จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(7)

เปิดเหมือนปกติ

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_รุ่นที่10 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2527#วันนี้ในอดีตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน...
21/12/2020

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_รุ่นที่10 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2527

#วันนี้ในอดีต
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 10 (ประจำปีการศึกษา 2526) ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2527 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 19,781 คน
.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 7 วัน โดยแบ่งออกเป็น 11 ครั้ง คือ ภาคเช้า-ภาคบ่าย 4 วัน และมีเฉพาะภาคบ่ายอีก 3 วัน ตามรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 21-22 และ 26 ธันวาคม 2527 มีเฉพาะภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
- วันที่ 23-25 และ 27 ธันวาคม 2527 มีภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
.
สำหรับในวันที่มีพิธีฯ ภาคเช้าเป็นการรับของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนภาคบ่ายเป็นการรับของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
.
.
(ในภาพ)
- ภาพ 1-2 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 10 (ประจำปีการศึกษา 2526) ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2527 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
- ภาพ 3-5 ภาพบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 10 (ประจำปีการศึกษา 2526) ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2527 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
.
ที่มา:
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 หน้า 1, 12
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 หน้า 1, 6-7

#ดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรก #ปริญญาเอกรุ่นที่_1 #ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_ปีการศึกษา_...
20/12/2020

#ดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรก #ปริญญาเอกรุ่นที่_1 #ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_ปีการศึกษา_2546 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี_2547
.
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดหลักสูตรโครงการปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาเอกของสถาบันการศึกษานานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2544 และจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น
.
ปี 2547
มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย จากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ 2 ราย และหลักสูตรนานาชาติ 4 ราย โดยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย ตามรายชื่อดังนี้
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แผน 2
1. นางสาวสุดใจ วันอุดมเดชาชัย รหัสประจำตัว 4519100150 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) แผน 2
2. นางสาววิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล รหัสประจำตัว 4419260288 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ แผน 2
1. นางสาวอัจฉรา จิรวัฒนกิจจา รหัสประจำตัว 4419142079 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
2. นางสุนทรี พุกกะคุปต์ รหัสประจำตัว 4419142093 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547
3. นายโอภาส กรัณกิติกร รหัสประจำตัว 4419142151 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
4. นายสุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล รหัสประจำตัว 4419142176 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
.
ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 1 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันแรกของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ในวันที่ 10 มกราคม 2548 (ภาคเช้า) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในภาพ
ภาพ 1-7 ดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรก จากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ 2 ราย และหลักสูตรนานาชาติ 4 ราย
.
ที่มา
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 34 หน้า 1, 2
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 36 หน้า 1, 11
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 38 หน้า 1, 5, 11
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 39 หน้า 1
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 40 หน้า 3
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 42 หน้า 3
.
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives

#รถบัสไฟฟ้ารับ_ส่งภายในมหาวิทยาลัย #คณะวิศวกรรมศาสตร์_มหาวิทยาลัยรามคำแหง #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง.ย้อนกลับไปเมื่อ...
19/12/2020

#รถบัสไฟฟ้ารับ_ส่งภายในมหาวิทยาลัย #คณะวิศวกรรมศาสตร์_มหาวิทยาลัยรามคำแหง #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีบริการรถบัสไฟฟ้า บริเวณภายในมหาวิทยาลัย โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินจัดสรรสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
.
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ รูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งสถานีบริการชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” ให้บริการระหว่างช่วงเดือนกันยายน 2556 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2557 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
.
สำหรับรายละเอียดเส้นทางเดินรถบัสไฟฟ้า และสถานีจอดรถ มีดังนี้ จุดจอดรับ-ส่ง มี 7 สถานีหลัก คือ
1. สถานีจอดรถหน้าเสาธง
2. หน้าอาคารนพมาศ
3. หน้าห้องน้ำรวม ด้านข้างอาคาร AD1
4. หน้าคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCO
5. หน้าอาคารยิมเนเซียม ด้านข้างสนามฟุตบอล
6. หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
7. หน้าอาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (สภาคณาจารย์)
.
การเดินรถ 1 รอบใช้เวลา 20 นาที ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น. เที่ยวที่ 1 เวลาประมาณ 08.40 น. เที่ยวที่ 2 เวลาประมาณ 09.05 น. เที่ยวที่ 3 เวลาประมาณ 09.30 น. และเที่ยวที่ 4 เวลาประมาณ 10.00 น.

ช่วงกลางวัน เวลา 11.30-13.00 น. เที่ยวที่ 5 เวลาประมาณ 11.30 น. เที่ยวที่ 6 เวลาประมาณ 11.55 น. เที่ยวที่ 7 เวลาประมาณ 12.20 น. และเที่ยวที่ 8 เวลาประมาณ 12.45 น.

