จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(7)

เปิดเหมือนปกติ

#วันนี้ในอดีต #การประชุมนานาชาติ_ครั้งที่_33 #ภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลจีน_ทิเบต #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง .ย้อนกลับไ...
02/10/2020

#วันนี้ในอดีต #การประชุมนานาชาติ_ครั้งที่_33 #ภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลจีน_ทิเบต #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2543 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “ภาษาและภาษาศาสตร์ในตระกูลจีน–ทิเบต” ครั้งที่ 33 (Sino – Tibetan languages and Linguistics) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุชน ชามพูนท ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในนามประเทศไทย
.
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวรายงานว่า การจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าวิจัยในด้านภาษาศาสตร์ตระกูลจีน–ทิเบต เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานการค้นคว้าและงานวิจัยที่ทันสมัยของนักวิชาการด้านนี้

รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศที่สนใจศึกษาภาษาตระกูลนี้ให้กว้างขวางขึ้น โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี 2528 และครั้งที่ 2 ในปี 2534
.
และเป็นการรวมผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักปราชญ์ในด้านภาษาตระกูลจีน–ทิเบต จากทั่วโลกทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นศูนย์กลางหลักของการทำวิจัยภาษาตระกูลทิเบตและตระกูลใกล้เคียงต่อไป
.
สำหรับการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2543 จัดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2543 จัดที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 30 ฉบับที่ 25 หน้า 1, 12
.
ในภาพ.
ภาพที่ 1 บรรยากาศการต้อนรับและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพที่ 2-3 บรรยากาศภายในห้องประชุม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพที่ 4 ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ สุชน ชามพูนท ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น ประธานเปิดการประชุม

ภาพที่ 5 ฯพณฯ สุชน ชามพูนท ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น ประธานเปิดการประชุม

ภาพที่ 6 ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมส่ง ฯพณฯ สุชน ชามพูนท ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กลับภายหลังจากพิธีเปิดการประชุมเสร็จสิ้น

ภาพที่ 7 การนำเสนอผลงานการค้นคว้าและงานวิจัยของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ตระกูลจีน–ทิเบต

ภาพที่ 8-10 บรรยากาศการเลี้ยงต้อนรับแขกและผู้เข้าร่วมประชุม

#สาขาวิชารังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการติดต่อขอความร่วมมือให้ผลิตบัณฑิตทางด้านรังสีเทคนิ...
01/10/2020

#สาขาวิชารังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการติดต่อขอความร่วมมือให้ผลิตบัณฑิตทางด้านรังสีเทคนิค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ของชาติ ทั้งนี้ด้วยความพร้อมหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ โดย...

ในปี 2538-2544 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคขึ้น จากความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน คือ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดทั้งหมด 5 รุ่น
.
ต่อมาในปี 2545-2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการเปิดสอนเอง โดยเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรสาขารังสีเทคนิคในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ก่อนเบื้องต้น
.
จนในปี 2553 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขึ้นอย่างเป็นทางการ
.
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้ถูกปรับปรุงมาแล้ว 2 ครั้ง คือ
- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เมื่อ ปี 2553 ใช้ในปีการศึกษา 2554-2557 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เมื่อ ปี 2558 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
.
.
(ในภาพ)
- ภาพ 1 ภาพนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ภาพ 2 ภาพการเรียนการสอนสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ภาพ 3 ภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ที่มา:
- หนังสือ 44 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้า 99-100

#จดหมายเหตุดิจิทัล #รามคำแหง #RU #Digitalarchives

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี_2550.   มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแนวท...
30/09/2020

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี_2550
.
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาและความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่รัฐมุ่งให้มีสถาบันจัดการเรียนการสอนในด้านนี้เฉพาะทาง โดยเน้นให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Learning) ที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข จึงมีดําริให้ยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงขึ้น โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 ตามลําดับ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีคําสั่งที่ 237/2548 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ให้คณะกรรมการร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จ เสนอมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีคําสั่งที่ 1379/2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทยและดนตรีสากล
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีคําสั่งที่ 36/2549 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีคําสั่งที่ 3055/2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีคําสั่งที่ 3056/2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 แต่งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เสนอหลักสูตรต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (ทปม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 48/2549 วาระที่ 5.27 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2549 มีมติอนุมัติปรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (2545-2549) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
- สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 วาระที่ 5.27 อนุมัติปรับแผนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม เพื่อบรรจุใว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (2545-2549) อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ และอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม
.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ อาคารสุโขทัย ชั้น 1
.
ในภาพ
ภาพ 1-3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ที่มา :
หนังสือ 36 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หนังสือ 41 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2555
http://www.fa.ru.ac.th/index.php
.
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives

#ความร่วมมือทางวิชาการ #มหาวิทยาลัยอัทธาบาสกา_ประเทศแคนาดา #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง.ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน...
29/09/2020

