวกเราไม่เคยมีทัศนคติไม่ดี กับทรัพย์สินฯ พูดถึง สนง. ดีกว่า จนท.บางคนซะอีก แต่ดูสิ่งที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ทำกับเราตลอด 20 กว่าปี มานี้ซิ ทีเรามาโพสต์ใน FB นี้ เพราะดิฉันเชื่อวา นอกจากผู้โพสต์ และ สำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว ก็จะไม่มีบุคคลอื่นเห็น จะได้ไมเกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สินฯ แต่เป็นช่องทางทีดิฉันจะได้แจ้งความเดือดร้อนได้
ขอบคุณที่ลดค่าเช่า เดือน พฤษภาคม ให้นะคะ ทางเรา ก็ลดให้ลูกค้าของเราเหมือนกัน ตั้งแต่เดือน เมษายน ขอบคุณค่ะ
เพิ่งได้รับ ใบแจ้งให้ชำระค่าเช่าประจำเดือน ก่อนหน้าที่มีคนบอก ทรัพย์สิน อาจลดค่าเช่าให้บ้าง เปิดซอง.ไม่มีลด ซะบาทเดียว!!!!!!! ทรัพย์สิน ขึ้นเค่าเช่า ทุกครั้งที่ต่อสัญญา ว่าสุดบอกในสัญญาว่า 10% แต่คุณปัดเศษเรา เป็นเงินเกือบพันบาท ขึ้นค่าเช่าเราตลอด ในขณะที่เราขึ้นค่าเช่าเด็กหอไม่ได้ เราขึ้น ก็เห็นใจเด็ก กลายเป็นเราต้องลดรายจ่ายตัวเอง ค่ากิน ค้าใช้ เพื่อจ่ายในส่วนนี้ ตอนนี้ วิกฤตโควิค หยุดอีกเป็นเดือน เด็กก็ขอย้ายออก จะไม่ให้ก็คงไม่ได้ จะให้ไม่คืนประกัน มันก็ไม่ได้ เราเคยโทรไปสอบถามเรื่องรายละเอียดการเช่า กับสำนักงาน ในเขตที่เราเช่า ไม่ค่อยได้รับความกระจางเลย แต่ที่จนท. สำนักงานทรัพย์สินพิจรณาทำกับผู้เช่าสิ ไม่รู้หละ เราก็ต้องขอระบายบ้างไหม ต้องลดค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าอยู่ ในขณะที่ จนท.สำนักงานทรัพย์สิน เงินเดือนขึ้นทุกปี
ถึง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ขอการพิจารณาการลดหย่อนผ่อนชำระค่าเช่า ที่ดินอาคาร ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤต covid 19 ที่ระบาดในขณะนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์.. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
จะปรับปรุงเป็นแบบนี้หรอคะ เห็นเค้าส่งต่อกัน เลยสงสัย เพราะไม่ค่อยเห็น สนง.ทรัพย์ฯ จะเปลี่ยนโครงสร้าง ยิ่งเปลื่ยนเป็นแบบนี้ เหมือนเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยค่ะ
บาร์โคด ใบชำระค่าเช่า อ่านกับตู้อัตโนมัติ ไม่ค่อยได้
ผมขอรับงานควบคุมภมิสถาปัตยกรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