และช่วงเย็น เวลา 15.00-16.30 น. เที่ยวที่ 9 เวลาประมาณ 15.00 น. เที่ยวที่ 10 เวลาประมาณ 15.25 น. เที่ยวที่ 11 เวลาประมาณ 15.50 น. และเที่ยวที่ 12 เวลาประมาณ 16.15 น.
.
ทั้งนี้ เวลาที่กำหนดดังกล่าว เป็นเวลาที่รถออกจากสถานีจอดรถหน้าเสาธง (ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย) และจอดรอผู้โดยสารใช้เวลาประมาณ 5 นาที ส่วนสถานีอื่นๆ จะจอดเฉพาะเมื่อมีผู้โดยสารขึ้น-ลง เท่านั้น
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 23 ฉบับที่ 43 หน้า 1, 11
หนังสือสองทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ในภาพ.
ภาพที่ 1 รถบัสไฟฟ้า บริเวณจุดจอดรับ-ส่ง หน้าอาคารนพมาศ

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #รุ่นที่_16 #ปี2533 #วันนี้ในอดีต .วันที่ 18 ธันวาคม 2533 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ...
18/12/2020

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #รุ่นที่_16 #ปี2533 #วันนี้ในอดีต
.
วันที่ 18 ธันวาคม 2533
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2532 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เป็นวันแรก
.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19, 23-25 และ 27-28 ธันวาคม 2533 รวมทั้งหมด 7 วัน
ในรุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2532 มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสิ้น 18,518 คน
- คณะนิติศาสตร์ จำนวน 3,406 คน
- คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6,315 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน1,686 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1,410 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 419 คน
- คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 4,180 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1,102 คน
.
อีกทั้งสภามหาวิทยาบันรามคำแหง มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 16 มีลำดับการประกาศเกียรติคุณและเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
วันที่ 18 ธันวาคม 2533
ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาชีววิทยา และรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทูลเกล้าถวายปริญญปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 19 ธันวาคม 2533
- ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร (ปริญญานิติศาสตรดุษฎฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
- ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร (ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
วันที่ 23 ธันวาคม 2533
- คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ (ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2533
- นายสัญญา สถิรบุตร (ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
- นายสมประสงค์ เอกจิตต์ (ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
วันที่ 25 ธันวาคม 2533
- ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
วันที่ 27 ธันวาคม 2533
- นายธนินท์ เจียรวนน์ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
วันที่ 28 ธันวาคม 2533
- ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
.
ที่มา.
- ข่าวรามคำแหงปีที่ 20 ฉบับที่ 34, 35, 38
- หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 16 ปี 2532
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_รุ่น17 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2534#วันนี้อดีต17 ธันวาคม 2534สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...
17/12/2020

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร_รุ่น17 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2534

#วันนี้อดีต
17 ธันวาคม 2534
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 17 (ปีการศึกษา 2533) ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เป็นวันแรก
.
ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 6 วัน คือ วันที่ 17-20 ธันวาคม 2534 และ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2534 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมดจำนวน 15,605 คน แบ่งตามคณะได้ดังนี้
- คณะนิติศาสตร์ 2,589 คน
- คณะบริหารธุรกิจ 5,827 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ 1,386 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ 1,092 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ 597 คน
- คณะรัฐศาสตร์ 3,224 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ 890 คน
.
อีกทั้ง สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2533 ดังนี้
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์)
- คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์)
- นายอภิชาติ ฟูเฟื่องวณิช (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด)
- นางนวนิตย์ อินทรามะ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)
- พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- นายอุเทน เตชะไพบูลย์ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
- ม.จ.ภีศเดช รัชนี (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
- นายไสว สุทธิพิทักษ์ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
- นายอลาสแตร์ เอ็ม นอร์ธ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี)
- พล.ท.ประสิทธิ์ ใจชื่น (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
- คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- นายชวลิต สุจริตกุล (นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
- นางทัจฐนีย์ ศิริเยี่ยม (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
.
.
(ในภาพ)
- ภาพ 1-2 ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 17 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
- ภาพ 3 ภาพคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์)
- ภาพ 4 ภาพนายอภิชาติ ฟูเฟื่องวณิช (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด)
- ภาพ 5 ภาพนางนวนิตย์ อินทรามะ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)
- ภาพ 6 ภาพพระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- ภาพ 7 ภาพนายอุเทน เตชะไพบูลย์ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
- ภาพ 8 ภาพม.จ.ภีศเดช รัชนี (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
- ภาพ 9 ภาพนายไสว สุทธิพิทักษ์ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
- ภาพ 10 ภาพนายอลาสแตร์ เอ็ม นอร์ธ (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี)
- ภาพ 11 ภาพพล.ท.ประสิทธิ์ ใจชื่น (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
- ภาพ 12 ภาพคุณหญิงจันทนี สันตะบุตร (ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- ภาพ 13 ภาพนายชวลิต สุจริตกุล (นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
- ภาพ 14 ภาพนางทัจฐนีย์ ศิริเยี่ยม (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
- ภาพ 15-21 บรรยากาศผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 17
- ภาพ 22-23 ภาพพระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 17 วันที่ 17 ธันวาคม 2534 (ภาคเช้า-บ่าย)
.
ที่มาภาพ: วิทยา ธนาฤกษ์มงคล
.
ที่มา:
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 21 ฉบับที่ 31 หน้า 1, 11
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 21 ฉบับที่ 33 หน้า 2
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 21 ฉบับที่ 34 หน้า 1, 12
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 21 ฉบับที่ 35 หน้า 2, 12
- หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 7

