Clicky

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เปิดเหมือนปกติ

01/06/2023
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

📌https://dep.thaijobjob.com/
🔴 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)

📍รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566

✳️ ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

🔻การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com/

พก. รับมอบนม เนื่องใน วันดื่มนมโลก “World Milk Day”วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ จังหวัดสม...
01/06/2023

พก. รับมอบนม เนื่องใน วันดื่มนมโลก “World Milk Day”

วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แทนของ พก. รับมอบนมจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรมปศุสัตว์ และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมทั่วประเทศ จำนวน 21,000 กล่อง ภายใต้กิจกรรม “World Milk Day แม็คโครแหล่งรวมผลิตภัณฑ์นมคุณภาพ” เพื่อส่งต่อให้แก่เด็กพิการภายในหน่วยงานสังกัด พก. และผู้รับบริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ และตัวแทนผู้รับบริการ เข้าร่วมรับมอบนมในครั้งนี้ด้วย

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. ร่วมงาน "70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้" วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 07.00 น. ณ อาคารอเนกประ...
01/06/2023

พก. ร่วมงาน "70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้"

วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 07.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้" จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมาสู่สาธารณชน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ การทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุกับบุคคลต่างวัย การบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสักการะพระประชาบดี ศาลต่างๆ และจอมพล ป.พิบูลสงคราม พร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีเปลี่ยนสไบห่มพระพุทธรูปเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กัมพูชา ลุยศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2024 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
01/06/2023

ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ออกเดินทางสู่กัมพูชา ลุยศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2024 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

01/06/2023

ปิดรับสมัคร
การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วเจอกัน
วันที่ 6-10 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

‼️ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ NCPD ครั้งที่ 15‼️งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566   Th...
01/06/2023

‼️ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ NCPD ครั้งที่ 15‼️

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
The 15th National Conference on Persons with Disabilities (NCPD2023)

📌หัวข้อ “การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Well-being Promotion for Persons with Disabilities through Sustainable Innovation)

📍Call for paper บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความอื่นๆที่กี่ยวข้องด้านคนพิการ
ระยะเวลา 1 - 30 มิถุนายน 2566
หัวข้อ
⭕️ นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ
⭕️ พลวัตทางสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

📍การประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ
ระยะเวลา 1 - 30 มิถุนายน 2566
หัวข้อ
⭕️ นวัตกรรมสากลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ (สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม)
⭕️ เทคโนโลยีชุมชน ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ (สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม)

หากท่านใดมีขอสังสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 095 773 5529 และ 094 502 1977

✔️ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ผ่านทาง Google Form ที่ลิงก์
https://forms.gle/L5YzE6hcyHj51meA6
✔️ลงทะเบียนประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ผ่านทาง Google Form ที่ลิงก์
https://forms.gle/6bBuhVuZiRDwNKFo9
✔️ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง Google Form ที่ลิงก์ https://forms.gle/KQ6MDpnAprBGn28aA

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

นายกรัฐมนตรีห่วงใย กลุ่ม 608 ย้ำให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนโควิด - 19 สธ.รายงานเตียงรองรับผู้ป่วยยัง...
31/05/2023

นายกรัฐมนตรีห่วงใย กลุ่ม 608 ย้ำให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนโควิด - 19 สธ.รายงานเตียงรองรับผู้ป่วยยังคงเพียงพอ อัตราครองเตียงอยู่ที่ 22%

นายกรัฐมนตรีห่วงใย กลุ่ม 608 ย้ำให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนโควิด - 19 สธ.รายงานเตียงรองรับผู้ป่วยยังคงเพียงพอ อัตราครองเตียงอยู่ที่ 22%

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง 608 ย้ำขอให้ลูกหลานพามารับวัคซีนประจำปี โดยการประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์การระบาดเป็นไปตามคาดการณ์ คือ หลังเทศกาลสงกรานต์ โรงเรียนเปิดเทอมและเข้าสู่ฤดูฝน จะพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน กทม. และปริมณฑล พบการระบาดสูงกว่าพื้นที่อื่น และผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัว และไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด แนะนำประชาชนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นมานานกว่า 3 เดือน ควรไปรับวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่ง และหน่วยบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 2,970 ราย เฉลี่ยวันละ 424 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 425 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 253 ราย และเสียชีวิต 42 ราย เฉลี่ยวันละ 6 ราย แนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่มี 60 กว่าราย ปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิตยังเหมือนเดิม คือเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากคนในครอบครัวที่มีกิจกรรมนอกบ้าน ที่สำคัญเกือบทั้งหมดไม่ได้ฉีดวัคซีน ฉีดไม่ครบตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้ในเขต กทม. และปริมณฑล พบมีการระบาดมากกว่าพื้นที่อื่น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประสานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม./จังหวัด ให้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนประจำปี เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนเวชภัณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ

ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ XBB.1.16 ซึ่งความสามารถในการแพร่ระบาดและความรุนแรงไม่ได้มากกว่าสายพันธุ์เดิม เตียงรองรับผู้ป่วยภาพรวมทั้งประเทศและ กทม. ยังคงเพียงพอ อัตราครองเตียงอยู่ที่ 22% ขณะที่ยาที่ใช้ในการรักษามีเพียงพอเช่นกัน

#สร้างไทยไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

พก. ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566 - 2580 ครั้งที่ 1/2566วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 15....
31/05/2023

พก. ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566 - 2580 ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566 - 2580 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566 - 2580 และ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566 - 2580 โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. ร่วมประชุมการพัฒนาระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม. Smart)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ว...
31/05/2023

พก. ร่วมประชุมการพัฒนาระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม. Smart) ในเขตกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม. Smart)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด พม. เข้าร่วมการประชุม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=

พก. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566วันนี้ (31 พ.ค....
31/05/2023

พก. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลสามโคก อำเภอท้ายเกาะ จังหวัดปทุมธานี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 เพื่อพัฒนาขีดสมรรถะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานด้านคนพิการ ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง ที่ทาง พก. จะสร้างเพื่อเป็น "จอมยุทธ์" จึงมีความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและบริการถึงคนพิการ ดังนั้น จอมยุทธ์ที่ควรมี 4 รู้ คือ 1.รู้ประเด็น 2.รู้ทรัพยากร 3. รู้ตัวตนของเรา 4.รู้เป้าหมาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รณพรหม ชุนงาน จาก Coaching Director บริษัท Use Head Creation จำกัด ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สรรค์สร้างพลังบวกสู้ความสำเร็จขององค์กร" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ พก. รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

Photos from มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ The Redemptorist Foundation for PWDs's post
31/05/2023

Photos from มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ The Redemptorist Foundation for PWDs's post

พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 5/2566 วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 09...
31/05/2023

พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 5/2566

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปีชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ และประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meeting นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการเกี่ยวกับการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล จำนวน 9 ครอบครัว / คนพิการ จำนวน 10 ราย การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติคนพิการและผู้ขอรับอุปการะคนพิการรายเดิมต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป และการติดตามประเมินผลครอบครัวอุปการะคนพิการ เดือนมิถุนายน 2566 โดยมีหน่วยงานในสังกัด พก. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. คว้ารางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (TDA Award 2023)
31/05/2023
พก. คว้ารางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (TDA Award 2023)

พก. คว้ารางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (TDA Award 2023)

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

“ ข่าวดีประเทศไทย กระทรวง พม. ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริม Coding Arena เป็น National Platform เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding แ
31/05/2023
“ ข่าวดีประเทศไทย กระทรวง พม. ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริม Coding Arena เป็น National Platform เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding แ

“ ข่าวดีประเทศไทย กระทรวง พม. ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริม Coding Arena เป็น National Platform เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding แ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานความร่วมมือกับ บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด ร่วมลงนามบ...

📢 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์ อีกเพียง 2 รุ่นเท่านั้น !!❤️พก. ร่วมกับ ETDA เปิดรับสมัคร ”คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ แล...
31/05/2023

📢 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมออนไลน์ อีกเพียง 2 รุ่นเท่านั้น !!