#ความร่วมมือทางวิชาการ #มหาวิทยาลัยอัทธาบาสกา_ประเทศแคนาดา #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2534 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้การต้อนรับ Dr. Kathleen Mailer คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัทธาบาสกา ประเทศแคนาดา โดยมี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในขณะนั้น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
เป็นผู้ให้การต้อนรับ นำชมกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้มีการเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอัทธาบาสกา ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ

และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศของสถาบันการศึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 20 ฉบับที่ 50 หน้า 1
.
ในภาพ.
ภาพที่ 1-2 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr. Kathleen Mailer คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัทธาบาสกา ประเทศแคนาดา และนำชมกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#วันนี้ในอดีต #พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกคณะมนุษยศาสตร์
28/09/2020

#วันนี้ในอดีต
#พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกคณะมนุษยศาสตร์

#วันนี้ในอดีต
#28_กันยายน_2516 #พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกคณะมนุษยศาสตร์
.
นับจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2514 บทเฉพาะกาล มาตรา 50 พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
.
อาคารที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์หลังแรกเป็นตึกรูปวงกลมชั้นเดียว เดิมเป็นตึกภัตตาคารในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2511 ต่อมา มหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติให้สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 กันยายน 2516 (สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... https://is.gd/xAQ67W)
.

ในการกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์เป็น พิธีวางแผ่นศิลาจารึกเวลา วัน เดือน ปี อันเป็นมงคลที่เรียกว่า ดวงฤกษ์แห่งการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารถาวรต่างๆ จุดประสงค์ของการทำพิธีก็เพื่อให้อาคารเหล่านั้นเกิดความถาวรมั่นคงและเกิดความสิริมงคลผู้อาศัย ซึ่งในวันที่ 28 กันยายน 2516 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน) วัดราชบพิธ มาวางศิลาฤกษ์ตึกคณะมนุษยศาสตร์ที่ก่อสร้างใหม่ โดยพิธีดังกล่าวมีกำหนดเวลาเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป และเมื่อวางศิลาฤกษ์เสร็จสิ้น จึงได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาราชการแทนอธิการบดี ในขณะนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
.
.
ที่มา.

สิทธา พินิจภูวดล (บรรณาธิการ). (2516, กันยายน 22). ข่าวคณะมนุษยศาสตร์วางศิลาฤกษ์ตึกคณะมนุษยศาสตร์. ข่าวรามคำแหง, หน้า 1.

สิทธา พินิจภูวดล (บรรณาธิการ). (2516, ตุลาคม 13). ข่าวจากคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์. ข่าวรามคำแหง, หน้า 1.

ในภาพ...

ภาพที่ 1-2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน) วัดราชบพิธ กำลังเจิมอิฐเงิน อิฐทอง และแผ่นศิลาฤกษ์ ในการวางศิลาฤกษ์ตึกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง #รามคำแหง #คณะมนุษยศาสตร์

#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน #เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2522.23 พฤศจิกายน 2522 ฯพณฯ หวงช...
27/09/2020

#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน #เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2522
.
23 พฤศจิกายน 2522
ฯพณฯ หวงชิงป่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะจำนวน 10 คน (ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน) ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใต้พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากนั้น ได้พาคณะทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ห้องบรรยายที่ใช้โทรทัศน์วงจรปิด NB3, NB1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
.
มีการร่วมดื่มน้ำชา สนทนากับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนของที่ระลึก จนถึงเวลา 17.10 น. คณะผู้มาเยี่ยมชมจึงได้อำลากลับ
.
ที่มา.
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 9 ฉบับที่ 31, หน้า 1, 8
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#จานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช #ของที่ระลึก #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_รุ่นที่25 #มหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานพิธีพระราชทานปริ...
25/09/2020

#จานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช #ของที่ระลึก #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_รุ่นที่25 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 25 (14-16 กุมภาพันธ์ 2543) ซึ่งเป็นโอกาสแห่งความสำเร็จและความปลื้มปิติของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำของที่ระลึกพิเศษเพื่อสื่อแทนความรักความผูกพันที่มีต่อบัณฑิตทุกคน นั้นคือ...
.
จานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทำจากกระเบื้องพอร์ชเลนเนื้อดีขอบทอง 5 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ด้านหน้าพิมพ์พระรูปพ่อขุนฯ ด้านหลังเป็นที่อยู่และข้อมูลติดต่อกับมหาวิทยาลัย ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและทนทาน คือของขวัญชิ้นพิเศษที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อให้บัณฑิตได้มีไว้เป็นของที่ระลึกและบูชา เพราะจานพระรูปพ่อขุนฯ ที่จัดทำครั้งแรกสำหรับบัณฑิตรุ่นที่ 25 ได้ผ่านพิธีปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคล
.
โดยมหาวิทยาลัยเปิดให้สั่งจองในราคาชุดละ 200 บาท
ลูกเพจท่านใดได้ซื้อของที่ระลึกชิ้นนี้เก็บไว้บ้างคะ...
.
.
(ในภาพ)
- ภาพ 1 ภาพจานพระรูปพ่อขุนฯ ของที่ระลึกสำหรับบัณฑิตรามฯ รุ่นที่ 25
.
ที่มา:
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 29 ฉบับที่ 42 หน้า 10