#พิธีไหว้ครู #นักศึกษาปริญญาโท #สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา #ปี_2543.16 ธันวาคม 2543 #วันนี้ในอดีตมหา...
16/12/2020

#พิธีไหว้ครู #นักศึกษาปริญญาโท #สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา #ปี_2543
.
16 ธันวาคม 2543 #วันนี้ในอดีต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ ณ ที่ทำการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
.
โดยพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ มีศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมในพิธีใหว้ครู ซึ่งก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี ได้นำนักศึกษากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
.
จากนั้นจึงเริ่มพิธีไหว้ครู โดยประธานบัณฑิตได้กล่าวบูชาครู และคำปฏิญาณ และผู้นำนักศึกษานำพานดอกไม้และพานธูปเทียน มอบแด่คณาอาจารย์ที่ร่วมในพิธี และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้นิมนต์พระราชวิคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม หรือคูณ ปริสุทโธ) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย
.
ในภาพ
ภาพ 1-2 พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา
.
ที่มา
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 29 ฉบับที่ 36 หน้า 1, 11
.
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่_12 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2529 .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...
15/12/2020

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่_12 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปี2529
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2528 ในวันที่ 15, 22, 25, 29, 30 ธันวาคม 2529 รวม 7 วัน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
.
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2529
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ในรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2528 มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 21,845 คน
ได้แก่ คณะ นิติศาสตร์จำนวน 5,197 คน
- คณะบริหารธุรกิจจำนวน 4,814 คน
- คณะมนุษยศาสตร์จำนวน 1,568 คน
- คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 2,273 คน
- คณะวิทยาศาสตร์จำนวน 354 คน
- คณะรัฐศาสตร์จำนวน 6,188 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์จำนวน 1,451 คน
.
ที่มา.
- ข่าวรามคำแหงปีที่ 16 ฉบับที่ 27
- ข่าวรามคำแหงปีที่ 16 ฉบับที่ 34
- ข่าวรามคำแหงปีที่ 16 ฉบับที่ 35
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#สัมมนาทางวิชาการ #300ปี_ความสัมพันธ์ไทย_ฝรั่งเศส #ปี2527#วันนี้ในอดีต14-15 ธันวาคม 2527ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาส...
14/12/2020

#สัมมนาทางวิชาการ #300ปี_ความสัมพันธ์ไทย_ฝรั่งเศส #ปี2527

#วันนี้ในอดีต
14-15 ธันวาคม 2527
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "300 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส" ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิชาการนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสในช่วงระยะเวลา 300 ปี เสนอต่อที่ประชุมเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น
.
ทั้งนี้ ในพิธีเปิดฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายปรีดา พัฒนถาบุตร (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นจำนวนมาก
.
.
(ในภาพ)
- ภาพพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "300 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส"
.
ที่มา:
- ข่าวรามคำแหง ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 หน้า 1

#จดหมายเหตุดิจิทัล #รามคำแหง #RU #Digitalarchives

#พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช_สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ_จังหวัดสุรินทร์ #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง.ภา...
13/12/2020

#พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช_สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ_จังหวัดสุรินทร์ #จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ภายหลังจากที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 18 พฤษภาคม 2546 วาระที่ 5.10

และมีสถานที่ทำการถาวรเป็นที่ตั้งในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่... https://business.facebook.com/RU.Digital.Archives/posts/896707714068689)
.
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะได้นำพระบรมรูปพ่อขุนฯ ที่หล่อเสร็จแล้วไปประดิษฐาน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวรามคำแหง รวมทั้งยังเป็นที่สักการะของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป
.
หนึ่งในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่จะได้นำพระบรมรูปพ่อขุนฯ ที่หล่อเสร็จแล้วไปประดิษฐาน คือ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
.
โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องโถง ชั้น 2 ในโอกาสที่พระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาถึงสาขาฯ

เพื่อเตรียมประดิษฐาน ณ พระแท่นประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น ในพิธีได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี

และอาจารย์ วิริยะ เกตุมาโร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรของสาขาฯ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 28 ฉบับที่ 43 หน้า 1, 12
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 46 ฉบับที่ 43 หน้า 12

ในภาพ.
ภาพที่ 1 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขณะกระทำพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ห้องโถง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 2 แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากรของสาขาฯ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ห้องโถง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108653

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😃
โพสต์รูปภาพในอดีตเยอะๆน่ะครับ ผมชอบความคลาสสิคของรุ่นพี่ๆยุค 70,80