❤️พก. ร่วมกับ ETDA เปิดรับสมัคร ”คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลทั่วไป”
เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต Digital Citizen” อบรมออนไลน์ผ่าน application : zoom meeting

📍กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเข้าอบรม “หลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต Digital Citizen” เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เสริมสร้างความรู้ การสื่อสารบนโลกออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
⏩️ มาร่วมเรียนด้วยกันแบบ Online หลักสูตรรุ่นละ 1 วัน ผ่าน application : zoom meeting
⏩️ เราเปิดรับไม่จำกัดจำนวน เลือกเรียนรุ่นที่ท่านสะดวก

📅 รายละเอียดการอบรมรุ่นละ 1 วัน ท่านสามารถเลือกเข้าอบรมได้เลย
-รุ่นที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน 2566
-รุ่นที่ 5 วันที่ 13 มิถุนายน 2566

📍สิ่งที่คุณจะได้รับและเรียนรู้ตลอดงานอบรมแบบออนไลน์

✅ รู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล
✅ ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล
✅ การสร้างตัวตนที่ดีบนโลกออนไลน์
✅ การสื่อสารในโลกดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ
✅ เพื่อนใหม่ และเครือข่ายคนพิการ
โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ท่านใดที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยย
https://forms.gle/E5NTdxqBEGpUoY4o8

👉🏻 อย่ารอช้า มาร่วมเข้าอบรมกับเรา
👉🏻 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนที่ไหนก็ได้ สะดวก
ได้ความรู้ และที่สำคัญใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้น
👉🏻 ผู้สมัครแต่ละรุ่น เจ้าหน้าที่จะตอบกลับรายละเอียดการเข้าอบรมของท่านผ่านทาง e-mail address

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02 354 3388 ต่อ 209 กลุ่มส่งเสริมศักยภาพคนพิการ

📢 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
❤️พก. ร่วมกับ ETDA เปิดรับสมัคร ”คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลทั่วไป”
เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต Digital Citizen” อบรมออนไลน์ผ่าน application : zoom meeting

📍กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเข้าอบรม “หลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต Digital Citizen” เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เสริมสร้างความรู้ การสื่อสารบนโลกออนไลน์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
⏩️ มาร่วมเรียนด้วยกันแบบ Online หลักสูตรรุ่นละ 1 วัน ผ่าน application : zoom meeting
⏩️ เราเปิดรับไม่จำกัดจำนวน เลือกเรียนรุ่นที่ท่านสะดวก

📅 รายละเอียดการอบรม 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ท่านสามารถเลือกเข้าอบรมได้เลย
-รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
-รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
-รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
-รุ่นที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน 2566
-รุ่นที่ 5 วันที่ 13 มิถุนายน 2566

📍สิ่งที่คุณจะได้รับและเรียนรู้ตลอดงานอบรมแบบออนไลน์

✅ รู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล
✅ ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล
✅ การสร้างตัวตนที่ดีบนโลกออนไลน์
✅ การสื่อสารในโลกดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ
✅ เพื่อนใหม่ และเครือข่ายคนพิการ
โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ท่านใดที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยย
https://forms.gle/E5NTdxqBEGpUoY4o8

👉🏻 อย่ารอช้า มาร่วมเข้าอบรมกับเรา
👉🏻 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนที่ไหนก็ได้ สะดวก
ได้ความรู้ และที่สำคัญใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้น
👉🏻 ผู้สมัครทั้ง 5 รุ่น เจ้าหน้าที่จะตอบกลับรายละเอียดการเข้าอบรมของท่านผ่านทาง e-mail address

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02 354 3388 ต่อ 209 กลุ่มส่งเสริมศักยภาพคนพิการ

นักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าเหรียญเงินทีมประเภท R6 Mixed 50m Rifle Prone SH1 ในศึกยิงป...
31/05/2023

นักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าเหรียญเงินทีมประเภท R6 Mixed 50m Rifle Prone SH1 ในศึกยิงปืนเวิลด์คัพรายการ Changwon 2023 WSPS World Cup เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ประเทศเกาหลีใต้

นักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าเหรียญเงินทีมประเภท R6 Mixed 50m Rifle Prone SH1 ในศึกยิงปืนเวิลด์คัพรายการ Changwon 2023 WSPS World Cup เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับทีมแม่นปืนไทยที่คว้าเหรียญเงินประกอบด้วย นายอติเดช อินทนนท์, น.ส ชุติมา อรุญมาศ และน.ส ชุติมา แสนหล้า