#จดหมายเหตุดิจิทัล #รามคำแหง #RU #Digitalarchives

#พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลัง...
24/09/2020

#พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
#จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภายหลังจากที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชนได้ โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2514 จึงได้เริ่มเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่... https://business.facebook.com/RU.Digital.Archives/posts/566904890382308) ในด้านต่างๆ เรื่อยมา
.
ในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอประทานพระพุทธรูป เพื่อนำมาประดิษฐานประจำสถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2537 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษก พร้อมทั้งเบิกพระเนตรพระพุทธรูป โดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระญาณวังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19) เป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีดังกล่าว
.
ซึ่งพระพุทธรูปที่ได้ประทานมา คือ พระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อโสธร มีลักษณะทางพุทธศิลป์ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางสมาธิ สมัยอยุธยาตอนต้น พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้น พระขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรเล็กหรี่และเหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์เล็ก สีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรที่พัฒนามาจนเป็นแบบอยุธยาแล้ว มีอุษณีษะและพระรัศมีทรงสูง เป็นทรงสูงแบบนี้น่าจะเป็นพระรัศมีเป็นเปลว

ส่วนของพระวรกายส่วนท่อนบน โดยเฉพาะพระอุระเล็กเทียบสัดส่วนกับพระเพลาหรือหน้าตักที่กว้างมากสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่และยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยกเป็นสองชายคล้ายเขี้ยวตะขาบ และที่ฐานมีอักษรพระนามย่อ ญ.ส.ส. ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระญาณวังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19)
.
ประทานให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำมาเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพสักการะบูชา นำหลักพุทธธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันเป็นแรงจูงใจด้านการเรียนการสอนที่จะปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ แก่คณาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สืบไป
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 24 ฉบับที่ 26 หน้า 12
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (2554). พุทธปฏิมา: งานช่างพลังแห่งศรัทธา. กรุงเทพฯ : มติชน.

ในภาพ
ภาพที่ 1 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระญาณวังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19) เป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษก พร้อมทั้งเบิกพระเนตรพระพุทธรูป

ภาพที่ 2 พระพุทธโสธรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพที่ 3-4 ศาลาประดิษฐานพระพุทธโสธรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ที่ประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรามคำแหง .คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตร...
23/09/2020

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ได้อนุมัติในหลักการให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติสุโขทัย เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย และจากมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 วาระที่ 4.7 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ได้มีมติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
คณะสาธารณสุขศาสตร์เริ่มเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยเปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
.
สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สีชมพูส้ม
.
คณบดีคนแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2557)
.
ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอาคารที่ทำการตั้งอยู่ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 13
.
จากภาพ
- ภาพที่ 1 อาคารสุโขทัย อาคารที่ทำการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง
- ภาพที่ 2 บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง (ภาพจากเพจ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
.
ที่มา.
- หนังสือ 44 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
#จดหมายเหตุรามคำแห

#ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2540ปี 2540 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพ...
22/09/2020

#ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2540

ปี 2540 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเสริมทักษะความรู้ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่วัยทำงาน
.
17 พฤศจิกายน 2540 อาจารย์สุชาติ กิจธนะเสรี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานในการดำเนินงาน โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขึ้น ณ ห้องอ่านหนังสือ 2 (ห้องอาหารติดแอร์เดิม) ซึ่งการอบรมรุ่นที่ 1 ทางศูนย์ฯ สามารถรับนักศึกษาเข้าอบรมในจำนวนจำกัด คือ 1,440 คน
.
ต่อมาในวันที่ 2 กันยายน 2541 ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีในขณะนั้น ได้ดำริให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์ที่ 2 ขึ้น ณ อาคารเวียงคำชั้น 2 เพื่อให้รองรับความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีขนาดความจุผู้เข้าอบรมได้ครั้งละ 240 คน
.
.
(ในภาพ)
- ภาพ 1-2 ภาพอาคารเวียงคำ ที่ตั้งของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มาของภาพ: วิทยา ธนาฤกษ์มงคล
.
ที่มา:
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 27 ฉบับที่ 30 หน้า 1
- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ. ประวัติความเป็นมา [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: http://www.itsc.ru.ac.th/ [ 21 กันยายน 2563]

#จดหมายเหตุดิจิทัล #รามคำแหง #RU #Digitalarchives

ที่อยู่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108653

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😃
โพสต์รูปภาพในอดีตเยอะๆน่ะครับ ผมชอบความคลาสสิคของรุ่นพี่ๆยุค 70,80