นอกจากนี้ ชุติมา อรุญมาศ ยังสามารถคว้าโควตาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ในประเภท R6 Mixed 50m Rifle Prone SH1 ได้อีกด้วย ทำให้ในตอนนี้ทัพนักกีฬายิงปืนคนพิการไทย คว้าตั๋วลุยพาราลิมปิกเกมส์ได้ 4 ที่นั่ง

#ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
31 พฤษภาคม 2566

31/05/2023

"ChatGPT โอกาส หรือภัยคุกคามอาชีพคนพิการ" 📢

สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ร่วมกับบริษัท Betimes Solutions และเครือข่ายพันธมิตร
จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลสำหรับการประกอบอาชีพคนพิการ
ในงานนี้ทุกคนสามารถร่วมกันหาคำตอบ ว่า "ดิจิทัล" และ "ChatGPT" จะเข้ามาเป็น "โอกาส หรือ ภัยคุกคาม" ต่ออาชีพคนพิการ ทั้งในมุมมองของภาครัฐและเอกชน

โดยภายในงาน ประกอบไปด้วย
📍 ทำความรู้จัก ChatGPT คืออะไร
📍 ChatGPT จะมามีผลกับการวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานอย่างไรทั้งในบริบทโลกและในมุมของคนพิการ
📍 Use case ตัวอย่างการใช้งานในอาชีพต่าง ๆ และแชร์ประสบการณ์การใช้งาน ChatGPT จากผู้ใช้งานจริง
📍 แชร์มุมมองจากสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ ว่ามีแนวคิดหรือบริการเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสสำหรับการประกอบอาชีพคนพิการอย่างไร ฯลฯ

==========
ลงทะเบียนฟรี ! 👉🏻 https://shorturl.at/oqrsT
==========
📌 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
⌚️ เวลา 10:00 - 12:00 น.

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
31/05/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

#ทรงพระเจริญ
#ร่วมลงนามถวายพระพร

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ————————#ช่วย24ชั่วโมง#พม24ชม #ข่าวพม#พก #พลังคนพิการ#คนพิการ    ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ เว...
31/05/2023

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

#พี่เพนซิลแจ้งข่าวเรียนต่อ✏️💖✨มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Dire...
31/05/2023

#พี่เพนซิลแจ้งข่าวเรียนต่อ✏️💖
✨มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้
1. โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ รับจำนวน 10 คน
🧡คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
✨ประเภทความพิการ
- สติปัญญา
- ทางการได้ยิน
✨ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
✨ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสสรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti – HAV lgm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
✨สอบสัมภาษณ์ (นำเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติและผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
***หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร
🧡คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
✨ประเภทความพิการ
- บกพร่องทางการเห็น
✨ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
✨มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
- ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.50
- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.50
✨สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (สัมภาษณ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ ประวัติส่วนตัว และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
📍เปิดรับสมัครและชำระค่าสมัครวันที่ : 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
🩵สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชา กำหนด
💖ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 มิถุนายน 2566
✌🏻ยืนยันสิทธิ์เข้าในระบบ TCAS : 13-14 มิถุนายน 2566
💸ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 10-15 มิถุนายน 2566
👧🏻รายการตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 12-16 มิถุนายน 2566
🌈สมัครได้ที่ : https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu...
☎️ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://tcas.dusit.ac.th/?p=2112 หรือโทร 02 244 5555
#เด็กพิการเรียนไหนดี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#พี่เพนซิลแจ้งข่าวเรียนต่อ✏️💖

✨มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้


1. โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ รับจำนวน 10 คน

🧡คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
✨ประเภทความพิการ
- สติปัญญา
- ทางการได้ยิน
✨ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
✨ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสสรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti – HAV lgm และวัณโรค) โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
✨สอบสัมภาษณ์ (นำเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติและผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
***หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร

🧡คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
✨ประเภทความพิการ
- บกพร่องทางการเห็น
✨ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
✨มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
- ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.50
- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.50
✨สอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (สัมภาษณ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ ประวัติส่วนตัว และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


📍เปิดรับสมัครและชำระค่าสมัครวันที่ : 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

🩵สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขาวิชา กำหนด

💖ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 มิถุนายน 2566

✌🏻ยืนยันสิทธิ์เข้าในระบบ TCAS : 13-14 มิถุนายน 2566

💸ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 10-15 มิถุนายน 2566

👧🏻รายการตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 12-16 มิถุนายน 2566

🌈สมัครได้ที่ : https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init

☎️ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://tcas.dusit.ac.th/?p=2112 หรือโทร 02 244 5555

#เด็กพิการเรียนไหนดี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Photos from สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์'s post
31/05/2023

Photos from สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์'s post

พก. ร่วมประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้ใช้บริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประ...
30/05/2023

พก. ร่วมประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้ใช้บริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้ใช้บริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. นางสาวพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

พก. ร่วมกิจกรรมชั่วโมงแอโรบิค ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและคุณภาพชีวิตของบุคลากร พม. วันนี้ (30 พ.ค. 66...
30/05/2023

พก. ร่วมกิจกรรมชั่วโมงแอโรบิค ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและคุณภาพชีวิตของบุคลากร พม.

วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 15.00 น. บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พม. เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงแอโรบิค ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและคุณภาพชีวิตของบุคลากร พม. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623543388

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห็นมีบางคนพูดว่า กรมฯเตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ...อยากทราบว่าเคยถามคนพิการรึยังว่าเค้าต้องการอะไร?..
ผมเป็นช่างภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ฝากผลงานด้วยนะครับ
พี่ๆท่านไหนกำลังหาทีมถ่ายงาน ติดต่อได้เลยนะครับ
📢📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ด่วนมาก!!! 📢📢
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (* รับเฉพาะบุคคลพิการประเภท3 ด้านการเคลื่อนไหว เท่านั้นนะคะ) จำนวน 1 อัตรา
📍สถานที่ปฎิบัติงาน อยู่ใกล้กับ BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท (เฉพาะกรุงเทพฯ)
👩🏻‍💻เป็นพนักงานประจำ
⏰ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 9.00 - 18.00 น.
📲หากสนใจสามารถติดต่อมาที่ 092-2246195
หรือ 1319 ต่อ 511
เมื่อไหร่เงินกู้ฉุกเฉิน10000คนพิการจะกู้ได้ครับ
สุพิการค่ะหนูอยากตายนะค่ะพิการด้วยกำพร้าพ่อแม่ด้วยค่ะ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
มารับหนูไป อยู่ด้วยได้ไม่ค่ะหนู พิการและกำพร้าพ่อแม่นะค่ะ😭😭😭😭😭😭
สอบถามผู้รู้ด้วยครับปกติเดือนนี้ต้องได้ 1,000ไม่ใช่หรือครับแต่ได้ 800
โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ”
เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
2. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ บูรพมหากษัตริย์ไทย
3. เพื่อแสดงความมีจิตอาสา “จากเคย เป็น ผู้รับ จะกลาย เป็น ผู้ให้” ของ คนพิการ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ “ข้อดีของการบริจาคเลือด” ที่ได้มากกว่าการ “ต่อชีวิตคน”
#วันศุกร์ที่_๙_ตุลาคม_พ_ศ_๒๕๖๓
ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เวลา ๐๙.๓๙ น.
จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
#ท่านใดสนใจร่วมโครงการ_ติดต่อข้าพเจ้า_นายชีวานนท์_พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย
#รับสมัครคนพิการ_๙_คน_เท่านั้น
ทำงานประจำสำนักงาน
ถนนแจ้งวัฒนะ(ใกล้เมืองทองธานี)
เปิดรับสมัคร ผู้พิการ ประเภท 3
(ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
เข้าทำงาน จำนวนมาก
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line @ ID:
084 452 0891
#สมัครงาน #งานคนพิการ
#แว่นท็อปเจริญ
อยากทราบรายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับคนพิการต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ใครเคยทําบัตรคนพิการหายมีขั้นตอนทําบัตรใหม่แบบไหนบ้างครับต้องแจ้งคาวมหรื่อเปล่าครับช่วยแนะนําด้วยครับ.จ.ว.พิจิตร
อยากทราบผลเงินกู้คนพิการเขาอนุมัติหรือยังครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สมัชชาครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร NICU SDMC RAMA Warfarin Clinic at SDMC กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง โรงพยาบาลเด็ก Ramathibodi Sport center สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Ins งานกิจการนักศึกษารามาธิบดี ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพย AIMC Ramathibodi ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้า